Nezaradený subjekt

MOLD - TRADE GROUP s.r.o.

Cestice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice , Cestice

Záznam platný od: 6. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.02.2019 do: 29.09.2020

StiahniZáznam platný od: 5.12.2017 do: 28.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 5 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. MOLD - TRADE GROUP s.r.o.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 45 281 262

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 24776/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a

11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 862 711

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: SR

Varejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Verifikačný dokument1.2

2.1

2.2

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

d) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným,

€) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

f) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

h) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

1) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

j) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

k) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

I) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

m) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

n Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

o) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

p) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

r) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

s) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť MOLD -
TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ako spoločník
disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Partnera verejného sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD
- TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71
Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košicestrana 2
Verifikačný dokument strana 31, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD - TRADE“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD - TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504. 550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),

b) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD - TRADE),

- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD - TRADE),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako
spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2%
podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespíňa kritéria pre
identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v 8 6a Zákona o AML,
a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním
v zhode,

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,

- “orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD -
TRADE,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS
energy, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10484/P (ďalej aj predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila nasledovné

skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté
na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške
25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALIS energy,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane


Verifikačný dokument strana 4verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS
group, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10480/P (ďalej aj predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté
na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,-
EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 a 2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.


Verifikačný dokument strana 52.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.7 Na základe skutočností uvedených vbode 2.6 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.8 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba


Verifikačný dokument strana 6dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach
a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.9 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene
spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí konateľ Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľa Partnera
verejného sektora:

- Ing.Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna
príslušnosť: SR, narodený 23.04.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.


Verifikačný dokument strana 7

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Varifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020

ľan Gocník, LL.
advôkát a prokurista
dvokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r.o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:
Zastúpená

len „ZoRPYS“)

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

1ČO
DIČ:

IČ DPH:
zapísaný
zastúpený:

MOLD - TRADE GROUP s.r.o.

Cestice 23, Cestice 044 71

45 281 262

2022959796

2022959796

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24776/Y
Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MOLD - TRADE GROUP“)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto či ánku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako

koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom:
NarodenTatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia:

e je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)
Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle viastníckej štruktúry Partnera uvedenej v či, 11:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,8%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,8% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom imaní
a na hlasovacích právach Partnera 39,2%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,2%:

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 5 6a Zákona o ochrane

- niesú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej Štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku aich overením
S údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnostiOprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne
predloženéa) Zakladateľská listina spol. MOLD - TRADE GROUP, Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so
sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je jediným spoločníkom spol. MOLD - TRADE GROUP, Zakladateľská zmluva spol.
ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE,
Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je
spoločníkom spol. MOLD-TRADE, Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01,
1ČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN
group, a. s.“), zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. ALIS energy,
a.S., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s. , Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10
spoločnosti ESIN group, a.s.
Úplný výpis z obchodného re:
spol. ESIN group, a. s.:

Čestné vyhlásenie spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group,
a. s., ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing.
Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku,
trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 nie je známa žiadna fyzická osoba,

ktorá:

istra spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. MOLD - TRADE GROUP
alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spol. MOLD - TRADE GROUP alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. MOLD - TRADE GROUP iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD - TRADE GROUP alebo z inej jej činnosti

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.


Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektoraMOLD - TRADE GROUP
s.r.o.100%MOLD-TRADEfe 49% 2%

49%, Menšinový akcionár
fyzická osoba

ALS group,

100% a.s.
A

ESIN group, a.
s.

.- 7 U 40%

Ing. Tomáš Kukučka Ing. Vlastimil Majerčák


Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

1.

