Nezaradený subjekt

Solar RS, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 30. Marec 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 30. Marec 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
30. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Bínová
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 30.03.2020 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 15.03.2019 do: 30.03.2020

StiahniZáznam platný od: 11.02.2019 do: 15.03.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
————

1

podľa $ 11 ods 5

Obchodné mena:
Sidlo :
v orgánKonanie menom spoločnost:

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

zákona č. 315/2016 Z. 7. o tegist partnerov verejného sektor a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej tiež ako „Zákon“)L
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: PARYNERS, s.r.o.
Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, 5R.

36 860 018

Obch. togister OS Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č. 54286/B
JUDr. Eduard Andrašovič, advok:
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť sansostatne tak, že k napísanému
aleho vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,a konateľpriezvisku a profesijnému označeniu advokál pripojí svoj vlastnoručný

podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená vsyba“)

Obchodné meno:Sídlo:

IČO:

Registráci

Štatulárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

(ďalej v texte

TI.
Partner verejného sektora

Solar RS, s. r.o.

Spítálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05, SR

36 869 261

Obchodný register OS Bratislava ], oddiel Sto, vlažka číslo: 143706/B
Mgr. Matúš Budiak, konateľ

Konateľ koná ako Štarutátny orgán menom spoločnosti vo všetký
hn samoslalne. Podpisuje sa tak,
obchodnému menu spoločnosli pripojí svoj vlastnomičný podpis.

veciac k odtlačenému alebo narako „ďartnet verejného sektora“ alebo ako „Solar: R: )

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

AA

Aj Tdentifiká
Meno a prvisko:

čha pobytu:


Meno a priezvisko:
Adresa tri

Dátum narodenia:cho pobytu:
Verejný funkcionár: úte / niež
a

Men a priezvisko:

Adtesa trvalého pobynu
Dárim narodenia:

Štátna prí
Verejný funkcioná
a

Meno a prdezvisko:osiár / mie1 Nehodiace sa škutntie
2 Nehodiace sa škrtnite
3 Nehodiace sa škrtntle

konečného nžívateľa výhod:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bruiislava, 5R
17.07.1994

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SK.
12.1985

Slovenská (SR)1ng. Miroslav Budiak:

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

Ing. Marcci Forai


Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/Ľ, Braslava 81] 02,
Dátum narodenia: 15.01.1970

Šrátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Verejný fnokcionár: áne / nie!

TV.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhodužívateľa výhod ueslranne a s odbornou

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného
sledovných

starostlivosťou“, zaobstarala si o predmele zápisu do registra všetky dostupné informácie z
podkladov a dokumentov:- Posledné platný výpis obchodnej spoločností Solar RS, s. r. o. z Obchodného registra Okresného súdu
Brarislava EL oddiel: Sro, vložka č. 143706/B

- Zoznam spoločníkov vedený Solar RS, s. r. o.

- Spoločenská zmluva Solar RS, s. t. o.

- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Solat RS, s. r. a.

Overenie idenufikácie konečného užívateľa výlPartner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným ohmedzením registráciou ku dňu 05.08.2010,

o. uvádza, že spoločníkom ParracraAktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Solar RS,
vetejného sektora je/ sú:

a) SANION HOLDING s.r.o., so sidlom Špitálska 55, 811 08 Bralislava, Slovenská repuľlika, IČO: 52
15% 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Šro, vložka č.
12065/B, v mene ktorej kaná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkia, konateľ a Ing. Marcel Forai,
konateľ (každý samostane)Aklálne platná Spoločenský zmluva spoločnosti Solar RS, s. r. 0. vôl 6 uvádza, že ahtuálua výška
splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
1. Základať nanie spoľočnosti je 2000, BAR slovom páťtsie OB) a pi
dona.
Z. Základné imanie spoločnosťi tvori vílady jednotlivých spoločníkov, ktoré
aj SANION HOLDING s.r.o. 5,000,- Fur, roz:

sláv z b vkladu: sjotrinékueje más fedvvné:
„5.000. [ur


th splateniaho sektora sú :Orgánmi Partnera verejné!
aj Valné zhramašdenie
b) KonateľPodľa článku 10 ods. 1 spoločenskej smluvy Solar RŠ, s. r. o., Valné zhromaždenie je naj
spoločnosti.

im orgánomPodľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. r. o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak
sú prítornní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasovPodľa čiánku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy Šalar RS, s. £. o., počet h
pomerom hodnoty jcho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

lasov každého spoločníka sa určujePodľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. r. o
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.jatie akéhokoľvek rozhodnutia je vždyS Nehadiace sa škrinite
Š Konaním s odbornou star
osoby po zohľadnení a n
ktoré sa týkajú ateho m:


tlivosťou sa rozumie konunie so starostlivosťou primeranou jumkcii alebo postaveniu op!
ávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, kturé získala alebo mohla sí
u mať vplov nú jej konanie

neriej

skať aPodľa čl. 13 spoločenskej #mluvy Solar RS, s. r. ©., štatutárnym osgánom Partnera verejného sektora 1 za
spoločnosť konajú konatelia, príčom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za
spoločnosť koná každý z konaleľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnost pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Solar RS, s. r. o. » Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,

odulidl: Sro, vložka č. 14376/B, je konateľom Partneta verejného sektora fyzická osoba:Menn z priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dánim narexdenia: 2774994

Štátna príslušnosť. Slovenská (SR)Deň vzniku funkcie konateľa je 12.02,2020,
aMenu a priezvisko Ján Oravkin

Adresa trvalého ) poštu: Špitálska 7778/25,811 08 Brarislava, SR
05.02.1985
Slovenská (SR)

a je 12.02.2020

Dárum narod
Štátna prísh
Tieň vzniku funkciev.
Vlasrnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektoraPartnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy — a výpisa
tra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sto, vložka č. 143706/B, tvorená

spoločníkmi:«) SANION HOLDING s.r.o., so sidlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, ICO:
52753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č. 142063/13, obchodný podiel vo výške 5.001, Tar, splatený vo výške 5.006, Eur:DB, ssoby SANION HOLDING s.i.0., sídlom Špitálska 55, 311 08
1ČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom tepistrl

ro, vložka č. 142065/B, tvorená štyrmi spoločníkmi, fyzickými
Bratislava. Slovenská republiOkresného súdn Bratislava 1, oddi
osohemi:

A Ť Mgr. Matúš Budiak
Adresa zrvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratclava, SR

Dátum narodenia: 7071994

Štátna prá : Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Bur fzdkrudná čnie: 9.000 Jr, rväsah splatenia: 2000

bodieť na základnom mati)
a
Meno a priezvisko: Ján Oravkin
Adresa (rvalého pobytu: Špitálska 7778/55, BY! 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985
Štúr lušnosť: Slovenská (SR)

om olschodného podielu vo výške 2.250 Išur (gákludné imanie: 9.000 Kar, rozýah splatenia: 2.000
25%, podií ná zJaddnom imanf)a

Meno a nriezvisko: lng. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovít Fullu 2088/50, 541 05 Bratislava, SR
Dálum narodenia: 18.02.1963na príslušnosť:
vlastníkom obchodného podielu vo výške 2. 2.250 Tom frákladné imaní,
dadnom imaní)000 Eur, rozsal splatenia: 4.000)Bar, žj. 25% podíeí ná

a
Menu a priezvisko: lng. Marcel Forai
Adresa zrvalého pobytu: Dvofákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, 5R

Dátutm narodenia: 15.01.1970
©© Xmectným s

SSlovenská (SR)
u vo výške 2.250 Har fg
skátinosa dmunéjŠtátna príslušnosť:
vlastníkom obchodného podiel
Er, rA000ďadné imanie: S000 Ixr, rozsial splate:

25%, podiel na

Riadiaca štruktúra Partnera vereiného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy worená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:aj Valné zhromaždení:
b) Konateľ spoločnosti.

