Nezaradený subjekt

KOMAX SK s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 21. November 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 5. Január 2018

Záznam platný do: 20. November 2019


Typ: Právnická osoba

Adresa: Matúškova , Dolný Kubín

Záznam platný od: 26. Júl 2017

Záznam platný do: 4. Január 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Samuel Molčan
Adresa:
Mieru 5 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
30. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2018
Záznam do:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
5. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
5. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
5. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernd Sydow
Adresa:
Wilmersdorfer str. Berlin D-10629
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Matthias Rücker
Adresa:
Hofwiese 7 Bergisch Gladbach 514 29
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
AKSK, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 15 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.11.2019 do: 30.07.2020

StiahniZáznam platný od: 7.01.2019 do: 20.11.2019

StiahniZáznam platný od: 5.02.2018 do: 7.01.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 5.02.2018

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 4.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

L
Partner verejného sektora
Obchodné meno: KOMAX SK s.r. o.
Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 765 878
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 124769/B
Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ
ďalej len „Partner verejného sektora“
Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“.

Strana | 1
II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti KOMAX SK. s. r. o., IČO: 44 765 878 zo dňa
08.07.2020,

b) Výpis z obchodného registra spoločnosti ForsiM s.r.o., IČO: 50307 321 zo dňa
14.07.2020,

c) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti KOMAX SK s. r. o., IČO: 44 765 878 (zo
dňa 23.06.2020),

d) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti ForsiM s.r.o., IČO: 50 307 321 zo dňa
07.04.2016,

e) Doklady totožnosti Ing. Marcela Foraia,

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne:

- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jeho
spoločníkmi pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02
Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika a spoločnosť ForsiM s.r.o., so sídlom
Na varte 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

b) Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora (ForsiM s.r.o.) zo dňa
17.07.2020, z ktorého vyplýva, že
- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne (výpis zo dňa 14.07.2020):
- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry ForsiM s. r. o. nie je verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: a

Strana | 2
podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej jediným
spoločníkom (zhodne s výpisom podľa bodu a)) fyzická osoba: Ing. Marcel Forai,
Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar.
15.01.1970, výška peňažného vkladu: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah
splatenia: 100 %:

nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi (ani o tichých spoločníkoch) okrem
spoločníkov podľa bodu c) vyššie v spoločnosti KOMAX SK s.r. o.,

spoločnosť KOMAX SK s. r. o. nemá tichého spoločníka:

svoj obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti KOMAX SK s. r. o.
nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti
KOMAX SK s.r. o.:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v spoločnosti KOMAX SK s. r.o..

Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Foraia, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný,

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody s

Partnerom verejného sektora,

Strana | 3
III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR (slovom: deväťtisícdeväťsto EUR), rozsah splatenia
základného imania: 9.900 EUR (slovom: deväťtisícdeväťsto EUR).

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora je fyzická osoba:

" ng. Marcel Forai, narodený 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, výška peňažného vkladu: 7.524 EUR, podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora: 76 %

a právnická osoba:

" ForsiM s.r.o., so sídlom Na varte 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:

50 307 321, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 24 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je samostatne konajúci konateľ, Ing. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok 5
Spoločenskej zmluvy):
" ng. Marcel Forai, narodený 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, a to v rozsahu 76 %, a
" ForsiM s.r.o., so sídlom Na varte 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
50 307 321 a to vrozsahu: 24 %.

Strana | 4
Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú
" ng. Marcel Forai, narodený 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, a to v rozsahu 76 %, a
» ForsiM s.r.o., so sídlom Na varte 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
50 307 321 a to vrozsahu: 24 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 10 Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú.Základné imanie spoločnosti ForsiM s.r.o.
Výška základného imania predstavuje sumu 5.000 EUR. (slovom: päťtisíc EUR), rozsah
splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci

Spoločníkom ForsiM s.r.o. je fyzická osoba Ing. Marcel Forai, narodený 15.01.1970, bytom
Dvoľákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, výška peňažného
vkladu: 5.000 EUR, rozsah splatenia: 100 %,

Štatutárny orgán ForsiM s.r.o.
Štatutárnym orgánom ForsiM s.r.o. je samostatne konajúci konateľ, Ing. Marcel Forai, nar.
15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene ForsiM s.r.o. je oprávnený konať konateľ samostatne.
Hlasovacie práva
Hlasovacie právo v spoločnosti ForsiM s.r.o. má Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom.

Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, a to v rozsahu: 100 %.

Strana | 5
Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku ForsiM s.r.o. prináleží jedinému spoločníkovi, ktorým je pán Ing. Marcel Forai,
nar. 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
ato vrozsahu: 100 %.

Orgány ForsiM s.r.o.

Štatutárny orgán ForsiM s.r.o. je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť
Valného zhromaždenia (Článok X. Zakladateľskej listiny). Dozornú radu Partner verejného
sektora nemá zriadenú (Článok VIII. Zakladateľskej listiny).Úplnú štruktúru obchodných podielov jednotlivých fyzických a právnických osôb vo vzťahu

k Partnerovi verejného sektora je možné znázorniť nasledovne:
KOMAX SK s.r. o.
IČO: 44 765 878

76% 24%
Ing. Marcel Forai ForsiM s.r.o.
(100 % v PVS) IČO: 50 307 321
100 %Ing. Marcel Forai

(100 % v PVS)Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

Strana | 6
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvočákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika

Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Strana | 7
Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu Ing. Marcela Foraia na základnom
imaní jednotlivých spoločností skonštatovala, že ten sa zhoduje s podielom hlasovacích práv
ako aj podielom na hospodársky prospech, a to vo všetkých spoločnostiach, cez ktoré Ing.
Marcel Forai priamo alebo nepriamo ovláda Partnera verejného sektora. Výšku priameho a
nepriameho podielu Ing. Marcela Foraia na základnom imaní Partnera verejného sektora je

možné odvodiť nasledovne:

Podiel v Partnerovi
Spoločník Výpočet
verejného sektora
Ing. Marcel Forai 0,76 x 100 + (0,24 100%
x 100)

Z vyššie uvedených výpočtov vyplýva, že Ing. Marcel Forai má priamy alebo nepriamy
podiel alebo ich súčet naj menej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora
alebo na jeho základnom imaní, a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Pán Ing, Marcel Forai spíňa podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá

(body 1. a 4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa stáva Ing. Marcel Forai s podielom na základnom imaní,
hlasovacích právach a práve na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške

100 % konečným užívateľom výhod.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Strana | 8
vI.
Pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a nie je

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.07.2020

Zla 2)

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.
č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákana č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: KOMAX SK s. r.o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 44765 878

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
číslo: 124769/B

Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddief: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom. tohto verifikačného dokumentu Je identifikácia konečného | užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚVA podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákor“).

Strana | 1
H.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti KOMAX SK. s. r. 0., IČO: 44 765 878 zo dňa
7.11.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmiuvy spoločnosti KOMAX SK s. r. a., IČO: 44 765 878 (zo
dňa 23.11.2018),

c) Doklady totožnosti Ing. Marcela Foraia,

ď) Doklady totožnosti Samuela Molčana.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že
- všetky údaje zapísané o nej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne:
"súčasťou jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: a
- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi (zhodne s predloženým výpisom) nasledovné fyzické osoby:
" Ing. Marcel Forai, bytom Dvožákovo nábrežie 7329/4/6, 811 02 Bratislava
— Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného
vkladu: 7.524 EUR, rozsah splatenia: 100 %: a
" Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika,
nar. 21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, rozsah splatenia: 100
%.

b) Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Foraia, z ktorého vyplýva, že
+ je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správe a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:

Strana | 2
©)

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedo! na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partneroví verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:

Pariner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný:

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody s

Partnerom verejného sektora.

