Nezaradený subjekt

Hviezdička s.r.o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Kapitulská 1, Banská Bystrica

Záznam platný od: 5. Marec 2022

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Jabloňová 5048, Banská Bystrica

Záznam platný od: 24. Júl 2017

Záznam platný do: 4. Marec 2022


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Boľoš
Adresa:
Alexandra Matušku 12A Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2020
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Matúš Boľoš
Adresa:
Petra Karvaša 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2020
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maroš Kapusta
Adresa:
Starohorská 44 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
18. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Staroň
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 97401
Meno:
Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Adresa:
Horná 23 Banská Bystrica 974 01
Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 4.01.2021 do: 4.03.2022

StiahniZáznam platný od: 6.10.2020 do: 4.01.2021

StiahniZáznam platný od: 10.07.2020 do: 6.10.2020

StiahniZáznam platný od: 18.01.2018 do: 10.07.2020

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 18.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vzmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. Andrej Staroň, advokát
so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 53 351 550
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 8096
fďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO

SEKTORA: Hviezdička s.r.o.
IČO: 46 683 925
Sídlo: Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
Konajúci: PharmDr. Ľubornír Schridimaver, konateľ spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vložka číslo: 28266/S
fďatej ako „partner“ /

1.
PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Identifikácia končeného užívateľa výhod pri zápise zmeny údajov zapísaných v Registri partnerov verejného
sektora a zmene oprávnenej osoby v Registri partnerov verejného sektora.

1.
INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLA IDENTIFIKOVANÁ OSOBA KONČENÉHO UŽÍVATEĽA
VÝHOD PARTNERA

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera.
2. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.
3. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti Schmitlpharm, a.s.,

so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 867 115, spoločnosť zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Banská Bystrica, vodd.: Sa, vložka č.: 1189/5 (ďalej len „spoločnosť
Schmitípharm, a.s.“)

á. Aktuálne znenie Stanav spoločnosti Schmitlpharm, a.s.
5. Výpis zo Zoznamu akcionárov spoločnosti Schmitipharm, a.s.
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločností Assas Invest, s. r. o.,

so sídlom Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53101464, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vadd.: Sro, vložka č.: 38967/5 (ďalej len
„spoločnosť Assas Invest, s. r. 0.“).

2. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Assas Invest, s. r. 0.

8. S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej
predložené nasledovné doklady a písomnosti:

a) Čestné vyhlásenie partnera, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne,
- jeho spoločníkmi sú
> spoločnosť Schmitipharm, a.s., so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 367 115, spoločnosť zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

vodd.: Sa, vložka č.: 1189/5,

Strana 123
- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
V SR:

- nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:
kangečnými užívateľmi výhod sú
— JUDr. igor Koval, nar. 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava —

mestská časť Staré Mesto

- neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv tretích osôb, ktorých účelom by bolo výlučne

zriadenie kontroly v partnerovi:

b) Čestné vyhlásenie spoločnosti Schmitlpharm, a.s., z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje týkajúce sa jej ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné,
správne a aktuálne,
svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedla na inú
osobu,
nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podiehr na zisku v partnerovi,

- — nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoha ovládala partnera spôsobmi podľa 8 6a ods. 1 zákana č.
297/2008 2. z. vznení neskorších predpisov,

c) Čestné vyhlásenie JUDr. Igora Kovala, z ktorého vyplýva, že
-— neuzatvoril žiadne dohody o tichom spoločenstve a ani iné zmluvy o ovládaní partnera:

— nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet av prospech akejkoľvek inej
osoby,

— jekonečným užívateľom výhod partnera,

d) Kópia občianskeho preukazu JUDr. Igora Kovala,

11.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z dokumentov, informácií a podkladov uvedených v článku II. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
partner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka.

Spoločníkmi partnera sú:
a) spoločnosť Schmitlpoharm, a.s.

Základné imanie spoločnosti Schmitlgharm, a.s. je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,-£. Jediným
akcionárom spoločnosti Schmitlpharm, a.s. je spoločnosť Assas Invest, s. r. o., ktorá vlastní 100 % akcií
v spoločnosti Schmitipharm, a.s. Základné imanie spoločností Assas Invest, s. r. o. je vo výške 5.000,-£
a bolo spiatené v plnom rozsahu. Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest, s. r. o. je JUDr. Igor Koval,
nar. 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, ktorý ako
spoločník spoločnosti Assas invest, s. r. o. disponuje obchodným podielom 100 %.

