Nezaradený subjekt

MEETING, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 2. September 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 26. Júl 2017

Záznam platný do: 2. September 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Radoslava Cuľbová
Adresa:
Vihorlatská 64 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Štefan Cuľba
Adresa:
Vihorlatská 983/64 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iva Masaryková
Adresa:
Okružná 399/5 Liptovská Štiavnica 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
2. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Bínová
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec 3136 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.03.2019 do: 2.09.2020

StiahniZáznam platný od: 11.02.2019 do: 15.03.2019

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1L
Partner verejného sektora
Obchodné meno: MEETING, s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 45 231 354
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sto, vložka číslo:
23117/R.

Konajúca osoba: MUDr. Štefan Cuľba, konateľ:

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídio: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

1ČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Žoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa 8 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana [1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)
i)

Výpis z obchodného registra spoločnosti MEETING, s.r.o., 1ČO: 45 231 354 zo dňa
29.07.2020,

Výpis z obchodného registra spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o., IČO: 48 293 814 zo
dňa 29.07.2020,

Výpis z obchodného registra spoločnosti SONOPLUS s. r. o., IČO: 50 561 413 zo dňa
29.07.2020,

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti MEETING, s.r.o. v znení jej zmien
a dodatkov zo dňa 17.07.2020,

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o. zo dňa
12.05.2020,

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti SONOPLUS s. r. o. v znení jej zmien
a dodatkov zo dňa 11.10.2019,

Doklad totožnosti Ivy Masarykovej,
Doklad totožnosti MUDr. Štefana Cuľbu,
Doklad totožnosti MUDr. Radoslavy Cuľbovej,

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.07.2020, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín sú
správne, úplné a aktuálne (výpis zo dňa 29.07.2020):

- súčasťou jeho vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: a

- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jeho
jediným spoločníkam KARDIO Humenné s.r.o., so sídlom Zlatá 15, 040 01 Košice
— mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 48 293 814, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 49430/V:

Strana | 2
Po splnení vyššie uvedených bodov I, a 4. ustanovenia $ 6a ods. | písm. a) zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú Iva
Masaryková, MUDr. Štefan Cuľba a MUDr. Radoslava Cuľbová konečným užívateľom

výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
VI.

ľva Masaryková, narodená 19.06.1967, bytom Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica,
Slovenská republika: MUDr. Štefan Cuľba, narodený 31.07.1971, bytom Vihorlatská 983/64,
040 01 Košice-Sever, Slovenská republika: MUDr. Radoslava Cuľbová, narodená 27.02.1974,
bytom Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej

alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.
VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.08.2020lng. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 11
b) Čestné vyhlásenia spoločností KARDIO Humenné s.r.o. a SONOPLUS s. r. 0. zo dňa
29.07.2020 (t. j. celkom 2 dokumenty), že

všetky údaje zapísané o nich v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a
aktuálne,

súčasťou ich .vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

zoznam spoločníkov, ktorý vedie každá z týchto spoločností podľa príslušného
práva, je zhodný s údajmi podľa relevantného výpisu z obchodného registra,
nemajú vedomosť o žiadnych iných (ani tichých) spoločníkoch okrem spoločníkov
zapísaných v príslušnom obchodnom registri,

svoje obchodné podiely nepreviedli na inú osobu,

nepreviedli na inú osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva,

<) Čestné vyhlásenia Ivy Masarykovej, MUDr. Štefana Cuľbu, MUDr. Radoslavy

Cuľbovej (t. j. celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne
a aktuálne,

svoje obchodné podiely v spoločnostiach KARDIO Humenné s.r.o. a SONOPLUS
s. r. o. nepreviedli na inú osobu,

nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v týchto
spoločnostiach,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v týchto spoločnostiach,

nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
nemajú vedomosť o žiadnych iných (ani tichých) spoločníkoch okrem spoločníkov

zapísaných v príslušnom obchodnom registri:

nr.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Strana | 3


Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločník
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je právnická osoba: KARDIO Humenné
s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice — mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 48 293 8i4.

KARDIO Humenni-sto.
IČO: 43 293 814Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, MUDr. Štefan Cuľba, bytom
Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu
V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne, tak že k tlačenému alebo

napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora vykonáva spoločnosť KARDIO Humenné
s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice — mestská časť Juh, Slovenská republika, 1ČO: 48 293 814, 1. J.
v rozsahu 100 %. Uvedená spoločnosť zároveň čestne vyhlásila, že nepreviedla svoje

hlasovacie právo na inú osobu v Partnerovi verejného sektora.

