Nezaradený subjekt

SOLARICA one, spol. s r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 25. Marec 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 24. Júl 2017

Záznam platný do: 24. Marec 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Bína
Adresa:
Velvarská 45 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
24. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.03.2020 do: 30.06.2020

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 24.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT:

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2014 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niekrorých

Obchodné meno:
Sídlo :

Registrácia:
Štatutárny orgán:
Konanie menom spoločnosti:

zákonov iďalej tiež ako „Zákon“)

i.
Oprávnená osoba

Advokátska kancelátia ANDRAŠOVIČ 8. PARTNERS, s.r.o.
Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR

36 60 018

Obch. register OS Bratislava 1, oddiel: Što, vložka č. 54286/B

JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samoslátne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu meta,
priezvisku a profesijnčmu označeníu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:

Sídlo :

1ČO:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

(ďalej v texte tiež ako

Partner verejného.Hm.
Partner verejného sektora

SOLARICA one, spol, s £.0.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SR

45335 010

Obchodný register OS Bratslava 1, oddiel Sto, vložka číslo: 143224/B
Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ

Za spoločnosť konajú konatelia. Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov
samostatne a fo tak, že k obchodnému menu spoločností pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

TA ce

alcho ako „SOLARICA one, spol snu“)

TI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
átum narodení:
Verejný funkcionár: áne / níc!
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pahytn:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný (unkcionár: áno / niež
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: #ne / niež
a

Meno a priezvisko:

1 Nehodiace sa škrínile
? Nehodiace sa škrtnite
? Nehodiace sa škrtnite

Mgr. Matúš Budiakc

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SK.
15.02.1945

Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Tula 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

Ing. Marcel Forai
Adresa. trvalého pobytu: Dvotákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (5R)

Verejný funkcionár: áne / nic

TY.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si © predmete zápisu do registra všetky dostpné informácie z nasledovných

podkladov a dokumentov:

- Posledné platný výpis obchodnej spoločnosti SOLARICA one, spol. s r.o. z Obchodného tegistra
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 143224/B

- Zoznam spoločníkov vedený SOLARICA one, spol. s r.o.

- > Spoločenská zmluva SOLÁRICA one, spol. s r.o.

- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti SOLÁRICA one, spol s t.o.Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 05.01.2014.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti SOLARICA one, spol s ro. uvádza, že spoločníkom
Parmnera verejného sektora je/sú:

a) SANION HOLDING s.r.o. so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52
753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
142065/ B. v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ a Ing. Marcel Forai,
konateľ (každý samostatne)

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti SOLARICA one, spol. s r.o. v čl, 6 uvádza, že aktuálna
výška splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
7. Základné imanie spoločnosti je 5.000, IEUR. (slovom päťtisíe DUR) a pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov
spoločnosti.
2. Zakladné imanie spoločnosti tvoria vklady jednotlivých spolačnékov, ktoré sú peňašné a ich výška je nasledovná:
a) SANION HOLDING s.r.o. .... z ZÁ, Erre, rožsu SPÍAŠENÍM mnornnnnom 5.000,- Fur.Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) Konaiľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmlavy SOLARICA one, spol. s .o., Valné zhromaždenie je najvyšším
orgánom spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s t.o., Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktotí majú 100% všetkých hlasov.

Podľa článku 10 ods.7 spoločenskej zmluvy SOLÁRICA one, spol. s t.o., počet hlasov každého spoločníka
sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s r.o., na prijatie akéhokoľvek
rozhodnutia je vždy potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.

1 Nehodiace sa škrtnite.

$ Konanim s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie sa starostlivosťou privieranou funácii alebo postaveniu oprávnenej
osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií. kloré získala alebo mohla získať a
ktoré sa tfkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy SOLARICA, one, spol. s r.o., štatutárnym orgánom Partnera verejného
sektora a za spoločnosť konajú konatelia, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti
podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a Lo tak, Že k obchodnému menu spoločností
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti SOLARICA one, spol. s r.o. z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č. 143224/B, je konateľom Partnera verejného sektora [yzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak.

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994

Šlálna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020.

a

Meno a priezvisko: Jána Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020.

Y.
Vlastnicka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sekiora
úktúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy — a výpisu
o registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sto, vložka č. 143224/B, tvorená

A) Vlas
z Obchod:
spoločníkmi:

a) SANION HOLDING s.r.o.,so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 3.000,- Liur, splatený vo výške 5.000, - Ižut:

B) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.t.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08
Ištatislava, Slovenská republika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená štyrmi spoločníkmi, fyzickými

osobami:
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adsesa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994.