Čestné vyhlásenie Samuela Molčana, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
okrem trvalého pobytu, ktorý je podľa občianskeho preukazu nasledovný: Mieru
394/5,

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:
Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích

práv viazaný:

Strana | 3
s Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody

s Partnerom verejného sektora.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Marcel Forai, bytom Dvoňákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 7.524 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 76 %,

b) Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, nar.
21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 24 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je samostatne konajúci konateľ, lng. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvožákovo nábrežie 7529/4JE, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika.

Spôsob konania štatutárneho Orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.
Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok 9

Spoločenskej zmluvy):

Strana | 4
a) Ing. Marcel Forai, bytom Dvoľákovo nábrežie 7520/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 7.524 EUR, v rozsahu: 76 %,

b) Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, nar.
21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, v rozsahu: 24 %.

Spoločenská zmluva zo dňa 23.11.2018 upravuje spôsob hlasovania spoločníkov nasledovne
(Článok 9 ods. 10., 11., 12. a 13.):

» Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov Je prijaté, ak zaň hlasovali spoločníci,
ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

# Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením a je spôsobilé sa uznášať, ak sú na ňom
prítomní spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

" Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, konatelia zvolajú nové valné
zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré je tak isto uznášania schopné, ak sú na
ňom prítomní spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

" Na podanie žaloby na súd o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, je potrebný súhlas

spoločníkov, ktorých vklady predstavujú 80 % zo základného imania spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré sa prijíma pomerom

80 % všetkých hlasov, sa musí prijať konaním spoločníkov (Ing. Marcel Forai, SamuelMolčan) v zhode (spoločným postupom), nakoľko ani jeden z nich nedisponuje 80 %-mi
hlasovacích práv. Bez konania v zhode alebo spoločným postupom nie je valnéhozhromaždenie uznášaniaschopné a nie je možné prijať rozhodnutia valným

zhromaždením.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú pán Ing. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, a to vrozsahu 76% a Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, .083 01 Sabinov,

Slovenská republika, a to v rozsahu 24 %,.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 9 Zakladateľskej listiny). Dozornú radu Partner

vetejného sektora nemá zriadenú.

Strana | 5
IV,

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej čínnosti a o ochrane pred
financovaním terorízmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvoňákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Samuel Molčan

Adresa trvalého pobytu: Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.10.1996
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Spoločníkom Partnera verejného sektora je: Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom
Dvofákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, a Samuel Molčan,
bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika.

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

Strana | 6
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a:druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Pán Ing. Marcel Forai vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá
hodnote vkladu do základného imania vo výške 7 524 EUR, ktorý súčasne predstavuje 76 %-
ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (Článok 6 Zakladateľskej listiny).
Základné imania Partnera verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka,

Je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai ako spoločník Partnera verejného sektora má právo na 76 %-ný

hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Z tohto vyplýva, že pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoľákovo nábrežie
7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako spoločník Partnera verejného sektora
spíňa podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. © ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá (body 1.

a 4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod,

Z vyššie opísaného vyplýva, že pán Samuel Molčan ako spoločník nemá priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného
sektora alebo na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať

štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného

Strana | 7
sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, a
zároveň nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného

sektora alebo z inej jeho činnosti.

V zmysle ustanovenia $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá
sama nespíňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov 1 až 4, avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z uvedených

kritérií.

Nakoľko sa rozhodnutia valného zhromaždenia prijímajú pomerom 80 % všetkých
hlasov, a zároveň je valného zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní

spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov pri pomere hlasovacích práv 76 % ku 24 %nedisponuje ani jeden Zo spoločníkov požadovaným pomerom na hlasovacích právach.
preto pán Ing. Marcel Forai a pán Samuel Molčan musia nevyhnutne konať v zhode
alebo spoločným postupom. Z uvedeného dôvodu sa stáva aj pán Samuel Molčan
konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia 8 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanímterorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 1 predpisov.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, a Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika. nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

verejný funkcionár.

