Nezaradený subjekt

Regionálna energetika a.s.

Považská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Šebešťanová , Považská Bystrica

Záznam platný od: 19. December 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 13. September 2017

Záznam platný do: 18. December 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. December 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. December 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2018
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. September 2017
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. September 2017
Záznam do:
25. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.12.2019 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 27.06.2019 do: 18.12.2019

StiahniZáznam platný od: 25.01.2018 do: 27.06.2019

StiahniZáznam platný od: 13.09.2017 do: 25.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. Regionálna energetika a.s.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 36 683 451

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sa, Vložka č.: 5287/B

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument1.2

2.1

2.2

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Stanovy spoločnosti FSRB, a.s.,

e) Zoznam akcionárov spoločnosti FSRB, a.s.,

f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť FSRB, a.s.,

g) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

i) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,

n Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

n) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

o) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

p) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

g) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť FSRB, a.s.,
ktorá vlastní (i) 1.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2,- EUR, (ii) 1.000 ks kmeňových
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 23,-
EUR čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného
sektora vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti FSRB,
a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, Poprad 058 01, IČO: 50 326 732, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:strana 2
Verifikačný dokument strana 310511/P (ďalej aj predtým len „FSRB, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť FSRB, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť FSRB, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a.
S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti FSRB, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti FSRB, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti FSRB, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti FSRB,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti nie je členom vlastníckej štruktúry
spoločnosti FSRB, a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4,
s. r. o0., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s vkladom do
základného imania Partnera verejného sektora vo výške 8.000.000,- EUR
(100% podiel na základnom imaní ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 4a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Vearifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 165.177.381,50 EUR, ktoré je rozvrhnuté na (i1) 2423 ks listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93
EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Webfork, a.s. vo výške
16.177.381,50 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na


Verifikačný dokument strana 5hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verajného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť
podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo spoločnosti:

- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
štátna príslušnosť: SR, narodený: 09.04.1984, predseda predstavenstva, ktorý
nie je verejným funkcionárom.

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: SR, narodený 27.03.1979, člen predstavenstva,
ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať


Verifikačný dokument strana 6a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2020JUDr. ilan Gocník, LL.M
« advokát a prokurista
advokátska kancelária

SoUKENÍK - ŠTRPKA, s. r.o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1 Regionálna energetika a.s.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

1ČO: 36 350 796

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "Partner verejného

Oddiel: Sa, Vložka č.: 5287/B

sektora“)
a
II. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

1.1

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli
v prípade Partnera verejného sektora postupom vsúlade sust. 8 11 ods. 4
Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvale bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, Slovenská republika

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
Verifikačný dokument strana 2Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvale bytom: Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná, Slovenská
republika

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Rozhodnutie jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa
07.08.2019,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky Partnera verejného sektora,

d) Stanovy spoločnosti FSRB, a.s.,

e) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti FSRB, a.s.,

f) Zoznam akcionárov spoločnosti FSRB, a.s.,

g) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Zoznam akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

i) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s.,

j) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti ESIN group, a.
Sy

k) doklad totožnosti Ing. Tomáša Kukučku,

) doklad totožnosti Ing. Vlastimila Majerčáka.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), rozvrhnuté na (i) 1000
ks kmeňových zaknihovaných akcií vydaných na meno s menovitou hodnotou
jednej akcie 2,- EUR a (ii) 1000 ks kmeňových zaknihovaných akcií vydaných
na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 23,- EUR,

b) Partner verejného sektora má jediného akcionára a to spoločnosť FSRB, a.s.,
ktorá vlastní 1000 ks kmeňových zaknihovaných akcií vydaných na meno s
menovitou hodnotou jednej akcie 2,- EUR a (ii) 1000 ks kmeňových
zaknihovaných akcií vydaných na meno s menovitou hodnotou jednej akcie
23,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného
sektora vo výške 25.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti
Partnera verejného sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,


Verifikačný dokument strana 3d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti FSRB,
a.s., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 326 732,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10511/P (ďalej aj predtým len „FSRB, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť FSRB, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť FSRB, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a.
S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti FSRB, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100 %
podiel na základnom imaní spoločnosti FSRB, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti FSRB, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti FSRB,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FSRB, a.s. žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté na

10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie

vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má dvoch akcionárov, a to:

- Ing. Tomáš Kukučka, ktorý vlastní 6 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s.
vo výške 4.800.000,- EUR, má priamy podiel na hlasovacích právach
v spoločnosti ESIN group, a. s. a na základnom imaní spoločnosti ESIN
group, a.s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti ESIN group, a.s. vo výške 60%,

- Ing. Vlastimil Majerčák, ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s.


