Nezaradený subjekt

QUADRICA Private Equity, a. s.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Ružinovská 42, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 19. Júl 2017

Záznam platný do: 18. Február 2021


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. September 2020
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bronislava Švehláková
Adresa:
Moskovská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
25. Február 2020
Záznam do:
4. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
18. September 2019
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bronislava Švehláková
Adresa:
Moskovská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2019
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bronislava Švehláková
Adresa:
Moskovská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bronislava Švehláková
Adresa:
Moskovská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGALUM, s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 10/D Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Meno:
MH Legal, s.r.o.
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2020 do: 18.02.2021

StiahniZáznam platný od: 25.02.2020 do: 4.09.2020

StiahniZáznam platný od: 18.09.2019 do: 25.02.2020

StiahniZáznam platný od: 8.10.2018 do: 18.09.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 8.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Partner verejného sektora:
OUADRICA Private Eguity, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 36 615 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3910/B (ďalej ako „PVS“)
Oprávnená osoba:
LEGALUM, s. r. o., so sídlom Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 216
543, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 134651/B
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných
užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) vsúlade s ust. 8 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako
„Zákon“).
2. — VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY
2.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

a) Výpis zobchodného registra PVS

b) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

c) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

d) Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r.o.

e) Stanovy PVS (t. j. aktuálne znenie Stanov) (ďalej ako „Stanovy“)

f) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

g) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

h) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS

1) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUND3, a.s.

] Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

k) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

1) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
2.2.

m) Čestné vyhlásenie spoločníka BaCon Communications spol. s r. o.

ný Čestné vyhlásenie KUV — Ing. Vladimír Kollár

o) Čestné vyhlásenie KUV — Ing. Bronislava Švehláková

p) Čestné vyhlásenie PVS

g) Rozhodnutie jediného akcionára PVS zo dňa 07.07.2020

r) informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PVS.
(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PYS:

91.579 EUR (slovom deväťdesiatjedentisíc päťstosedemdesiatdeväť eur):

rozsah splatenia základného imania: 91.573 EUR (slovom deväťdesiatiedentisíc
päťstosedemdesiatdeväť eur).

Jediným akcionárom PYS je:

BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 255 501,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej
ako „BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní sedemnásť (17) kusov kmeňových listinných
akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie 5.387,- EUR (slovom pättisíc
tristoose mdesiatsedem eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):

Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených
a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na každých
5.387,- EUR (slovom pättisíc tristoosemdesiatsedem eur) menovitej hodnoty akcií pripadá
jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

predseda predstavenstva - Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, štátny
občan Slovenskej republiky.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný
podpis.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu
inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PYS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu PYS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa
žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing.
Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava — mestská časť
Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ing.
Vladimír Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť
BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658
791, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811
01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár,
spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, vrátane výkonu
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú avykonávajú nepriamu kontrolu nad PYS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS.

Vzmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 2650/12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing.
Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon Communications z podnikania alebo inej činnosti
sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára, ktorý
spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako „Akcionár“).
Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP, má nepriamy
podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho
základnom imaní vo výške 20 %. Akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcimi
a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej
4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

7.

7.1.

činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP
neexistuje osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo
riadiacej Štruktúre PVS, pričom žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti
BENSON ADVISORY GROUP nesplňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho
zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.
8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava — mestská časť
Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky:

Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 2650/12, 811 08 Bratislava — mestská
časť Staré Mesto, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako
ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. S
6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Identifikovaný KUV Ing. Vladimír Kollár je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu vSlovenskej republike, a to funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Okrem Ing. Vladimíra Kollára PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike..

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani
spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a

skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.
8, — ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV
a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PYS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 03.09.2020LEGALUM, s. r. o.
Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Partner verejného sektora:
OUADRICA Private Eguity, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 36 615 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3910/B (ďalej ako „PVS“)
Oprávnená osoba:
LEGALUM, s. r. o., so sídlom Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 216
543, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 134651/B
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných
užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) vsúlade s ust. $ 11 ods. 4 a5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej ako „Zákon“).
2. — VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY
2.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

a) Výpis zobchodného registra PVS

b) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

c) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

d) Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r.o.

e) Stanovy PVS (t. j. aktuálne znenie Stanov) (ďalej ako „Stanovy“)

f) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

g) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

h) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS

1) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUND3, a.s.

] Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

k) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

I) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

m) Čestné vyhlásenie spoločníka BaCon Communications spol. sr. o.

ný Čestné vyhlásenie KUV — Ing. Vladimír Kollár
2.2.

3.

3.1.

o) Čestné vyhlásenie KUV — Ing. Bronislava Švehláková
p) Čestné vyhlásenie PVS
(ďalej spolu ako „Podklady“)
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PYS:

91.579 EUR (slovom deväťdesiatjedentisíc päťstosedemdesiatdeväť eur):
rozsah splatenia základného imania: 91.573 EUR (slovom deväťdesiatiedentisíc
päťstosedemdesiatdeväť eur).