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.230 Eur (základné imanie: 2.000 Pur, rozsab splatenia: 2.000
Ber, rj. 23% padiel na základnom imaní)

a

Meno a priezvisko: án Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska. 7778/35, 811 08 Brazislava, SR
Dátum natodenia: 15.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

slastníkom obchodného podieli vo výške 2.250 Eur (odkladné imanie: 9000 Fr, rozsab splatenia: 9000
Ber, t.j. 25% podiel na základnom imaní)

a

Meno a priezvisko: lag. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Exr (základné šmanie: 9.000 Fur, mzsab splatenia: 9000
Bee, £j. 25% podiel na základnom imané)

a
Meno 2 priezvisko: Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/1, Bratislava 811 02, SR

Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slevenská (SR)
vlasrníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Eur (základné šmaie: 9,000 Hnr, rozsab splatenia: 000
Bin kj. 25% podiel na základnom inaní)

iktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvý tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:©)

a) Valné zhromaždenie:
b) Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy SOLARICÁ one, spol. s to, štatutárnym orgánom Partnera
verejného sektora a 7a spoločnosť konajú konatelia, pričom písomností zakladajúce práva a povinnosti
spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti ŠOLARICA one, spol. s r.o. z Obchodného registra Okresného
súdu Branislava T, oddiel: Sro, vložka č. 143224/B, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická

osoba:

Meno 2 priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adtesa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1904

Štátna príslušnosť: Slovenská (ŠR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020.

a

Meno a priezvisko: hn Oravkia

Adresa trvalého pobynu: Špitálska 7778/55, 811 08 Brarislava, SR
Dátuin narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020,Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod

podľa $ Gas z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné ťyzické osoby:Z.

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.3994.
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
a
Menu a pričzvisko: Ján Oravkin
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 03.02.1985
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
a
Meno a priezvisko: lng. Miroslav Budiak
Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Tužlu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
Dáram narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
a
€ Konečnis užívateľom vôhod je každá fyzická osoba, ktorá skstočné ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fickú osobu - podňíkateľa aiebo združeniemajetku, u každa fizická osúba, v prospech ktorej t
al akidro právnickú osobu, ktorá nie je z
pošiadavictm nu nverejácvnnie informácií
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktavé
4. má prímný úlebo nepriamy pridiel tds ich súčet mujmenej 23 % ma hlosovucieh právach v právnickej oxsíbe alebu na jef základnom šmemí vrátane cdkeii
na doručiteľa,
2.mé právo vynienovať, inak ustánósiť vleba odvúlať štatutárny vrgám, rudkici utgán, daznený negós uleho kantruluý vrgzát v prásttiekej stb
ažéhokoľvek ich čléna,
3. ovládla právancká asobu mým spôsobom, ako je uvedené v prvou č druhom bode,
A. mú práva mu kosinidársky pruspoch najmenej 23 % z prtrúkania právnickej astry aleho z inej
bj akideo fyzickú osobu - podlukateľa, Jjzické soba, ktorá má právo na kaspodársky prospech hatmenej
z árej jej #innesši,

eto sučsekty vykonávajú svoju činosť alelu obchod: niedi kanečných užívateľtvv výhod par najmä
im majetku entú emitentom cenných pejnerov prijatých na obchodovanie ná regulovamom trku, ktarý podlieha.
pruíľa asobutného predpis, > rovnocenného právneho predpisú. členského štátu ateba. vosnocenných


sede%6 z posánikama faickej osoby - podnikateľa alebo


Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvotákovo náhrežie 4/£, Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastnickej štruktúry alebo tiadiacej štruktúty Pattneta verejného sckiora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Parinem verejného sektora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ads. 4 ZákonaVyhlásenie: Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpísu,
tovnoceniného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priarno alebo nepriamo výlučne majcikovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi,VII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tointo vetifikačnom dokumente
o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému slavu, vykonanom postupom špedlikovaným v čl. 1Y tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.TX.

Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa. 29.06.2020

Artvotckisku kaneslárie.
ANURAŠOVIČ ©: PAŤTNERE. 50.
Fermpntovova 34.51] že
5 34 U60 DL BIČAdvokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 3z PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpodľa $1] ods. 5 zákona č. 313/2016 Z. z. u regislt partnerov v

Obchodné meno:

Sídlo :
IČO:
Registrácia:

Šratutátny orgán:
Konanie menom spoločnosti:ejného sektora a © zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej tiež ako „Zákan“)

1.
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8, PARTNERI, s.r.o.
Lermontovova 14, 811 01 Bratisláva, SR

365 860 018

Obch. repísler OS Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č. 54286/B
JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému men spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný

pod


(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné mena:

Sídlo :

IČO:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

(ďalej v texte ticž ako „Partner verejného sektora“ alcbo ako „SO

11.

Partner verejného sektora

SOLARICA one, spol. s r.o.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SR

45 325 010

Obchodný register OS Bratislava 1, oddiel Sto, vložka číslo: 143224/B
Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ

Za spoločnosť konajú konatelia. Písomnosti zakladajúce práva a
povinnost spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov
samostatné a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

ang, spol. sno“)

TI.

Identilikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:Meno a pr
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 55, 811 08 Bratislava, ŠR
27.074994

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áne / nie!

a
Meno 2 priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Ján Oravkin

Špitálska 55, 811 08 Bratislava, SR.
05.02.1985

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áne / úle?

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dálum narodenia:
Štátna príslušnosť:

lng. Mitoslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1963

Slovenská (8R)

Verejný ľunkcionát: áne / nie)Nehodiace su škrinite
Nehodiace sa škrinite


IV,
Odôvodenie, na základe akých iaformácií a ským, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alehn overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou“, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledné platný výpis obchodnej spoločnosti SOLARICA vnc, spoL s r.o, z Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č. 143224/B

- Zaznam spoločníkov vedený SOLARICA one, spal. s .o.

- Spoločenská zmluva SOLARICA one, spol, s r.o.

- > Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti SOLARICA one, spal. s r.o.Partner verejného sektora vzníkol ako spoločnosť s tučeným obmedzením registráciou ku dňu 05.01.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti SOLARICA one, spol. s r.o. uvádza, že spoločníkom
Partnera verejného sektora je/sú:

a) SANION HOLDING a.r.o., so sídlom. Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52
753 433, snaločnosť zapísaná v obchodnom registil Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ (každý samostatne)Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti SOLARICA one, spol. s r.o. v čl, 6 uvád:
výška splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:

1. Základné imanie spoločnosti je 5,000,- FAR (slova päťtise RUR) a pozostáva z peň:
spoločnosti

2. Základné švtanie spoločnosti tvoria vklady jednuttizých spoločníkov, ktoré sú peňažné a ich výška
aj SANION HOLDING s.r.o. .. „8.000, But th splateníich ukladav spoknasledovná:
„3.000,- Esr.

Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) Konateľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol, s r.o., Valné zhromaždenie je najv
otgánom spoločnosti.Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s r.o., Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov,Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s ro. počet hlasov každého spoločníka
sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti,

Podľa článku 10 ads. 13 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s £o., na prijatie akčhokoľvek
rozhodnutia je vždy potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Podľa č. 13 spoločenskej zmluvy SOĽARICA one, spol, s r.o., Šlatutárnym orgánom Partnera verejného
sektora a za spoločnosť konajú konatelia, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti
podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to rak, že k obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie 5a siarostlivosťou primeranou funkcií aleho postaveniu oprávnenej
osoby pu zohl: radnení a nezávislom odburnom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a
ktoré za týkajú alebo mäžu mať vylyv najej konanie.


Podľa výpisu obchodnej spoločností SOLARICA one, spol, s r.o. z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 143224/P, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adtesa trvalého pobytu: Špitálska $5, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 03.02.1985

Štálna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01,2020,

Y.
Vlastnícka šttuktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A) Nlastnícka štrukrúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy avýpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sťo, vložka č. 143224/B, tvorená
spoločníkmi:

a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská repuhlika, TČO:
32 733 433, spoločitosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel va výške 5.000,- Eur, splatený vo výške 3.000,- FurzB) Vlastnícka štrukrúra právnickej osoby SANION HOLDING s.r.o., sa sídlom Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská tepublika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava Ť, oddiel: Sto, vlažka č. 142065/B, tvorená tromi spoločníkmi, fyzickými
osobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu! Špitálska 55, 811 08 Bratislava, SIR
Dátum narodenia: 27.77.1994
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu va výške 3.000 Bur (gdkladné imanie: 2.000 Hur, rszsah splatenia: 9,000
tur, 83. 33,33% podiel na základnom lesnú)
a
Meno a priezvisko: Ján Oravkin
Adresa trvalého polyvtu: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 05.02.1985
Štátna príslušnosť: Slovenská (5)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur (základné švanie: 9.000 Bur, rozsah splatenia: 9000
Br, tj, 23,33% podiel na základnom imanf)
a
Meno a priezvisko: lag. Miroslav Budiak
Adresa trvalého pohyru: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 But (základné imanie: 9.000 Fur, masa splatenia: 9,000
Ba, tj. 3,33% podiel na základnom šmaní)
C) Riadiaca štruktúra Partner verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými

orgánmi SZPB, ktorými sú:

a) Valné zhromaždenie:
by Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy SOLARICA one, spol. s t.o., štatutárnym orgánom Partúcra
verejného sektora a za spoločnosť konajú konatelia, pričom písotnnosti zakladajúce práva a povinnosti
spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj vlasinoručný podpis,

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti SOLARICA one, spol. s zo. z Obchodného repistra Okresného
súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 143224/B, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická

osoba:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobym:
Dátum narodeni
Štátna príslušnosť:Mgr, Matúš Budlak