Podľa či. 13 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. r. o., Štatutárnym orgánom Partnera verného sektoru
aza spoločnosť koná konateľ ako šlalutárny orgán menom spoločnosti vo ý
samostatne. Podpísuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti

pripojí svoj vlastnoručný pezdpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Solar RS, s. r. 9. » Obchodného registra Okresného súdu

Brarislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 143706/B, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická osal

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adtesa trvalého pobytu: Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, SRDátum narodenia: 27071994
Štátna. príslušnosť: Slovensk:
Deň vzniku funkcie konateľa je 1 2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 08 Bralislava, SR
Dátum narodenia: 15.02.1983

Štátna príslušnos Slovenská (SR:

Deň vzníku funkcie konateľa je 12.02.2026,SR)Na základe vyššie uvedeného spíňa zákonom stanovené predpoklady kone
podľa $ 6a“ z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

ného užívateľa vý

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa (rvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 274771994.

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Mfeho a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Pátam narodeni 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Tag. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Eudaovíta Ľullu 3088/50, 841 05 Brauslava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno z priezvisko: Ing. Marcel Forai
tebnua výhod je každá Jy seká msabu — pani

teni, v prásjnech kar

tá enňa, tan skuzočné ovičida alebo kontroluje
neká osb, j


sssbjekty vykonávaní svoju iovosť ušeho ab: oj b vivo! nôtpí mj
mjeiku ani exemom cenných pupie tien tety. ktosý pridlluska
jo pies: io štátu údeho rovnovvnuých

2 právnickú osobu kard rre teba
požúvánskám rat ueereňňovenie, islormái
medzinárodných natú
ĽAu Brorá
sá precimy alebo megpriaány puli
na doručnveľa,

tácnom šnitaí vrátané ukcií

rá právo vystenovať, inak ustanoviť tlsbu urívolať štotutárny orgán, riodlitci orzám, dozorný vrgeu urbo kontretné ntzáv v prástekeý ušoba lebo
akúhokutveh čeň čiena, i
3. stáda právnický osobu ným spôsobom,
4. sá právo ná hosposdázsky porosynich neza
Ake o fyzickú osobu - podnik
© dnej jej čusnosii,

podnikania právnickej osoby ale
rá prrúvuu na hospodársky proste:3t, jet činnosJirická osubu, ku | najmenej 23pustnikáva fizírkuu úvoby — poddakateľa adlebn
Adresa rvalého pobynu Dvoľákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
ndenia: 15.01.4970
Slovenská (SR)Dátum naví.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej repuhlike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

o11 vlastníckej štrul /alcbo riadiacej štruktúry Parunera verejného sektora nie

kciu v Slovenskej republike.ní funkconári vykonávasúci

VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vtcholného manažmentu
do registta podľa $4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Pactnet verejného sektora, nie je emitentom cenných papietov prijatých na obchodovanie na
v Hasenie: > > i

žiadavkám na uverejňovanie informácií podľa aosobirného predpisu,
kého štám alcho rovnocenných medzinárodných noriem alebo
alebotegulovanom tehu, ktorý podlicha pož
rovnocenného právneho predpisu Čien
oločnosťou, ktorú tento cmitent priamo alebo nepriamo výluéne majetkovo ovláda a priamo
nepriar

no výlučne tiadi.VIII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavus, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom © dokumente

shlásenie: Op
o identitikáci: a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
lavu, vykonavom postupom špecifikovaným v č. TV tohto vyhlásenia, a to ku dňu

vnená osoba vyhlasujskutočne zistenému

podpísania (eutorizácie) too verifikačučho dokumentu.IX.
Autorizácia — podpisová doložkaV Bratislave, dňa 29.06.Bibokátiiká Konodľária
ANDBAŠOVIC:

rotastnvoté 44017 81 Brali
TČ: 36 860 815 BIČ: 20224795

g

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 3: PARTNERS, s.r.o.
duatd Andrašovič, advokát a konareľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKÁČNÝ DÔOKUMENŤpodľa S 1] ods. $ zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partocrov verná)
zákonov (ďalej tiež ako „Zákktora a o zmene a dopincní niektorýchL
Oprávnená osoba
Obchodné meno: Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8 PARTNERS, 1.r.o,
Sídlo: Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SK
Č 36 860) 018Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sťa, vložka č. 54286/B

Y OrÁrI: JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná a podpísuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

I.
Partner verejného sektora
Obchodné meno: Solar RS, s. r. o.
Sídlo: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SR
To 36 869 261
Registrácia: Obchodný tegístet OS Bratislava |, oddiel Sto, vložka číslo: 143706/B
Štatutárny orgán: Mgr. Matúš Budiak, konateľ

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná ako Štatutárny orgán mehom spoločnosti va všerkých
veciach samostatne. Podpisuje sa tak, že k odllačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Partuct verejného sektora“ alebo ako „Solar R$. s. r.v.“III.
Identifikácia konečného uživateľa výhodého užívateľa výhod:
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 0B Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1904

Štátna príslušnosť: Slovenská (5R)

Verejný funkcionár: áne / nie!