Strana | 8
VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 7.11.2019

z

Ing. Zoltán Szalay, konáteľ EASY START s.ro.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1
Partner verejného sektora
Obchodné meno: KOMAX SK s.r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44765 878
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 124769/B
pH Ing. Marcel Forai, konateľ
ďalej len „Partner verejného sektora“
Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana [1
II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti KOMAX SK s. r. o., IČO: 44 765 878 zo dňa
31.12.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti KOMAX SK s. r. 0., IČO: 44 765 878
(zo dňa 23.11.2018),

c) Doklady totožnosti Ing. Marcela Foraia,

d) Doklady totožnosti Samuela Molčana.

S dôrazom na konanie s odbomou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2018, z ktorého vyplýva, že
- všetky údaje zapísané o nej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne (výpis zo dňa 31.12.2018),
- súčasťou jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: a
- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi (zhodne s predloženým výpisom) nasledovné fyzické osoby:
« ng. Marcel Forai, bytom Dvožákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava —
Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného
vkladu: 7.524 EUR, rozsah splatenia: 100 %: a
- Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika,
nar. 21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, rozsah splatenia: 100.
%.

b) Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Foraia, z ktorého vyplýva, že
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne:

- > svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:

Strana 12
c)

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partneroví
verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 31.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný:

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 31.12.2018) na základe
akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

Čestné vyhlásenie Samuela Molčana, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
okrem trvalého pobytu, ktorý je podľa občianskeho preukazu nasledovný: Mieru
594/5:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora,

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 31.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích

práv viazaný:

Strana | 3
- Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 31.12.2018) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 ĽUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.
Spoločníci

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Marcel Forai, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 7.524 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 76 %,

b) Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, nar.
21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 24 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je samostatne konajúci konateľ, Ing. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.
Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok 9

Spoločenskej zmluvy):

Strana | 4
a) Ing. Marcel Forai, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 7.524 EUR, v rozsahu: 76 %,

b) Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika, nar.
21.10.1996, výška peňažného vkladu: 2.376 EUR, v rozsahu: 24 %.

Spoločenská zmluva zo dňa 23.11.2018 upravuje spôsob hlasovania spoločníkov nasledovne
(Článok 9 ods. 10., 11., 12. a 13.):

x Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov je prijaté, ak zaň hlasovali spoločníci,
ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

" Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením a je spôsobilé sa uznášať, ak sú na ňom
prítomní spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

" Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, konatelia zvolajú nové valné
zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré je tak isto uznášania schopné, ak sú na
ňom prítomní spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov.

« Na podanie žaloby na súd o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, je potrebný súhlas

spoločníkov, ktorých vklady predstavujú 80 % zo základného imania spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva. že rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré sa prijíma pomerom
80 % všetkých hlasov, sa musí prijať konaním spoločníkov (Ing. Marcel Forai, Samuel
Molčan) v zhode (spoločným postupom), nakoľko ani jeden z nich nedisponuje 80 %-mi
hlasovacích práv. Bez konania v zhode alebo spoločným postupom nie je valného

zhromaždenie uznášaniaschopné a nie je možné © prijať rozhodnutia valným
zhromaždením.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú pán Ing. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, ato vrozsahu 76% a Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov,

Slovenská republika, a to v rozsahu 24 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 9 Zakladateľskej listiny). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú.

Strana | 5
IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvočákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna prislušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Samuel Molčan

Adresa trvalého pobytu: Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.10.1996
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Spoločníkom Partnera verejného sektora je: Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bylom
Dvoľákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, a Samuel Molčan,
bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská republika.

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

Strana | 6
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Pán Ing. Marcel Forai vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá
hodnote vkladu do základného imania vo výške 7 524 EUR, ktorý súčasne predstavuje 76 %-
ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (Článok 6 Zakladateľskej listiny).
Základné imania Partnera verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka,

je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai ako spoločník Partnera verejného sektora má právo na 76 %-ný

hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Z tohto vyplýva, že pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie
7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako spoločník Partnera verejného sektora
spíňa podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá (body 1.

a4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Z vyššie opísaného vyplýva, že pán Samuel Molčan ako spoločník nemá priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného
sektora alebo na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať

štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného

Strana | 7
sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, a
zároveň nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného

sektora alebo z inej jeho činnosti.

