Nezaradený subjekt

OSKAR 1 s. r. o.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Uhrova 18, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Záznam platný od: 27. Máj 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Uhrova 18, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Záznam platný od: 25. Júl 2017

Záznam platný do: 27. Máj 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová
Adresa:
Chrasťová 43/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.12.2017 do: 27.05.2020

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 8.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) — Právnická osobaObchodné meno OSKAR 1s. r. o.
Sídlo. Uhrova 18, 831 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO) 44 608 144Označenie registra, v ktorom je Obchodný register Okresného súdu Bratislava |
osoba zapísanáČíslo zápisu v registri Odd.:Sro, vložka č.: 56888/B
ákladné imanie (ZI) 5 000 EUR
Rozsah splatenia ZI 5 000 EUR
Mlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — spoločníci
Meno, priezvisko, titul ng. Miroslav Budiak
Adresa trvalého pobytu Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava
Dátum narodenia [18.02.1965
a príslušnosť SK
erejný funkcionár :
Označenie verejnej funkcie
Výška vkladu/Splatené 500 EUR/ 2 500 EUR
áložné právo áložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech

áložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel číslo 1410/10/61-ZZ-09 zo dňa

14.07.2014.
Totožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti
Poznámka Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
r základnom imaní PVS
f hlasovacích právach v PVS
- zisku PVS
Meno, priezvisko, titul Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová
JAdresa trvalého pobytu Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia 29.01.1986
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár
loznačenie verejnej funkcie -
(Výška vkladu/Splatené 12 500 EUR/ 2 500 EURáložné právo áložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech


[záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel číslo 1410/10/61-ZZ-10 zo dňa
14.07.2014.[Totožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti

Občiansky preukazPoznámka

Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
- základnom imaní PVS

| hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS

Deľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle čl. 13 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s
ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa 06.09.2010 (t.j.
ktuálne znenie):
„Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j.
zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: a. na prídel do
rezervného fondu podľa čl. 11, b. na prídel do iných fondov
spoločnosti, ak budú zriadené, c. na iné účely stanovené valným
hromaždením, d. na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v
[pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“Podiel na hlasovacích právach

IN zmysle čl. 9 ods. 3. druhá veta Spoločenskej zmluvy o založení

spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa

06.09.2010 (t.j. aktuálne znenie):

„Každý spoločník má jeden hlas na každých 100 Eur svojho
kladu.“Riadiaca štruktúra partnera verejn

ého sektora — štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul

Ing. Ján Oravkin[Adresa trvalého pobytu

Chrasťová 43IA, 831 01 Bratislava

Dátum narodenia 21.06.1963 —]
[Státna príslušnosť SK

Funkcia Konateľ

Verejný funkcionár [>

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu

totožnosti) | naMeno, priezvisko, titul

Ing. Miroslav Budiak

[Adresa trvalého pobytu

Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava

Dátum narodenia18.02.1965Štátna príslušnosť

sk
funkcia Konateľ 1
erejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

otožnosť overená bčiansky preukaz 11
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti


Spôsob konania v mene Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti 1
partnera verejného sektora samostatne.(údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — Výpis z obchodného registra zo dňa
15.01.2020 a Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa
06.09.2010 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 30.05.2017, v
[zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti OSKAR 1 s. r. 9., pán Ing. Miroslav Budiak,
nar. 18.02.1965, trvale bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava (spoločník, ktorý má 50 % podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pani Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová, nar.
29.01.1986, trvale bytom Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava (spoločník, ktorý má 50 % podiel na
báanom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré
boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v
účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.
B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHODMeno, priezvisko, titul Ing. Miroslav Budiak
dresa trvalého pobytu Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava

Dátum narodenia 18.02.1965

Státna príslušnosť sk TI
erejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh

dokladu totožnosti) —

Meno, priezvisko, titul Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová

dresa trvalého pobytu Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia 29.01.1986

Štátna príslušnosť Sk

Verejný funkcionár i |

Sao verejnej funkcie

otožnosť overená Občiansky preukaz |
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru,
iže konečnými užívateľmi výhod v zmysle 8 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú pán Ing. Miroslav Budiak, nar. 18.02.1965, trvale
bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava a pani Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová, nar.
29.01.1986, trvale bytom Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava.

informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa 15.01.2020,
(Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa 06.09.2010
(t.j. aktuálne znenie) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa
výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácii o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie
is odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
[zo dňa 30.05.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu
osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu
zo zisku PVS na tretiu osobu, a vzmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme
riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné
informácie.

pp š-y)wMTť.ľŠÓĎoš <Ď:— —.-eroófo$——“Sň—£%h—:eNľVŇhĎ


C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektoraMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie


ooránené osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
odpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov

Hronček 8 Partners, s. r. o.Statutár JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum
V Žiline dňa 25.05.2020

Podpis
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný » súťade s us. $1 ods 4 a S zákona č. 3“ 5/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
ň a c zmene a doplneni niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) - Právnická osobaJObchodné meno OSKAR 1s. r. o. na.
Sídlo |Uhrova 18, 831 01 Bratislava —
Identifikačné číslo (IČO) „44 608 144 m

pora registra, v ktorom | je i Obchodný register Okresného súdu Bratislava | —
Číslo: záp pisu registri. Odd.: Sro, vložka č.: 56888/B n—“—““““ na
k na Ň 5000 EUR Ň Na A
[Rozsah splatenia ZI“ | 5 000 EUR :
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — spoločníci

Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého ) pobytu

Ing. Miroslav Budiak

[udovita Fullu 50, 841 05 Bratislava
18.02.1965 i
SK

Štátna príslušnosť o

Verejný funkcionár —
Označenie verejnej funkci
Výška vkladu/Splatené 250 EUR/2500EUR)O
Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech
záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel čislo 1410/10/61-ZZ-09 zo dňa
s ..[4.07.2014. o. o. . o)
(Totožnosť overená Občiansky preukaz
prostrednictvom (druh dokladu
totožnosti || . n——“— Ň o
Poznámka Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
- základnom imaní PV$ É
« hlasovacích právach v PYS
je zisku PVS na.
Meno, priezvisko, titul Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová “
Adresa trvalého pobytu Chrasťová 43/A, 831 “m Bratislava “ :
[Dátum narodenia [29.01.1986
IŠtátna g príslušnosť SK
Nerejný funkcionár be
"Označenie verejnej funkcie .
Výška vkladu/Splatené 2 500 EUR/ 2 500 EUR |
Záložné právo [Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech


záložného veriteľa OTP Banka Slovensko. a.s.. Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel číslo 1410/10/61-ZZ-10 zo dňa

14.07.2014.
Totožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti M m o o
Poznámka Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
- základnom imaní PVS
„ hlasovacích právach v PVS
1 m já PVS
Deľba zisku (právo na IV zmysle čl. 13 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s i
hospodársky prospech) ručením obmedzeným OSKÁR 1 s. r. o. zo dňa 06.09.2010 (t.j.

jaktuálne znenie): „Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou .
účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a |
poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v
tomto poradí: a. na pridel do rezervného fondu podľa čl. 11, b. na
prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené, c. nainé — ,
účely stanovené valným zhromaždením, d. na rozdelenie medzi |
jspoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným
„kladom.“

Podiel na hlasovacích právach Vzmysle či. 9 ods. 3. druhá veta Spoločenskej zmluvy o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa
06.09.2010 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má jeden hlas

na každých 100 Eur svojho vkladu.“ . |

Riadiaca štruktúra partnera a verejného sektora — štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul [ng. Ján Oravkin
[Chrasťová 431A, 831 01 Bratislava
A963Adresa trvalého pobytu

Pátum na narodenia

[Btátna r príslušnosť
Funkcia i [Konateľ
Verejný funkcionár S TYOznačenie verejnej funkcie

Totožnosť overená i Tobčiansky preukaz — :
prostrednictvom (druh dokladu

totožnosti) m M |
| m na —
Meno, priezvisko, titul dng. Miroslav Budiak

[Adresa trvalého pobytu — Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava M |
[Dátum narodenia 18.02. 1965" NOO i i |
Verejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená Občiansky preukaz H
prostredníctvom (druh dokladu

totožnosti) | .
[Spôsob konania v mene fa z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti
[partnera verejného sektora [samostatne.Údaje uvedené v časti AJ | VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na|
izáklade dokumentu získaného z registra, v ktorom je PYS zapísaný — Výpis z obchodného registra zo dňa

7.03.2017 a Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa
08 (9.2010 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
okladu totožnosti
Oprávnenej osobe bolo zo strany PYS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 30.05.2017, v
zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti OSKAR 1 s. r. o., pán Ing. Miroslav Budiak,
nar 18.02.1965, trvale bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava (spoločník, ktorý má 50 % podiel nat
základnom imaní. hlasovacích právach a zisku PYS) a pani Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová, nar. ,
29.01 1985. trvale bytom Chrasťová 43/A. 831 01 Bratislava (spoločník, ktorý má 50 % podiel naj
základnom imaní. hlasovacích právach a zisku PVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje. že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v
individuálnej riadne: účtovnej závierke PYS za obdobie 01/2016-12/2016
Oprávnená osoba vyhlasuje. že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach,B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul Ing. Miroslav Budiak

JAdresa trvalého pobytu Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava

Dátum narodenia — [18.02.1965

Štátna príslušnosť SK a

Nerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená obč nsky preukaz
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)Meno, priezvisko, titulAdresa trvalého pobýtu A —

Dátum narodenia 29.01.1986SKŠtátna príslušnosť


Verejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie N

Totožnosť overená „Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh

dokladu totožnosti m

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru,
že konečnými užívateľmi výhod v zmysle 8 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terotizmu a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú pán Ing. Miroslav Budiak, nar. 18.92.1965, trvale
bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava a pani Mgr. Annamaria Pottmann Čravkmová. nar
129.01.1986, trvale bytom Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava

informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa 17.03.2017,
Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa 06.09.2010
(tj. aktuálne znenie) a potvrdené štatutárnym orgánom PYS. Údaje a lotožnosť konečného užívateľa
výhod sú overené na základe dokladu totožnosti

