Nezaradený subjekt

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 19. Apríl 2021

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Ružinovská 42, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 23. Marec 2018

Záznam platný do: 19. Apríl 2021


Typ: Právnická osoba

Adresa: Plzenská 2, Prešov

Záznam platný od: 21. Júl 2017

Záznam platný do: 22. Marec 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Matúš Minarič
Adresa:
Čataj Čataj 90083
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ľuboš Halák
Adresa:
Šulekova 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
27. Február 2020
Záznam do:
4. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
19. September 2019
Záznam do:
27. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Šimon Bečica
Adresa:
Studená 1 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGALUM, s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 10/D Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Meno:
MH Legal, s.r.o.
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.03.2021 do: 19.04.2021

StiahniZáznam platný od: 4.09.2020 do: 2.03.2021

StiahniZáznam platný od: 27.02.2020 do: 4.09.2020

StiahniZáznam platný od: 19.09.2019 do: 27.02.2020

StiahniZáznam platný od: 8.10.2018 do: 19.09.2019

StiahniZáznam platný od: 22.03.2018 do: 8.10.2018

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 22.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

LEGALUM, s. r. o.


LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:
Ičo:

Zápis:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — mestská časť Staré Mesto

Spoločnosť s ručením obmedzeným

44 873 425

Obchodný register Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka číslo:
123598/B

(ďalej ako „PVS")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:
Ičo:

Zápis:

LEGALUM, s. r. o.

Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spoločnosť s ručením obmedzeným

52 216 543

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134651/B

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

A.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon o RPVS“).B.
Identifikácia KUV

Na základe vtomto verifikačnom dokumente nižšie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov
a po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, v súlade s ust. $ Ga zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon AML“) Oprávnená osoba
kdentifikovala ako KUV nasledovné osoby:

M Dátum Štátna Verejný
Meno a priezvisko narodenia Trvalý pobyt príslušnosť | funkcionár
EN i ň Slovenská Ä
Ing. Matúš Minarič 29.01.1988 Čataj 248, 900 83 Čataj republika nie

Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava — mestská Slovenská

Mgr. Ľuboš Halák 02.02.1965 časť Staré Mesto republika nie

Oprávnená osoba v PVS neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by splňala kritériá uvedené v ust. 86a
Zákona o AML pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona o RPYS za KUV považujú
členovia vrcholového manažmentu PVS.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3
Zákona o AML.c.
Východiskové informácie a posudzované podklady

Pre účely identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané nasledovné
dokumenty:

« Výpis z obchodného registra PVS

«+ Výpis zobchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

«+ Výpis zobchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

« Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

« Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

«+ Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.

+ Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS


LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

«+ Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

s > Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.

« > Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

« > Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

« Stanovy Slovak Business Agency

s > Čestné vyhlásenie PVS

s > Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

s > Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

s > Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

s > Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Ing. Matúš Minarič

s > Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Mgr. Ľuboš Halák

« Správa auditora spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s. za r. 2019
« informácie o organizácii Slovak Business Agency (verejne dostupné na www.sbagency.sk)

« > informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PYS

(ďalej spolu len ako „Podklady“)Základné skutočnosti súvisiace s PVS
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je stanovené vo výške 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur): základné imanie PVS je
splatené v celom rozsahu 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

Spoločníci PVS

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2,
811 09 Bratislava — Staré mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej len „Slovenský Rozvojový Fonď“), ktorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur), t. j. 100
% na základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech)

Nakoľko Zakladateľská listina neurčuje inak, v zmysle ust. 8 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“), spoločníci majú nárok na podiel
zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Podiel na hlasovacích právach v PVS

Nakoľko Zakladateľská listina neurčuje iný počet hlasov, v zmysle ust. 8 127 ods. 2 Obchodného
zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania spoločnosti.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

Členovia štatutárneho orgánu PVS
Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

Mgr. Ľuboš Halák, trvale bytom Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.E.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z Podkladov vyplýva,
Že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

Vzmysle Podkladov, akcionármi spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond sú spoločnosť Národný
holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný
holdingový fond“), ktorá vlastní 94,98% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond a spoločnosť
BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 255 501,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako
„BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní 5,02% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

Spoločnosť Národný holdingový fond a spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.
Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing. Vladimír
Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava, dátum narodenia 05.02.1979, štátny
občan Slovenskej republiky, konateľ (ďalej ako „Ing. Vladimír Kollár“), vlastníkom 30 % akcií
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o.,
so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“)
a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako ,BENSON ADVISORY
GROUP“).

Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP
sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

Oprávnená osoba po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS konštatuje, že akcionári spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS jednotlivo, ani všetci
spoločne, nedosahujú podiel 25 % na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom
prospechu PVS, a zároveň neexistuje fyzická osoba vo vlastníckej/riadiacej štruktúre BENSON
ADVISORY FUND, ktorá by splňala niektoré z kritérií KUV uvedených v ust. 8 Ga Zákona o AML. Na
základe uvedeného Oprávnená osoba v tomto verifikačnom dokumente vlastnícku a riadiacu štruktúru
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS ďalej nerozvádza.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je záujmové združenie
právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Ičo:
30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie právnických osôb SBA je tak spoločníkom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Národný holdingový fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo
ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti Národný holdingový fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného podielu
v spoločnosti Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR,
Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je teda subjektom neziskového
sektora, pri ktorom nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.F.

Výkon verejnej funkcie v rámci Slovenskej republiky

Na základe preskúmaných Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že žiaden z KUV nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Z Podkladov vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre PVS sa nachádza osoba — verejný funkcionár, ktorý
vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike, a to Ing. Vladimír Kollár, ktorý vykonáva funkciu
generálneho riaditeľa štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Okrem Ing. Vladimíra Kollára PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.G.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

PVS nie je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a/alebo priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

H.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii a overovaní KUV postupovala s odbornou

starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV
a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.V Bratislave, dňa 16.04.2021LEGALUM, s. r. o.

Mgr. Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

LEGALUM, s. r. o.


LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:
Ičo:

Zápis:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.

Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť Ružinov

Spoločnosť s ručením obmedzeným

44 873 425

Obchodný register Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka číslo:
123598/B

(ďalej ako „PVS")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:
Ičo:

Zápis:

LEGALUM, s. r. o.

Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spoločnosť s ručením obmedzeným

52 216 543

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134651/B

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

A.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon o RPVS“).B.
Identifikácia KUV

Na základe vtomto verifikačnom dokumente nižšie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov
a po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, v súlade s ust. $ Ga zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon AML“) Oprávnená osoba
kdentifikovala ako KUV nasledovné osoby:

M Dátum Štátna Verejný
Meno a priezvisko narodenia Trvalý pobyt príslušnosť | funkcionár
EN i ň Slovenská Ä
Ing. Matúš Minarič 29.01.1988 Čataj 248, 900 83 Čataj republika nie

Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava — mestská | Slovenská

Mgr. Ľuboš Halák 02.02.1965 časť Staré Mesto republika nie

Oprávnená osoba v PVS neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by splňala kritériá uvedené v ust. 86a
Zákona o AML pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona o RPYS za KUV považujú
členovia vrcholového manažmentu PVS.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3
Zákona o AML.c.
Východiskové informácie a posudzované podklady

Pre účely identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané nasledovné
dokumenty:

« Výpis z obchodného registra PVS

«+ Výpis zobchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

«+ Výpis zobchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

« Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

« Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

«+ Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.

+ Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS


LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

«+ Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

s > Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.

« > Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

« > Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

« Stanovy Slovak Business Agency

s > Čestné vyhlásenie PVS

s > Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

s > Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

s > Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

s > Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Ing. Matúš Minarič

s > Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Mgr. Ľuboš Halák

« Správa auditora spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s. za r. 2019
« informácie o organizácii Slovak Business Agency (verejne dostupné na www.sbagency.sk)

« > informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PYS

(ďalej spolu len ako „Podklady“)Základné skutočnosti súvisiace s PVS
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je stanovené vo výške 5.000 EUR (slovom pättisíc eur): základné imanie PVS je
splatené v celom rozsahu 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

Spoločníci PVS

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2,
811 09 Bratislava — Staré mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej len „Slovenský Rozvojový Fonď“), ktorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur), t. j. 100
% na základnom imaní PVS.