2.Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. MOLD - TRADE GROUP,
ktorý koná samostatne:

a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: Maď,Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

- "SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
yS 1)SOUSNISLIJ EUJEJSTS6TTOZI AuspojeŇ
01S9U! 9JEJS - EAEJSIJEIY ZO TTR (LZ/T6Zb PAOHEZOW 1 U10JÁJ OJEAJ
ODUBA J019d INJ "OXSIAZSLId "OUBWJ12G0S0 EUBAOXIUSPI (,SULIYJO O UOMEZ“ USI [SIEP) ANOLOXPZ YJÁJOVYSIU IUSUJdOP E SUBLUZ © E NUZIO JA) VULEXODLEUIJ PoJd SUEJYJO
o e nsouul> (51353. Z AoLuľuď nomoezijeBo| Paid SUBIYJO 0 ZZ BOOZ/LEZ 3 eUoxFEZ (e "usid T "spo eg 8 Jsn ejpod POUÁA JeJenxizn Au2euoy
R g Ť g 1sH AU

OJE SAJHOZ + "SPO 11 S JSN s apejns A ulodngsod eJauJreg apedlid A ejog “(NAUPI2 0340] £ Apog A AusPpaxn sf xoJusLuNAOP lueuzoz) SuSZO|pald
POUÁA EJBIEXIZN OUSUJĽUOM © EISUMEJ ÁUEJJS OZ 10g [S[ Sl0p4 E EIsUNEJ po EJEPEIZÁA EJOSO PUSUAPIdO IS D10P] "AOJUBLINYOP APpejiez EN 1POUÁA EJDIEAIZN OYPUJSUCH SIUBIBNO E EFEHLHUSPI

I 40UEID
(4N04YD AGYYL - MON "lods" ogsje „isuned" usl fajep)
932104 “SIGOL UEJIIS "BUT :Áuadnisez
NOLLVT "2 EXZOIA "01S :18IPPO 1 921804 UNOPNS UIÁUSBJAO UIOUSPIA LISIBZJ ULOUPÔJDJO :A kuesidez
9646862207
9626860207
7917 T8Z Sk
TL +bO 92158 "£Z 901592
"os dnod9 F3avVäL - G1OWM
elopjes oysu[ol1sA J9uped
(„Eg0s0 PUBUMBIdO“ Lej fejep)
UIO|8JEUOJ “UIOYLUSYNOS UIOPNEJ "INC :puadngseZ
g/0€SLS : 2 BXZOJA “01S :18IPPO 1 PxEJSEJY LUOPNS LIÁUSAJAO UOUBPĽA 1U9SIB3I UIOUPOYJJO 1A euesideZ
9P80087200xXS +HdG DI
9yBOOBTLOT #91G
TIL 298 9€ :ÔDI
80 TTB EAEISKEJY "KT/SZEL [210593 0s 1ul0|PIS 0S
"o 1 "S !YYďUL S - MINAMNOS 10U8U11 SUPOUIJO
egoso euauaeido
(,SAGHOZ" UAI

Sujdop © SUBUIZ © E E10J49S OUYPUÍAJBA AOJSUNE 119SIBOAJ O "Z Z ITOZ/STE "2 EUOXEZ S "SPO TT $ JSN s apelns A AuenoDEidÁA
JUSALUNYOP AUJEYXYUJLISA

(3IEP) AOUOXEZ UJÁLOVASIU


LUOUDPSA UJSIBAJ UICUPOYJJO A EUPSIdez “Fy+ 08L Zb 1091 12G 6S0 E2IUUI0] BYJSA "6K1/TT9 FYSLEJJE | WOGIPIS 05 "ste "ABJaUB STIY
"Ods BANJUIZ EYSJAIEPENAEZ "4NOYD JIVYL - GIOW "1ods tuoxjug0jods wAuipsť sf e4odi LAGVYAL-GION“ USI [SI8P) AETTB ?2 PAZOIA
"018 :13IPPO “1 92130M UIOPNS UJÁUSBIIO UIOUGPYA UIASIĎAJ UIOUPOYJJO A PLESIdEZ "/ EE 0EL TE 202I TL FFO B0211592 JET 92175093 UCIPIS
0s "UJÁUSZPYLIJO LulUAINI S JS0UJOJOdS "JIVYL-GTOW "lods exnjulz eysu820j0ds "4NO4D JGVYL - GIOW "Ods EUSI| PYSISIEPENNEZ (e

