Nezaradený subjekt

HEC Services, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 5. Február 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 4. Február 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Rijnoudt
Adresa:
Mulberry Close 4 Epsom KT19 8FX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
23. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2020 do: 31.03.2021

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 28.07.2020

StiahniZáznam platný od: 23.07.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 23.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno: Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo: Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

IČO: 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services, s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 98004/B

IČO: 47 254 076

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri

identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných

podkladov:

Výpis z obchodného registra spoločnosti HEC Services, s.r.o. zo dňa 24.03.2021

. Spoločenská zmluva HEC Services, s.r.o.

. Výpis z obchodného registra AUPARK Tower Bratislava s.r.o. zo dňa 24.03.2020

„. Spoločenská zmluva AUPARK Tower Bratislava s.r.o.

. Výpis z obchodného registra WOOD Real Estate Management, s.r.o. zo dňa 24.03.2020

. Spoločenská zmluva WOOD Real Estate Management, s.r.o.

. Výpis z obchodního rejstľíku spoločnosti WOOD 38. Company, investiční fond s promšnným
základním kapitálem, a.s. (ČR) zo dňa 15.3.2021

8. Čestné vyhlásenie WOOD 8. Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s.

zo dňa 22.03.2021

9. WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut (12/2020)

10. WOOD 8 Company Ownership structure zo dňa 25.01.2021

11. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

12. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

13. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 03.11.2020

14. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

15. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

16. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 03.11.2020

17. Výpis z registra spoločností Burton 8 Simpson Limited zo dňa 24.3.2021

18. Výpis z obchodného registra All-Star Holding Limited 24.03.2020

JI DU BU NM
IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou

spoločnosťou sručením obmedzeným zriadenou podľa zákona č. 513/991 Zb. Obchodný
zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to

- > spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o, so sídlom: Tomášikova 64, Bratislava —
mestská časť Nové mesto, 831 04, IČO: 35790 474, zriadená podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, ktorý vlastní a,78%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach, a

- spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s. r. o, so sídlom: Einsteinova 24, Bratislava —
mestská časť Petržalka, 851 01, IČO: 35 930 691, zriadená podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, ktorý vlastní 99,22%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach.

Spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o. má jediného spoločníka, spoločnosť: AI+Star
Holding Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Maltská republika, zriadená
podľa právneho poriadku Maltskej republiky, ktorý vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach.

Spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť WOOD 8%
Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., so sídlom námšstí Republiky
1079/14, PSČ 110 00, Praha 1- Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 05154537, zriadená podľa právneho
poriadku Českej republiky," ktorý vlastní 10%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach.

"WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa
vlastníctva obchodného podielu spoločnosti AUPARK Tower Bratislava s.r.o. vtzv. podfonde s názvom „WOOD
8i Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond“.

2
Spoločnosť Wakcionárov:

Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 34,12 % ný podiel na jej základnom imaní,

Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,94 %- ný podiel na jej základnom imaní,

Burton 8. Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,94 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Spoločnosť AIEStar Holding Limited (Malta) má 19 spoločníkov:

Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti:

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

Wood % Company Financial Services, a.s., so sídlom Námšstí Republiky 1079/14, Nové
Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, vlastniaca 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti,

Petr Beneš, trvale bytom: Karla Kryla 2884/8, 15500 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Ondčej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Ladislav Chvatal, trvale bytom: Dersenyiho 1030, 190 12 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti

Marek Herold, trvale bytom: Za Kovárnou 422/19, 111 01 Praha — Dolní Mécholupy, Česká
republika, občan Českej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Jifí Hrbáček, trvale bytom: Ktúni 773/1, 142 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
- > Josef Kohout, trvale bytom: Houskova 1851, 413 01 Roudnice, Česká republika, vlastniaci
0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- > David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

- Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad
lormnem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V
Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEK] A

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja spoločníci, a to spoločnosť WOOD
Real Estate Management, s.r.o. a AUPARK Tower Bratislava s. r. o.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti:
- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 2741/12, Bratislava
- Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky,

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: Komárnická 113/6, Bratislava —
mestská časť Ružinov 821 03, občan Slovenskej republiky,
- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia
spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYH ENIA. IVNENE, NY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 30.03.2021Mičinský 8 Partners s.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. (VNEM,