Zo spoločenskej zmluvy partnera vyplýva, že základné imanie partnera je tvorené peňažným vkladom
spoločníkov, a ta peňažným vkladom

a) spoločnosti Schmitipharm, a.s., vo výške 107.130,- €, splatené v celom rozsahu,
Hodnota základného imania partnera je vo výške 107.130,- € a je splatené v celom rozsahu.

Zvýpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera vyplýva, že riadiacu štruktúru
partnera tvorí konateľ PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, ktorý
v mene partnera koná samostatne.

Najvyšším orgánom partnera je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci partnera.

Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný valným zhromaždením partnera, ktoré tvoria spoločníci
partnera,

Strana 223
9.

10,

T1

Hlasovacie práva v partnerovi patria

a) spoločnosti Schmitlpliarm, a.s., v rozsahu 100 %,

Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera] má každý spoločník, t. j. spoločnosť
Schmitlpňarm, a.s. vo veľkosti 100 %.

Partner nemá zriadenú dozornú radu.

tv,
IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod
partnera podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terarizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Koval

Adresa trvalého pobytu: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská Časť Staré Mesto
Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike: nie

Identifikácia konečného užívateľa partnera podľa: $ 6a ods. 1 písm. a) hod 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov

V,

ÚDAJE PODĽA $ 4 ODS. 4 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 315/2016 Z. 2. 0 REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A

O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný Ťunkcionár zapísaný v zozname
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

VL.
PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

Informácia o partnerovi podľa 8 4 ods, 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VL.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú

skutočne zistenému stavu.
+2

V Banskej Bystrici, dňa 03.03.2022

Oprávnená osoba

advokát ž/Strana 323
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť)
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

1Čo: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/5

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)
Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Hviezdička s.r.o.

Sídlo: Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

1Čo: 46 683 925

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 28266/S

V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(C)
Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: JUDr.

Meno: Igor

Priezvisko: Koval

Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ")

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné
dokumenty a informácie:

a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 28.10.2020,

c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.10.2020,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ČO: 51144450[DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com


d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schimitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/S (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g) Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulici Komenského
475/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/S (ďalej aj len ako „Assas
Invesť),

h) Doklady totožnosti jediného spoločníka spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPYS pre konečných užívateľov výhod
fyzické asoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Schmitlpharm.

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe,

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, aktuálnym Zoznamom akcionárov spoločnosti
Schmitlpharm a aktuálnym výpisom z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli
skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou bolo zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenie
osoby identifikovanej Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, v ktorom konečný užívateľ výhod
prehlásil, že neuzatvoril žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásil, že nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet
a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené včasti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa
Zákona o RPYS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba overila na základe jeho
dokladu totožnosti.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystríca, oddiel: Sro, vložka číslo: 2749/5
Horná 23, 97401 Banská Bystríca, Slovenská republika |IČO: 511444501DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterG)gmail.com


(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má jediného spoločníka. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 107,130,00 EUR. Jediným
spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Schmitlpharm.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 100,00% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 107,130,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní 100,00
% akcií v spoločnosti Schmitlpharm. Jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm je
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len ako.
„Ľubomír Schmidtmayer).

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i, rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

. štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmavera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva "a uskutočňovanie podníkateľskej činnosti spoločnosti
Schmitipharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo Zakladateľskej
listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Igor
Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý je oprávnený konať za Partnera verejného sektora samostatne.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450|DIČ: 2120600735 | IČ OPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 SS0 | E-mail: debnarster ©gmail.com


Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by naplňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 5 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 23.12.2020 Advokátska kanceláriaa
o 50 DIČ: 2120600735
IČ DPH: $K 2120600735,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár, konateľ

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka čislo: 32749/s
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450|DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarstergmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod

(ďalej aj len aka „Verifikačný dokumenť“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

51 144 450

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(EB)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

Ičo:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

Hviezdička s.r.o.

Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

46 683 925

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
čislo: 28266/S

PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(c)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Verejný funkcionár:

JUDr.

Igor

Koval

12.01.1984

Slovenská republika

Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ")

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Verejný funkcionár:

JUDr.

Matúš

Boľoš

04.02.1980

Slovenská republika

Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystríca, oddiel: Sra, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |!ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735

Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster gmail.com


Titul: JUDr.