V zmysle ustanovenia $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá
sama nespíňa kritériá podľa vyššie uvedených bodov 1 až 4, avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z uvedených
kritérií.

Nakoľko sa rozhodnutia valného zhromaždenia prijímajú pomerom 80 % všetkých
hlasov, a zároveň je valného zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní
spoločníci, ktorí majú 80 % všetkých hlasov, pri pomere hlasovacích práv 76 % ku 24 %
nedisponuje ani jeden zo spoločníkov požadovaným pomerom na hlasovacích právach,
preto pán Ing. Marcel Forai a pán Samuel Molčan musia nevyhnutne konať v zhode
alebo spoločným postupom. Z uvedeného dôvodu sa stáva aj pán Samuel Mojčan
konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. 0
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, a Samuel Molčan, bytom Mieru 594/5, 083 01 Sabinov, Slovenská
republika. nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
anie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný

funkcionár.

Strana | 8
VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018Ing. Zoltán Szalay, konatéľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IL
Partner verejného sektora
Obchodné meno: KOMAX SK s.r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44765 878
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 124769/B
Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ
ďalej len „Partner verejného sektora“
Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom. tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti KOMAX SK s. r. 0., IČO: 44 765 878 zo dňa
31.01.2018,

b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti KOMAX SK s. r. o., IČO: 44 765 878 (zo
dňa 11.12.2017),

c) Doklady totožnosti Ing. Marcela Foraia.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.01.2018, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne:

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej
jediným spoločníkom fyzická osoba: Ing. Marcel Forai, bytom Dvoľákovo nábrežie
7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného
vkladu: 9.900 EUR, rozsah splatenia: 100 %.

b) Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Foraia, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

Strana | 2
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníka uvedeného v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

- neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom. postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný:

- Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníka podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody s

Partnerom verejného sektora.

TI.
Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Spoločníci
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba: Ing. Marcel Forai, nar.
15.01.1970, bytom Dvoľákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je samostatne konajúci konateľ, Ing. Marcel
Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvotákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.
Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom
Dvožákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, a to v rozsahu: 100 %.

Strana | 3
Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží jedinému spoločníkovi, ktorým je pán Ing.
Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvofákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, a to v rozsahu 100 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok 9 Zakladateľskej listiny). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
29772008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobytu: Dvofákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Strana | 4
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba, Ing. Marcel Forai, nar.
15.01.1970, bytom Dvočákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľ: A

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Pán Ing. Marcel Forai vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá
hodnote vkladu do základného imania vo výške 9.900 EUR, ktorý súčasne predstavuje 100 %-
ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (Článok 6 Zakladateľskej listiny).
Základné imania Partnera verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka,
je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vykonáva
pôsobnosť Valného zhromaždenia, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich
člena (Článok 9 Zakladateľskej listiny).

Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má právo na 100 %-ný
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Strana | 5
Z tohto vyplýva, že pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie
7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako jediný spoločník Partnera verejného
sektora spíňa podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá (body 1.,

2. a4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom. na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Pán Ing. Marcel Forai, nar. 15.01.1970, bytom Dvoťákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

verejný funkcionár.
VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.01.2018Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 6
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
seklora 9 zmene a doj Inení niekto 1 Ti1] KOMAX SK, s.r.o.
] Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava

44 765 878
Obchodný register Okresného súdu Bratislava |Odd.:Sro, vložka č.: 124769/B
9.900 EUR
9.900 EUR

ae s

| Matúš Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05
27.7.1994

Slovenská republika1]3.267,- EUR/3.267,- EUR
i| Občiansky preukazS Vzmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
A zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podie! zo zisku v
.| pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak

a | spoločenská zmluva neurčuje inak“, t.j. 33% zisku.

ch. V zmysle ust. $ 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
a zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet
sov“, t.j. 33% hlasov, — MIng. Miroslav Budiak —
Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05
18.2.1965

Slovenská republika

| 3.366,- EUR/3.366,- EUR
Občiansky preukaz


"m V zmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
- zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v

| pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak

1. spoločenská zmluva neurčuje inak,“ t.j. 34 % zisku.