Obchodné meno: Mičinský 8 Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo: Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava |, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

IČO: 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services, s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava |, oddiel: Sro,
vložka č.: 98004/B

IČO: 47254 076

11. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument vsúlade s $ 1 ods. 5 zákona apri identifikácii
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov:

1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

2. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

4. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

5. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

7. Výpis z registra spoločností Burton 8 Simpson Limited zo dňa 27.07.2020

8. Výpis z registra spoločností WOOD 8. Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

9. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)

10. WOOD 3 Company Ownership structuré zo dňa 23.3.2018

1. Výpis z registra spoločnosti WOOD 3, Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo dňa
27.07.2020

12. WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut (12/2018)
13. Čestné vyhlásenie WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo dňa 11.7.2018
14. Spoločenská zmluva WOOD Real Estate Management, s.r.o.

15. Spoločenská zmluva HEC Services, s.r.o.

16. Spoločenská zmluva AUPARK Tower Bratislava s. r. 0.

17. Výpis z obchodného registra WOOD Real Estate Management, s.r.o. zo dňa 27.07.2020

18. Výpis z obchodného registra HEC Services, s.r.o. zo dňa 27.07.2020

19. Výpis z obchodného registra AUPARK Tower Bratislava s. r. 0. zo dňa 27.07.2020

20. Výpis z obchodného registra All-Star Holding Limited (Malta) zo dňa 27.07.2020
IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH!

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených ie má oprávnená osoba za to, že v zmysle $ 6a ods. 1
písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za konečného
užívateľa výhod považujú:- Ing, Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika,
občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením
obmedzeným zriadenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to

- spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o, so sídlom: Tomášikova 64, Bratislava — mestská časť
Nové mesto, 831 04, IČO: 35 790 474, zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý
vlastní a,78%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, a

- spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s. r. o, so sídlom: Einsteinova 24, Bratislava — mestská časť
Petržalka, 851 01, IČO: 35 930 691, zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý vlastní
99,22%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o. má jediného spoločníka, spoločnosť: Al+Star Holding
Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SVR 9039, Maltská republika, zriadená podľa právneho
poriadku Maltskej republiky, ktorý vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť WOOD 8% Company,
investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s., so sídlom Praha 1 - Nové Mčsto, námšstí Republiky
1079/14, PSČ 110 00, IČ: 05154537, zriadená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorý vlastní 1a0%- ný
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s. má jediného akcionára so
100%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto akcionárom je obchodná spoločnosť
WOOD % Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365, Luxemburské
veľkovojvodstvo, zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva.

Spoločnosť WOOD A Company Group 5.A., má viacerých akcionárov, z ktorých:

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo,
IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní,

" WOOD 8: Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa vlastníctva
obchodného podielu spoločnosti AUPARK Tower Bratislava s.r.o. vtzv. podfonde s názvom „WOOD 8: Company Czechoslovak
High-Yteld Realitní podfond“.

2
- Renaissance Finance S.A. so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton % Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v
registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidf: Finance 5.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance 5.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIA: KTI /ARTNERA VEREJNÉH!

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u
partnera verejného sektora vykonávajú dvaja spoločníci, a to spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o.
a AUPARK Tower Bratislava s.r. o.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti:

- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 2741/12, Bratislava - Dúbravka
841 02, občan Slovenskej republiky,

- Ing Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: Komárnická 113/6, Bratislava — mestská časť
Ružinov 821 03, občan Slovenskej republiky,

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne,
pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGISTRA PODĽA 5 ZÁKONA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho
Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú
splnené.
1X. VYH ENIA VNENE, NY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 27.07.2020JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. OPRÁVNENÁ OSOBA.

Obchodné meno Mičinský 8 Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6/3936, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services, s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 98004/B

IČO: 47 254 076

111. Vý: ISKOVÉ PODKLADY
Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri identifikácii
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov:

1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

2. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

4. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

5. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

7. Nýpis z registra spoločností Burton 8 Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood 8% Company, a. s. zo dňa 31.12.2017

9. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD X Company Group S.A.)

