Nezaradený subjekt

VARANDUS Solar Búč, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 13. August 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Trnavská cesta 74B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 7. Február 2018

Záznam platný do: 13. August 2019


Typ: Právnická osoba

Adresa: Trnavská cesta 74B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 24. Júl 2017

Záznam platný do: 6. Február 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. August 2019
Záznam do:
7. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
13. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2019
Záznam do:
13. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2019
Záznam do:
15. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.08.2019 do: 7.11.2019

StiahniZáznam platný od: 15.05.2019 do: 13.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2019 do: 15.05.2019

StiahniZáznam platný od: 6.02.2018 do: 4.01.2019

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 6.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč, s. r. o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 266 620
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka.

číslo: 125482/B

Konajúca osoba: Ján Oravkin, konateľ: Mgr. Matúš Budiak, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana |1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o., IČO: 45 266 620
zo dňa 4.11.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o.. ku dňu
12.05.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

€) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej. PhD., spoločníka Partnera verejného

sektora.

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne, okrem adresy trvalého pobytu spoločníka Mgr.
Dominiky Oravkinovej, PhD., ktorá je podľa predloženého občianskeho preukazu
nasledovná: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
a spoločník Matúš Budiak má podľa predloženého občianskeho preukazu titul
Mgr.:

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Mgr. Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej, PhD. (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne, okrem adresy trvalého pobytu spoločníka Mgr. Dominiky
Oravkinovej, PhD., ktorá je podľa predloženého občianskeho preukazu

nasledovná: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Strana | 2
a spoločník Matúš Budiak má podľa predloženého občianskeho preukazu titul
Mgr.:

- > svoje obchodné podiely v spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o. nepreviedli na
inú osobu,

- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto
spoločnosti,

- > nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v tejto spoločnosti,

- niesú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora,

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

IL

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora, so sidlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra ako aj
Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fuilu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR (slovom tisícsedemsto
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
34%
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR (slovom: tisícšestopeť desiat

Strana | 3
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
33%,

c) Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom:
tisícšesť stopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní

Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom. Partnera verejného sektora sú spoločníci, Mgr. Matúš Budiak, bytom
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a Ján Oravkin bytom Špitálska 55,
811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má
: Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
s Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
" Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55. 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. j. 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú:
" ng. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
- Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. |. 33 %.
+ Mgr. Dominika Oravkinová, PHD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1,650 EUR t. j. 33 %.

Strana | 4
Orgány Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi

pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok XH. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VI. Spoločenskej zmluvy).

TY.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum. narodenia:
Štátna prístušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

v znení neskorších

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska TT7I8/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Strana | 5
Verejný funkcionár: Nie

v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích

právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

W

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora predstavuje komanditnú spoločnosť, ku ktorej je potrebné mať -na
rozdiel od kapitálových spoločností- osobitný prístup — s dôrazom na špecifiká týchto

obchodných spoločností.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníkov Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré majú
podľa Spoločenskej zmluvy rovnocenné postavenie, keď prijímajú rozhodnutia jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov. Uvedený podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora, ktoré vykonávajú spoločníci, prostredníctvom zhromaždenia
spoločníkov (Článok 7. Spoločenskej zmluvy), predstavuje priamy podiel na hlasovacích

právach vo výške 34 % (lng. Miroslav Budiak) a 33% (Mgr. Matúš Budiak a Mgr. Dominika

Strana | 6
Oravkinová, PhD.), teda ide o priamy podiel prevyšujúci 25 %, ktorý je zadefinovaný
v príslušnom ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov.

Podľa čestných vyhlásení spoločníkov Partnera verejného sektora neexistujú žiadne iné osoby,

ktoré by mali na vlastnícku a riadiacu štruktúru vptyv alebo dosah.

