Nezaradený subjekt

RHF 2 s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 5. Máj 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 25. Júl 2017

Záznam platný do: 5. Máj 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
5. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Bínová
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
12. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.05.2020 do: 30.06.2020

StiahniZáznam platný od: 15.03.2019 do: 5.05.2020

StiahniZáznam platný od: 12.02.2019 do: 15.03.2019

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 12.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFÍKAČNÝ DOKUMENTObchodné meno:

Sídlo :

IČO:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

podľa $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a registri partnerov verejnéhn sektora a 0zákonov (ďalej tiež ako „.I.
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ A: PARTNERS, s.r.o.
Letmontovova 14, 811 01 Bratislava, SK

36 560 018

Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54286/B

JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podfrísuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému inenu spoločnosli, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená. osoba“)

Obchodné meno:

Sídlo :

IČO:

Štatutárny orgán:

Konanie imenom spoločnosti:

H.
Partner verejného sektora

RIUIE 2 s.r.o.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesta 811 08, SR

45 447 179

Mgr. Matúš Budiak, konateľ

V mene spoločnosti koná 2 za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.(ďalej v texte tiež ako „Partner verejného sektora“ alebo ako „RIIF 2 s.t.o.“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: áne / nie!
a

Meno a priezvisko:

Adresa. trvalého pobyt:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkvionár. áste / nie?
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár: áte / nie
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

+ Nehodiace sa škrinite
Z Nehodiace sa škrinite
3 Nehodiace sa škrtnite

Mgr. Matúš Budiak
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
27.07.4994

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
18.02.1965

Slovenská (SR)

ing. Marcel Forai
Dvožákovo nábrežie 4/E, Braslava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
Verejný funkcionár: žtte / níc“

TY,
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, poslupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
srarostlivosťoué, zaobstarala si © predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokutnentov:

- Posledný platný výpis z OR obchodnej spoločnosti RHT 2 s.r.o.
- Zoznam spoločníkov vedený RHI 2 s.r.o.

- > Spoločenská zmluva RHE
- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti RHE2 s.r.o.8.r.O.

Overenie identifikácie konečného ateľa výhod sa preukazuje nasledovne:Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s mčeným obmedzením registráciou ku dňu 20.03.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RHF 2 s.r.o. uvádza, že spoločníkom Pattnera verejného
sektora je/sú:

a) SANION HOLDING s.r.a., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52
753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddích: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ 2 Ing. Marcel Forai,
konateľ (každý samostatne)

Aktuálne platná Spoločenská zraluva spoločnosti RIJF 2 s.r.o. vl. 6 uvádza, že aktuálna výška splatených
vkladoe spoločníkov v spoločnosti Parínera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
1. Základné imanie spoločnosti je 5.000, TUR (sltom päťtisi DUB) a pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov
rotnčnusti.
2. Základné imanie spoločnosti tvoria váslady jednottivých spoločníkov, ktoré sú peňažné a isb výška je nasiedovná:
aj SANION HOLDING s.r.o. . „5.000, Fur, rozsah splatenia ......2 SAM, Ľyr.Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) KonateľPodľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy RHE 2 s.
spoločnosti.

», Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy RHE 2 s.r.o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých blasov.

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy RHE 2 s.r.o, počet hlasov každého spoločníka sa nsčuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy RIF 2 s.r.a., na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je vždy
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy RHF 2 s.r.o., štatutárnym orgánom Pattnera verejného sektora a v mene
spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

4 Nehodiace sa škrinite

$ Konanim s adbornou starostlivosťou sa rozumie konanie sa slarosilivosťou primeranou funlcti alebo postaveniu oprávnenej
osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré ziskala alebo mohla získať a
ktoré sa ijkajú alebu môžu mať vplyv na jej konanie.
Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RIIP 2 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Partnera verejného
sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994.

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020.

a

Meno s priezvisko: Jn Oravkia

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (BR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 96.03.2020.