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špirálska 7778/55, 811 0B Bratislava, SR
Dátum narodenia: 03.02.1985

Štátna príslušnosti Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: #se / niež

a

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu! Ľudovíta Fullu 3084/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1963Štátna príslušnasi
Verejný funkcionár: áse / núc!

Slovenská (SR)? Nehadiace sa škrinite
TY.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbomou
statostlivosťou“, zaobstarala sí o predmete zápisu da registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledné platný výpis obchodnej spoločnosti Solar RS, s. r, o. z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č. 143706/B

- Zoznam spoločníkov vedený Solar RS, s. r. o.

- Spoločenská zmluva Solar RS, s. r. o.

- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Solar RS, s. r. a.

nečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Partnet verejného sektora vzníkol ako spoločnosť s ričeným obmedzením registráciou ku dňu 05.08.2010,Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Solar RS, s. r. o. uvádza, že spoločníkom Partnera
verejného sektora je/ sú:

a) SANTON HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 32
753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 7, oddiel: Sto, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ (každý samostalne)Aituálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Solar RS, s. £. o. väb 6 uvádza, že aktuálna výška
splatených vkladov spoločníkov v spoločností Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
1. Základné imanie spoločnosti je 5.000, TUR (slovom páťšisíť EUR) a pozostáva x peňažných vkladov spoločníkov
spoločnosti.
2. Základné imanie spoločnosti ivuria všsťady jednotlivých spoločníkov, ktoré sú peňažné u ich výška je nasledovne:
aj SANION HOLDING s.r.o, „B.A00,. Bar, rozsab spdašenia .

Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
aj Valné zhromaždenie
by Konateľ

šším orgánom

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. r. o., Valné zhromaždenie je naj
spoločnosti.Podľa článku 10 ods, 6 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. r. o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak
sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov,

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy Solar RS, s, r. a., počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy Solar RS, s, £. o., na príjaue akéhokoľvek rozhodnutia je vždy
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov,

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy Solar RS, s. t. o., štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a za
spoločnosť konajú konatelia, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za
spoločnosť koná každý z konateľov samoslatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.5 Kananim s odbornou siarastlivosťou sa rozumie konanie sa starostlivosťou primeranou funkcii ulebo postaveniu oprávnenej

osoby pu zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, Moré získala alebo mohla získať a
ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Solar RS, s, r. o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sto, vložka č. 143706/B, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobym: Špitálska 7778/53, 811 08 Bratislava, 5R
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štálna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 12.02.2021).

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum natodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 12.02.2020.

v.
Vlasinícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnérá veťejného sektoraA) Vlas štrukúra Pattnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy — 2 výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava T, oddiel: sťo, vložka č. 143706/B, tvorená
spoločníkmi:a) SANION HOLDING s.t.o., so sídlom Špitálska 35, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, TČO:
52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č. 142063/B, obchodný podiel vo výške 3.000, Hur, splatený vo výške 5.000,- ut:

B) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.t.a., so sídlom Špitálska 35, 811 08
Bratislava, Slovenská tepublika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č. 142065/B, tvorená ttomi spoločníkmi, fyzickými

osobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bralislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna prístušnosť:
vlastníkom obchodného podidlu vo
Enr, tj. 33,33% podiel na základnom imaní)Slovenská (SR)
ške 3.000 Eur faúlaidné imanie: 8.000 Exr, rossab splatenia: 2.000)a
Meno s priezvisko: Ján Oravkin
Arosa irvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR

Dátum narodenia: 05.02.1985
Štátna príslušnos Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur /kdkladné šaníe: 9.000 Eur, mzsah splatenia: 9.000

