Nezaradený subjekt

JUNCTION, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 6. August 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 6. August 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
6. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Bínová
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.03.2019 do: 6.08.2020

StiahniZáznam platný od: 11.02.2019 do: 15.03.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. > zákona č. 315/2016 Z. z. © registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej tiež ako „ZákonI.
Oprávnená osoba
Ohnchodné meno: Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: P.
Sídlo : Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR
36 860 018
R Obch. register OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 54286/B
Štatutárny orgán: JUDr. liduatd A ndrašovíč, advokát a konateľ

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samoslatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)H.
Partner verejného sektora

Obchodné meno: UNCFION, s.r. o.Sídlo: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SR
1Čo: 45 232 652
Štatutárny orgán: Ing, Marcel Forai, konateľ

Konanie menom spoločnost: V mene spoločnosti koná konateľ samosratnc tak, že k tlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný

podpis.
(ďalej v teste tiež ako „Partner verejného zektora“ alebo ako „ILZNCTION, s. r. o.“)

II.
Identifikácia konečného užívateľa výhod
Aj Identifikácia konečného užívateľa výhod:
Meno a priezvisko: Ing. Matcel Forai

Adresa irválého pobynu: Dvačákovo nábrežie 4/B, Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Verejný finkcionár: #ne / nie!

TV.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbomou
straslivosť už, zaobstarala si o predmete zápisu do tegistra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:- — Posledný platný výpis z OR obchodnej spoločnosti FUNCTION, s, r. o.
- Zoznam spoločníkov vedený JUNCTION, s. r. o.

- Spoločenská zmluva JUNCTTON, s. r. o

erky obchodnej spoločnosti JUNCTION, 5. r. o.- Poznámky účtovnejOverenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením repistrácivu ku dňu 30.10.2009.+ Nehodiuce sa škrtnite
2 Konanim s udbornau starostlivosťou sa rozumie konunie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej

osoby po zohľadnení a neztvislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, kroré získulu alebo mohla získať a
ktoré sa týkajú alebu môžu mať vplyv na jej konanie.


- Aktuálne platná Spoločenská zmlava spoločností JUNCTIOA, s. z. ©. uvádza, že spoločníkom Partnera
verejného sektora je/sú:

a) JOMB2 s.r.o., so sídlom Špirálska 53, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, 14 ČO: 50 872 729,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registti Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sra, vložka č.
121630/B, v mene ktorej koná Ing. Marcel Porai, konateľ a Ján Oravkin, konateľ (každý
samostatne)

Akmálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti JUNCTTOMN, s. r. o. včl. VL uvádza, že aktuálna výška

splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Pattneta verejného sektora je nasledovná, citujeme:

1. Základné imanie tvom „päť sá: eur“). Záhadné imanie
spolžnusi bol red 12 e 5000 EUR (slovom:
„pätici: en“).

kladné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, prišom výška vkladu jednotlivých spolačníkov

JOMB2 s.r.o: 5000 EUR (slovom: „päťtisíc ee“).Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
A) Valné zhromaždenie
b) KonateľPodľa článku XI. ods. 1 spoločenskej zmluvy JUNCTION, s. r. o., valné zhromaždenie je najv
orgánom spoločnosti.

Podľa článku XI. ods. 3 spoločenskej zmluvy JUNCĽION, s. t. o., valné zhromaždenie je schopné
uznášania, ak sú prítomní spoločníci, klorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

Podľa článku XI. ods. 4 spoločenskej zmkuvy JUNCTION, s. r. o., každý spoločník má jeden hlas za
každých 100 EUR (slovom: „sedensta eur“) svojho vkladu.

Podľa článku XI. ods. 5 spoločenskej zmluvy JUNCTION, s. r. 0, na prijatie rozhodnutia valného
zhromaždenia spoločnosti je porrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak
spoločenská zmluva alebo zákon nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.


Podľa XIL ods. 1 spoločenskej zmluvy JUNCTION, s. r. o., štatutárnym orgánom Partnera verejného
sektora je konateľ.

Podľa XII. ods. 3 spoločenskej zmluvy JUNCTION, s. r. o., v mene spoločnosti koná konateľ samostatne
tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripají svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti JUNGCTTOM, a. £, n. z Obchodného registra, je konateľom Pastnera
verejného sektora fyzická osoba:

Meno 2 priezvisko: Ing. Mareci Forai
Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/4, Bralislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 17.07.2020.

v.
Ylastnícka štruktúra a riadiaca štruktúta Partnera verejného sektora

A) Nlastnícka štraktúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej smluvy a výpisu
z Obchodného registra, tvorená spoločníkmi:aj JOMB2 s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: ?
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.
121630/B, podiel vo výške 5,000.- Eur, splatený vo výške 5.000, But,PB) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby JOMB2 s.r.o. so sídlom
Slovenská republika, TČlska 35, 811 08 Bratslava,
: 50 872 729, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu


Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121630/B, tvorená dvoma spoločníkmi, jednou fyzickou osobou
a jednou právnickou osobou:

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobyt: Dvoťákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, 5R.