Meno: Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné

dokumenty a informácie:

a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 04.05.2020,

9 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 04.05.2020,

d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/5 (ďalej aj len ako
„Schmitlpharny),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g) © Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulici Komenského
475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/S (ďalej aj len ako „Assas
Invesť),

h) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako
„ST,

i) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,

j) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,

[3] Doklady totožnosti akcionárov obchodnej spoločnosti SI a doklad totožnosti jediného spoločníka
spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti Schmitlpharm a SI.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika | IČO: S1144450[DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterBigmail com


Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej
podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitloharm a SI, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm a SI, aktuálnymi Zoznamami akcionárov spoločností
Schmitlpharm a SI a aktuálnymi výpismi z Obchodného registra spoločností Schmitlpharm a SI, z ktorých
vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané Čestné prehlásenia
osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš splňajú definíciu
konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si
Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 107.130,00 EUR. Spoločníkmi PYS
sú obchodné spoločnosti Schmitlpharm a SI.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 90,53% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 96.986,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

. 9,47% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
10.144,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú príjaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní 100,00
% akcií v spoločnosti Schmitlpharm. Jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm je
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Ľubomír Schmidtmayer),

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka čísla: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735.
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com


Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlbharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo Zakladateľskej
listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Igor
Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcí znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcianármi
spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcionárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
pripadá jeden hlas,

- podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
všetkých akcionárov,

- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie
o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady
a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie 9 zmene práv spojených s niektorým druhom
akcií, ai.,

- štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boľoš ačlenom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná člen
predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresnéha súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenské republika |IČO: 51144450 |DiČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster gmail. com


Oprávnená osoba identifikovala akcionárov a členov predstavenstva spoločnosti SI, ktorá je spoločníkom
Partnera verejného sektora, p. Matúša Boľoša a p. Tomáša Boľoša ako konečných užívateľov výhod z dôvodu,
že hoci títo nemajú podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%, a teda
sami nespíňajú definičné kritérium podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z TČ“), sú osobami, ktoré toto definičné kritérium spíňajú, ak konajú spoločným postupom s druhým
spoločníkom Partnera verejného sektora. Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že p. Matúš
Boľoš a p. Tomáš Boľoš napíňajú definičné kritériá konečných užívateľ výhod podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
Ľubomírom Schmidtrayerom, ktorý je oprávnený konať za Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala Žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

4 Ť Advokátska kancelária
Za Oprávnenú osobu: C
V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2020 ná Z

27.
IČO: 51144450 Č: 2120000775
(Č DPA: SKZYRVENOTIS

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár, konateľ

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 511444501DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť")
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ičo: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Hviezdička s.r.o.

Sídlo: Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ičo: 46 683 925

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 28266/S

V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(c)
Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: PharmDr.

Meno: Ľubomír

Priezvisko: Schmidtmayer

Dátum narodenia: 04.08.1957

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Ľubomír Schmidtmaye!")

Titul: JUDr.

Meno: Matúš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 04.02.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľka | ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com
CURAETitul: JUDr.

Meno: Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné

dokumenty a informácie:

a) © aktuálny výpis z Obchodného registra PVS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 04.05.2020,

9 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 04.05.2020,

ď © Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitipharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IGO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/5 (ďalej aj len ako
„Schmitipharm"),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitipharm,

9) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s, so sídlom na uli
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, ICO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako
„ST),

h) — Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,

) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,

Ď Doklady totožnosti akcionárov obchodných spoločností Schmitlpharm a SL

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliada do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti Schmitlpharm a SL

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcí znejúcich na meno, vydaných v listinnej
podobe.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľka | ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com


Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm a SI, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm a SI , aktuálnymi Zoznamami akcionárov spoločností
Schmitlpharm a SI a aktuálnymi výpismi z Obchodného registra spoločností Schmitlpharm a SI , z ktorých
vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodndtila vyššie popísané dokumenty a informácie predožené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené dnnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S deľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia
osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Ľubomír Schmidtmayer, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš spíňajú
definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov
výhod si Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totažnosti.