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech)

Nakoľko Zakladateľská listina neurčuje inak, v zmysle ust. 8 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“), spoločníci majú nárok na podiel
zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Podiel na hlasovacích právach v PVS

Nakoľko Zakladateľská listina neurčuje iný počet hlasov, v zmysle ust. 8 127 ods. 2 Obchodného
zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania spoločnosti.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

Členovia štatutárneho orgánu PVS
Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

Mgr. Ľuboš Halák, trvale bytom Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.E.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z Podkladov vyplýva,
Že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

Vzmysle Podkladov, akcionármi spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond sú spoločnosť Národný
holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný
holdingový fond“), ktorá vlastní 94,98% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond a spoločnosť
BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 255 501,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako
„BENSON ADVISORY FUNDS“), ktorá vlastní 5,02% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

Spoločnosť Národný holdingový fond a spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.
Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing. Vladimír
Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava, dátum narodenia 05.02.1979, štátny
občan Slovenskej republiky, konateľ (ďalej ako „Ing. Vladimír Kollár“), vlastníkom 30 % akcií
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o.,
so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“)
a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako ,BENSON ADVISORY
GROUP“).

Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP
sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

Oprávnená osoba po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS konštatuje, že akcionári spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS jednotlivo, ani všetci
spoločne, nedosahujú podiel 25 % na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom
prospechu PVS, a zároveň neexistuje fyzická osoba vo vlastníckej/riadiacej štruktúre BENSON
ADVISORY FUND, ktorá by splňala niektoré z kritérií KUV uvedených v ust. 8 Ga Zákona o AML. Na
základe uvedeného Oprávnená osoba v tomto verifikačnom dokumente vlastnícku a riadiacu štruktúru
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS ďalej nerozvádza.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je záujmové združenie
právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Ičo:
30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie právnických osôb SBA je tak spoločníkom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Národný holdingový fond, vrátane výkonu hlasovacích práv apráv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo
ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti Národný holdingový fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
v spoločnosti Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR,
Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je teda subjektom neziskového
sektora, pri ktorom nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.F.

Výkon verejnej funkcie v rámci Slovenskej republiky

Na základe preskúmaných Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že žiaden z KUV nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Z Podkladov vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre PVS sa nachádza osoba — verejný funkcionár, ktorý
vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike, a to Ing. Vladimír Kollár, ktorý vykonáva funkciu
generálneho riaditeľa štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Okrem Ing. Vladimíra Kollára PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.G.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

PVS nie je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a/alebo priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

H.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii a overovaní KUV postupovala s odbornou

starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV
a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.V Bratislave, dňa 26.02.2021LEGALUM, s. r. o.

Mgr. Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Partner verejného sektora:
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť Ružinov,
IČO: 44 873 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
123598/B (ďalej ako „PVS“)
Oprávnená osoba:
LEGALUM, s. r. o., so sídlom Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava — mestská časť Ružinov, IČO: 52 216
543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134651/B
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných
užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) vsúlade s ust. 8 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako
„Zákon“).
2. — VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY
2.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

a) Výpis zobchodného registra PVS

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

c) Výpis zobchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

d) Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

e) Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis zobchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

g) Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.

h) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

i) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

] Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUND3, a.s.

k) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

I) Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r.o.
2.2.

m) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

n) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

o) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

p) Čestné vyhlásenie PVS

g) Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

r) Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

s) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Ing. Matúš Minarič

t) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 07.07.2020

u) informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PVS
(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur):
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom pättisíc eur).Jediným spoločníkom PVS j

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — Staré mesto, IČO:
36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa
peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom pättisíc eur), t. j. 100 % na základnom imaní
PVS.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, štátny občan Slovenskej republiky,
konateľ.

(v súlade s Rozhodnutím jediného spoločníka PVS zo dňa 07.07.2020: zmena nie je ku dňu
vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu zapísaná v obchodnom registri).