19u3z0|paid
Supejseu 10g (sf 9103) "APEĽMOP 9UDPONN AISZIU EISUJEJ PO EJEPEIZÁA POUÁM EJBIENIZN OUJUJDUOM OADPALYHUSPI UIOJSAN EZ IS BJOSO PUSUAPIdO "£
"S0UZ0J01 SPEĽAOG A Nagopod osť S POUÁA EJSIEXIZN OYPUJBUOM ÁJopod [ĽUJOINYS LUJUBJSNO (g

“SOUZOJ0J OPEJAOG OSÍ A YUDÁUBPSAN POUÁA EJBJEXIZN OUPUJBUOH
1Uľepn s LUUAJBAO UP! E NYUPIJ O0JY0J £ SPOJ A YUJÁUAPĽAN UDOJUSLINACP A UJÁUSPBAN POUÁA EJEJENIZN OYPUJĽUOM AOľepn Uurueunojod (e10] e (/1S0UZ0)01 Pej40g“ USI (SEP) ZEXNAJd ÁMSUBIIJO !POUÁA BJSIEAIZN OUBUIBUOY NSOUZOJOJ NPEPIOP OYPUDZOIPOYId SPEPIEZ
eu "Ágoso [35u8ungido n nsouluo) ud fougoso oysľ EZ PUABIBAO E EUBISIZ ÁJoso feuauneldo Áue.gs OZ eJOg POUÁA EJBIEXIZN CYBUJBUOM JSCUZOJO| "Z

"E|JOUPOUÁA 03913 © RIIFULIOJUI HUdNJSOP ÁY19SA EJJSIBAJ Op Nsidez aJELUPEJJ O EJEJEJSGOEZ
euoy oYPULEJJSSU OY[OAS SPEJAEZ EU EJadsop Egoso pUSUAPIdo NUIJUSPĽAN BISSÁA MS010]5 NOUJOJPO S OUPUEAEUOMÁN"HS A NnIoJuNy I2NfExFUOXÁA JEUOIDYUNJ AuaISa a[ alu ESUNIEJ Aunping3s (3221pel! © [5X21U3SEJA LUOUGJI — -

#POUÁA NOJRJEAIZN UJÁUIVUCX OJE EISUNEJ EAJSUBAEJSPAJJ NOUDI? SILEXOMYHUDPI EU AxUaIUpod Suaujds ns slu — -
fSUBIYJ0 0 EBUOJEZ e9 S 35N ejpod

EIĽUJEJ POUÁA EJEJEXIZN OUBUJBUOXA OME EIOPISS OYSU[DIDA AOJSUIEJ EJISIBYI Op sidez (9[ eu Áxusllupod eujdsa3U eJoso PYDIZÁJ EU! eupeIZ — -
fOUBJYJO 0 BUOJEZ EO 8 SN OJSÁLUZ A PISUJEJ POUÁA EJBIEXIZN OYPBUJSUOY OXE