Špitálska 53, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020,

a
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobyru:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosťJán Oravkín

Špitálska 55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985
Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 16.01.2020,
Na základe vyj
podľa $ ča z.

je uveMeno a priezvisko:
Adeesa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezviska:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť

dejého splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 35, 811 08 Bratislava, SR
21011094

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 45, 81] 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

vI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektoraVyhlásenie: Súčasťou vlastníck:
verejní funkcionári vykonáva

ej štruklúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie s
i funkciu v Slovenskej republike,


Š Kanečným užívateľom výhod je každú fravká osb, ktorá sitvočné ovláda alebo koniriruje prdvrucká osobu, izuckú ušúbu - podukateľa alebo združenie

majetku, a každ fyzická osolra, v prosýsich ktorej tto stbjekiy vykonávajú vaju ominosť alebo obchod: medsi konečných užívateľov výhod patrí najmä

u) ak sle o právnickú osobu, ktorá ne Je združením ustku am emitentom vených papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trlru, krorý podlieha
ovanie infomácií podľa osobuného predpisu?) rovnocenného právneho predpis členského Státu ateho rovnovenných

medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá,

1. má priamy úlebo nepriamy podealobo ich súčet najmenej 23 % na hlasvvacfeh právne v právnickej osslotu imanť vrátane okolíenovať. #iak uslunieviť ažčiva odvolať štatttárny otgán, viac orgán, dozorný orgán alebo kontrolný vredn v právnickej ostbe alebo.
ich člena,vedené « prvom a druhom bode.
4. má právo na hospodársky prospech najmenty 23 % z podaťkama právnickej osoby uleho z inej jej činnost,

b) Akade fyzickú ostíbu - podnikateľa. fyzická ovoia, ktazá má pirávo na hospodársky prospech najúmenj 25 % z podnikania fyzickej osoby - podnskateľu albu,
z inej jej činnosti,


VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Pater verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie inforinácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.VIII.
Vyhlásenie, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavVyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom — dokumente
© identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému slavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. IV tohto vyhlásenia, a ta ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verfikačného dokumentu.

IX.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 16.03.2020Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Hdustd Andrašovič, advoká: a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 3 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZORPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: SOLARICA one, spol. s r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45 335 010

DIČ: 2022952184

IČ DPH: 5K 2022952184

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23989/R
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bina, konateľ

Ing. Milan Bína, konateľ
ďalej aj len „PVSŤ

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Vajanského 150/6
1ČO: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. e1-33000/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 27.10.2010

- Dodatok č.1 k Zmluve o prevode obchodných podielov zo dňa 27.10.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.06.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS za dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS za dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie jediného spoločníka PVS Ing. Milana Bínu zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konateľa Ing. Petr Bínu PVS zo dňa 12.07.2017

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PYS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 05.01.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Meno a priezvisko: Ing. Milan Bína

Trvale bytom: 160 00 Praha 6 - Dejvice, Veľvarská 1626/45,
Česká republika

Narodený: 10.06.1962

Peňažný vklad: 5000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 5000,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR. vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom. splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia Ing. Milana Bínu vyplýva, že:
- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a Žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek

práva s ním spojené prevedené.

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľia:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970
Vznik funkcie: 09.11.2010

Meno a priezvisko: Ing. Milan Bina

Trvale bytom: 160 00 Praha 6 - Dejvice, Veľvarská 1626/43,
Česká republika

Narodený: 10.06.1962

Vznik funkcie: 09.11.2010

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Za spoločnosť konajú konatelia. Písomnosti zakladajúce práva apovinnosti
spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že
k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti SOLARICA one, spol. sr.o. (PVS) vyplýva,
že:

- Žiaden z konateľov PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami
rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Binu vyplýva, že:
- Konateľ PV$ nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vzneni ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.14 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PVS.

Z čestného prehlásenia Ing. Milana Bínu vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVŠ z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVŠ vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVA.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konatelia v PVS nepôsobia.
Z čestného prehlásenia Ing. Milana Bínu vyplýva, že:

- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PYS
alebo členov týchto orgánov.

3.2.4 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnáci podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PV3 vyplýva že:

- PYS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS,
Z čestného prehlásenia PV3 vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3,2,8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

Z čestného prehlásenia Ing. Milana Binu vyplýva, Že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PYS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPYS a ustanovením 86a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV"YPVS:

44 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Milan Bina
Dátum narodenia: 10.06.1962

Adresa trvalého pobytu: 160 00 Praha 6 - Dejvice, Veľvarská 1626/43,
Česká republika

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

(ďalej aj len „KÚV“)

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z. čestného prehlásenia Ing. Milana Bínu (Spoločník a zároveň KÚV) vyplýva, že:

- KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 15.07.2017.
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová

JUDr, ANNA PČOLOVÁ
notár
Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×