Nezaradený subjekt

HEC Services II, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 25. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erik Rijnoudt
Adresa:
Mulberry Close 4 Epsom KT19 8FX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2020 do: 1.04.2021

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 28.07.2020

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 4.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno: Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo: Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

IČO: 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services ll, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 109959/B

IČO: 50 252348

ISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných

podkladov:

1. Výpis zobchodného registra spoločnosti HEC Services ll, s.r.o. zo dňa 24.03.2021

2. Zakladateľská listina HEC Services Il, s.r.o.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti BBC Five ABC, a.s. zo dňa 24.03.2021

4. Stanovy BBC Five ABC, a.s. z 08.09.2020

5. Výpis z obchodního rejstňíku spoločnosti WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným

7.
8.
9.

základním kapitálem, a.s. (ČR) zo dňa 15.3.2021

. Čestné vyhlásenie WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s.

zo dňa 22.03.2021

WOOD 3 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut (12/2020)
WOOD 8 Company Ownership structure zo dňa 25.01.2021

Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11.

12.
13

Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 03.11.2020
. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 03.11.2020

15.

Výpis z registra spoločností Burton 8% Simpson Limited zo dňa 24.03.2021

Strana 123
IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH

Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným zriadenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services Il, s.r.o. má jediného spoločníka so 149%- ným podielom
na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto spoločníkom je obchodná spoločnosť BBC
Five ABC, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov, IČO: 35 945 583.

Spoločnosť BBC Five ABC, a.s. má jediného akcionára - spoločnosť WOOD 8: Company, investiční
fond s promčnným základním kapitálem, a.s., so sídlom námšstí Republiky 1079/14, PSČ 110 00,
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 051 54 537, zriadená podľa právneho poriadku Českej
republiky," ktorý vlastní 100%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť W
akcionárov:

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 34,12 % ný podiel na jej základnom imaní,

- Renajssance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,94 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,94 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky."WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa
vlastníctva obchodného podielu spoločnosti BBC Five ABC, a.s. v tzv. podfonde s názvom „WOOD 8: Company
Czechoslovak High-Yield Realitní podfond“.

Strana 2 2 3
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

vI. A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného

zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosť BBC Five ABC,

a.s.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.08.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206, 831 01
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, občan Slovenskej republiky,

- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 04.11.1985, trvale bytom: Fedákova 2741/12, 841 02
Bratislava - mestská časť Dúbravka, občan Slovenskej republiky,

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 01.12.1986, trvale bytom: Komárnická 113/6, 821 03
Bratislava — mestská časť Ružinov, občan Slovenskej republiky.V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne,
pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 30.03.2021 7Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ

Strana 323
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno: Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo: Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

IČO: 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services ll, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 109959/B

IČO: 50 252348

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

2. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

4. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

5. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

7. Nýpis z registra spoločností Burton 8 Simpson Limited zo dňa 27.07.2020

8. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

9. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A.)

10. WOOD 3 Company Ownership structure zo dňa 23.3.2018

11. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company, investiční fond s proménným základním
kapitálem, a.s. zo dňa 27.07.2020

12. WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut 12/2018)
13. Čestné vyhlásenie WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným základním kapitálem, a.s.
zo dňa 11.7.2018

14. Stanovy BBC Five ABC, a.s. zo dňa 13.12.2018

15. Výpis z obchodného registra spoločnosti BBC Five ABC, a.s. zo dňa 27.07.2020

16. Výpis z obchodného registra spoločnosti HEC Services ll, s.r.o. zo dňa 27.07.2020

17. Zakladateľská listina HEC Services ll, s.r.o. zo dňa 19.12.2018

Strana 124
IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným zriadenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services Il, s.r.o. má jediného spoločníka so 140%- ným podielom
na jeho základnom imanía hlasovacích právach. Týmto spoločníkom je obchodná spoločnosť BBC
Five ABC, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 09, IČO:

35 945 583.

Spoločnosť BBC Five ABC, a.s. má jediného akcionára:

- spoločnosť WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s.,
so sídlom Praha 1 - Nové Mšsto, námšstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ: 051 54 537,
zriadená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorý vlastní 10%- ný podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD % Company, investiční fond s proménným základním kapitálem, a.s. má
jediného akcionára so 100%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto
akcionárom je obchodná spoločnosť WOOD % Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel
Lippmann 6€, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých:
- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

"WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa
vlastníctva obchodného podielu spoločností ZRU Slovakia s.r.o. v tzv. podfonde s názvom ,„, WOOD 8: Company
Czechoslovak High-Yield Realitní podfond“.

Strana 224
- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidfi Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad
lormem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V
Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RI. A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEK] ANajvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník BBC Five ABC, a.s.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky,

- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 2741/12,
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky:

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: Kornárnická 113/6, Bratislava
— mestská časť Ružinov 821 03, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne,
pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA S ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne

Strana 324
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYHLÁSENIA IVNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 27.07.2020

Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ

Strana424
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNE! A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6/3936, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 6969

11. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: HEC Services ll, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/A, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 09

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 109959/B

IČO: 50 252348

111. Vý ISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument vsúlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

2. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

4. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

5. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

7. Nýpis z registra spoločností Burton %£ Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood % Company, a. s. zo dňa 31.12.2018

9. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A.)