11. WOOD 8% Company Ownership structure zo dňa 23.3.2018

12. WOOD 8% Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo dňa 22.6.2018
13. WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut (12/2018)
14. čestné vyhlásenie WOOD 8, Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo dňa 11.7.2018
15. Spoločenská zmluva WOOD Real Estate Management, s.r.o.

16. Spoločenská zmluva HEC Services, s.r.o.

17. Spoločenská zmluva AUPARK Tower Bratislava s.r.o.

18. Výpis z obchodného registra WOOD Real Estate Management, s.r.o. zo dňa 31.12.2018

19. Výpis z obchodného registra HEC Services, s.r.o. zo dňa 31.12.2018

20. Výpis z obchodného registra AUPARK Tower Bratislava s.r.o. zo dňa 31.12.2018

21. Výpis z obchodného registra All-Star Holding Limited (Malta)

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽAVÝHI

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v zmysle $ 6a ods. 1
písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing, Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky:
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika,
občan Českej republiky.

V. VLASTNÍ: IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEK
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením
obmedzeným zriadenou podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to

- spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o, so sídlom: Tomášikova 64, Bratislava — mestská časť
Nové mesto, 83104, IČO: 35 790 474, zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý vlastní
0,78%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, a

- > spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s.r.o, so sídlom: Einsteinova 24, Bratislava — mestská časť Petržalka,
851 01, IČO: 35 930 691, zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý vlastní 99,22%- ný
podiel na základnom imania hlasovacích právach, a

Spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o. má jediného spoločníka, spoločnosť: Al-Star Holding Limited,
so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SVR 9039, Maltská republika, zriadená podľa právneho poriadku Maltskej
republiky, ktorý vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť AUPARK Tower Bratislava s.r.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť WOOD 8. Company,
investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s., so sídlom Praha 1 - Nové Mšsto, námästí Republiky
1079/14, PSČ 110 00, IČ: 05154537, zriadená podľa právneho poriadku Českej republiky,“ ktorý vlastní100%- ný podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach, a

Spoločnosť WOOD 3 Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s. má jediného akcionára so
100%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto akcionárom je obchodná spoločnosť
WOOD % Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365, Luxemburské
veľkovojvodstvo, zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo,
IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel
na jej základnom imaní,

- Renajssance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton % Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v
registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.

" WOOD 8 Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa vlastníctva
obchodného podielu spoločnosti AUPARK Tower Bratislava s.r.o. v tzv. podfonde s názvom „WOOD 8 Company Czechoslovak
High-Yield Realitní podfond““.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton % Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIA: KTÚ ABTNI VEREJNÉHO SEK]

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u
partnera verejného sektora vykonávajú dvaja spoločníci, a to spoločnosť WOOD Real Estate Management, s.r.o.
a AUPARK Tower Bratislava s.r.o.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti

- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 12/2741, Bratislava - mestská časť
Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky.

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: 152 Veľká Hradná 913 24, občan Slovenskej
republiky.

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom
jedným z konateľov musíbyť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCI INKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

VII. PRE! ANIE PODMIENOK NA ZÁPI: LOVÉHO MANAŽMEJ! 1: ĽA „4 ZÁKONA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho
Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA. VNEN Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 25.1.2019

Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6/3936, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services, s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 98004/B

IČO: 47 254 076

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

2. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

4. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

5. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

7. Výpis z registra spoločností Burton 8% Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood 8% Company, a. s. zo dňa 31.12.2017

9. Výpis z registra spoločností WOOD 8. Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD % Company Group S.A.)

11. WOOD 8% Company Ownership structure zo dňa 23.3.2018

12. WOOD 8% Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo dňa 22.6.2018
13. WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut (05/2018)
14. čestné vyhlásenie WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. zo
dňa 11.7.2018

15. Spoločenská zmluva HY!, s.r.o. zo dňa 19.3.2018

16. Zakladateľská listina HEC Services, s.r.o.

17. Výpis z obchodného registra spoločnosti HY, s.r.o. zo dňa 17.7.2018

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti HEC Services, s.r.o. zo dňa 17.7.2018

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTI ARTNERA VEREJNÉH:
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou zriadenou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services, s.r.o. má jediného spoločníka so 140%- ným podielom na
jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto spoločníkom je obchodná spoločnosť HY1,
s.r.o., so sídlom: Laurinská 18, Bratislava, IČO: 51 633 574.