Verifikačný dokument strana 4vo výške 3.200.000,- EUR, má priamy podiel na hlasovacích právach
v spoločnosti ESIN group, a.s. ana základnom imaní spoločnosti ESIN
group, a. s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 40%,

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s. žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
splňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích
právach a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac
ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,

Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 20 Dobšiná,
Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR, ktorý
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov,

2.5 — Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou sňou v zhode alebo
spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť
podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora. Vzmysle vyššie
uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z členov
predstavenstva:


Verifikačný dokument strana 5- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 20 Dobšiná,
Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR, predseda
predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 06 Bratislava - mestská
časť Rača, Slovenská republika, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR,
člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPYS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

A. 12. 201.

V Bratislave, dňaJUDr. Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti Regionálna energetika a.s.
- ako partnera verejného sektora-

Tento VERIFIKAČNÝ DOKUMENT je vypracovaný v súlade s 8 11 ods. 5zákona č. 315/2016 Z.z. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora.

(1)

(2)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Regionálna energetika a.s., spoločnosť založená aexistujúca podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
1ČO:36350796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
5287/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“).

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli vpožadovanom rozsahu
poskytnuté, ide najmä o:

(i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
(ii) úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,
(iii) stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2013,

(iv)aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,


(v) zmluva o prevode akcií Partnera verejného sektora zo dňa 31.3.2017,
(vi) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

" nieje vzmysle $ 4 ods. 4 uvedeného zákona o registri partnerov verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií
podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi,

" mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

1) © mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo
na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2.) máprávo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti
Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v
prvom a druhom bode,

4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

5.) sama nespíňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

" — za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa
vzmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
považuje/považujú:

1) pán Ing. Peter Nosko, člen predstavenstva spoločnosti, adresa
trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky,

" — vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie je/sú
verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi
vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.

Strana 227
(b)

(d)" — súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie
je osoba — verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

" — všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe
sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu aku dňu
podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by
mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,

„ nezamlčala žiadne dokumenty ainformácie potrebné pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod,

(vit) výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti
BALLO, B.V.,

(vii) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

(ix) čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný
svéťenský fond“,

(x) výpis zevidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Mšstským soudem
v Prahe č. 16697/V/2019,

(xi) Štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svšťenský fond“ — NZ
1218/2018, N 1265/2018 zo dňa 30.11.2018,

(xii) Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,
(xiií) občiansky preukaz Ing. Petra Noska,

(xiv] občiansky preukaz Daniela Kauckého,

(xv) občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so
sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne
Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,

B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je ZORROS rodinný sveťenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov

Strana 327


Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Méstským soudem vPrahe —
spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčľenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Mšstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
aich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komoťanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na

Strana 427


hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

Vzmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Zároveň bolo zistené, že žiadny z konečných užívateľov výhod ani nikto z riadiacej alebo
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 257/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z.

(e) Totožnosť konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na
základe predloženého dokladu totožnosti.

2. — VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

(a) Zpreložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou
akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku Z5000,00 EUR a je splatené v celom
rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté do 1000 kusov
kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou

Strana 527


akcie 2,00 EUR a 1000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované
akcie, s menovitou hodnotou akcie 23,00 EUR.

(b) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so
sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne
Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

(c) Zpredložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je ZORROS rodinný svčťenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov
Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Mčstským soudem vPrahe —
spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

(d) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého
pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť BALLO,
BY.

(e) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého jediným
členom je pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06
Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny
občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu vmene Partnera
verejného sektora: Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Za
spoločnosť je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

() Sohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie osoby.

VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny
verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. Il, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 0
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými
funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

INFORMÁCIE K 8 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného

predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov),
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

Strana 627
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. — VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Partnera verejného

sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v
tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019/ JUDr. Michal Badinský

Strana 727
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti Regionálna energetika a.s.

- ako partnera verejného sektora-

dňa 15.1.2018
Tento VERIFIKAČNÝ DOKUMENT je vypracovaný vsúlade s 8 1 ods. 5zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného
užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1)

(2)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Regionálna energetika a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, 1ČO:36350796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 5287/B(ďalej len „Partner verejného sektora“).

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01
Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala
od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu

poskytnuté, ide najmä o:

(i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne
úkony,

(ii) úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,

(iii) stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2013,

(iv) aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

(v)zmluva o prevode akcií Partnera verejného sektora zo dňa 31.3.2017,

(vi) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

" nie je vzmysle $ 4 ods. 4 uvedeného zákona o registri partnerov

verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

Slrana 229
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi,

" — munieje známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

1) mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach vspoločnosti Partnera verejného
sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na
doručiteľa,

2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je
uvedené v prvom a druhom bode,

4.) máprávo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

5.) sama nespíňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

" za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora
sa vzmysle 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov považuje/ považujú:

1) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého
pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky,

" vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie
je/sú verejným /verejnými funkcionárom/funkcionármi
vykonávajúcim /vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa
článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona Č. 545/2005 Z.z.

" súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora nie je osoba — verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
" všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej

osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu
aku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne

Strana 329
(b)

(c)

(d)

(e)

(D

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť
a úplnosť,

- — nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod,

(vii) výpis zobchodného © registraHolandského — kráľovstva týkajúci
saspoločnosti BALLO, B.V.,

(vii) — úplne znenie stanovspoločnosti BALLO, B.V.,

(ix) rozhodnutiespoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka
spoločnosti BALLO, B.V.,

(3) výpis z obchodného registraLichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa
spoločnosti FOX-B Foundation.

(xi) čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON
TREUHAND ANSTALT,

(xii) stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že
Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa

$ 154 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V.so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná
v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Artieles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s
účelom nadácie určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych
predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl.
„Foundation Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou

Strana 429


listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné
obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti
výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej
rady oprávnení usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej
rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by
mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT)),
právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo
špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada
na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s
akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon
právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov
Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopíňané alebo odvolávané
podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy
jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto
čestného vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných
zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii
zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND
ANSTALT („LEGÁCON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom
svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA,
a pána Patrick Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s
právom Lichtenštajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa
výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady
Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt,
StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle
8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú
nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfiihrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady
spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má
nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu

Strana 529
(g)

Ch)

konečného užívateľa výhod podľa $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% aleho viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje Žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti
partnera verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej
rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za
konečného užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967,
štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert
48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského
kniežatstva, trvale bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

Zároveň bolo zistené, že žiadny z konečných užívateľov výhod ani nikto z riadiacej
alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods.
1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená
a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

9. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA

(a)

(b)

(c)

Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou
akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 25000,00 EUR a je
splatené vcelom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je
rozvrhnuté do 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované
akcie, s menovitou hodnotou akcie 2,00 EUR a 1000 kusov kmeňových akcií na
meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou akcie 23,00 EUR.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach

Strana 6Z9


(d)

(e)

a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná
v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“.

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s
účelom nadácie určenom v jej Štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych
predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl.
„Foundation Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou
listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné
obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti
výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej
rady oprávnení usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej
rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by
mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“),
právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo
špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada
na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s
akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon
právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov
Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopíňané alebo odvolávané
podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy
jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto
čestného vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných
zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii
zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND
ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom

svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA,
a pána Patrick Fuchs, SLA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s

Strana 729
(9

(g)

Ch)

právom Lichtenštajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa
výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady
Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt,
StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle
8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú
nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfiihrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady
spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má
nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.
Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého
pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a lo spoločnosť
BALLO, B.V.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého
jediným členom je pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova
859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia
14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho
orgánu vmene Partnera verejného sektora: Konať v mene spoločnosti je
oprávnený člen predstavenstva. Za spoločnosť je oprávnený konať člen
predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

S ohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie
osoby.

VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

INFORMÁCIE K 8 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA

Strana Bz9
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v
znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo.
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne as odbornou starostlivosťou, pričom
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 15.1.2018Strana 929
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti Regionálna energetika a.s.

- ako partnera verejného sektora-

dňa 11.09.2017
Tento VERIFIKAČNÝ DOKUMENTJe vypracovaný vsúlade s $ 11 ods. Bzákona č.
315/2016 Z.z. u registri partnerov verejného seklora a 0 zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného
užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Regionálna energetika a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 96 Bratislava, Slovenská
republika, 1ČO:36350796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 5287/B

(ďalej lcn „Partner verejného sektora“).

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlam ČSA 20, 974 01
Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala
od Partnera verejného soktora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu

poskytnuté, ide najmä o:

(1) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného scktora pre právne
úkony,

(ii) úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,
(iii) stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2013,

(iv) aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

(v) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

" nie je vzmysle $ 4 ods. 4 uvedeného zákona o registri partnerov
verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom lrhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného

právneho — predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťon, ktorú lento emitent

Straňa 22 ý
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi,
mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

1) mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach vspaločnosti Partnera verejného
sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na
doručiteľa,

2.) má právo vymenovať, inak usťanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je
uvedené v prvom a druhom bode,

4.) máprávo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera verejného sektora aleha z inej jej činnosti,

5.) sama nespíňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne s inoan osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora
sa vzmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov považuje/považujú:

1) pán Tng. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého
pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej repuhliky,

vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie
je/sú verejný m/verejnými funkcionárom/funkcionármi
vykonávajúcim /vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa
článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej Štruktúry Partnera verejného
sektora nic je osoba — verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. a ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení úslavného zákona č. 545/2005 Z.z.

všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej

osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu
aku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne

Strana 329
(b)

(o)

(d)

(o

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť
a úplnosť,

" — nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu
konečného užívaleľa výhod,

(vi) výpis — zobchodného — registraHolandského — kráľovstva týkajúci
saspoločnosti BAT.LO, B.V.,

(vii) úplne znenie stanovspoločnosti BALLO, B.V k

(vii) — rozhodnutiespoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka
spoločnosti BALLO, B.V.,

(ix) výpis z obchodného registraLichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa
spoločnosti FOX-B Foundation.