Na základe vyššie uvedených skutočností identifikovala Oprávnená osoba všetkých
spoločníkov Partnera verejného sektora ako KÚV, pričom ide o osoby uvedené v článku TV.

tohto dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej

alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

vl.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

Strana | 7
V Bratislave, dňa 4.11.2019


57 )

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.TI
of
k

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora
Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč, s. r. o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 266 620
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 123482/B
Konajúca osoba: Ján Oravkin, konateľ: Mgr. Matúš Budiak, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

1ČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: lng. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana |1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o., IČO: 45 266 620
zo dňa 30.06.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o.. ku dňu
12.05.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2019, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 sú
správne, úplné a aktuálne,
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Mgr. Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne,

svoje obchodné podiely v spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o. nepreviedli na
inú osobu,

nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto
spoločnosti,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v tejto spoločnosti,

nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Strana 17
- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora,

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

11.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci

Spoločníkmi Partnera verejného sektora, so sidlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská

republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra ako aj

Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a)

b)

©)

Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR (slovom tisícsedemsto
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
34%

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR (slovom: tisícšestopeť desiat
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
33%,

Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55. 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom:
tisícšesť stopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní

Partnera verejného sektora: 33 %.

Strana | 3
Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú spoločníci, Mgr. Matúš Budiak, bytom
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a Ján Oravkin bytom Špitálska 55,
811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má
« ng. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
« Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
- Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. j. 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú:
« ng. Miroslav Budiak. bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
s Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. j. 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok XII. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VI. Spoločenskej zmluvy).

Strana | 4
1V.

1dentifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Bominika Oravkinová

Špitálska 55, 81] 08 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Strana [5
Podľa ustanovenia 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora predstavuje komanditnú spoločnosť, ku ktorej je potrebné mať -na
rozdiel od kapitálových spoločností- osobitný prístup — s dôrazom na špecifiká týchto

obchodných spoločností.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníkov Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré majú
podľa Spoločenskej zmluvy rovnocenné postavenie, keď prijímajú rozhodnutia jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov. Uvedený podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora, ktoré vykonávajú spoločníci, prostredníctvom zhromaždenia
spoločníkov (Článok 7. Spoločenskej zmluvy), predstavuje priamy podiel na hlasovacích
právach vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33% (Mgr. Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová), teda ide o priamy podiel prevyšujúci 25 %, ktorý je zadefinovaný v príslušnom
ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Podľa čestných vyhlásení spoločníkov Partnera verejného sektora neexistujú žiadne iné osoby,

ktoré by mali na viastnícku a riadiacu štruktúru vplyv alebo dosah.

Strana [ 6
Na základe vyššie uvedených skutočností identifikovala Oprávnená osoba všetkých
spoločníkov Partnera verejného sektora ako KÚV, pričom ide o osoby uvedené v článku IV.

tohto dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3048/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811
08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VH.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.07.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a © zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč, s. r. o.

Sídlo: Trnavská cesta 16785/74B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 266 620
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125482/B

Konajúca osoba: Ján Oravkin, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: lng. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana [1
II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o, IČO: 45 266 620
Zo dňa 13.05.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o.. ku dňu
12.05.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkiriovej, spločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a)

b)

Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2018, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,

- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Čestné vyhlásenia lng. Miroslava: Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), ž ktorých vyplýva, že

-. sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

- všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne — dkrem adresy trvalého bydliska Matúša Budiaka, ktorá je podľa
platného občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska TTIBÍ55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika,

- svoje obchodné podiely v spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o. nepreviedli na
inú osobu,

- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto
spoločnosti,

- „nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v tejto spoločnosti,

Strana [2
- nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora,

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

MI.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci

Spoločníkmi Partnera verejného sektofa, so sídlom Trnavská cesta 16785/74B, 821 02

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného

registra ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fuliu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika, nar. 18.02,1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR (slovom tisícsedemsto
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
34 %

“ "b) Matúš Budiak: bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR (slovom: tisícšestopeť desiat EUR),
rozsah splatenia: 100 %, podiel ňa základnom imaní Partnera verejného sektora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška "peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom:
tisícšesť stopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní

Partnera verejného sektora: 33 %.

Strana | 3
Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú spoločníci, Matúš Budiak, bytom Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a Ján Oravkin bytom Chrašťova 43/A, 831 01

Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne,

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má
2 ng. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fulht 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t.j. 34%.
" Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
" Mgr. Dominíka Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989. výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. 1. 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú:
" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullii 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. |. 34 %.
"Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava. Slovenská republika, nať,
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
" Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1,650 EUR t. ]. 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného " sektora je iňenovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok XII. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VI. Spoločenskej zmluvy).

