Nezaradený subjekt

SHP Harmanec, a.s.

Harmanec

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Harmanec

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SHP Harmanec, a.s.

IČO: 00153052

Adresa: , Harmanec

Registračné číslo: 2015/11-PO-D9528

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. November 2015

Záznam platný do: 2. November 2018

Posledná zmena: 2. November 2015


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Vajs
Adresa:
Haškova 85 Banská Bystrica 974 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Andrej Farkaš PhD.
Adresa:
Rusovská cesta 56 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
3. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
Adresa:
Moyzesova 36 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.05.2019 do: 8.11.2021

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 3.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

120: 47157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: 5K2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: SHP Harmanec, a.s.

so sídlom: 1 Harmanec 976 03

120: 00 153 052

DIČ: 2020455052

IČ DPH: SK2020455052

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka: 7/S ,

zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Robert Kasanický, den predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. SHP Harmanec, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli
predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 5 ZoRPVS av súlade s ust. 6
6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane“) overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera a dospela k záveru, že
došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa
Konečného užívateľa výhod, ato kzmene osôb splňajúcich zákonné podmienky pre ich
identifikovanie ako konečného užívateľa výhod Partnera. S ohľadom na nižšie uvedené
skutočnosti boli ako koneční užívatelia výhod Partnera identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: docent Ing. Mllan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkcia: nie je verejným funkdonárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

a

Meno, priezvisko, titul: Ing. Mlroslav Vajs

Trvalo bytom: Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
Narodený: 24.02.1955

Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 11“)

a

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Andrej Farkaš, PhD.

Trvalo bytom: Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka
Narodený: 18.06.1982

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkdonárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod III" a spolu s Konečným užívateľom výhod la
Konečným užívateľom výhod II ďalej spolu len „Koneční užívatella výhod“)

Odôvodnenie:
ner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie
Partnera je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do 631.457 kusov kmeňových akaí
na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 33.20 Eur.
Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že akcionármi Partnera

sú:

(i) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky
1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v
obchodnom registri B 10225 vedenom u Mšstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v Partnerovi vo výške 98%:

(ii) drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkmi kmeňových akcií na meno v listinnej

podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní

v Partnerovi vo výške 2%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcii k výške základného imania.Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ nie je
v stanovách uvedené inak.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady
V súlade so stanovami Partnera voľba aodvolávanie členov predstavenstva a denov

dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady volených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera.

I. ECO-INVESTMENT, a.s. lonár P:. ráZ predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške
340.000.000,- Kč aje rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ii) 339.841 kusov
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške
1.000 Kč a 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu
jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené
v celom rozsahu.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Valné zhromaždenie spol. spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je uznášaniaschopné, pokiaľ sú
prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 51% základného
imania. Na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy
alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. (i) voľba a odvolávanie denov dozornej
rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (ii) voľba
a odvolávanie členov predstavenstva patrí do pôsobnosti dozornej rady spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (iii) Dozorná rada spol. ECO-INVESTMENT, a.s. má troch členov a jej
rozhodnutie musí byť jednomyseľné.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V zmysle skutočností uvedených v bode 4 nižšie tohto dánku má spol. ECO-INVESTMENT,
A.s. nasledovných akcionárov:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica - Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovia PPT 121 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4
tohto dánku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,999999
%: a

ii. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica - Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovia PPT II 21 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4
tohto dánku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,000001 %.

4. Syšňťenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST 1 21 a Syšľenský fond PRAGUE PRIVATE
TRUST 11 21

Z predložených dokumentov vyplýva, že akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. boli vyčlenené
z majetku Konečného užívateľa 1, tak ako je uvedené nižšie a vložené do: .

1. Svéťenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST 1 21, svčťenský fond, IČ: 11685379,
zapísaného v evidencii svéťenských fondov vedených Méstským soudem v Praze,
pod spisovou značkou SF 3080 (ďalej len „PPT 1 21"), a to:

i. — Hromadná akda č. 1 ocelkovej hodnote 157.412 Kč, nahradzujúcej
116 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno,
v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.357 Kč:
ii. Hromadná akcia č. 2 ocelkovej hodnote 339.841.000 Kč,
nahradzujúcej 339.841 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo
forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.000
Kč:
iii. Akcia č. 000001 o menovitej hodnote 1.357 Kč, vo forme na meno,
v listinnej podobe
2. Svšťenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST II 21, svččenský fond, IČ: 11685646,
zapísaného v evidencii svéčenských fondov vedených Méstským soudem vPraze,
pod spisovou značkou SF 3082 (ďalej len „PPT II 21" a spolu s PPT 121 ďalej spolu
len „Fondy“ a každý samostatne ako „Fond“), a to:
i. Akcia č. 339959 o menovitej hodnote 231 Kč, vo forme na meno,
v listinnej podobe.

Fondy boli založené podľa práva Českej republiky a ich zakladateľom je Konečný užívateľ
výhod I. Fondy nie sú právnickými osobami a nemajú právnu subjektivitu. Fondy boli
vytvorené vyčlenením z majetku ich zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo Fondoch
vykonávajú ich správcovia vo vlastnom mene a na účet príslušného Fondu. Majetok vo
Fondoch nie je vlastníctvom správcov, ani zakladateľa a ani osoby, ktorej má byť z Fondov
plnené.

Fondy boli založené za súkromným účelom, a to za účelom správy majetku Fondov po celú
dobu ich trvania v prospech obmyšlených vymedzených štatútom príslušného Fondu
a následného vydania majetku z príslušného Fondu týmto obmyšleným, ato vsúlade
s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „OZ“) a podmienkami vymedzenými štatútom príslušného Fondu.

4.1. FoandPPTI 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže
byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky
plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má
v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu,
b) menovať a odvolávať správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu
budú správcami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým
okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT 1 21 sú:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR, a

i. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56,
851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcov menuje a odvoláva zakladateľ aak nie je, tak Rada protektorov.
Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT I 21, uzavretej po vzniku Fondu,
správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy vrámci Fondu
a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad
smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mftveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti
zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mítveho Rada protektorov.

4.2. Fond PPT 11 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže
byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky
plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má
v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu,
5. Sohľadom

5.1.

5.2.

b) menovať a odvolávať správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu
budú správcami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým
okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT 11 21 sú:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR, a

ii. — JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56,
851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcov menuje a odvoláva zakladateľ aak nie je, tak Rada protektorov.
Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT II 21, uzavretej po vzniku
Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci
Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad
smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mftveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti
zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mítveho Rada protektorov.

na vyššie uvedené ako aj s ohľadom na predloženú dokumentáciu:

bol za konečného užívateľa výhod Partnera vsúlade sust. 8 6a ods. 1
identifikovaný Konečný užívateľ výhod I, Konečný užívateľ výhod II a Konečný
užívateľ výhod III,

žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. S 6a Zákona
o ochrane,

nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod,

6. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za
ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby na základe predloženého dokladu totožnosti

Konečných

7. Oprávnená

užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 7 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

osoba si za účelom overeniidentifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od

Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera, Zoznam akdonárov Partnera, Stanovy spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., Štatút PPT 1 21, Štatút PPT 11 21, Smlouva o vložení akcií
do svéťenského fondu (PPT 121), Smlouva o vložení akcií do svéťenského
fondu (PPT 11 21), Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT,
a.s. vo forme Notárskej zápisnice č. N 607/2018, NZ 824/2018, vyhotovenej
pred notárom Mgr. Vádavem Vodou v Prahe, zoznam akcionárov Partnera
a spol. ECO-INVESTMENT, a.s ina o udšlení státního občanství, č.j. VS-
2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnitra ČR,

b) Výpis z obchodného registra Partnera a spol. ECO-INVESTMENT, a.s., výpis
z registra svšťenských fondov pre PPT 1 21 a PPT 11 21,

© Čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod a členov predstavenstva
Partnera:

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.


Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

„ Vlastnícka štruktúra Partnera je uvedená v d. I tohto dokumentu.

Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v
SR.

Článok 111
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe predložených dokumentov riadiacu Štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo
Partnera v zložení:

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973, predseda predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št.
príslušnosť: SR:

b) pán Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic, trvale bytom Prôllgasse 18, Viedeň,
Hietzing 1130, narodený 14.11.1969:

©) pán Ing. Robert Kasanický, trvale bytom Hviezdoslavova 302/15, Liptovský
Mikuláš 031 01, narodený 16.05.1965, člen predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR:

a prokurista Partnera:

d) pán Ing. Jozef Horák, trvale bytom Komenského 14483/10D, Banská
Bystrica 974 01, narodený 06.02.1967, člen predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR:

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera. Za Partnera konajú a v
mene Partnera podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera sa vykoná
tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci
pripoja svoj podpis.

Na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti je oprávnený prokurista výlučne spoločne s
predsedom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu
spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený
vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v
SR.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 7 tohto dokumentu nie je Partner emitentom
cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 ZoRPVS,
s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne,
pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. 8 11 ods. 5
ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.
Mr. Júraj Seitz
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47 157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: SK2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddlel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seltzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: SHP Harmanec, a.s.

so sídlom: 1 Harmanec 976 03

IČO: 00 153 052

DIČ: 2020455052

IČ DPH: SK2020455052

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka: 7/5

zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Horák, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. SHP Harmanec, a.s.")

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod Partnera je v Registri partnerov verejného sektora ku dňu

vyhotovenia tohto veriflkačného dokumentu zapísaná osoba Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo,
PhD., trvalo bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodený 21.08.1967, štátna príslušnosť SR, ktorý nle je verejným funkclonárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Na základe dokumentov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala od Partnera a ktoré jej boll
predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. 6 11 ods. 4 ZoRPVS a vsúlade s
ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane“) overila Identlfikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera a dospela
k záveru, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora
týkajúcich sa Konečného užívateľa výhod, a to kzmene (I) trvalého pobytu Konečného
užívateľa výhod, (1) štátneho občianstva Konečného užívateľa výhod a (1l) tltulu pred
menom Konečného užívateľa výhod. S ohľadom na uvedené aktuálne údaje Konečného
užívateľa výhod sú:

Meno, priezvisko, titul: docent Ing. Milan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkcia: nle je verejným funkclonárom vykonávajúcim funkelu v

Slovenskej republike
Odôvodnenie:
Partner
Z predloženého výplsu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné Imanle
Partnera je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do 631.457 kusov kmeňových akclí
na meno vlistlnnej podobe s menovltou hodnotu jednej akde vo výške 33.20 Eur.
Základné Imanle Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z výplsu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zlstlla, že akdonármi Partnera

sú:

(1) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námšstí Republlky
1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v
obchodnom registri B 10225 vedenom u Mšstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom
Imaní v Partnerovi vo výške 98%:

(ii) drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkml kmeňových akcií na meno v listinnej

podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní
v Partnerovl vo výške 2%.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akclonára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovltej
hodnoty jeho akcil k výške základného Imanla.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovaml Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a denov
dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera.

Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., akcionár Partnera

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akdonára Partnera je zrejmé, že základné Imanle spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške
340.000.000,- Kč aje rozdelené do (1) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe s menovltou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ll) 339.841 kusov
kmeňových akdí na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške
1.000 Kč a (ll) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovltou hodnotu
Jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné Imanle spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené
v celom rozsahu.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zlstlla, že akcionárom spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je:

(1) Fyzlcká osoba: pán docent Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvale bytom Námestí republiky
č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1, narodený 21.08.1967, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo
výške 100%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Podľa stanov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akclaml spojených celkom
340.000.000 hlasov a na každú 1 Kč menovltej hodnoty pripadá jeden hlas.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovaml spol. ECO-INVESTMENT, a.s. voľba aodvolávanie členov
predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-
INVESTMENT, a.s.
Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Nepriamy podlel akdonárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní Partnera