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva tak, že
k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu na základnom imaní PVS ovláda
a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu PYS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO:
31 384 943, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond“).

Spoločnosť Národný holdingový fond je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B
(ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“).

Spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing.
Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava, dátum narodenia
05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ (ďalej ako „Ing. Vladimír Kollár“),
vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť BaCon
Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B
(ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“).

Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť BaCon Communications aspoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
FUNDS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú avykonávajú nepriamu
kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON
ADVISORY FUNDS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
BENSON ADVISORY FUNDS.

Oprávnená osoba po preskúmaní vlastníckej a riadiacej Štruktúry spoločnosti BENSON
ADVISORY FUNDS konštatuje, že akcionári spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS jednotlivo,
ani všetci spoločne, nedosahujú podiel 25 % na hlasovacích právach, základnom imaní alebo
hospodárskom prospechu PVS, azároveň neexistuje fyzická osoba vo vlastníckej/riadiacej
štruktúre BENSON ADVISORY FUNDS, ktorá by spíňala niektoré z kritérií KUV uvedených v ust.
8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“). Na základe uvedeného Oprávnená osoba vtomto
verifikačnom dokumente vlastnícku a riadiacu Štruktúru spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
neuvádza.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je záujmové
združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie právnických osôb SBA je tak
spoločníkom priamo ovládajúcim akontrolujúcim spoločnosť Národný holdingový fond,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Národný holdingový fond
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti
Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je teda
subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že v PVS žiadna
fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pre konečného
užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového
manažmentu PVS:

Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, dátum narodenia 29.01.1988, štátny
občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako
ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. S
6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
5.2.

5.3.

6.1.

7.

7.1.

8.1.

Vo vlastníckej štruktúre PVS sa nachádza osoba — verejný funkcionár, ktorý vykonáva verejnú
funkciu v Slovenskej republike, ato Ing. Vladimír Kollár, ktorý vykonáva funkciu generálneho
riaditeľa štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Okrem Ing. Vladimíra Kollára PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani
spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV
a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PYS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 03.09.2020LEGALUM, s. r. o.
Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Partner verejného sektora:
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť Ružinov,
IČO: 44 873 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
123598/B (ďalej ako „PVS“)
Oprávnená osoba:
LEGALUM, s. r. o., so sídlom Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava — mestská časť Ružinov, IČO: 52 216
543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134651/B
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných
užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) vsúlade s ust. 8 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako
„Zákon“).
2. — VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY
2.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

a) Výpis zobchodného registra PVS

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

c) Výpis zobchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

d) Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

e) Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis zobchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

g) Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.

h) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

i) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

] Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUND3, a.s.

k) Výpis zobchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

I) Výpis zobchodného registra BaCon Communications spol. s r.o.
2.2.

3.

3.1.

m) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

n) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

o) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUND3, a.s.

p) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

g) Čestné vyhlásenie PVS

r) Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

s) Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

t) Čestné vyhlásenie BaCon Communications spol. s r. o.

u) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod — Ing. Vladimír Kollár
(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur):
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom pättisíc eur).Jediným spoločníkom PVS j

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — Staré mesto, IČO:
36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa
peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom pättisíc eur), t. j. 100 % na základnom imaní
PVS.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:
konateľ - Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava —

mestská časť Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj
ako „Ing. Vladimír Kollár“).

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva tak, že
k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu na základnom imaní PVS ovláda
a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu PYS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO:
31 384 943, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond“). Spoločnosť Národný holdingový fond je tak
akcionárom priamo ovládajúcim akontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B
(ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“). Spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS je tak
akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je Ing.
Vladimír Kollár, vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť
BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658
791, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811
01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár,
spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, vrátane výkonu
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS.

Vzmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 2650/12, 811 08
Bratislava — mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej
3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

republiky (ďalej ako „Ing. Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak
spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle
Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon Communications z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti
BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára, ktorý
spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako „Akcionár“).
Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP, má nepriamy
podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho
základnom imaní vo výške 1 %. Akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcimi
a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda avykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Vzmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP nie je osoba
totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS,
pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV
do registra partnerov verejného sektora.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je záujmové
združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie právnických osôb SBA je tak
spoločníkom priamo ovládajúcim akontrolujúcim spoločnosť Národný holdingový fond,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Národný holdingový fond
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti
Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je teda
subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť KUV.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že v PVS žiadna
fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na
účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového manažmentu PVS:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava — mestská časť
Ružinov, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky.
4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

7.

7.1.

8.1.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako
ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. S
6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho
funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani
spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV

a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny oprávnenej osoby PVS do registra partnerov verejného
sektora.

V Bratislave, dňa 20.02.2020LEGALUM, s. r. o.
Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis)
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NI] LEGAL...

advokátska kanceláriaVERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 — ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť
Ružinov, IČO: 44 873 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 123598/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa
výhod/ konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 5 11 ods. 4a5
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

<) Výpis z obchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

d) Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

e) Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis z obchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

g) Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.
h) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNIS, a.s.

) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

Jo Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

k) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Strana 1 z6
IIa] LEGAL...

2.2.

advokátska kancelária

) Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.

m) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

n) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

9) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUND, a.s.

p) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

g) Čestné vyhlásenie PVS

r) Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

s) Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

# Čestné vyhlásenie BaCon Communications spol. s r. o.

u) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Ing. Vladimír Kollár
(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur):
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

jediným spoločníkom PVS je:

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — Staré
mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond“), ktorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom
päťtisíc eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS,

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa

vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis.

Strana 2 z6
NI] LEGAL...

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

advokátska kancelária

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVSV zmysle Podkladov jediným spoločníkom PYS je spoločnosť Slovenský Rozvojový
Fond, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu na základnom imaní
PVS ovláda akontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej
osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS, preukázal PVS
čestným vyhlásením. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS
Z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond
je spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond“). Spoločnosť
Národný holdingový fond je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu hlasovacích práv apráv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský
Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 47 255 501, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“). Spoločnosť
BENSON ADVISORY FUNDS je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský
Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 871 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing. Vladimír
Kallár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je
spoločnosť BaCon Communications spol. s r. 9., so sídlom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
L, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom

Strana 3 z6
NI] LEGAL...

3.5.

3.6.

3.7.

advokátska kancelária

20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť
BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS zpodnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan. Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing, Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PYS.
Vzmysle Podkladov, mna hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného
akcionára, ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP
(ďalej ako „Akcianár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom
prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1 %. Akcionár
je tak akcionárom priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej činnosti
sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP. Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP nie je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej
alebo riadiacej štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp.
ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je
záujmové združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30845301 (ďalej ako „SBA“). Združenie
právnických osôb SBA je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Národný holdingový fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na

Strana 4 z 6
NI] LEGAL...

3.8.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

7.1.

advokátska kancelária

hospodárskom prospechu spoločnosti Národný holdingový fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v
spoločnosti Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.
SBA je teda subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť KUV.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že
vPVS žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného
užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového
manažmentu PVS:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE — PODMIENOK — NA ZÁPIS ČLENOV — VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHUPYS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou

starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Strana 5 z6
IIa] LEGAL...

advokátska kancelária

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom
identifikácie/ overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu knávrhu na zápis zmeny

údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Martine, dňa 17.09.2019

Advokátska kancelária

/ MH Legal, s.r.o.
. Červanej smädy 1
M 788 0) Morča
PN, m
Č:
MH Legal, s.r.o.

JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ /advokát
Oprávnená osoba

Strana 6 z6
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
IE] LEGAL....|

ivokátska kanceláriVERIFIKAČNÝ DOKUMENT1. ÚVODNÉUSTANOVENIA

Partner verejného sektora:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť
Ružinov, IČO: 44 873 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 123598/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a5
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene adoplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

c) Výpis z obchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

d) Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

e) Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis z obchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

3) Úplné znenie zakladateľskej lisliny Národný holdingový fond s. r. o.
h) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

i) Stanovy BENSON ADVISORY FUND5, a.s.

j) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

k) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Slrana 176
2.2.