Strana 14
IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod y súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu ao zmene a doplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová

Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št, občan Slovenskej republiky

Nie

v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Strana | 5
Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej ošobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora predstavuje komanditnú spoločnosť, ku ktorej je potrebné mať -na
rozdiel od kapitálových spoločností- osobitný prístup — s dôrazom na špecifiká týchto

obchodných spoločností.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníkov Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré majú
podľa Spoločenskej zmluvy rovnocenné postavenie, keď prijímajú rozhodnutia jednoduchou

väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov. Uvedený podiel na hlasovacích právach

v Partnerovi verejného sektora, ktoré vykonávajú spoločníci, prostredníctvom zhromaždenia
spoločníkov (Článok 7. Spoločenskej zmluvy), predstavuje priamy podiel na hlasovacích
právach vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33% (Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová), teda ide o priamy podiel prevyšujúci 25 %, ktorý je zadefinovaný v príslušnom
ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Podľa čestných vyhlásení spoločníkov Pártnera verejného sektora neexistujú žiadne iné osoby,

ktoré by mali na vlastnícku a riadiacu štruktúru vplyv alebo dosah.

Strana | 6
Na základe vyššie uvedených skutočností identifikovala Oprávnená osoba všetkých
spoločníkov Partnera verejného sektora ako KÚV, pričom ide o osoby uvedené v článku IV.

tohto dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

VI.

Matúš Budiak, bytom Špitálska 1718/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente Zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.05.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Partner verejného sektora
Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč, s. r. o.

Sídlo: Trnavská cesta 16785/74B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 266 620
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125482/B

Konajúca osoba: Ján Oravkin, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
11.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o., IČO: 45 266 620
zo dňa 31.12.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč s.r.o.. ku dňu
12.05.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

ď) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2018, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne — okrem adresy trvalého bydliska Matúša Budiaka, ktorá je podľa
platného občianskeho preukazu nasledovná: Ružomberská 321/16, 821 05
Bratislava, Slovenská republika,

svoje obchodné podiely v spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o. nepreviedli na
inú osobu,

nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto
spoločnosti,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v tejto spoločnosti,

Strana | 2
- niesú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora,

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

II.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora, so sídlom Trnavská cesta 16785/74B, 821 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného
registra ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR (slovom tisícsedemsto
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
34%
b) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR (slovom: tisicšestopeťdesiat
EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:
33%,
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom:
tisícšesť stopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní

Partnera verejného sektora: 33 %.

Strana | 3
Štatutárny orgán

Štatutárnym. orgánom Partnera verejného sektora sú spoločníci, Matúš Budiak, bytom
Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika a Ján Oravkin bytom Chrašťova
43/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má
“ Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
„ Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
- Mer. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. j. 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú:
" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu 1700 EUR, t. j. 34 %.
: Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1 650 EUR, t. j. 33 %.
" Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR t. j. 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutámy orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok XII. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VI. Spoločenskej zmluvy).

IV.

Strana | 4
Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba.

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Matúš Budiak

Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová

Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Nie

v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Strana | 5
Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku aní emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora predstavuje komanditnú spoločnosť, ku ktorej je potrebné mať -na
rozdiel od kapitálových spoločností- osobitný prístup — s dôrazom na špecifiká týchto
obchodných spoločností.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníkov Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré majú
podľa Spoločenskej zmluvy rovnocenné postavenie, keď prijímajú rozhodnutia jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov. Uvedený podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora, ktoré vykonávajú spoločníci, prostredníctvom zhromaždenia
spoločníkov (Článok 7. Spoločenskej zmluvy), predstavuje priamy podiel na hlasovacích
právach vo výške 34 % (lng. Miroslav Budiak) a 33% (Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová), teda ide o priamy podiel prevyšujúci 25 %, ktorý je zadefinovaný v príslušnom
ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Podľa čestných vyhlásení spoločníkov Partnera verejného sektora neexistujú žiadne iné osoby,

ktoré by mali na vlastnícku a riadiacu štruktúru vplyv alebo dosah.