11. WOOD 8%: Company Ownership structure zo dňa 23.3.2018

12. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company, investiční fond s promšnným základním
kapitálem, a.s. zo dňa 31.12.2018

13. WOOD 8 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s. statut 12/2018)
14. čestné vyhlásenie WOOD 3 Company, investičnífond s promšnným základním kapitálem, a.s.
zo dňa 11.7.2018

15. Zakladateľská listina ZRU Slovakia, s.r.o. zo dňa 10.7.2018

16. Stanovy BBC Five ABC, a.s. zo dňa 13.12.2018

17. Výpis z obchodného registra spoločnosti ZRU Slovakia, s.r.o. zo dňa 31.12.2018

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti BBC Five ABC, a.s. zo dňa 31.12.2018

19. Výpis z obchodného registra spoločnosti HEC Services ll, s.r.o. zo dňa 31.12.2018

20. Zakladateľská listina HEC Services ll, s.r.o. zo dňa 19.12.2018

IN, IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH!
Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHOSEK]
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným zriadenou podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — HEC Services ll, s.r.o. má jediného spoločníka so 100%- ným podielom
na jeho základnom imania hlasovacích právach. Týmto spoločníkom je obchodná spoločnosť BBC
Five ABC, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 945 583.

Spoločnosť BBC Five ABC, a.s. má jediného akcionára:

- spoločnosť ZRU Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 18 Bratislava — mestská časť Staré
Mesto 811 01, IČO: 51 856 531, ktorá vlastní 100%- ný podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach.

Spoločnosť ZRU Slovakia s.r.o. má jediného akcionára:

- > spoločnosť WOOD BCompany, investiční fond sproménným základním kapitálem, a.s., so
sídlom Praha 1- Nové Mšsto, námčstí Republiky 1079/1, PSČ 110 00, IČ: 05154537, zriadená
podľa právneho poriadku Českej republiky,“ ktorý vlastní 100%- ný podiel na základnom
imanía hlasovacích právach, a

Spoločnosť W Company, investičnífond s promščnným základním kapitálem, a.s. má jediného
akcionára so 100%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Týmto
akcionárom je obchodná spoločnosť WOOD 8% Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel
Lippmann 6€, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva.

Spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renalssance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

"WOOD 8: Company, investiční fond s promčnným základním kapitálem, a.s., eviduje časť majetku týkajúcu sa
vlastníctva obchodného podielu spoločnosti ZRU Slovakia s.r.o. v tzv. podfonde s názvom „WOOD 8 Company
Czechoslovak High-Yield Realitní podfond“.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIA: K] NERAVI INÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník BBC Five ABC, s.r.o.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja konatelia spoločnosti

- Mgr. Radovan Sukup, dátum narodenia 4.11.1985, trvale bytom: Fedákova 12/2741, Bratislava
- mestská časť Dúbravka 841 02, občan Slovenskej republiky.

- Ing. Miroslav Hilčík, dátum narodenia 1.12.1986, trvale bytom: 152 Veľká Hradná 913 24,
občan Slovenskej republiky.

- Mgr. Martin Šmigura, dátum narodenia: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 15/12206
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti (partnera verejného sektora) konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne,
pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

VI. ZOZNAM VI Ý INK: VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN: EGISTRA PODĽA. i. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA. (VNEN Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 25.1.2019

Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov
Oprávnená osoba:
Obchodné meno: Bartošík Šváby s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
1Čo: 35 929 049

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 35531/B
(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HEC Services II, s.r.o.

Sídlo:
Ičo:

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
50 252 348

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 109959/B
(ďalej len „Partner“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise:

Konečným užívateľom výhod Partnera podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti“) je:

Meno: Erik

Priezvisko: Rijnoudt

Adresa trvalého pobytu: Mulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia: 14.08.1970

Národnosť: holandská

Názov verejnej funkcie vSR: — nevykonáva

2. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom oprávnenej
osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1.

Výpis z obchodného registra Partnera:

Spoločenská zmluva Partnera:

Výpis z obchodného registra HCEPP II Luxembourg Master S.á.r.l., so sídlom Rue de la
Vallée 42, Luxemburg L-2661, Luxembursko (ďalej len „Master“),

Výpis z obchodného registra HCEPP II Luxembourg Finance 8.á.r.l., so sídlom Rue de la
Vallée 42, Luxemburg L-2661, Luxembursko (ďalej len Finance"):

Zakladateľská listina a stanovy Finance,

Zakladateľská listina a stanovy Master

Riadiace predpisy HCEPP II Fonds Commun de Placement Sub-fund 1 (ďalej len „Sub-Fund
1)

Výpis z obchodného registra Heitman International S.á.r.l., so sídlom na 26b Boulevard
Royal, Luxemburg 2449, Luxemburg (ďalej len „Heitman — Lux“),
9. Prevádzková zmluva Heitman International LLC, so sídlom 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801 USA (ďalej len “Heitman USA"),

10. Výročná správa OM Asset Management ple. za rok 2016, so sídlom Millenium Bridge House,
2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG (ďalej len “OM Asset Management“):

11. Kópia pasu p. Rijnoudta:

12. Čestné vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera

13. Čestné vyhlásenie konateľa Partnera.