(x)čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT:

(xi) stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že
Fartner verejného sektora je súkromnou akciovou spolačnosťou zriadenou podľa
$ 154 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších
predpisov.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zastatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den 1jscel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spolačníkom spolačnosti
BALLO, B.V.so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landslrasse 99, 9494 Schaan, lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná
vobchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiľtung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Artieles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
heneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s
účelom nadácie určenoni v jej Štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych
predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl.
„Foundation Counaiľ“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou

Strana 479
listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné
obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti
výkonu funkeie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej
rady oprávnení usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej
rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by
mabla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND) ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“),
právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo
špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada
na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s
akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon
právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov
Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopíňané alebo odvolávané
podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy
jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto
čestného vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných
zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii
zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND
ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALY vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom
svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang: Ospelt, StA,
a pána Patrick Fuchs, SLA, ako profesianálny správca Nadácie, a lo v súlade s
právom Lichtenštajnského kniežatstva © nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa
výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady
Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander WolHgang Ospelt,
StA, a Patrick Fuchs, StA, nápíňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle
Š 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú
nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Gescháfisfiihrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady
spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má
nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu

Slrúna 57.9
(g)

Ch)konečného užívateľa výhod podľa $ 64 ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008
Z.r. 0 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS,

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoha, ktorá má
právo na hospodársky prospech najnmienej 25 % 7 podnikania alebo z inej činnosti
partnera verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej
rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za
konečného užívateľa výhod:

1. Dr.jur. HSG Alexander Wolfgang, Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar, 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva,
trvale bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Zároveň bolo zistené, že Žiadny z konečných užívateľov výhod ani nikto z riadiacej
alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods.
1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Totožnosť konečných užívaleľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená
a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA

(a)

(b)

(c)

Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou
akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 25000,00 EUR a je
splatené vcelom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je
rozvrhnuté do 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované
akcie, s menovitou hodnotou akcie 2,00 EUR a 1000 kisov kmeňavých akcií na
meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou akcie 23,00 EUR.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 190% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Iiseel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GI11 Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spolačníkom spoločnosti

BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovavích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom

Strana 629
Landstrásseé 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná
v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

(ď) FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundatian“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

(e) Podľa štatútu („Artieles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficienlov určených na základe stanov (..By-laws“) nadácie, a to v súlade s
účelom nadácie určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych
predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl.
„Foundation. Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou
listinou („Foundation Deeď“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné
obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa šlalúlu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti
výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej
rady oprávnení usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vyhrať nového člena Správnej
rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoha, ktorá by
mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“)),
právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo
špecifickej forme „Anstalť“,

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada
na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s
akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon
právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosli úvahy jednotlivých členov
Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byľ menené, Jopíňané alebo vdvolávané
podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy
jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych [inančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto
čestného vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných
zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii
zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND
ANSTALT („LEGÁCON TRUST ESTABLISHMENT)).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom
svojich štatulárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, SLA,
a pána Patrick Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s
právom Lichtenšlajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa

Strana 729


výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady
Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander Wolígang Ospelt,
StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle
8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizácian
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmenc a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú
nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viač ako 25%.

Pán Ospell je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfiihrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady
spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má
nepriarny podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu
konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods. 1 písm. a), hod 1 zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

(©) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého
pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť
BALLO, B.V.

(g) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého
jediným členom je pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova
859/9, 811 06 Bratislava — Slaré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia
14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho
orgánu v mene Partnera verejného sektora: Konať v mene spoločnosti je
oprávnený člen predstavenstva. Za spoločnosť je oprúvnený konať člen
predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

(h) Sohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora, okrem štatulárneho orgánu nepatria žiadne ďalšie osoby.

VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
verejného funkcionára vykonávajúceho funkeiu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. © ochrane verejného záujmu pri výkane
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

INFORMÁCIE K $ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA 0 REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v

Strana 829g
znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktarú tento emilent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne as odbornou starostlivosťou, pričom

skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 11.09.2017JUDr. Mielfal Badinský

Straná 9 z9

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×