Jediným akcionárom PYS je:

BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 255 501,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej
ako „BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní sedemnásť (17) kusov kmeňových listinných
akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie 5.387,- EUR (slovom pättisíc
tristoose mdesiatsedem eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):

Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených
a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na každých
5.387,- EUR (slovom pättisíc tristoosemdesiatsedem eur) menovitej hodnoty akcií pripadá
jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

predseda predstavenstva - Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821
02 Bratislava — mestská časť Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej
republiky (ďalej aj ako „Ing. Vladimír Kollár“).

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu
inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PYS inak, ako prostredníctvom
3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu PYS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa
žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing.
Vladimír Kollár, vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť
BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658
791, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811
01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár,
spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, vrátane výkonu
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú avykonávajú nepriamu kontrolu nad PYVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS.

Vzmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 2650/12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing.
Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon Communications z podnikania alebo inej činnosti
sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára, ktorý
spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako „Akcionár“).
Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP, má nepriamy
podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho
základnom imaní vo výške 20 %. Akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcimi
a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP nie je osoba
totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS,
pričom Akcionár nesplňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV
do registra partnerov verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.
8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

7.

7.1.

8.1.

ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava — mestská časť
Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky:

Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 2650/12, 811 08 Bratislava — mestská
časť Staré Mesto, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako
ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. S
6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho
funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani
spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom

identifikácie/overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PVS
do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.02.2020LEGALUM, s. r. o.
Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NI] LEGAL...

advokátska kanceláriaVERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 — ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

OUADRICA Private Eguity, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 36 615 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3910/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod/ konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 5 11 ods. 4a5
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS

b) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNIS, a.s.
<) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
d) Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.
e) Stanovy PVS (t. j. aktuálne znenie Stanov) (ďalej ako „Stanovy“)
f) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

g) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

h) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS

) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
JJ Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

k) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

Strana 1 z5
IIa] LEGAL...

2.2.

advokátska kancelária

1) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
m) Čestné vyhlásenie spoločníka BaCon Communications spol. sr. o.
n) Čestné vyhlásenie KUV - Ing. Vladimír Kollár
9) Čestné vyhlásenie KUV - Ing. Bronislava Švehláková
p) Čestné vyhlásenie PVS
(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PVS:

91.579 EUR (slovom deväťdesiatjedentisíc päťstosedemdesiatdeväť eur),

rozsah splatenia základného imania: 91.579 EUR (slovom deväťdesiatjedentisíc
päťstosedemdesiatdeväť eur).

jediným akcionárom PVS je:

BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.
6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní sedemnásť (17)
kusov kmeňových listinných akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie
5.387,- EUR (slovom päťtisíc tristoosemdesiatsedem eur), t. j. 100 % na základnom

imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi
vlastnených a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na
každých 5.387,- EUR (slovom päťtisíc tristoosemdesiatsedem eur) menovitej hodnoty
akcií pripadá jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky - predseda predstavenstva.

Strana 2 z 5
NI] LEGAL...

3.1.

3.2.

3.3.

advokátska kancelária

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve
podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je spoločnosť BENSON ADVISORY
FUNDS, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií PVS ovláda a kontroluje PVS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 871 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing. Vladimír
Kallár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je
spoločnosť BaCon Communications spol. s r. 9., so sídlom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
L, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom
20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť
BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS zpodnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon.
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan. Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing, Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PYS.
Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti — BaCon.
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo

Strana 3 z 5
NI] LEGAL...

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

advokátska kancelária

právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť — BENSON ADVISORY GROUP má jediného
akcionára, ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP
(ďalej ako „Akcianár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom
prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 20 %.
Akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcimi akontrolujúcimi spoločnosť
BENSON ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo
ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP. Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP nie je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo
vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné
podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov
verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala
vsúlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky:

Ing, Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, dátum
narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Strana 4 25
IIa] LEGAL...

6.1.

7.

7.1.

8.1.

advokátska kancelária

SPLNENIE — PODMIENOK — NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV ATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHUPYS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom

identifikácie/ overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu knávrhu na zápis zmeny
údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Martine, dňa 17.09.2019

Asšvakátska kanceláriz

A MU Lespal, s.r.o.
. Čosvonej erraády 1
U I 208 ©1 ktarťa
A e 152: 48 409 483

V BAČ: 2029965880JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ /advokát
Oprávnená osoba

Strana 5 z5
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
BIBI LEGAL... |

advokátska kanceláriVERIFIKAČNÝ DOKUMENT1. ÚVODNÉUSTANOVENIA

Partner verejného sektora:

OUADRICA Private Eguity, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 36 615 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L
oddiel: Sa, vložka číslo: 3910/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod /konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a5
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora ao zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS

b) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
c) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
d) Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.
e) Stanovy PVS (t. j. aktuálne znenie Stanov) (ďalej ako „Stanovy“)
f) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

g) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

h) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS

i) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
j) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

k) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

Strana 1 z 5
IMI] | EGAL...