S ohľadom na (1) podlel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (1l)
podlel Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí
Konečnému užívateľovi výhod nepriamy podlel na základnom Imaní a na hlasovacích
právach v Partnerovi vo výške 98%.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala
od Partnera a ktoré jej boll predložené:

- predstavuje nepriamy podlel Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní ana
hlasovacích právach Partnera 98%,

- > Konečný užívateľ výhod (1) ako akcionár v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. s podlelom na
základnom Imaní spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 100% ovláda a kontroluje spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv apráv menovanla,
ustanovenia a odvolania Členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (ll) prostredníctvom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára Partnera ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov Partnera.

- vzmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane Identlflkovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námšstí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodeného 21.08.1967, štátna
príslušnosť ČR:

- Žiadna Iná fyzlcká osoba nespíňa podmlenky na jej zápls do reglstra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane:

- drobní akcionári v Partnerovi nespíňajú podmienky identifikácie za konečného užívateľa
výhod Partnera v zmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane,

- nle sú splnené podmlenky na Identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod:

- > členom vlastníckej a riadlacej štruktúry Partnera nle je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občlansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a Ich overením s údajml Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba sl za účelom Identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžladala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boll následne predložené:

a) Stanovy Partnera a spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Zoznam akclonárov Partnera
a spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Rozhodnutle valného zhromaždenia spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. vo forme Notárskej záplsnice č. N 607/2018, NZ 824/2018,
vyhotovenej pred notárom Mgr. Václavem Vodou v Prahe, Listlna o udšlení
státního občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom
vnlitra ČR:

b) Výpls z obchodného registra Partnera a spol. ECO-INVESTMENT, a.s.:

c) Čestné vyhlásenie Partnera a Členov predstavenstva Partnera, vktorom
vyhlasujú, že:
Partner nle je emltentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uwerejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu.

lenovla predstavenstva a dozornej rady Partnera nle sú verejnými
funkelonármi vykonávajúdmi funkelu v Slovenskej republlke.

d) Čestné vyhlásenie spol. ECO-INVESTMENT, a.s., členov predstavenstva spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

Im okrem Konečného užívateľa výhod nle je známa žladna Iná fyzlcká
osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach vPartnerovl alebo na jej
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, radlacl orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona:

Partner nle je emltentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uwwerejňovanie
Informácií podľa osobltného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona:

súčasťou vlastníckej štruktúry a rladlacej štruktúry spol. ECO-
INVESTMENT, spol. s.r.o. aPartnera nie je verejný funkclonár
vykonávajúci funkdu v Slovenskej republike.

€) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod, v ktorom vyhlasuje, že:

je Jedlným konečným užívateľom výhod Partnera:
mu nle je známa žladna Iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach vPartnerovl alebo na jej
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, radlacl orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partner alebo z Inej Jeho činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

Partner nle je emltentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobltného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona:

spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo neprlamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona:

nle je verejným funkdonárom vykonávajúdm funkciu v Slovenskej
republike.

f) Občlansky preukaz Konečného užívateľa výhod.
1.

1.

2.

2.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s. je

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republlky
1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, I
27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u
Mestského soudu v Prahe, ktorá je vlastníkom kmeňových akclí
na meno vlistlnnej podobe vmenovltej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovl vo výške
98%:

- drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkml kmeňových akcií
na meno vlistlnnej podobe vmenovltej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovl vo výške
2%

b) akcionárom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je:
Fyzlcká osoba: pán docent Ing. Mllan Flľo, PhD., trvale bytom
Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1,
narodený 21.08.1967, štátna príslušnosť ČR, ktorý je
vlastníkom kmeňových akclí na meno vllstlnnej podobe
v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom
Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 100%.

©) nle je členom vlastníckej štruktúry Partnera žladny verejný funkdonár

vykonávajúcich funkelu v Slovenskej republike.

