Nezaradený subjekt

PR Slovakia, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova , Prešov

Záznam platný od: 18. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
O.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákanov v platnom znení.| A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno

PR Slovakia, spol. s r.o.Sídlo

Čapajevova 23, Prešov 080 01Identifikačné číslo (IČO)

31670 300Označenie registra,
v ktorom je osoba zapísanáObchodný register Okresného súdu Prešov

| Číslo zápisu v registri! OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 1022/P iZákladné imanie
Rozsah splatenia

6 638,783776 EUR
16 638,783776 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 Meno, priezvisko, titul o

| Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytuOravská 2, Prešov 080 01. Dátum narodenia 21.05.1954 —:
Štátna príslušnosť SR o
Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená
Výška vkladu
Výška splateného vkladu

Občiansky preukaz číslo ET416770

5 642,966209 EUR
5 642,966209 EUR

Právo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
| právach aziskuSpoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS

[2 > Meno, priezvisko, titul

PaedDr. Metodeja Schneiderová ,Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia

16.10.1951 —Štátna príslušnosť

SRVerejný funkcionár

NieTotožnosť overená

Občiansky preukaz číslo HG283150

Výška vkladu

995,817567 EURVýška splateného vkladu

995,817567 EURPrávo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach aziskuSpoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVSOravská 2, Prešov 08001
[ Získavanie a vyhodnotenie údajov |

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: |

« Podľa úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 14.11.2008 a ustanovenia $ 123 ods. 1
| Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splatéeným
vkladom. |
Podiel na hlasovacích právach: |
+ Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
| pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. |
Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán: |
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
| člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia |
$ 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.

[a

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia

1 | Meno, priezvisko, titul 1 Ing. Karol Schneider
Adresa trvalého pobytu | Oravská 2, Prešov 08001

[ Dátum narodenia | 21.05.1954 3


| Štátna príslušnosť tá
pt III
verejný funkcionár — [Mel 00 I ]
Totožnosť overená | Občiansky preukaz číslo ET416770 |
| Spôsob konania v mene | Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje 1
PVS konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu

| spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

)r. Metodeja Schneiderová „ PhD.

| Meno, priezvisko, titul | Paed| Adresa trvalého pobytu | Oravská 2, Prešov 08001 1]

| Dátum narodenia | 16.10.1951 |

| Štátna príslušnosť [SR |
Funkcia | konateľ —1

Herejný funkeičnár | Nie |

| Totožnosť overená "občiansky preukaz číslo HG283150 SSpôsob konania v mene
PYS

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje |
konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu |
| spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úpiné znenia zakladateľskej listiny zo dňa 14.11.2008 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 | Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
| titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001
Dátum narodenia 21.05.1954 i
Štátna príslušnosť SK
| Verejný funkcionár TN i o
Totožnosť overená Občiansky preukaz| KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou i
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech

Funkcia konateľMeno, priezvisko, titul | -.....

| Adresa trvalého pobytu — | —.....Dátum narodenia — |...Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár —Totožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením $ 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
zakladateľskej listiny zo dňa 14.11.2008, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade |

totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby

| vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého
+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
| tretiu osobu,

« nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

. nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

« je spoločníkom spaločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v
ktorého prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
| Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie

D) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS a to obchodnej spoločnosti
PR Slovakia, spol. s r.o. konala nestranne a sodbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch
zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona
číslo 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti a ochrane pred
financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou
skutočne zistenému stavu.

Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50 598 171 o
Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
| Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ
Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017
PodpisPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×