2.2.

idvokátska kancelári:

1) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
m) Čestné vyhlásenie spoločníka BaCon Communications spol. s r. o.
n) Čestné vyhlásenie KUV — Ing. Vladimír Kollár
9) Čestné vyhlásenie KUV -— Ing. Bronislava Švehláková
p) Čestné vyhlásenie PVS
(ďalej spolu ako „Podklady“)
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PVS:
191.573 EUR (slovom stodeväť desiatjedentisíc päťstosedemdesiattri eur):

rozsah splatenia základného imania: 191.573 EUR (slovom stodeväťdesiatjedentisíc
päťstosedemdesiattri eur).

ediným akcionárom PVS je:

BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.
6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní sedemnásť (17)
kusov kmeňových listinných akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie
11.269, EUR. (slovom. jedenásťtisíc dvestošesťdesiatdeväť eur), t. j. 100 % ma
základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (práva na hospodársky prospech):

Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi
vlastnených a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:
Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na

každých 11.269,- EUR (slovom jedenásťtisíc dvestošesťdesiatdeväť eur) menovitej
hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky - predseda predstavenstva.

Strana 22 5
3.1.

3.2.

3.3.Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve
podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je spoločnosť BENSON ADVISORY
FUNDS, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií PVS ovláda a kontroluje PVS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing. Vladimír
Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je
spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom
20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť
BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Branislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, ma hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo

Strana 325
3.4.

4.1.právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť — BENSON ADVISORY GROUP má jediného
akcionára, ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP
(ďalej ako „Akcionár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom
prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 20 %.
Akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcimi a kontrolujúci spoločnosť
BENSON ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo
ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP. Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP nie je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo
vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné
podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov
verejného sektora.IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala
v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Vladimír Kallár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky:

Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, dátum
narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Strana 425
M1] | EGAL...

6.1.

7.1.

8.1

V Martine, dňa

advokátska kancelári

SPLNENIE — PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHUPVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom
identifikácie/overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny
údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

2ivokátska käricelári
MH Legal, s.r.o

Červenej armády 1
036 01 Martin

IČO: 46 409 483

DÔ 202 3383087

MH Legal, s.r.o.

JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ /advokát
Oprávnená osoba

Strana 525
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


LEG

O O astvokátska kancelári

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1. ÚVODNÉUSTANOVENIA

Partner verejného sektora:

OUADRICA Private Eguity, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 36 615 676, zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3910/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sidlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dakumentu je identifikácia kanečného užívateľa
výhod/ konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 ods. 445
zákona č. 315/2016 Z. z. aregistri partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 14.06.2017

b) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUND5, a.s. zo dňa 14.06.2017

c) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa 14.06.2017

d) Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o. zo dňa 14.06.2017
e) Stanovy PVS zo dňa 10.02.2016 (t. j. aktuálne znenie Stanov) (ďalej ako „Stanovy“)

f) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa 21.08.2014

£) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa 18.12.2013

h) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS zo dňa 12.05.2017

i) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa
20.07.2016

jj Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa
20.04.2017

Strana 125
LEGAL ..|

sokáls

2.2.

k) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa 12.07.2017
1) Čestné vyhlásenie akcionára BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa 12.07.2017

m) Čestné vyhlásenie spoločníka BaCon Communications spol. s r. 0. zo dňa
12.07.2017

n) Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 12.07.2017
0) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.07.2017
(ďalej spolu ako „Podklady“)
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PVS:

425.000 EUR (slovom štyristodvadsať päťtisíc eur):
rozsah splatenia základného imania: 425,000 EUR (slovom štyristodvadsať päťtisíc eur).

ediným akcionárom PVS je:

BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č.
6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní sedemnásť (17)
kusov kmeňových listinných akcii PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie
25.000,- EUR (slovom dvadsať päťtisíc eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):

Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi
vlastnených a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PYS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na
každých 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) menovitej hodnoty akcií pripadá
jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kallár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky - predseda predstavenstva.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo

Strana 225
ME] LFGAL..

3.1.

3.2.

3.3.napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve
podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je spoločnosť BENSON ADVISORY
FUNDS, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcii PVS ovláda a kontroluje PVS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostrednictvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií PVS5, preukázal PVS čestným vyhlásením PVS zo dňa
12.07.2017. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

V zmysle výpisu zo zaznamu akcianárov spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS zo
dňa 20,07,2016, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing.
Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing. Vladimír
Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je
spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom
20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť
BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostrednictvom priameho
aleba nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti BaCon Communications zo dňa
14.06.2017, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS,
Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva
obchodného padielu v spoločnosti BaCon Communications.

Strana 325
NIE] LEGAL...

3.4.

4,1.

4.2.

5.1.

5.2.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP zo
dňa 20.04.2017, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára,
ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako
„Akcionár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu
Z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 20 %. Akcionár je tak
akcionárom priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva
nepriamu kontrolu nad PYS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP zpodníkania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP nie
je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek
z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala
v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky:

Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, dátum
narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou sňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákana č. 297/2006 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Strana 425
NY] L.

6.

6.1.

7.1.

8.1.

V Martine, dňa 12.07.2017ol ia

SPLNENIE — PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHUPVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom
identifikácie/overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do
registra partnerov verejného sektora.

Advokátska katcelúrii:
MH Legal, s.r.o.

Že va
Martin

MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Hurtová
konateľ /advokát
Oprávnená osobaStrana 525

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×