V,

Flasinícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partacra verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu
7 Obchodného registra, tvorená spoločníkmi:

a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská tepublika, IČO:
52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 5.000,- Eur, splatený va výške 5.000, Pur,

B

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.r.o. so sídlom Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom. registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená štyrmi spoločníkmi, fyzickými

osobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27,07,1994.

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu va výške 2.250 Eur (základné imanie: 4000 Eur, rozsab splatenia: 4.000
Ber, tj. 25% podiel na základnom šerant)

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkia

Adresa trvalého pobytu Špitálska 7778/55, 811 08 Brarislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Šiálna príslušnosť: Slovenská (SR)vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.

Ber, bj. 25%, podiel na základnom šmunt)

250 Feng foákladné imanie: 9.000 Hr, rozsab splatenia: 9000

a

Meno a priezvísko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Tulľu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátom narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podieli vo výške 2.250 Eur (základné imanie: 4.000 Bar, mzsab splatenia: 2.000
Ban, tj. 25% podiel na základní imaní)

a

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/E., Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Eur faákladné imunie: 2000 Far, roziab splatenia: 9.000
Dun, £j. 25% podiel na základnom imaní)
C) Riadiaca štrukrúta Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústecdnými

S Konečiným
mareľku, a

aj

#

orgánmi SZPB, ktorými sú:

d Valné zhromaždenie,
b) Konateľ spoločností

Podľa či. 13 spoločenskej zmluvy RHF 2 s.r.o., štatutárnym orgánom Parinera verejného soktora a v
mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RHF 2 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Parmera
verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum trarodenia:
Štátna príslušnostiMgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.071994

Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020,

a
Mena a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosiám Oravkin
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
05.02.1985
Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020.

Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom slanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
podľa $ 6a6 z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Meno a ptiezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum natodenia
Šrátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátoa príslušnosť:Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994.

Slovenská (SR)

Jn Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
05.02.1985

Slovenská (SR)

lng. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

Ing. Marcel Forai

Dvotákovo nábrežie 4/11, Bratislava 811 02, SR
15.01.1970

Slovenská (SR)
teľom výlkod. je každá fysická osoba, ktorá skutočne ovlúda alebo kontroluje právnickú osobu, fizickú uvobu. mudníkaivťa albu združenie

ká rasúl, v prevspoch ktarej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medi konečných užívateľov výhod patrí najmá

ak ide o právnickú osobu, ktorá me je združením majetku am emitentom cenných päjterov prijatých na ubchudevanie na regulovanom trhu. ktorý podlieha

požiadavkám na uverejňovanie. informácií podľa osobitného predpisu.) rowmovenného právneho predpisu členské štátu alebo rovnocenných

miedzmärodných noriem, fyseká osa, ktoré

1 má priamy alebo napriemy podiel aleha ich súčet najmenej 25 % na hlasovacich právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcii
ta doračiteľa,

2. mé právu vymenovať, inak ustanaviť alebo odvajať šiattuárny orgán, riadiaci orgán, dozo:
akéhokoľvoh: ich člena,

3. ovláda právnickú nsabu iným spôsobom, akt je 2 8 v prot a druhom bode,

na huspulúrsky praspech najmenej 23 % z podrikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Aktde ofýzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktozá má práva na haspridársky prásjnech najmenej 23 %% z postaikunia fyzickej osoby — podníkajeľa udeb

£ inz jej činností.

orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osabe alebo


VI.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie. Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadlacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VI
anic splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 ZákonaVyhlásenia: Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie ná
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem albo
spoločnosľou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a ptiatno alebo
nepriamo výlučne riadi,

VIII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zisienému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente
9 identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. TV tohlo vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) Lohlo verilikačného dokumentu.

TX.
Autorizácia — podpisová doložka.

V Bratislave, dňa 29.06.2020

Atvakátska kancelária
ANBRAŠOVIŤ ax b:
Aarmanáčiov
„AO 38
Advokátska kanecláfia ANDRAŠOVIČ 8. PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Uiduatd Andrašovič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERÍFIKAČNÝ DOKUMENTpodľa $ 11 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.