D

m)
n)
9)

p)

r)
3)
+

u)

LEGAL...

dvokátska kancelárii

Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.
Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Česlné vyhlásenie PVS

Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.

Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

Čestné vyhlásenie BaCon Communications spol. s r. o.

Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Ing. Vladimír Kollár

(ďalej spolu ako „Podklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur):
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

lediným spoločníkom PVS je:

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — Staré
mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond“), klorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 ĽUR (slovom

päťtisíc eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS,

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum

narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa
vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí

svoj vlastnoručný podpis.

Strana 22.6
3.2.

3.3.

3.4.VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový
Fond, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu na základnom imaní
PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej
osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS, preukázal PVS
čestným vyhlásením. Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond
je spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond“). Spoločnosť
Národný holdingový fond je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský
Rozvojový Fond.V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond je
spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 47 255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1 odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS“). Spoločnosť
BENSON ADVISORY FUNDS je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský
Rozvojový Fond.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS
je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/DD, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Ing. Vladimír
Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je
spoločnosť BaCon Communications spol. s r. a., so sídlom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“) a vlastníkom

Strana 3 z 6


3.5.

3.6.

3.7.

LEGAL

advokátska kan:ri

20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť
BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi
priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY ĽUNDS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle Podkladov, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného
akcionára, ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP
(ďalej ako „Akcionár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON
ADVISORY GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom
prospechu z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1 %. Akcionár
je tak akcionárom priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON
ADVISORY GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej činnosti
sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP. Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP nie je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej
alebo riadiacej štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp.
ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je
záujmové združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie
právnických osôb SBA je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť Národný holdingový fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na

Strana 4 z 6
NIE] LEGAL... |

3.8.

4.1.

4.2.

6.1.

7.1.

advokátska kancelária

hospodárskom prospechu spoločnosti Národný holdingový fond z podnikania alebo
inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v
spoločnosti Národný holdingový fond.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.
SBA je teda subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť KUV.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že
vPVS žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného
užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového
manažmentu PVS:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO

MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala sodbornou

starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Strana 52.6
NIN] LEGAL...|

Ivokátska kancelári

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom

identifikácie /overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny
údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

19- 2010
Advokátska kancelária
MH Legal, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
IČO: 46 409 463

M 2023363980V Martine, dňa A 2MH Legal, s.r.o.

JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ/advokát
Oprávnená osoba

Strana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NE] LEGAL...

vokátsVERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 — ÚVODNÉUSTANOVENIA

Fartner verejného sektora:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava — mestská časť
Ružinov, IČO: 44 873 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sra, vložka č. 123598/B (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sra, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa
výhod/ konečných užívateľov výhod PYS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. 8 11 ods. 4a5
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchodného registra PVS

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

c) Výpis z obchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

d) Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

e) Výpis zo zoznamu akcianárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis z obchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.

g) Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s.r. o.
h) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

i) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

j) Výpis za zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

k) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Strana1z6
MIF] LEGAL...

2.2.

D

m)

ny

P)

1)

g

> advokátska kancalá sa|

Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.
Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.

Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.

Čestné vyhlásenie predstavenstva PVS

Čestné vyhlásenie PVS

Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. a.

Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvajový Fond, a.s.

Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa

(ďalej spolu ako „Padklady“)

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur),
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

ediným spoločníkom PVS je:

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - Staré
mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond, a.s.“), ktorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom

päťtisíc eur), t.j. 100 % na základnom imaní PVS:

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Ing. Vladimír Kallár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum

narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Za

spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne, pričom podpisovanie sa
vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja

svoj vlastnoručný podpis.

Strana 226


3.2.

3.3.

34.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový
Fond, a.s., ktorá vzhľadom na vlastnictvo 100 % obchodného podielu na základnom
imaní PVS ovláda akontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv apráv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných argánov PVS. Neexistenciu inej
fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS,
preukázal PVS čestným vyhlásením PVS, V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slavenský Rozvojový
Fond, a.s. je spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sídlom Karadžičova 2,
811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond s. r. o.“).
Spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o. je tak akcionáram priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond, a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s..