Dátum narodení: 15.81.1970.

Štátna príslušnosť Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.800 Tur frákladné imanie: 5.000 Fur, nizsah sjdaženia: 3000
Bar, kj. 76% podiel na základnom imaní)a

Obchodné meno: ForsiM s.

Sídlo : Dvožákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02 fpývadne: Na varie
. 4/B, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystriva 517 02)

IČO: 30 307 321

Štatutárny orgán: ng. Marcel Forai, konateľvlastníkom obchodného podielu vo výške 1.200 Tue faákladné imanie: 5.000 Far, rozsah splatenia: Ž
Far. t.j. 24% podiel na základnom imaní)

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby ForeiM 6.r.a., so sidlom Dvoľákovo nábrežie 4/B, Bratislava
SL 02 (pôvodne: Na varte 4/1, Bratislava - mestrkú časť Záhorská Bystrica #11 02), IČO: 30 307 321
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka
10965/B, tvorená jediným spoločníkom, fyzickou osobou:


Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
Dátum natodení 15.01.1970

Štálna príslašiu Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000 But (základné imanie:
Ex, ti. 100% podiel na základnom imaní)

000 Eur, rozsahD) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými? konečným užívateľom výhod je každá
majetku. a každá j

uj

s

orgánmi SZPB, ktorými sú:
a) Valné zhromaždenie,
bý Konateľ spoločnosti.

m orgánom Partnera verejnéhoPodľa XII. ods. 1 spoločenskej zmlovy JUNGTION, s. r. ©., štatutár
sektora je konateľ.Podľa XII. ods. 3 spoločenskej zmluvy JUNCIION, s. r. o, vmene spoločnosti koná konateľ
samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti JUNCIION, s. r. o. z Obchodného registra, je konateľom
Partnera verejného sektora fyzická osoba:Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvotákovo nábrežie 4/T, Bratislava 811 02, SR
Dátum narodení 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 17.07.2020.

Na základe vyššie uvedeného spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívanľa výhod
podľa S ús z.č. 2 v platnom znení nasledovná fyzická osoba:skú osobu? pudnikuteľa alebo združenie
#ívatelov výhod pauri najmä
ktorý podlieha

rovnocennýchvstshu, ktorá skutočne ovidda tého kamveluje právmckú osob.
ická vsoba, v prospech ktorej teta sicbjekry vykunávajú svoju činnosť alebo obchod: medi kumečných i
nám maretku ani emitentom cenných pajšerv prijatých na obchodovanie na regulovanom trh
podla nsabisného prednísu 7). rovnocenného právneho predpisu členského štátu aleluk idú o právnickú osobu. ktorá ni

kám ne uveruňtvanie. snforek

ých noriem, fizická ovába, ktnrá

Lomná priamy alebo nepríatny prodie! alebo ich súčer najme
nador:

2. dná prvo vyntenovať, but uanioviť utebo vboviať Štatutárny: orgán, madtci trgán duzovný orgdu alebo komolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek sch čie

3. ovláda právnickú osobu ným spôsobom. ako je tvedené v prvom a drulkom bode.

4. stá právo na hospodársky prospech najmenei 25 % z podnikania právasckej osoby alebo z inej jej činnosti,

Aň ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyziesá osobu ktoré má právo na hospodársky peuajech najmenej 2% % z podnikania fyzickej exoby podmkateľo alebo:

znej peň čismassa,


25% na hlasovacích právach « právrnizkej nsobe alebo na jej základnom imaní vrátane akciť
Meno 2 priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15014970
Štátna príslušnosť: —. Slovenská (SR)

viZoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruknáry a/alebo riadiacej štruktúry Parlnera vetejného sektora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci [unkciu v Slovenskej republike.

vI.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie. Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noziem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlačne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.VIEL.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo vetifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verífikačnom — dakumente
o identifikácii a/alcho overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v č TV tohto vyhlásenia, a ro ku dňu
podpísania (autorizácie) tohlo verilikačného dokumentu.IX.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, ňa 04.08.2020Advokátska kancelátia ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o,
JUDr. Eduard Andrašoviť, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: JUNCTION, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45 232 652

DIČ: 2022920999

IČ DPH: SK2022920999

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23079/R
Štatutárny orgán: — Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-643/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- > Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?2) zo dňa 11.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019


- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 11.1.2019

- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 04.03.2019

- > Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 04.03.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-6870/2019/R zo dňa 08.03.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
08.03.2019

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií
podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 30.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka

štruktúra PVS je nasledovná:
Spoločník:

Obchodné meno:
Sídlo:

10:

Právna forma:
Základní kapitál:
Akcie:

Počet členov predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Počet členov dozornej rady:
Člen dozornej rady:

Počet hlasov na valnom zhromaždení:

Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel:

TERRA SANTA, SE

696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,

Česká republika

248 46 007

Európska spoločnosť

120000,- EUR (2907600,- Kč)

12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč

menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR

akcie sú neobmedzene prevoditeľné

1 (slovom: jeden)

Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,

José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
1 (slovom: jeden)

Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

100%
Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, s číselným označením 01 až 12, vlastní
Ing. Petr Bína, nar. 02.02.1970, bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nieje viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti
riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléťa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:
- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

schvaľovanie — riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Vmene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.
Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou,

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:
- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom,

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Mlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné práva
akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú
osobu a iná osoba nekontroluje výkon, ani nerozhoduje o výkone jeho práv ako akcionára
v TERRA SANTA, SE, neuzavrel žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila,
kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE aneuzavrel sinou osobou
akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou
konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva akcionára v
TERRA SANTA, SE.

- Mlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a
charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre jediného spoločníka PVS, nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne, dňa 12.03.2019 O ú J

JUDr. ANNA PČOLOVÁ Oprávnená osoba

notár á
Horný Šianec 3136, 911 01 Trenčín a čo

DIČ: 1022041691
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: JUNCTION, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45 232 652

DIČ: 2022920999

IČ DPH: SK2022920999

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23079/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-643/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- > Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?2) zo dňa 11.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019
3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 30.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:
Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného.

registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR.
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)
Člen dozornej rady: Radek Malé, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sidlom 969 03 Dubňany. Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní Zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti
riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléťa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
© ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona 545/2005 Z. z.)
3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom. spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované,

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. Z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- „spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu


práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené Jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo Jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:
3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením 86a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Mlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára
(vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná
osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA
SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala
alebo inak ovládalá TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú
alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo
spoločným postupom s ňou výkonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE a jej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 5.1.2019 Ubp/

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení 811 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. 9 repistri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: JUNCTION, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou 1. 398/1
IČO: 45 232 652

DIČ: 2022920999

1Č DPH: SK2022920999

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23079/R
Štatutárny orgán: — Ing. Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Vajanského 150/6
1COo: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. c1-33001/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
. Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

3,2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie
Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 30.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR. je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu Z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE

Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika

IČ: 248 46 007

Právna forma: Európska spoločnosť

Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)

Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
mcnovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)

Člen predstavenstva: (ng. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
Velvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6

Počet členov dozornej rady! 1 (jeden)

Člen dozornej rady: Radek Malé, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SF vyplýva, Že:

. 6ksakcií s číselným označením 01 až 06 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007 vlastní Jitka
Bínová, nar. 11.01.1972, trvale bytom 403 40 Ústi nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SĽ, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- 6ksakcií s číselným označením 07 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany. Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007 vlastní Ing.

Všra Bínová, nar, 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- KČ
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomulo podielu na základnom imani zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené.

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej člena predstavenstva TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplnení niektorých zákonov (5 odvolávkou na Čl. 2 ods. | ústavného zákona č.
35772004 Z. z. oochrane verejného záujmu prí výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Radek Maléf nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene

a doplnení niektorých zákonov (s advolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z.z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:
Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Vmone spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti TUNCTION, s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:
- Konateľ PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorých zákonov
(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv vPVS

Zo spoločenskej zmluvy PV$ vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PVS,

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní vatným zhromaždením PVS.
- Inériadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.
3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na

podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na. podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVSnie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PYVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PYS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

. Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS,.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou ingu osobou.

4. 1dentifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s 811 ods. 4 ZaRPVS a ustanovením 86a Zákona č. 297/2008 Z.z.
a ochrané pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PYS:

4.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko: Jitka Bínová

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodená: 11.01.1972

Štátna príslušnosť: ČR
Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚVI“)

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ads. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV2")
4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Jitky Binovej (KÚVI) vyplýva, že:

. Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000, EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imani TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA. SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená Žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- "Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnam zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona.
545/2005 Z. z.).

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV2) vyplýva, že:

- Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300, Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala vzhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na. svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od

nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanavovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom SO žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 15.07.2017.
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notár

Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín
DIČ: 1022041491

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×