Strana | 6
Na základe vyššie uvedených skutočností identifikovala Oprávnená osoba všetkých

spoločníkov Partnera verejného sektora ako KÚV, pričom ide o osoby uvedené v článku IV.

tohto dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partneta verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Matúš Budiak. bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč, s.r.o.

Sídlo: Trnavská cesta 16785/74B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 45 266 620

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 123482/B

Konajúcu osoba: Ján Oravkin, konateľ: Matúš Budiak, konateľ:

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava. Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa 8 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana |1
II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o., IČO: 45 266 620
zo dňa 01.02.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč, s.r.o. zo dňa
24.01.2018,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,
d) Doklad totožnosti Matúša Budiaka. spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2018, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,

- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi fyzické osoby:

» Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50. 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 1.700 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

„ Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994. výška peňažného vkladu: 1.650 EUR, rozsah
splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 33
%.

" Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,

Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR,

Strana | 2
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 33 %.

b) Čestné vyhlásenia lng. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Daminiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa ich osoby aka konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (výpis
zo dňa (11.02.2018):

svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu:
nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 01 .02.2018) v Partnerovi
verejného sektora,

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní:

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 01.02.2018) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Strana | 3
Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR. rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR.

Spolučníci

Spoločníkmi Partnera verejného sektora, so sídlom Trnavská cesta 16785/74B, 821 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného
registra ako aj Spaločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 1.700 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %:

b) Matúš I3udiak, bytora Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR, podiel na základnom imaní
Partnera verejného scktora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR, podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33%.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia (Článok X. Spoločenskej
zmluvy):

a) Ján Oravkin, bytom Chrašťova 43/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika:

b) Matúš Budiak, Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VII.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Tullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %:
b) Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:

Strana | 4
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1580/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika. nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom (Článok XII. Spoločenskej
zmluvy), ktorými sú
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %:
b) Mstúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bralislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, va výške: 33 %:
<) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989. vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Parinera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Ľartner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VII! Spoločenskej zmluvy).

TY.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu aa zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Matúš Budiak

Adresa uvalého pohytu: Ľudovíta Fullu 3038/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

Dálum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Strana | 5
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak
Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna prislušnosť: št. občan Slovenskej repuhliky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa trvalého pobytu: Pionierska 1389/2, 821 91 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie

v.

Odávodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosli a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zsení neskorších predpisov. sk ide o právnickú osobu. ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích

právach v právnickej osobe alcbo ná jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

bo

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán zleho kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

Strana | 6
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:Spoločník Podiel v Partnerovi Hlasovacie Právo na hospodársky
verejného sektora právo prospech
"Ing. Viroslav Budiak 34% 34% 34%
Matúš Budiak 33% 33% | 33 %
Mgr. Dominika Oravkinová 33% 33% © 33%Žvy uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel

najmenci 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že

spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 ($62 ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a © ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová disponujú hlusovacími právami a právom na hospodársky prospech v
Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33 %
(Matúš Budia+. Mgr. Dominika Oravkirová), čo znamená, že uvedené osoby spíňajú aj vyššie
uvedený bad č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým possunom nedľa odseku 4 Zákona identifikovalauvedené osoby ako konečných uživateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami. hlesovacími >rávami. právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Strana | 7
VI.

Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994. Ing. Miroslav Budiak. bytom Ľudovita Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bylom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie Je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej

štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.
VIE
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.02.201%. a
Ing. Zoltán Szalay, Konateľ BASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora
Obchodné meno: VARANDUS Solar Búč k.s.

Sídlo: Trnavská cesta 16785/74B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 266 620
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sr, vložka

číslo: 1401/B

Konajúca osoba: Ing. Miroslav Budiak, komplementár

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
1.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti VARANDUS Solar Búč k.s., IČO: 45 266 620 zo
dňa 08.06.2017,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VARANDUS Solar Búč k.s. ku dňu
12.05.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, komplementára Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, komanditistu Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, komanditistu Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2017, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky
Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne,

svoje obchodné podiely v spoločnosti VARANDUS Solar Búč k.s. nepreviedli na
inú osobu,

nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto
spoločnosti,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v tejto spoločnosti,

nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Strana | 2
- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem. spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 08.06.2017) v Partnerovi
verejného sektora,

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

II.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR). Ide o splatené peňažné vklady komanditistov,
pričom komplementár nevložil do základného imania Partnera verejného sektora peňažný ani

nepeňažný vklad.