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
zo dňa 30.05.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu
osobu, nepreviedal svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu
izo zisku PYS na tretiu osobu, a vzmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
| Slovenskej republike.C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektoraMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie:

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov HRONČEK 8 PARTNERS s.r.o.
Statutár JUDr. Rôbert HrončekMiesto a dátum V Žiline dňa 30.11.2017

Podpis
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
3 9 zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) — Právnická osobaObchodné meno OSKAR 1s.r. o.
Sídlo , Uhrova 18, 831 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO) 44 608 144Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava IIČíslo zápisu v registri

Odd.: Sro, vložka č.: 56888/BZákladné imanie (ZI)
Rozsah splatenia ZI

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločníci

5 000 EUR
5 000 EURMeno, priezvisko, titul

Ing. Miroslav BudiakAdresa trvalého pobytu

Ľudovíta Fullu 50, 841 05 BratislavaDátum narodenia

18.02.1965Štátna príslušnosť

SK.Nerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieVýška vkladu Splatené

2 500 EUR/ 2 500 EUR[Záložné právo

[Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech
záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel číslo 1410/10/61-ZZ-09 zo dňa

- |14.07.2014.Totožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti

Občiansky preukazPoznámka

Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
- základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS

Meno, priezvisko, titul

Mgr. Annamaria Pottmann OravkinováAdresa trvalého pobytu

Chrasťová 431A, 831 01 BratislavaDátum narodenia

29.01.1986Štátna príslušnosť

SKVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieVýška vkladu/Splatené

2 500 EUR! 2 500 EUR

(Záložné právo|Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech


záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel číslo 1410/10/61-ZZ-10 zo dňa
14.07.2014.Totožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti

Občiansky preukazPoznámka

Spoločník, ktorý má 50 % podiel na
- základnom imaní PYS

- hlasovacích právach v PVS

- zisku PVSDeľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle čl. 13 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s
ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa 06.09.2010 (t.j.
aktuálne znenie): „Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou
účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a
poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v
tomto poradí: a. na prídel do rezervného fondu podľa čl. 11, b. na
prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené, c. na iné
účely stanovené valným zhromaždením, d. na rozdelenie medzi
Ispoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným
vkladom.“Podiel na hlasovacích právach

IV zmysle čl. 9 ods. 3. druhá veta Spoločenskej zmluvy o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo dňa
06.09.2010 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má jeden hlas
na každých 100 Eur svojho vkladu.“Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgánMeno, priezvisko, titul

Ing. Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia 21.06.1963

Státna príslušnosť SK

Funkcia Konateľ

Verejný funkcionár

"Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti)

Meno, priezvisko, titul

Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava
Pátum narodenia 8.02.1965
Státna príslušnosť SKFunkciaKonateľ


Verejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

ÍTotožnosť overená Občiansky preukaz
prostrednictvom (druh dokladu
totožnosti)

Spôsob konania v mene
partnera verejného sektora

Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti
samostatne.Údaje uvedené včasti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — Výpis z obchodného registra zo dňa
17.03.2017 a Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKÁR 1 s. r. o. zo dňa
106.09.2010 (t.j. aktuálne znenie), Údaje o fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 30.05.2017, v
izmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti OSKAR 1 s. r. o., pán Ing. Miroslav Budiak,
nar. 18.02.1965, trvale bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava (spoločník, ktorý má 50 % podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pani Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová, nar.
29.01.1986, trvale bytom Chrasťová 43/A. 831 01 Bratislava (spoločník. ktorý mä 50 % podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje. že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v
individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 01/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniachB) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul #Ing. Miroslav Budiak

lAdresa trvalého pobytu Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava
Dátum narodenia 18.02.1965 i

Štátna príslušnosť SKVerejný funkcionár[Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh
idokladu totožnosti)Meno, priezvisko, titul Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová

Adresa trvalého pobytu Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava


Dátum narodenia 23.01.1986Štátna príslušnosť SK[Verejný funkcionár

1 > s s s s
"Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh
Idokladu totožnosti)
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru,
že konečnými užívateľmi výhod v zmysle 3 Ba odsek 1 pism. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú pán Ing. Miroslav Budiak, nar. 18.02.1965,
trvale bytom Ľudovíta Fullu 50, 841 05 Bratislava a pani Mgr. Annamaria Pottmann Oravkinová, nar.
29.01.1986, trvale bytom Chrasťová 43/A, 831 01 Bratislava. |
Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa“
17.03.2017, Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OSKAR 1 s. r. o. zo
dňa 06.09.2010 (tj. aktuálne znenie) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť
konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom uživateľovi výhod s dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou bolí zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov
výhod zo dňa 30.05.2017, vzmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel
na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na
vyplatenie podielu zo zisku PYS na tretiu osobu, av zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom“
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektoraIMeno, priezvisko, titul „Označenie verejnej funkciePartner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť
šetkých vyššie uvedených údajov.[Názov OSKAR 1s. r. o.


Štatutár Ing. Ján Oravkin

Miesto a dátum V Žiline dň: 0.05.2017

"Podpis Sa

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.INázov Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Štatutár JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum V Žiline dňa 30.05.2017

Podpis Dá

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×