Obchodné meno:Konanie menom spoločnosti:

© registii partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej tež ako „Zákon“)

I,

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8% PARTNERS, s.r.o.
lermontovova 14, 811 01 Bralislava, SR

36 860 018

Obch. register OS Bratislava I, oddieť: Sto, vložka č. 54286/B

JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpísuje za spoločnosť súinostatne tak, že k napísanému
aleho vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
privavisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.
(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:

Sídlo :

1ČO:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

IL.
Partner verejného sektoraRHEJ x.r.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SKR

45 447 179

Mgr. Matúš Budiak, konateľ

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

(ďalej v texte tiež ako „Partner verejného sektora“ alebo ako „RH 2 s.r.o.“)

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna. príslušneMgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994.

Slovenská (5R)

Verejný funkcionár: 4#e / nie!

a
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áno / nie?

a
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna práušnosť:

Ing. Miroslav Budiak

Pudovíta Tula 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áne / nieš

! Nehodiave sa škrtnite
2 Nehodiace sa škrtnite
+ Nehodiace sa škrinite
IV,
Odôvodenie, na základe akých informácií a kým, postupom podľa $ 5 nds. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosť ou“, zaobstarala sí o predmete zápisu do registra všerky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis > OR obchodnej spoločnosti RHE 2 s.r.o.
- Zoznam spoločníkov vedený RHE2 s.r.o.

- Spoločenská zmluva RHF 2 s.r.o.

- > Poznátnky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti RHI! 2 s.r.o.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:
Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 20.03.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RHE 2 s.r.o. uvádza, že spoločníkom Partnera verejného
sektora je/ sú:

a) SANION HOLDING s.t.a., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Brarislava, Slovenská republika, 1ČO: 32
753 433, spoločnosť zapísaná v ahchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mer. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ (keždý samostatnej

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RHF 2 5.1.0. v čl. 6 uvádza, že aktuálna výška splatených
vkladov spoločníkov v spoločnosti Pattnera verejného sektora je nasledovná, citujem:
1. Základné imanie spoločnosti je 3.000. HUR. (ilovom päťtisíť HUB) a pozostáva z peňažu:
spafočnosti.

Základné imanie spolačnosti tvoria všzlasdy jednotlivých spoločníkov, ktorí sú peňažné a ich
3) SANION HOLDING s.r.o. „3.000,- Eur, rozsah ihľatenia

b vkladov spoločníkov

ka je nasledovná:
000, Exr.

Otgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) KonaleľPodľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy RHF 2 s.no., Valní
spoločnosťi.

zhromaždenie je najvyšším orgánom

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy RHT 2 s.r.o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy RIIF: 2 s.r.o. počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy REF 2
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.0., na príjatie akéhokoľvek rozhodnutia je vždy

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy RHE 2 s.r.o., štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a za
spoločnosť konajú konatelia, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinností spoločnosti podpisuje za
spoločnosť koná každý z konateľov samostarne,Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou fin!
osoby pa zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktazé
ftaré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.alebo postaveniu oprávnenej
fskafa ulebo mohla
ýpisu obchodnej spoločností RHF 2
sektora fyzická osoba:

o, z Obchodného registra, je konateľom Partnera verejného

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994Štátna príslušnos #ovenská (SR)
Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020.
a

Meno a privzvisko: Jn Otavkin

Adresa trvalého pobytu Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
i 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020.Y.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Ax Niaslnícka. šlruktúra Paťtera verej

z Obchodného registra, tvorená spoločníkmi:

ého sektor je vzmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu

4) SANION HOLDING s,r.o., so sidlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
32753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresnéhn súdu Bratislava T, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 5,000, Eur, splátchý vo výške 5.000,- Eur:

B) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.t.o., 0 sídlom Špitálska 53, 811 08
Bratislava, Slovenská tepublika, IČO: , spoločnosť: zapísaná v obchodnom registi
Okresného súdn Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená tromi spoločníkmi, fyzickýmiosobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúč Budiak

Adtesa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.19945 Slovenská (SR)
vlastaíkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur (základné šanie: 9,000 Hur, rozsah splatenia: 9,000
Eur b.j. 33,23% podiel nd základnom imaní)a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3,000 Eur (základné imanie: 9.000 Har, mesab splatenia: 9.000
Br, tý. 33,33%, podiel na základnom ieant)a