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora, so sídlom Trmavská cesta 16785/74B, 821 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 266 620, sú podľa predloženého výpisu z obchodného
registra ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, komplementár:
b) Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.350 EUR (slovom: tritisíctristopäťdesiat
EUR), rozsah splatenia: 100 %, komanditista: podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora: 67 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom:
tisicšesťstopäť desiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, komanditista: podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Strana | 3


Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je komplementár, Ing. Miroslav Budiak,
bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika. Podľa Spoločenskej

zmluvy sú komanditisti vylúčení z obchodného vedenia Partnera verejného sektora.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva

Na obchodné vedenie a konanie v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám je
oprávnený iba komplementár. V ostatných záležitostiach rozhodujú spoločníci spoločne (bod
6.1 Spoločenskej zmluvy). Zhromaždenie spoločníkov prijíma rozhodnutia jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov (bod 7.4 Spoločenskej zmluvy). Spoločníci
zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje hlasovacie práva na inú osobu v Partnerovi

verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech

Spoločníci majú nárok na podiel na čistom zisku Partnera verejného sektora vykázanom
v riadnej účtovnej závierke. Čistý zisk sa rozdelí medzi komanditistov a komplementárov
v nasledovnom pomere resp. podľa nasledovných princípov: čistý zisk sa rozdelí podľa pomeru
medzi splatenými vkladmi spoločníkov, pričom komplementári dostanú v prípade rozdeľovania
zisku podiel na zisku v rovnakej výške ako komanditisti, avšak najviac 1.000 EUR (slovom:
tisíc EUR) — bod 9.1 Spoločenskej zmluvy.

Orgány Partnera verejného sektora

Strana | 4
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je komplementár (Článok 6. Spoločenskej

zmluvy). Dozornú radu Partner verejného sektora nemá zriadenú (Článok 7. Spoločenskej

zmluvy).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu ao zmene adoplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Matúš Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

2747,1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová

Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Strana | 5
Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku aní emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

Z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora predstavuje komanditnú spoločnosť, ku ktorej je potrebné mať -na
rozdiel od kapitálových spoločností- osobitný prístup — s dôrazom na špecifiká týchto
obchodných spoločností.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníkov Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré majú
podľa Spoločenskej zmluvy rovnocenné postavenie, keď prijímajú rozhodnulia jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých prítomných spoločníkov. Uvedený podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora, ktoré vykonávajú spoločníci (komplementár aj komanditisti)
prostredníctvom zhromaždenia spoločníkov (Článok 7. Spoločenskej zmluvy), predstavuje
priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 33,33 % u každého spoločníka, teda ide
o priamy podiel prevyšujúci 25 %, ktorý je zadefinovaný v príslušnom ustanovení zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

Strana | 6
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nie Je možné
zadefinovať pevnou percentuálnou sadzbou v prospech jednotlivých spoločníkov, nakoľko
komplementárovi prislúcha suma na čistom zisku v maximálnej výške 1.000 EUR. Oprávnená
osoba po preskúmaní výsledkov hospodárenia medzi rokmi 2013 až 2016 zistila, že podiel
komanditistov na zisku Partnera verejného sektora sa pohybuje okolo 99 %, teda komanditisti
Partnera verejného sektora, pán Matúš Budiak a pani Mgr. Dominika Oravkinová s určitosťou
splňajú aj kritérium KÚV podľa vyššie uvedeného bodu 4. vyplývajúceho z podielu na

hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Podľa čestných vyhlásení spoločníkov Partnera verejného sektora neexistujú Žiadne iné osoby,

ktoré by mali na vlastnícku a riadiacu štruktúru vplyv alebo dosah.

Na základe vyššie uvedených skutočností identifikovala Oprávnená osoba všetkých
spoločníkov Partnera verejného sektora ako KÚV, pričom ide o osoby uvedené v článku IV.

tohto dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej

štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana | 7
VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.07.2017

ka Sl.

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.
č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×