Článok III
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadlacu štruktúru
Partnera tvorí predstavenstvo spol. SHP Harmanec, a.s. v zložení:

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973, predseda predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št.
príslušnosť: SR,

b) pán Ing. Jozef Horák, trvale bytom Komenského 14483/10D, Banská
Bystrica 974 01, narodený 06.02.1967, člen predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR,

c) pán Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomlc, trvale bytom Prôllgasse 18, Vledeň,
Hletzlng 1130, narodený 14.11.1969, člen predstavenstva spol. SHP Harmanec,
a.s., št. príslušnosť: AUT,

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. SHP Harmanec, a.s. Za
spol. SHP Harmanec, a.s. konajú a v mene spoločnosti SHP Harmanec, a.s. podplsujú dvaja
členovia predstavenstva. Podplsovanie za spoločnosť SHP Harmanec, a.s. sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja
svoj podpls.

Členom riadlacej štruktúry Partnera nle je žladny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republlke.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nle je Partner
emltentom cenných paplerov anl spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepňamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povlnná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košlelach, dňa 25.04.2019

Advokátska ka!
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné mena: Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
47 157437
2023783839
5K2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenam Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné mena: SHP Harmanec, a.s.
so sídlom: 1 Harmanec 976 03
S 00 153 052

2020455052
SK2020455052

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka: 7/S

zastúpený: lng. Richard Žigmund, MBA, predseda predstavenstva

lng. Jozef Horák, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. SHP Harmanec, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Mitan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská
republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

vodnenie:
Partner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie
Partnera je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do 631.457 kusov kmeňových akcií
na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 33.20 Eur.
Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že akcionármi Partnera
sú:
(ii)

(i) Právnická osoba: spal. ECO-INVESTMENT, a.s., so sidlom námestí Republiky
1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v
obchodnom registri B 10225 vedenom u Mčstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v Partnerovi vo výške 98%:

(ii) drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkmi kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 2%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcii k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov
dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobností valného
zhromaždenia Partnera.

Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., akcionár Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške
340.000.000,- Kč a je rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (il) 339.841 kusov
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške
1.000 Kč a (iii) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listínnej podobe s menovitou hodnotu
jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené
v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. Oprávnená osoba zistila, že

akcianárom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je:

Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4,
82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je
vlastníkom kmeňových akciť na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.

Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. vo výške 0,1%.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Podľa stanov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akciami spojených celkom
340,000.000 hlasov a na každú 1] Kč menovitej hodnoty pripadá jeden hlas.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. voľba a odvolávanie členov
predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-
INVESTMENT, a.s.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.
Nepriamy podiel akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní Partnera

S ohľadom na (i) podiel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní v Partnerovi, ii)
podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí
Kanečnému užívateľovi výhod nepriamy podiel na základnom imaní ana hlasovacích
právach v Partnerovi vo výške 97,902%.

S ohľadom na (i) podiel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní v Partnerovi, (ii)
podiel fyzickej osoby drobného akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní
v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patri fyzickej osobe drobnému akcionárovi spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní ana hlasovacích právach
v Partnerovi vo výške 0,098%,.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala
od Partnera a ktoré jej boli predložené:

- > predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na
hlasovacích právach Partnera 97,902% (ii) nepriamy podiel fyzickej osoby drobného
akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
Partnera 0,098%:

- Konečný užívateľ výhod (i) ako akcionár v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. s podielom na
základnom imaní spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9% ovláda a kontroluje
spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (ii) prostredníctvom spol. ECO-INVYESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára Partnera ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov Partnera.