3, Vlastnícka štruktúra partnera
3.1 Podľa výpisu z obchodného registra sú vlastníkmi Partnera dvaja spoločníci.

3.1.1 Finance, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená vsúlade s právnym
poriadkom Luxemburska, vlastní 15% obchodný podiel Partnera:

3.1.2 Master, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená v súlade s právnym
poriadkom Luxemburska, vlastní 85% obchodný podiel Partnera,

3.2 Výlučným akcionárom Finance je Master.

3.3 Jediným vlastníkom Master je Sub-fund 1, ktorý je súkromným investičným fondom založeným a

riadeným podľa právneho poriadku Luxemburska. Fond má premenlivý charakter bez vopred
určeného zisku vyplácaného jednotlivým investorom. Aktuálne má 5 investorov, pričom 4 z nich
nie je vyplácaných viac ako 25% zo zisku Sub — fund 1. Jednému investorovi je vyplácaných viac
ako ako 25% zo zisku Sub — fund 1. Týmto investorom je nadácia, ktorej vlastníkom je penzijný
fond pre zamestnancov v školstve, založený a riadený členským štátom EÚ. Neexistuje teda
žiadna fyzická osoba, ktorá predstavuje konečného užívateľa výhod Sub — Fund |. Podľa
riadiacich predpisov Sub-Fund 1, bol Sub-Fund 1 založený a je riadený spoločnosťou pre správu
fondu Heitman — Lux. Podľa 86a, odsek 1, písmeno c) Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti môže takáto správcovská spoločnosť byť konečným užívateľom výhod.

3.4 Heitman-Lux je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku
Luxemburska. Jej výlučným vlastníkom je Heitman USA. Heitman USA je spoločnosťou s
ručením obmedzeným založenou a riadenou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA.

3.5 Výlučným vlastníkom Heitman USA je Heitman LLC, so sídlom 191 North Wacker Drive, Suite
2500, Chicago, Illinois 60606, USA (ďalej len „Heitman LLC“). Heitman LCC je spoločnosťou s
ručením obmedzeným založenou a riadenou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA.

3.6 Heitman LLC má dvoch spoločníkov, pričom každý znich vlastní 50% podiel. Prvým
spoločníkom je OMAM (HFL), Ine, (ďalej len „OMAM HFL“), spoločnosť s ručením
obmedzeným, založená a riadená právnym poriadkom štátu Delaware, USA. Výlučným
vlastníkom OMAM HFL je OMAM, Ine, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a riadená
podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA. Jediným spoločníkom spoločnosti OMAM, Inc. je
OM Asset Management, akciová spoločnosť založená ariadená podľa práva Spojeného
Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, obchodovaná na burze v New Yorku, ktorá je
povinná zverejňovať svoje výročné správy. Podľa aktuálnej výročnej správy je jej najväčším
akcionárom Old Mutual ple., so sídlom Millenium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V
4GG, vlastniaca 22.42% OM Asset Management.

3.7 Druhým spoločníkom vlastniacim 50% akcií v Heitman LLC je KE ILLC (ďalej len „KE T“),
ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a riadenou podľa právneho poriadku
štátu Delaware, USA, ktorej vlastníkom je premenlivý počet spoločníkov, pričom ani jeden z nich
nevlastní viac ako 25% KEILLC ani neriadi KEILLC, tak, ako je vymedzené v zákone.

3.8 Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera sa teda nenachádza osoba, ktorá:
3.8.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

3.8.2 má právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek iného ich člena,

3.8.3 ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

3.8.4 má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej
jej činnosti.

a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá spíňa vyššie uvedené kritéria spolu s inou
fyzickou osobou alebo spoločným postupom s inou osobou.

Podľa $6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v prípade ak žiadna
fyzická osoba nie je konečným užívateľom výhod, zapisuje sa vrcholový manažment Partnera.

4 Riadiaca štruktúra partnera

4.1 Partner má nasledujúcu riadiacu štruktúru predstavovanú konateľom:

Meno: Erik

Priezvisko: Rijnoudt

Adresa: Mulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia: 14.08.1970

Národnosť: holandská

Názov verejnej funkcie vSR: — nevykonáva

4.2 Partner nemá vo svojej riadiacej a organizačnej štruktúre fyzickú osobu, ktorá vykonáva verejnú
funkciu v Slovenskej republike.

4.3 Partner nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa.

4.4 Konateľ Partnera koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

5 Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

5.1 Partner nemá vo svojej riadiacej alebo organizačnej štruktúre osobu vykonávajúcu verejnú funkciu
v Slovenskej republike.

6 Vyhlásenie oprávnenej osoby
6.1 Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade so $11 Zákona.

6.2 Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného
užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu
do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona a podľa
Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

6.3 Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v
tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.


Bartošík Šváby s.r.o.
Mgr. Peter Bartošík
konateľ a advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×