Spoločnosť HY1, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to

- > spoločnosť WOOD 8: Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s., so
sídlom Praha 1- Nové Mésto, námestí Republiky 1079/14, PSČ 110 00, IČ: 05154537, zriadená
podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorý vlastní 99,9%- ný podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach, a

- pána Mgr. Radovana Sukupa, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 12/2741,
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní a,014-
ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, a

Spoločnosť W c ny, investičnífond s promčnným základním kapitálem, a.s. má jediného
akcionára so 100%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto
akcionárom je obchodná spoločnosť WOOD % Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel
Lippmann 6€, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

"WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa
vlastníctva obchodného podielu spoločností HYH, s.r.o. vtzv. podfonde s názvom „WOOD 8: Company
Czechoslovak High-Yield Realitní podfond“.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton % Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RI. A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH:Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja spoločníci, a to spoločnosť WOOD 8%
Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s. a pán Mgr. Radovan Sukup.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti

- > Mgr.RadovanSukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 12/2741, Bratislava
-mestská časť Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky.

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: 152 Veľká Hradná 913 24,
občan Slovenskej republiky.

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia
spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGISTRA PODĽA. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 19.7.2018

Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov
Oprávnená osoba: .
Obchodné meno: Bartošík Sváby s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 929 049

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 35531/B
(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HEC Services, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO: 41 254076

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98004/B
(ďalej len „Partner“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Konečným užívateľom výhod Partnera podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti“) je:

Meno: Erik

Priezvisko: Rijnoudt

Adresa trvalého pobytu : Maulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia: 14.08.1970

Národnosť: holandská

Názov verejnej funkcie v SR: — nevykonáva

2. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom Oprávnenej
osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra Partnera:

2. Spoločenská zmluva Partnera,

3. Výpis z obchodného registra HEPP IV Luxembourg Master III S.á.r.l., so sídlom Guillaume
Kroll 5, Luxemburg 1882, Luxembursko (ďalej len „Master III"),

4. Výpis z obchodného registra HEPP TV Luxembourg Master S.á.r.]. so sídlom Guillaume Kroll
5, Luxemburg 1882, Luxembursko (ďalej len „Master“):

5. Zakladateľská listina a stanovy Master II:

Zakladateľská listina a stanovy Master,

7. Riadiace predpisy HEPP TV Fonds Commun de Placement Sub-fund 3 (ďalej len „Sub-Fund
3“:

>
8. Riadiace predpisy HEPP IV Fonds Commun de Placement Sub-fund 1 (ďalej len „Sub-Fund
1):

9. Výpis z obchodného registra Heitman International S.á.r.L, so sídlom Boulevard Royal,
Luxemburg 2449, Luxembursko (ďalej len „Heitman — Lux“),

10. Prevádzková zmluva Heitman International LLC, so sídlom 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, USA (ďalej len „Heitman USA"),

11. Výročná správa za rok 2016 pre OM Asset Management ple, so sídlom Millenium Bridge
House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG (ďalej len „OM Asset Managemenť):

12. Kópia pasu p. Rijnoudta,

13. Čestné vyhlásenie konateľa Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera,

14. Čestné vyhlásenie výkonného orgánu Partnera.

3. Vlastnícka štruktúra partnera
3.1 Podľa výpisu z obchodného registra sú vlastníkmi Partnera dvaja spoločníci.

3.1.1 Master II, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená v súlade s právnym
poriadkom Luxemburska a vlastní 14,85% obchodný podiel Partnera,

3.1.2 Master, ktorá je spoločnosťou s ručeným obmedzením, založená v súlade s právnym
poriadkom Luxemburska a vlastní 85,15% obchodný podiel Partnera.