V zmysle ust. $ 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet
| hlasov“, t.j. 34% hlasov.si EA
Mgr. Dominika Oravkinová
A Pionierska 1589/2, Bratislava 831 01#| Občiansky preukaz11 V zmysle ust. $ 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v
pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak“, t.j. 33% zisku.

V zmysle ust. 8 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa

| určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného

|| imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný početObčiansky preukazKonateľ v mene spoločnosti koná samostatne.


m (0YO

Údaje uvedené v častí Aj VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PYS zapísaný — Výpis z obchodného registra
a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti KOMAX SK, s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo
dňa 27.11.2017). Údaje o fyzickej osobe! fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
základe dokladu totožnosti.

Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05
27.7.1994

Slovenská republika

"| » hlasovacích právach v PVS
- zisku PVS

Ing. Miroslav Budiak

Eudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05
18.2.1965

Slovenská republikaObčiansky preukazSpoločník, ktorý má 34 % podiel na
- základnom imaní PVS

« hlasovacích právach v PVS

sj " zisku PVS


A Mgr. Dominika Oravkinová

| Pionierska 1589/2, Bratislava 831 01

RA
5.4.1989

Slovenská republika

Občiansky preukazSpoločník, ktorý má 33 % podiel na
« základnom imaní PYS

- hlasovacích právach v PV$

- zisku PVS

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané zvýpisu zobchodného registra a
spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti KOMAX SK, s.ro. (t. j. aktuálne znenie zo dňa
27.11.2017) a potvrdené štatutámym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod
sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade
totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Koneční užívatelia výhod vyplývajú zo skutočnosti, že jedinými
troma spoločníkmi spoločnosti sú vyššie uvedené osoby aich podiely na hlasovacích právach
a zisku presahujú 25%.

Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácii o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou bolo za strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného
užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo
zisku PVS na tretiu osobu anie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Čestné vyhlásenie PVS, vzmysle ktorého sú
spoločníci spoločnosti KOMAX SK, s.r.o. vyššie uvedeného osoby.

Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie[ —


JUDr. Martin Dolník119] V Bratislave, dňa 31.12.2017


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.sektora a o zmene a doplnení niektorých zVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Z. 0 registri partnerov verejného
ákonovA) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PYS) - Právnická osoba
Obchodné meno KOMAX SK, s.r.o.
[ Sidlo Matúškova 2575, Dolný Kubin 026 01
Identifikačné číslo (IČO) 44165676Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Žilina| Číslo zápisu v registri Odd.:Sro, vložka č.: 67912/L| Základné imanie (ZI) 9.900 EUR ]
Rozsah splatenia ZI 9.900 EUR

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločník 1Meno, priezvisko, titul Bernd Sydow

Adresa trvalého pobytu Wilrersdorfer str.98, Berlín D-10629, Spolková. republika
| Nemecko

Dátum narodenia 10.08.1961

Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár

Spolková republika Nemecko| Označenie verejnej funkcieVýška vkladu/Splatené 5.200,- EUR/5.200,- EURTotožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu |

Občiansky preukazPodiel na hlasovacích právach | V zmysle ust. $ 127 ods.2 zákon

hlasov“ , t.j. 52,53% hlasov.

totožnosti | M
Deľba zisku (právo na V zmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
hospodársky prospech) zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v

pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak“, t.j. 52,53% zisku.

a č. 513/1991 Zb. Obchodného |

zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imariia spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný početVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — spoločník 2Meno, priezvisko, titul Andreas Matthias Riicker