Strana | 4
Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží jedinému spoločníkovi: KARDIO
Humenné s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice — mestská časť Juh, Slovenská republika, 1ČO: 48 293
814, t. j. v rozsahu 100 %. Uvedená spoločnosť zároveň čestne vyhlásila, že nepreviedia svoje

právo na hospodársky prospech na inú osobu v Partnerovi verejného sektora.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 3.2 Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok 3.1 Spoločenskej zmluvy).Základné imanie spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o.
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci
Spoločníkmi KARDIO Humenné s.r.o., Zlatá 15, 040 01 Košice — mestská časť Juh, Slovenská
republika, IČO: 48 293 814 sú nasledovné osoby:

a) Iva Masaryková, bytom Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, Slovenská
republika, nar. 19.06.1967, výška peňažného vkladu: 1.500 EUR (slovom: tisícpäťsto
EUR),

b) SONOPLUS s. r. o., so sídlom Partizánska 3731, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
1ČO: 50 561 413, výška peňažného vkladu: 3.500 EUR (slovom: tritisícpäťsto EUR).KARDIO Humenné s.r.o.
1ČO: 48.293 814

30.%SONOPĽUS s.tro.
IČO: 50 581 473

Iva MasarykováStrana [ 5
Štatutárny orgán KARDIO Humenné s.r.o.
Štatutárnym orgánom KARDIO Humenné s.r.o. je konateľ, MUDr. Štefan Cuľba, bytom
Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu
V mene KARDIO Humenné s.r.o. koná konateľ samostatne, tak že k tlačenému alebo

napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o.. vykonávajú spoločníci, a to každý
v rozsahu svojho splateného peňažného vkladu (Článok 1.4 Spoločenskej zmluvy). Uvedení
spoločníci zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje hlasovacie práva na inú osobu

v spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o..

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku spoločnosti KARDTO Humenné s.r.o. prináleží vyššie uvedeným spoločníkom
podľa rozsahu splateného peňažného vkladu (Článok 2.1 Spoločenskej zmluvy). Uvedení
spoločníci zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje práva na hospodársky prospech na inú

osobu v spoločnosti KARDIO Humenné s.r.o..

Orgány KARDIO Humenné s.r.o.
Štatutárny orgán KARDIO Humenné s.r.o. je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 3.2 Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu KARDIO

Humenné s.r.o. nemá zriadenú (Článok 3.1 Spoločenskej zmluvy).Základné imanie spoločnosti SONOPLUS s. r. o.
Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného
imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci

Spoločníkmi SONOPLUS s. r. o. so sídlom Partizánska 3731, 911 01 Trenčín, Slovenská
republika, IČO: 50 561 413, sú nasledovné fyzické osoby:

Strana | 6
a)

b)

MUDr. Štefan Cuľba, bytom Vihortatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská
republika, nar. 31.07.1971, výška peňažného vkladu: 2.500 EUR (slovom:
dvetisícpäťsto EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní spoločnosti:
50 %:

MUDr. Radoslava Cuľbová, bytom Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever,
Slovenská republika, nar. 27.02.1974, výška peňažného vkladu: 2.500 EUR. (slovom:
dvetisicpäťsto EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní spoločnosti:

50 %,

Vyššie uvedené obchodné podiely jednotlivých spoločníkov na základnom imaní

spoločnosti SONOPLUS s. r. o. je možné znázorniť nasledovne:

SONOPLUS s.r.o.
IČO: 50 BETATA

Štatutárny orgán SONOPLUS s. r. 0.

Štatutárnym orgánom SONOPLUS s. r. o. sú konatelia, MUDr. Šteľan Cuľba, bytom
Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika, a MUDr. Radoslava Cuľbová,
bytom Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene SONOPLUS s. r. o. konajú konatelia samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v spoločnosti SONOPLUS s. r. o. vykonávajú spoločníci, ato každý

v rozsahu svojho splateného peňažného vkladu (Článok 1.4 Spoločenskej zmluvy). Uvedení

Strana | 7
spoločníci zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje hlasovacie práva na inú osobu

v spoločnosti SONOPLUS s. r. o..

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku spoločnosti SONOPLUS s. r. o. prináleží jej spoločníkom — fyzickým osobám
podľa výšky splateného vkladu (Článok.2.1 Spoločenskej zmluvy). Uvedení spoločníci zároveň
čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje práva na hospodársky prospech na inú osobu v spoločnosti

SONOPLUS s. r. o..

Orgány SONOPLUS s. r. o.
Štatutárny orgán SONOPLUS s. r. o. je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť
Valného zhromaždenia (Článok 3.2 Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu SONOPLUS s. r. o.

nemá zriadenú (Článok 3.1 Spoločenskej zmluvy).Úplnú štruktúru obchodných podielov jednotlivých fyzických a právnických osôb vo vzťahu

k Partnerovi verejného sektora je možné znázorniť nasledovne:

MEETING, s.r.o.
IČO: 45 231 354


KARDIO Humenné s.ro.
IČO: 48293 814.