3.2 Jediným vlastníkom Master III je Sub-fund 3, ktorý je súkromným investičným fondom
založeným a riadeným podľa práva Luxemburska. Fond má premenlivý charakter bez vopred
určeného zisku vyplácaného jednotlivým investorom. Aktuálne je jeho jediným investorom
Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá je verejnou medzinárodnou inštitúciou, a teda žiadna
fyzická osoba nie je oprávnená na zisk viac ako 25% zo zisku z fondu Sub-fund 3. Podľa
riadiacich predpisov bol Sub-fund 3 založený a je riadený Heitman — Lux, spoločnosťou pre
správu fondov. Podľa 86a, odsek 1, pismeno c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti môže takáto správcovská spoločnosť byť konečným užívateľom výhod.

3.3 Jediným vlastníkom Master je Sub-fund 1, ktorý je súkromným investičným fondom, založeným a
riadeným podľa práva Luxemburska. Samotný fond má premenlivý charakter bez vopred určeného
zisku vyplácaného jednotlivým investorom. Fond má aktuálne 9 investorov, pričom žiadny z nich
nie je oprávnený na viac ako 25% zo zisku Sub-Fund 1. Podľa riadiacich predpisov bol Sub-Fund
1 založený a je riadený Heitman — Lux, spoločnosťou pre správu fondov. Podľa $6a, odsek 1,
písmeno c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti môže takáto
správcovská spoločnosť byť konečným užívateľom výhod.

3.4 Heitman-Lux, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, bola založená podľa právneho
poriadku Luxemburska a jej výlučným vlastníkom je Heitman USA. Heitman USA je
spoločnosťou s ručením obmedzeným, prevádzkovanou podľa právneho poriadku štátu Delaware,
USA.

3.5 Výlučným vlastníkom Heitman USA je Heitman LLC so sídlom 191 North Wacker Drive, Suite
2500 Chicago, Illinois 60606, USA (ďalej len „Heitman LLC"). Heitman LLC je spoločnosťou s
ručením obmedzeným, prevádzkovanou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA.

3.6 Heitman LLC má dvoch spoločníkov, pričom každý znich vlastní 50% podiel. Prvým
spoločníkom je OMAM (HFL), Ine, (ďalej len „OMAM HFL“), spoločnosť s ručením
obmedzeným, založená a riadená podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA. Výlučným
vlastníkom OMAM HFEL je OMAM, Inc, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a riadená
podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA. Jediným spoločníkom spoločnosti OMAM, Inc. je
OM Asset Management, akciová spoločnosť založená ariadená podľa práva Spojeného
Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, obchodovaná na burze v New Yorku, ktorá je

2
povinná zverejňovať svoje výročné správy. Podľa aktuálnej výročnej správy je jej najväčším
akcionárom Old Mutual ple., so sídlom Millenium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V
4GG, vlastniaca 22,42% Old Mutual,

3.7 Druhým spoločníkom vlastniacim 30% akcií v Heitman LLC je KE ILLC (ďalej len „KE T“),
ktorá. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a riadenou podľa právneho poriadku
štátu Delaware, USA, ktorej vlastníkom je premenlivý počet spoločníkov, pričom ani jeden z nich
nevlastní viac ako 25% KEILLC ani neriadi KE I LLC, tak, ako je vymedzené v zákone.

3.8 Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera sa teda nenachádza osoba, ktorá:

3.8.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na. doručiteľa,

3.8.2 má právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek iného ich člena,

3.8.3 ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

3.8.4 — má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej
jej činností.

a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá spíňa vyššie uvedené kritéria spolu s inou
fyzickou osobou alebo spoločným postupom s inou osobou.

Podľa 86a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v prípade ak žiadna fyzická
osoba nie je konečným užívateľom výhod, zapisuje sa vrcholový manažment Partnera.

4 — Riadiaca štruktúra partnera

4.1 Partner má nasledujúcu riadiacu štruktúru predstavovanú konateľom:

Meno: Erik

Priezvisko: Rijnoudt

Adresa: Mulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia: 14.08.1970

Národnosť: holandská

Názov verejnej funkcie vSR: — nevykonáva

4.2 Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára,
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.3 Partner nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa.

4.4 Konateľ Partnera koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

5 Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

5.1 Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára,
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6 Vyhlásenie oprávnenej osoby

6.1 Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s $ 11 Zákona.
6.2 Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o
predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa
Zákona a podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

6.3 Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v
tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 19.07.2017

(7
Bartošík Šváby s.r.o.
Mgr. Peter Bartošík

konateľ a advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×