Ľyr, tj. 33,33% podiel na základnom imant)

a
Meno a priezviska: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Braúslava, SR.
Dátum narodenia: 18.02.1965Štátna príslušnosť Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur fzákladné imanie: 4.000 Fxr, rozsah splatenia: 1.0010
Hr, b.j. 33,33% podiel na zdsludnom imaní)

C) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sa) Valné zhromaždenie:
bj Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločetiskej zmluvy Solar RS, 5. r. o., štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora
aza spoločnosť koná konateľ ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach


samostatne. Podpísuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločností
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Solar RS, s. . o. z Obchodného registru Okresného súdu
Bratislava T, oddiel: Sro, vložka č. 143706/B, je konáteľom Parmera verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bralislava, SR
Dárum narodenia: 274171994
tma príslušnosť: Slovenská (5R)
Deň vzniku funkcie konareľa je 12.02.2020,
a
Meno a priezvisko: Ján Oravkin
Adtesa trvalého pobym: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985
Štárna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 12.02.2020,

Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom slanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
podľa $ a5 7.č. 297/2008 7.2. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Spitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
a
Meno a priezviska: Ján Oravkin
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1983
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
a
Meno a priezviska: lng. Miroslav Budiak
Adresa itvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1963
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
VL,

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej tepublike, ktori sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektoraYvhlásenie: Súčasťom vlastníckej štruktáry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora mie sú
verejňí funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej tepublike.
živateľam výhod je každú fyzická orba. kt:
každá #isiská osoba, v prospech ktorej ti
a) ak do o právnickú osobu, trorá mie
požskutočne ucta ulcho kortraluje prôvnlekú nsobu,
u suújekuy vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: nsedzi kunučných užívméťov výhod patrí najmä
užesntm: majetki ant emitentoi cenných pronierov príjotých na obchodovanie na regulovanem vrit, ktorý podlieha

1 päta. osebiiného predpísu!) rovnocenného právneho predpisu členského šdni alebo rovnovenných
demärodnýcii navšem, fyzická osoba, ktorá

1. zá priamy úlebá nepriamy pode! alebo ivh súčel nejsme:
sta story čiré ťa,

Z. má práva vymenavať, inak usimávii atebo odvolať šiarutárny vrgón, rindiaá negán, č
ukčiokeľvek tch člena.

3. ovlada práviucká osob iným spôsobom, áko je nezdané v prvčm a drúhani bra,

4. má právo na hospodársky prospech najaenej 28 % z posinikatná právnickej osoby alebo z ang jej

kid u fyzickú osobu - podnikateľ, fzackéá sxoba. stajá tá právo na hospodázsky prospech nejmené

Činnosti,

koľ osobu > podnikateľa alebo združenie125% na hlasovacích právach v práviekej osobu úleba na jej základnom tisan? vedtano akctí

ý orgán úlekaitrutný orgán v právnickej osčbe aleboBi j
2% z podníkamujprlníkoveľa aiebo
VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $4 ods. 4 ZákonaParrmner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na

regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uvetejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského $tu aleho rovnocenných medzinátodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú rento emitent priamo alebo nepriamo výlučne tnájetkovo ovláda a priame alebo
nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavusenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente

cii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zisienému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. [V tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu,

TX.
Autorizácia - podpisová doložka

V Bratislave, dňa 20.03.2020Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ A PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Eduatú Andrašovič, advokát a konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení 811 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Solar RS, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 36869261

DIČ: 2023097450

IČ DPH: SK2023097450

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26878/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33002/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.07.2012

- Uplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019


- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-646/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 11.1.2019

- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 04.03.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-6867/2019/R zo dňa 08.03.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
08.03.2019

3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:
Z výpisu z obchodného registra PVS, zo zakladateľskej listiny PVS a z výpisu z obchodného

registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE. vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe

v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva:

Člen predstavenstva:

Počet členov dozornej rady:
Člen dozornej rady:

1 (jeden)

Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,

José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
1 (jeden)

Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing. Petr
Bína, nar. 02.02.1970, bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
Zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika, (ďalej len
„spoločnosť“):

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva spoločnosti nie je viazaná záväzkami
rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti riadne zapracované.
Z čestného prehlásenia Radka Maléfa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak zakladateľská listina alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a 2) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie © riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 29.06.2012

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PYS.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti,

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv


spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Vlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom


tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné práva
akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú
osobu a iná osoba nekontroluje výkon, ani nerozhoduje o výkone jeho práv ako akcionára
v TERRA SANTA, SF, neuzavrel žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila,
kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE aneuzavrel sinou osobou
akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou
konal v zhode alebo spoločným postupom sňou vykonával svoje práva akcionára v
TERRA SANTA, SE.

- Mastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Jejediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a
charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre jediného spoločníka PVS, nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. M
V Trenčíne, dňa 12.03.2019 > J
O!
U
JUDr, ANNA PČOLOVÁ >
notár Oprávnená osoba

Horný Šianec 3136, 911 01 Trenčín JUDr. Anna Pčolová
DIČ: 1022041691
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Solar RS, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 36869261

DIČ: 2023097450

IČ DPH: SK2023097450

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26878/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr, Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33002/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.07.2012

- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019
- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-646/2019/R zo dňa 09.01.2019
- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:
Z výpisu z obchodného registra PVS, zo zakladateľskej listiny PVS a z výpisu z obchodného

registra spoločníka PV$ európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600, - Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)
Člen dozornej rady: Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
Jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou,

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- lng. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika, (ďalej len
„spoločnosť“):

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva spoločnosti nie je viazaná záväzkami
rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona 545/2005 Z. z.)
3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak zakladateľská listina alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 29.06.2012

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti sú v nej riadne
Zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.24 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie Štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- > neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:
3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PYS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Vlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Mlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára
(vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná
osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA
SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala
alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú
alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo
spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $64 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z..).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne, dňa 5.1.2019

fr „A

Se]
Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a © zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Solar RS, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou 1. 398/1
IČO: 36869261

DIČ: 2023097450

IČ DPH: $K2023097450

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26878/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Vajanského 150/6
IČO: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3,1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33002/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.07.2012

- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017
- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?) zo dňa 11.07.2017
. Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1
3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie
Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PYS vyplýva, že PVS je obchodnou

spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE

Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodoninska 1624,

Česká republika

IČ: 248 46 007

Právna forma: Európska spoločnosť

Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)

Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)

Člen predstavenstva: Ing, Jana Patzáková, nar. (12.02.1970,
Velvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6

Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)

Člen dozornej rady: Radek Maléť, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4

Počet hlasov na valnom zhromaždení: SO (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Za zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- 6ksakcií s číselným označením 01 až 06 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodoninska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007 vlastní Jitka
Bínová, nar. 11.01.1972, trvale bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376.
Česká republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- 6ksakcií s číselným označením 07 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007 vlastní Ing.
Všra Binová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
repuhlika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Spoločník mä právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

— Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené.

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej člena predstavenstva TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- ng. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike vzmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmené
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov v zneni ústavného zákona 545/2003 Z. z.)
3.2.3 Riadiaca štruktúra PVŠS:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína
Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika
Narodený: 02.02.1970
Vznik funkcie: 29.06.2412

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- Konateľ koná ako Štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach
samostatne. Podpisuje sa tak, že k odilačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

7. čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti Solar RŠ, s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:
- Konateľ PYS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(5 odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PVS.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní välným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia TERRA. SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu

práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.
3,2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVSnie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

. Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PYS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, Že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4, Identifikácia koncového užívateľa výhod PYS

Na základe podkladov, informácií a zistoní v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko: Jitka Bínová

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodená: 11.01.1972

Štátna príslušnosť! ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.

297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚVI“)

Meno a priezvisko: lng. Včra Binová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna pristušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV2“)
4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Jitky Bínovej (KÚVI) vyplýva, že:

- Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
x listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené, Nie je akcionárom TERRA.
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala vzhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená Žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- "Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacich práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- "Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV?) vyplýva, že:

. Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) Z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie jc oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SĽ, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú aleho ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala v zhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná Žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne.
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so Žiadnou inou osobou.
- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone fankeií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5, Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokuméntu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 15.07.2017.
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notár

Vajanského 15(/6, 911 01 Trenčín
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×