Adresa trvalého pobytu Hofwiese 7, Bergisch Gladbach 514 29, Spolková republika
Nemecko —
Dátum narodenia 15.04.1980Štátna príslušnosť Spolková republika NemeckoVerejný funkcionár

| Označenie verejnej funkcie


prostredníctvom (druh dokladu

Výška vkladulSplatené Tao EURO, EURO————-—
Totožnosť overená | Občiansky preukaz. —. ———————————| pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak

u | spoločenská zmluva neurčuje inak,“ t.j. 47,47 % zisku.
Podiel na hlasovacích právach | Vzmysle ust. 8 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet

| hlasov“ , t.j. 47,47 % hlasov,

[Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - štatutárny orgán-konateľ

| totožnosti [o
Deľba zisku (právo na V zmysle ust. $ 123 ods.1 zákona č. 51 3/1991 Zb, Obchodného |
hospodársky prospech) zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku vMeno, priezvisko, titul Ladislav Roth
Adresa trvalého pobytu Nešporova 2531/16, Poprad 058 01
| Dátum narodenia 26.06.1952
Štátna príslušnosť SK o
Funkcia konateľ
| Verejný funkcionár -Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená Občiansky preukaz
| prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti)

Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť a jednať jej menom
| partnera verejného sektora samostatne a v celom rozsahu.

na základe dokladu totožnosti

B) KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHODMeno, priezvisko, titul Bernd Sydow

Wilmersdorfer str.98, Berlín D-10629, Spolková republika

Adresa trvalého pobytu NemeckoÚdaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVŠ$ zapísaný — Výpis z obchodného registra
a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti KOMAX SK, s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo
dňa 22.01.2016 ). Údaje o fyzickej osobe/ fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené


| Štátna príslušnosť | Spolková republika Nemecko

Verejný funkcionár | S o
| Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh
| dokladu totožnosti)

Spoločník, ktorý má 52,53 % podiel na
- základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS

| Meno, priezvisko, titul Andreas Matthias Ricker

Hofwiese 7, Bergisch Gladbach 514 29, Spolková republika

Poznámka

Adresa trvalého pobytu

Nemecko Hm
Dátum narodenia 15.04.1980
Štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár S
| Označenie verejnej funkcie
Totožnosť overená 4.700,- EUR/4.700,- EUR
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)
Spoločník, ktorý má 47,47 % podiel na
Poznámka - základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v PVS
- zisku PVS

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z výpisu z obchodného registra a
Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti KOMAX SK, s.r.o. (t. |. aktuálne znenie zo dňa
22.01.2016) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod
sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade
totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Konečná užívatelia výhod vyplývajú zo skutočnosti, že jedinými
dvoma spoločníkmi spoločnosti sú vyššie uvedené osoby a ich podiely na hlasovacích právach
a zisku presahuje 25%.

Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácii o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného
užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo
zisku PVS na tretiu osobu anie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS, v zmysle
ktorého sú spoločníci spoločnosti KOMAX SK, s.r.o. p.Bernd Sydow, nar. 10.08.1961, trvale bytom
Wilmersdorfer str.98, Berlín D-10629, Spolková republika Nemecko a Pp. Andreas Matthias Rcker,


[ nar. 15.04.1980, trvale bytom Hofwiest
É mmrémmn S

e 7, Bergisch Gladbach 514 29, Spolková republika Nemecko. |

C) Zoznam verejných funkcionárov. vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul

Označenie verejnej funkciePartner verejného sektora svoji

ím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosťvšetkých vyššie uvedených údajov.
| Názov KOMAXSK, s.r.o |
Štatutár

Ladislav Roth, konateľMiesto a dátum

Podpis
PA a ST PaOprávnená osoba svojím podpi
dokumente zodpovedajú ňou sl

isom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
kutočňe zistenému stavu.

| Názov

AKSK, s.r.o.

Štatutár

JUDr. Martin DolníkMiesto a dátum

V Žiline dňa „AŽ. 07

| PodpisS MPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×