(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 107.130,00 EUR. Spoločníkmi PYS
sú obchodné spoločnosti Schmitlpharm a SL.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 90,53% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 96.986,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

. 9,47% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
10.144,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akce nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.
Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozíci a z informácií, ktoré jej bali poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je Ľubomír Schmidtmayer, ktorý vlastní 100,00 % akcií
v spoločnosti Schmitipharm a je zároveň jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitipnarm.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíciristopäť desiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľka | ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com


- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva auskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitipharm.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcionármi
spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcionárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcí, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
pripadá jeden hlas,

- podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
Všetkých akcionárov,

- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvdanie členov predstavenstva, rozhodovanie
o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien čenov predstavenstva a denov dozornej rady
a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom
akcí, ai.,

- štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boľoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná Čen
predstavenstva samostatne ato tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
ato Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý koná vo všetkých veciach samostatne, pričom za Partnera verejného
sektora koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem akdonárov
a členov predstavenstva spoločníkov PVS, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by naplňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľka | ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com


Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií poda
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikáčnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 26.06.2020

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár
konateľ

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľka | ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
A to >

m

a

VERITIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a © zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“)OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8: Partners s.r.o,

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: TUDr. Rastislav Urbáni L.I..M, konateľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 11334/8

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)PARTNER VEREJNÉH
SEKTORA:
Hviezdička s.r.o.
IČO: 46 683 925
sídlo: Jabloňová 29/3048, Banská Bystrica 974 05, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubotír Schmidtmavct, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 28266/S
(ďalej v texte ako „partner“ alebo „partner verejného sektora“)

1
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia končeného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do registra paruerov verejného
sektora.
ená osoba identifikovala konečného
konečného užívateľa výhod partnera

Odôvodnenie na základe akých informá:
užívateľa výhod alebo overila identifikáciuV Výpis parmera z Obchodného registra SR.
Čestné vyhlásenie / Písomné pot rdenie pattnera o aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre

vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom tegistri SR.Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera.
Aktuálny zoznam spoločníkov vedený

Občiansky preukaz konateľa a spol:

astnerorm.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob
P F ] VF 1
prerozdelenia zisku resp. úhrady straty.
111.
Vlastnícka štruktúra a siadiaca štruktúra partnera verejného sektorz

Z. preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sekrora je
ý nou podľa zákona
č. 313/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len
„Obchodný zákonník“), zapísanou do Obchodného registra dňa 6.6.2012.obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založ:

Výška základného imania partnera predstavuje 5 000 Ľur a je v celom rozsahu splatená.

Vlastnícka štruktúra partnera je tvorená 2 spoločníkmi, a to:

a) PharmDr, Ľubomírom Schmidrmaverom, nar. 4.8.1957, rod. č. 570804/6487, trvale
bytom 162, Kordíky 976 34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomír Schmidrmayer“) ktorého
výška vkladu, ako spoločníka partnera, predstavuje čiastku 3 250 Eur (splatenú v celom
rozsahu) čo predstavuje 65 % podiel na základnom imaní partnera, ,

b) spoločnosť Schmitlpharm, s.r.o. so sídlom jabloňová 29, Banská Bystrica 974 05, IČO:
44 867 113, zapísaná v OR OS Banská Bystrica v oddieli: sro, vo vložke č. 16762/8 (ďalej
len „Schtnitlpharm, s.r.o.“) ktorého výška vkladu, ako spoločníka partnera, predstavuje
čiastku 1 750 [zur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 35 % podiel na základnom
imaní parmera.Najvyšším orgánom parmera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, a to z 65 % PharmDr, Ľubomír Schtmidtmaver
a z 35 % Schmitlphatm, s.r.o.. Počet hlasov na valnom zhtomaždení partnera sa u každého
spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výšške základného imania partnera.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je 1 konateľ, ktorý je vecholným orgánom
riadiacej štruktúry partneta verejného sektora. Dozorná rada nebola ztiadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver. Za pattneta verejného sektora je
oprávnený konať konateľ vo všetkých veciach samostatne.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora má každý zo spoločníkov, a to
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer v rozsahu 65 % a Schmitlpharm s.r.o. v rozsahu 35 %.
Jediným spoločníkom spoločnosti Schmitlpharm s.r.o. je PharmDr. Ľubomír Schmidtmarer.
PharmDr. Ľubornír Schmidtmagrer je 1 jediným konateľom spoločnosti Schmitlpharm s.r.o.Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhodľŇa z väteľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

klade informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného uží

Meno a priezvisko: armIr, Ľubomíť Schraidirnave:Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34
Dátum narodenia: 4.8.1957

Rodné čí: 570804/6487

Štátna príslušnosť: SR

Strana Ž z 3
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

v.
Údaje podľa písm. c) a d) ods. 5 8 11 Zákona

Súčasťou vlastníckej alebo nadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár (v zmysle čl. 2 ods. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pr výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov) vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora nie je pattnerom verejného sektora v zmysle $ f ods. 4 Zákona.

VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verfikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 16.1.2018URBÁNY z Pastnersťs.r.o.
JUDr. Rastislav Urbáži LL.M, konateľ, adrokát
“ z


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
3 a

FANS)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8: Partnets s.+.o.

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konateľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sto, Vložka č.: 11334/S

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:
Hviezdička s.r.o.
IČO: 46 683 925
sídlo: Jabloňová 29/5048, Banská Bystrica 974 05, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 28266/3
(ďalej v texte ako „partner“ alcbo „partner verejného sektora“)

1.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom vetifikačného dokumentu je identifikácia končeného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do tegistta partnerov verejného
sektora.

41.
Odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera

Výpis partnera z Obchodného registra SR.

Čestné vyhlásenie/ Písomné potvrdenie partnera o aktuálnosti údajov © vlastníckej štrukrúre
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy pattnera.

Akruálny zoznam spoločníkov vedený
Občiansky preukaz konateľa a spoločníčka.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob

artnerom.prerozdelenia zisku tesp. úhrady straty.
111.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z. preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je
obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len
„Obchodný zákonník“), zapísanou do Obchodného tegistra dňa 6.6.2012.

Výška základného imania partnera predstavuje 3 000 Eur a je v celom rozsahu splatená.

Vlasrnícka štruktúra partnera je tvorená 2 spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

a) PharmDr. Ľubomítom Schmidrmaverom, nar. 4.8.1957, rod. č. 570804/6487, trvale
bytom 162, Kordíky 976 34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomír Schmidtmayeť“) ktorého
výška vkladu, ako spoločníka partnera, predstavuje čiastku 3 250 Eur (splatenú v celom
rozsahu) čo predstavuje 65 % podiel na základnom imaní partnera,

b) Marošom Kapustom, nar. 22.5.1973, rod. č. 730522/7490, trvale bytom Starohorská 44,
Banská Bystrica-Rudlová 974 11 (ďalej len „Maroš Kapusta“) ktotého výška vkladu, ako
spoločníka partnera, predstavuje čiastku 1 750 Fur (splatenú v celom rozsahu) čo
predstavuje 35 % podiel na základnom imaní partnera.

Najvyšším orgánom pattnera verejného sektora je valné zhtomaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, a to z 65 % PhatmDr. Ľubomít Schmidtmager
az 35% Maroš Kapusta. Počet hlasov na valnom zhromaždení partnera sa u každého spoločníka
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania partnera.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú 2 konatelia, ktorý sú vrcholným orgánom
riadiacej štruktúry partneta verejného sektora. Dozorná rada nebola zriadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmaýer a Matoš Kapusta. Za partnera
verejného sektora sú oprávnení konať konatelia vo všetkých veciach samostatne.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora má každý zo spoločníkov, a to
PharmDr. Ľubomír Schmnidtmayet v rozsahu 65 % a Maroš Kapusta v rozsahu 35 %.

TV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. © ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomíť Schmidtmaycr
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34

Dátum narodenia: 4.8.1957

Rodné číslo: 570804/6487Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Strana 2 z 4
Meno a priezvisko: Maroš Kapusta
Adresa tivalého pobytu: Starohorská 44, Banská Bystrica-Sásová 974.11Dátum narodenia: 22.5.1973
Rodné číslo: 730522/7490
Štáma príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie
v.
Údaje podľa písm. c) a d) ods. 5 $ 11 Zákona
Súčasť ou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sekrota nie je verejný
funkcionár (v zmysle čl. Z ods. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
prí výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov) vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.
Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle $ 4 ods. 4 Zákona.
vI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osobavyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto veriťikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 30.6.2017URBÁNI St jPartners s.r.o.
JUDr. Rástislav Urbáni 1.1... M /konateľ, advokát
f /

p/ /

Strana 3 2 4


Strana 4 z 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×