V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond,
a.s. je spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 47 255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.“).
Spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je tak akcionárom priamo avládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánav
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond, a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostrednictvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s..

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS,
a.s. zo dňa 20.07.2016, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s. je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01
Bratislava, dátum narodenia 05.02.1979, štálny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Vladimír Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s. je spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o., sa sídlom Moskovská
12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „BaCon Communications“)
a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť

Strana 326


3.5.

3.6.

3.7.

BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 5893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimír Kallár,
spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak
akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
FUND3, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania prislušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú
a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s..

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti BaCon Communications zo dňa
14.06.2017, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08,1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania prislušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
Vzmysle Podkladov, ma hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP zo
dňa 20.04.2017, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára,
ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako
„Akcionár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospadárskom prospechu
z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1 %. Akcionár je tak
akcionárom priamo ovládajúcimi a kontralujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania prislušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP nie
je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek
z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

Vlastníkom 100 % -ného obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond
s.r. o. je záujmové združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie
právnických osôb SBA. je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť NHF, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia

Strana 4 z 6
NIE] LEGAL...3.8.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

7.4.

lvokátska kancelór

alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti NHF z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti NHF.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz,
SBA je teda subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť KUV.

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že
vPVS žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného
užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového
manažmentu PVS:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciau
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE — PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO

MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala sodbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Strana5z6


8. — ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom
identifikácie/overenia identifikácie KUV a tvori prílohu k návrhu na zápis PVS do
registra partnerov verejného sektora.

V Martine, dňa 28.02.2018

t "dvokátska kancelária
sa MH-tGégal, s.r.o,

Červenej armády 1
/ ďa? 036 01 Martin
eno M D:áB.s09, 483
Č: 2023363861
MH Legal, s.r.o. a

JUDr. Mgr. Martina Mužilová
konateľ/advokát
Oprávnená osobaStrana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
MELEGA

— advokátska koncelári:VERIFIKAČNÝ DOKUMENT1 — ÚVODNÉUSTANOVENIA

Partner verejného sektora:

obnoviteľné zdroje, spol. s r.o., so sídlom Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 873 425,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 21824/P (ďalej
ako „PVS5“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako
„Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod/ konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. $ 11 ods. 445
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:

a) Výpis z obchadného registra PVS zo dňa 26.02.2015

b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 03.07.2009

c) Výpis z obchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s. zo dňa 12.07.2017
d) Stanový Slovenský Rozvojový Fond, a.s. zo dňa 11.11.2014

e) Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

f) Výpis z obchodného registra Národný holdingový fond s. r. o. zo dňa 12.07.2017

g) Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o. zo dňa
02.06.2016

h) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa 14.06.2017
i) Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa 21.08.2014

j) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. zo dňa
20.07.2016

Slana126
MINI LEGAL

O gydvoké so kon

2.2.

<

k) Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa 14.06.2017I) Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o. zo dňa 14.06.2017
m) Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa 18.12.2013

n) Výpis zo zoznamu akcionárov BENSON ADVISORY GROUP, a.s. zo dňa
20.04.2017

9) Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUND. a.s.
p) Čestné vyhlásenie predstavenstva PVS
g) Čestné vyhlásenie PVS
1) Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s.r.o.
s) Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
(ďalej spolu ako „Podklady“)
Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PVS:

5.000 EUR (slovom päťtisíc eur),
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).

jediným spoločníkom PVS je:

Slovenský Rozvojový Fond, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava — Staré
mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej ako „Slovenský Rozvojový Fond, a.s.“), ktorá sa na
základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom va výške 5.000 EUR (slovom
päťtisic eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS:

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Šimon Bečíca, trvale bytom Studená 1, 949 01 Nitra, dátum narodenia: 08.02.1986,
štátny občan Slovenskej republiky, konateľ:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne, pričom podpisovanie sa
vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja

Strana226
NIE] LEGAL...