- vzmysle ust. $ 6a Zákona o ochrane identifikovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. dac. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného
21.08.1967: ,

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane,

- Fyzická osoba drobný akcianár spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nespíňa podmienky jeho
identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. $ 6a Zákona
o ochrane: ,

- drobní akcionári v Partnerovi nesplňajú podmienky identifikácie za konečného užívateľa
výhod Partnera v zmysle ust, 5 64 Zákona o ochrane:

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy spol. SHP Harmanec, a.s., Stanovy spot. ECO-INVESTMENT, a.s., ktorá
je akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s., Rozhodnutie spol. ECO-INVEST, a.s.,
so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO:
36 409 111 (ďalej len „spol. ECO-INVEST, a.s.) ako jediného akcionára spol.
b)

©

d)

e)

ECO-INVESTMENT, a.s. (v rozhodnom čase) © schválení Společného projektu
pňeshraniční fúze/Smlouva o pľeshraniční fúzi uzatvoreného medzi spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. a spol. ECO-INVEST, a.s. va forme Notárskej zápisnice č. N
1132/2016, NZ 1065/2016 zo dňa 10.10.2016, vyhotovenej pred notárkou
Olgou Spaustovou, v Prahe, Společný projekt pňeshraniční fúze/Smlouva
o pľeshraniční fúzi uzavretý medzi spol. ECO-INVESTMENT, a.s. a spol. ECO-
INVEST, a.s.: Zoznam akcianárov spol. SHP Harmanec, a.s., ďalšia
dokumentácia preukazujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s.,
Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec, a.s. zo dňa
29.06.2017,

Výpis z obchodného registra spol. SHP Harmanec, a.s. aspol. ECO-
INVESTMENT, a.s.

Čestné vyhlásenie spol. SHP Harmanec, a.s. a členov predstavenstva spol, SHP
Harmanec, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,

- členovia predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s. nie sú verejnými
funkcionármi vykanávajúcimi funkciu v Slovenskej republike:

- súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. SHP Harmanec,
a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike:

Čestné vyhlásenie spol. ECO-INVESTMENT, a.s., členov predstavenstva spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- im okrem pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom Bažantia
16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného
21.08.1967 nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo
na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvalať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. SHP Harmanec, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania spol. SHP Harmanec, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- spol, ECO-INVESTMENT, a.s. nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust, $ 4
ods. 4 zákona:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. a spol. SHP Harmanec, a.s. nie je verejný funkcianár

. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodeného 21.08.1967, ako akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. v ktorom
vyhlasuje, že:

- jejediným konečným užívateľom výhod spol, SHP Harmanec, a.s.:

- “mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo
na jej základnom imaní,
- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. SHP Harmanec, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania 5 spol. SHP Harmanec, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ads. 4 zákona,

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4
ods, 4 zákona:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

f) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s. je

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky
1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ:
27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u
Méstského soudu v Prahe, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií
na mena vlistinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške
98%:

- drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkmi kmeňových akcií
na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške
2%

b) akcionárom spol. ECO-INVESTMERT, a.s. je:
Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale
bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov,
Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol.
ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.

- Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol,
ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,1%:

c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu Štruktúru
Partnera tvorí predstavenstvo spol. SHP Harmanec, a.s. v zložení:
V Košiciach, dňa 25.07.2017

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973, predseda predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št.
príslušnosť: SR:

b) pán — Ing. Jozef Horák, trvale bytom Komenského 14483/10D, Banská
Bystrica 974 01, narodený 06.02.1967, čen predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR: .

c) pán Ing. Robert Staroň, trvale bytom Kvačalova 1168/41, Žilina - Závodie 010
04, narodený 03.09.1970, člen predstavenstva spol, SHP Harmanec, a.s., št.
príslušnosť: SR:

d) pán Tadej Gosak, trvale bytom Ob gozdu 13, Selnica ob Dravi, Slovinsko,
narodený 28.05.1973, člen predstavenstva spol, SHP Harmanec, a.s., št.
prislušnosť: Slovinsko:

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. SHP Harmanec, a.s. Za
spol. SHP Harmanec, a.s. konajú a v mene spoločnosti SHP Harmanec, a.s. podpisujú dvaja
členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť SHP Harmanec, a.s. sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja
Svoj podpis.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPYS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, prí zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. £
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.Mgr. Juráj Seitz
konateľa advokát
NL

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×