Iva Masaryková
3A
SOHOPLUS S. +. 6,
SC o: 50 551 413MUDr. Štefan Cuľba MUDr. Radoslava Cuľbová
20 50%Strana | 8
IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu ao zmene a doplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Iva Masaryková

Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, Slovenská
republika

19.06.1967

št. občan Slovenskej repubiiky

Nie

MUDr. Štefan Cuľba

Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
31.07.1971

št. občan Slovenskej repuhliky

Nie

MUDr. Radoslava Cuľbová

Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
27.02.1974

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Strana | 9
Podľa ustanovenia $ 6a ods. | písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a © ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov príjatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

I. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

Z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako
aj podielom na hospodársky prospech, ato vo všetkých spoločnostiach, cez ktoré tieto
fyzické osoby nepriamo ovládajú Partnera verejného sektora. Výšku nepriameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora je možné odvodiť nasledovne:

Podiel v Partnerovi —

Spoločník Výpočet ,
| verejného sektora
Iva Masaryková 1 (0,30 x 1) x 100 30% 1
"MUDr. Štefan Cuľba — 00,50x0,70 x I) x 100 NE S O

(0,50 x 0,70 x 1) x 100 33%| MUDr. Radoslava CuľbováZ vyššie uvedených výpočtov vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného
sektora alebo na jeho základnom imaní, a zároveň majú právo na hospodársky prospech

najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Strana | 10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: MEETING, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45231354

DIČ: 2022915114

IČ DPH: SK2022915114

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23117/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33004/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV?2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie konateľ PVS zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019


- > Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-644/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 11.1.2019

- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 04.03.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-6871/2019/R. zo dňa 08.03.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
08.03.2019

3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 16.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe

Počet členov predstavenstva:

Člen predstavenstva:

Počet členov dozornej rady:
Člen dozornej rady:

v menovitej hodnote 242300,- Kč

menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR

akcie sú neobmedzene prevoditeľné

1 (jeden)

Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,

José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
1 (jeden)

Radek Maléf, nar. 10.05.1973


Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019 vyplýva, že všetkých 12
ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing. Petr
Bína, nar. 02.02.1970, bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nieje viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväizkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti


riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, Že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo.
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Vmene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby,

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 253%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti,

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- > spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2,7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: 11g. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: (0)

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Vlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Mlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné práva
akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú
osobu a iná osoba nekontroluje výkon, ani nerozhoduje o výkone jeho práv ako akcionára
v TERRA SANTA, SE, neuzavrel žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila,
kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE aneuzavrel sinou osobou
akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou
konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva akcionára v
TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE a jej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PYS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a
charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre jediného spoločníka PVS, nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne, dňa 12.03.2019 O g

JUDr. ANNA PČOLOVÁ Oprávnená osoba

Horný Šianec 3136, 911 01 Trenčín JUDr. Anna Pčolová
DIČ: 1022041691
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: MEETING, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1

IČO: 45231354

DIČ: 2022915114

IČ DPH: SK2022915114

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23117/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ

(ďalej aj len ..PVS“)
2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33004/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- > Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚVI) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- > Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- > Čestné prehlásenie konateľ PVS zo dňa 12.07.2017

- > Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-644/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 16.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PYS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
10. 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)
Člen dozornej rady: Radek Maléť, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing.
Véra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel vPVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brné, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE,
prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti
riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléňa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
© ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona 545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčši

šinu hlasov.
- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.
Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom menc, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PYS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v


spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- > neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS,
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:
- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/ 10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Vlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu


a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára
(vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná
osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA
SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala
alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú
alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo
spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 5.1.2019 1) —7
ALT I

v k.

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: MEETING, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou 1. 398/1
1ČO: 45231354

DIČ: 2022915114

IČ DPH: SK2022915114

Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23117/R.
Štatulárny orgán: Ing, Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2, Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Vajanského 150/6
1ČO: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3, Opis informácii a postupu pa základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVYS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33004/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.2011

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23 46.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie konateľ PVS zo dňa 12.07.2017

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jcho členenie
Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 16.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PYS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVYS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE

Sidlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika

IČ: 248 46 007

Právna forma: Európska spoločnosť

Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)

Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: [0000,- EUR.
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)

Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
Velvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6

Počet členov dozornej rady: 1 (jeden)

Člen dozornej rady: Radek Maléť, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- 6Giksakcií s číselným označením 01 až 06 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007 vlastní Jitka
Bínová, nar. 11.01.1972, trvale bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- 6ksakcii s číselným označením 07 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so

sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007 vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/18, Česká
republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

" Zo spoločenskej zmluvy PYS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločnici majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená Žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené.

Z. čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej člena. predstavenstva TERRA SANTA, SE
vyplýva, Že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. 9 registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

Z čestného prehlásenia Radka Maléža člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Radek Maléf nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:
Mgno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Lahem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 04.03.2010

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti MEETING, s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Komateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:
- Konateľ PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PVS.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PYS vyplýva, že:

- Komatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVS.
.— Inériadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.

3,2,6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVŠnie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.7 Iné spôsoby vyládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PYS
vykonáva samostatne. vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s 811 ods. 4 ZORPVS a ustanovením 86a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a c zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko: Jitka Binová

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Čoská republika

Narodená: 11.01.1972
Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV1“)

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 7.z.

(ďalej aj len „KÚV?“)
42 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Jitky Bínovej (KÚVI) vyplýva, že:

. Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA. SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
FHodoninska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kä (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená Žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne.
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- "Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so Žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. a registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV?) vyplýva, že:

- Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnole 242300,- Kč. (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kátované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA. SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala vzhode alebo spoločným postupom S ňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a Žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.
- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohlo Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 15.07.2017.
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notár

Vajanského 150/6, 911 01 Trenčin
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×