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

— „advokálska kancelária
svoj vlastnoručný podpis.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVSV zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Slovenský Rozvojový
Fond, a.s., ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu na základnom
imaní PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS5. Neexistenciu inej
fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameha vlastníctva obchodného podielu v PVS,
preukázal PVS čestným vyhlásením PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodnéha podielu v PVS.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 94,98 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond, a.s. je spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o., so sidlom Karadžičova 2,
811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „Národný holdingový fond s. r. o.“).
Spoločnosť Národný holdingový fond s. r. o. je tak akcionárom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, as. vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS,
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond, a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s..

V zmysle Podkladov, vlastníkom 5,02 % akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond,
a.s. je spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 47 255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
L odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.“),
Spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je tak akcianárom priamo ovládajúcim
a kontrolujúcim spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s. vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový
Fond, a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická aleba právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s..

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS,
a.s. zo dňa 20.07.2016, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s. je Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01
Bratislava, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Vladimír Kollár“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s. je spoločnosť BaCon Communications spol. s r. o., so sídlom Moskovská
12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Strana 3 z 6


— > dvokálsko kancel

3.5.

3.6.

3.7.

|

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41490/B (ďalej ako „BaCon Communications“)
a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť
BENSON ADVISORY GROUP, a.s., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47
628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 53893/B (ďalej ako „BENSON ADVISORY GROUP“). Ing. Vladimir Kollár,
spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak
akcionármi priamo avládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú
a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
FUNDS, a.s..

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti BaCon Communications zo dňa
14.06.2017, vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti BaCon
Communications je Ing. Bronislava Švehláková, trvale bytom Moskovská 12, 811 08
Bratislava, dátum narodenia: 23.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Bronislava Švehláková“). Ing. Bronislava Švehláková je tak spoločníkom priamo
ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BaCon Communications, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
Vzmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BaCon
Communications z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v spoločnosti BaCon Communications.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP zo
dňa 20.04.2017, spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP má jediného akcionára,
ktorý spolu vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP (ďalej ako
„Akcionár“). Nakoľko Akcionár vlastní 100 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY
GROUP, má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu
z podnikania v PVS, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1 %. Akcionár je tak
akcianárom priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY
GROUP, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania prislušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva
nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu
spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP.
Z podkladov ďalej vyplýva, že Akcionár spoločnosti BENSON ADVISORY GROUP nie
je osoba totožná s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre PVS, pričom Akcionár nespíňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek
z nich) pre jeho zápis ako KUV do registra partnerov verejného sektora.

Vlastníkom 100 % -ného obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond
S. r. 0. je záujmové združenie právnických osôb Slovak Business Agency, so sídlom
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „SBA“). Združenie
právnických osôb SBA je ľak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim

Strana 4 z 6
MINI LEGAL...

3,8.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1,

—— advokátska kancelá:

spoločnosť NHF, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS, V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti NHF z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti NHE.

SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo
hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.
SBA je teda subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť KUV,

IDENTIFIKÁCIA KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že
vPVS žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného
užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za KUV považujú členovia vrcholového
manažmentu PVS:

Šimon Bečica, trvale bytom Studená 1, 949 01 Nitra, dátum narodenia: 08.02.1986,
štátny občan Slovenskej republiky:

Ing. Vladimír Kollár, trvale bytom Trnavská cesta 74/D, 821 01 Bratislava, dátum
narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

SPLNENIE — PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO

MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA

OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHUPVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Strana 526
MIEI LEGAL |

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY7.L. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Tento verifikačný dokument bal vypracovaný vsúlade so Zákonom za účelom
identifikácie/ overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do

registra partnerov verejného sektora.

V Martine, dňa 14.07.2017

Advokátska kancelária
MH Legal, s.r.o.MH Legal, s.r.o.

JUDr. Mgr. Martina Hurtová
konateľ/advokát
Oprávnená osoba

Strana 626

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×