Meno a priezvisko: lng. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátam narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur faákladné imanie: 9.000 Eur, rozsah splatenia: 2.000
Kar, t.j. 33,33% padiel na základnom irant)

©) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:

aj Vašné zhromaždenie:
b) Konateľ spoločností.Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy RHE 2 s.r.o., štatutárnym orgánom Parmem verejného sektora a v
mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samoslalne.
Podľa výpisu obchodnej spoločnost RI Z s.r.o. z Obchodného registra, je konateľam Partnera
verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 9% Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020,

a

Meno u priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dálum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 06.03.2020.Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom sianovené predpoklady konečného užívateľa výhod

podľa $ Ga" z.č. 297/2008 Z.z. v platnam znení nasledovné fyzické osoby:
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pohym: Špirálska 7778/55, 811 0B Bratislava, SR
Dátum narodenia: 2707.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno 3 priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dáhm narodenia: 05,02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Brarislava, SR

Dáram narodenia:
Štátna príslušnosi

18.02.1965
Slovenská (SR)VL
Zoznam vetejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektota nie sú
verejní Fankcionáti vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.v11,
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $4 ods. 4 ZákonaVyhlásenie: Partner verejného sektora, nic je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
egulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám ng uvetejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

rovnocenného právneho predpísu členského štátu alebo tovnocennýh medzinárodných noriem alebo

5 Konečným užívateľom výhod je každú fyzická vsoba,
umajntku, a každá fysteká osoba. v prospech ktoré i
a) akide v právnickú ušku, klorá nie je za
požiadavkám na userejňovame tnfori
siedznúrosuých noriem, fysická osobu, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alébo sch s
ha doručiteľa,
2. má právo vymenovať, má ustanoviť alebo odbýatar štatuiávny oygán, riadiaci orgán, dozorný «
aáúhakoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú vsubu iným spôsobom, aká je uvedené v úrvrma r druhom bode,
4. mä právu na hospodársky prospech najmenej 2. ndnikamia právutekej osoby alebo z tej nej či
8) Akute ofyzickú osobu » podoikureľa, fyzická osoba, ktazú nu práva tu hospextársky prosp:
ci činnterá skutočne ovláda aleby kontroluje právnickú osobu. Sizickú osobu:
city vykandvajú svoju činnosť aleba obchocľ: nez komečných užívaseťo
mím anažetku arn enutentovm cenných papierov pritatých na obchodesame ti ra
podľa uxirbitného predpisu“) rovnocenného prévneho pôvenisuvadaskateľa alebo zalruženie
výhoci parí najmä
avant irhu, ktorý podticha


nujmenej 25% na blasovacích právaci: v právami sabe alebo na jej základnom unaní vrátace ateri

zám ateho kontrolný orgán v právnickej osabe uleňob z rrnbrkania fyzickej ósoby— podnikatota abebu,


spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majelkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne tiadi.

VII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zislenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomlo verifikačnom dokumente
o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, rykotaánom postupom špevilikovaným v čl. TV tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.IX.
Autorizácia — podpisová datožka

V Bralislave, dňa 04.05,2020Advokátska kancci ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o.

JUDr. Oduard Andrašovič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: RHF 2 s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45447179

DIČ: 2023031912

IČ DPH: SK2023031912

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23920/R.
Štatutárny orgán: — Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PYS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-32999/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.07.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- > Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017

- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017

- > Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019
- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-645/2019/R zo dňa 09.01.2019
- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa

09.01.2019

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 11.1.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 04.03.2019

- > Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 04.03.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-6872/2019/R zo dňa 08.03.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa

08.03.2019

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa

bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 20.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka

štruktúra PVS je nasledovná:
Spoločník:

Obchodné meno:
Sídlo:

Ič:

Právna forma:
Základní kapitál:
Akcie:

Počet členov predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Počet členov dozornej rady:
Člen dozornej rady:

TERRA SANTA, SE

696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,

Česká republika

248 46 007

Európska spoločnosť

120000,- EUR (2907600,- Kč)

12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč

menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR.

akcie sú neobmedzene prevoditeľné

1 (jeden)

Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,

José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
1 (jeden)

Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4


Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019 vyplýva, že všetkých 12
ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing. Petr
Bína, nar. 02.02.1970, bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti
riadne zapracované.
Z čestného prehlásenia Radka Maléťa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 28.07.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Vmene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie


nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
+ Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:


- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv

spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Mlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Mlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie arii práva (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné práva
akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú
osobu a iná osoba nekontroluje výkon, ani nerozhoduje o výkone jeho práv ako akcionára
v TERRA SANTA, SE, neuzavrel žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila,
kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE aneuzávrel sinou osobou
akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou
konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva akcionára v
TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a
charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre jediného spoločníka PVS, nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. M

V Trenčíne, dňa 12.03.2019 0 ži )

»

JUDr. ANNA PČOLOVÁ Oprávnená osoba
notár

Horný Šianec 3136, 911 01 Trenčín JUDr. Anna Pčolová
DIČ: 1022041691
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: RHEF 2 s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou 1. 398/1

IČO: 45447179

DIČ: 2023031912

IČ DPH: SK2023031912

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23920/R
Štatutárny orgán: lng. Petr Bína, konateľ

(ďalej aj len „PVS“)
2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-32999/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.07.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVŠ zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- > Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?2) zo dňa 11.07.2017

- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- > Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-645/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 20.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
i Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600.- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)
Člen dozornej rady: Radek Maléť, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nieje viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti
riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléťa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Radek Maléž nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona 545/2005 Z. z.)


3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
Jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 28.07.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:


- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

artnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:
- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v

spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:


- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:
- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Mastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára
(vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná
osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA
SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala
alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú
alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo
spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 5.1.2019 Oví? J

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: RHF 2 s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovec, Za školou 1. 398/1
IČO: 45447179

DIČ: 2023031912

IČ DPH: SK2023031912

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23920/R.
Štatulárny orgán: lng. Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVSŤ

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 91101 Trenčín, Vajanského 150/6
1ČO: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou asobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-32999/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.07.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV 1) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

3.2 Oprávnenou osohou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 20.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS3 vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE

Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika

1Č: 248 46 007

Právna forma: Európska spoločnosť

Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)

Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR.
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)

Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
Velvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6

Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)

Člen dozornej rady: Radek Maléf, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PYS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- (ksakcií s číselným označením 01 až 06 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007 vlastní Jitka
Bínová, nar. 11.01.1972, trvale bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kátované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- 6ksakcii s číselným označením 07 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sidlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007 vlastní Ing.
Včéra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústi nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nic sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PYS vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené,

Z. čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej člena predstavenstva TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 45/2005 Z. z.)

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Radek Maléf nie je verejným [unkcionárom v Slovenskej republike v zmysle

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

28772004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína
Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika
Narodený: 02.02.1970
Vznik funkcie: 28.07.2010
Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, Že:
- V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti RHF 2 s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:
- Konateľ PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.24 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PpVS.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PYS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, konlrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PYS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PYS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SĽ vyplýva, že:

- Jediný spoločník PYS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
Žiadnou inou osobou.

4, 1dentifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoORPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko: Jitka Bínová

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodená: 11.01.1972

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP
Verejný funkcionár: : Nie
Dôvod identifikácie ako KUV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.

, 297/2008 Z.z.
(ďalej aj len „KÚVI“)

Meno a priezvisko: Ing. Včra Binová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR.

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV2“)
42 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Jitky Bínovej (KÚVI) vyplýva, že:

- Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300, Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA.
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osobu riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala vzhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od

nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,

vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločností alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona. č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV?) vyplýva, že:

- Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sidlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248% 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kôtované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vceľku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala vzhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- "Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti aleho členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom. vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike vzmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5, Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. V

V Trenčíne, dňa 15.07.2017,
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notál

T
Vajanského 150/6, 911 01 Trenčin
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×