OIDPYYHUSP! YJ! ÁHusiuupod nfEUJdsau EJSUMEJ M!UJO[OdS ÁAOUISUDUI EJoso EXMDIZÁJ E "S "E “dnoJB NISA "|0dS IIBUOI2NE IAOU[SUDLU ÁJOSO PYDIZÁJ — -
Ň 19,67 09E [35UDUI BYSÁM CA EISUJLIEJ ElUexIUPod z UJaAdsod AHsiepodsoy eu ongid EPSAOdpoz nuloJ "Y,SZ
OxE ISUSLU Sf elSUJIEJ IUEUI! UOUPEPAEZ EU © IAOJSULIEJ A YJEAFIJ YJIDEAOSEJY EU (JGVAL-TTOW“ LGJ [SIEP) AN/ETTB |"? EXZOIA “O1S :19IPPO
/] BDISOM UIOPNS UIÁUSAJAO UIOUSPIA HJSIBAI LUOUPOYDJO A EUESIdEZ “/£E DEZ TE 021 174 bbO 92159) "£7 9259) Wojpis os "LUAUSZpsuugo
uluBInJ S 3souJojods “JGVYL-GIOW "ods exluJoJOds OUBAOUISUSUJ — ÁJoso foyBIzáJ [9ipod Auuelidsu (1) "WG7 04e [asus 9XSÁ,
OA eJauJEg E!LEJIupod Z UJadsosd Axsiepodsoy EU UJIU Z OYJPZEH OAEId PPĽAOdPOZ NLIOJ "YWGZ COXE ISUZU sf er>uJJeg ILeLU| LUoUpej4ez
BU © IAOJBULJEJ A UDENE.Jd UJIDEAOSEJU Eu (5s "e “dnoj6 NISZ "jods“ uaj [3EP) Y/PEI0T :"2 PAZOJA “ES :12IPPO “UlDUGI | UlOpns UlÁUSBlNO
UJOUSPYA LIISIBOJ LIDUPOUDJO A [Suesidez "ZJE /BL 9£ 20I1 10 ZTO E2LASAF PASZEnOJ "8/00£ PYSLEJJE | UIOJPIS OS "s "e /dnoJ5 NISJ "ods
EJEUCIDYE OYSAOUISUSU — ÁJoso (3X21ZÁJ [SPzex jaipod Auleudou (1) %6b SYSÁA On eJeupeg eluexlupod z UDadsosd Áxslepodsou eu onxeid

Ey>NISUJ NU "%6Kď El3UNeg UDEnEJId YJIJENOSEJY EU E IUELI! LUOUPEJAEZ EU POUÁA EJOJEXIZN OYPUJĽUCM [3Ipod Auelidsu (1) oínnegspoud — -

111 [12 A (5U3psan essuned Ánpinigs [9X2/UJSEJA 3|SÁUZ A [e oe EUJZOJPSId agoso [9u8uneido elog
EJOPI "SIPFIUSUINAOP PISÁLIZ A OXJOJEU "SUEJYJO 0 EUOXEZ (E "USI T "SPO e9 S "35N EU UIOZEANOd S NIBAEZ OINLUANEJ 4 EIBGSOP EJOSO PUSLAPIdO

(„POU/a jaenizn Au39u0x“ U] (S[ep)

sM1gndal (SXSUBACIS A NIZYUNJ UIDNTenEUOJÁX W0EUOIYuny WÁU[oJon a alu relo4unJ eu[819A
EL0JH3S OYJUÍBIBA ESSUMEJ PINJANNE EHIUISEJA
11 40Uel3

"POUÁA EJBIEAIZN OYPUJBUOM zexneld Axsuel2gO

11867" TO" LI Eup AUSPoJeu “01SSU! PIEJS
- EAEJSIJEJJ ZO TT LE/T6/ + PAOHEZOW 1U103Ág 8|LAJ) "03U8A 1939d !9[ (1aplous.eus) oj u20|0ds/LIOJBUOIDAE vuáurpeľ [S[ — -
#kuoNPEU "[BAOZIAOJEIIOL ÁUBAI : LUOAJ21UPOJISOJJ EUOY — -
096£STIH(0ISII SUDEJJSIBYJ PU — -
#snadÁ) (7017 3 -d "2ISO2IN “ 7uejôvy "70€ 92110 1214 "09 !SOMEUJEJ :a591PE EU OJpIS EU -
1EIZOMIN NAPIdS © Ej37EXOSdEZ OUSUIPIDYJO E 1soupojods 10sideZ ullusisppo fo4d49
eUnUJNI OUBAYJI ny e nisáuueud "npou2go "KA NSBIDUA LUIOAJSISISIU(W nosidez 1USISPPO ©: nouesidez Supeu nojsouojods sf -
:poylur]sa sl diaguz|9sul1 "ods 87 JE JISEJUÁA LUOJ0JA A "S "E #dnoJB NISY "ods uoJguOIDYe al PIOVA („DOLU TSSSLIdI3JUZIOSUIL“
"ods uej fejep) elzomiN nomglds © ejajenosideZ oUSUJEpHO © nsougojods nosidez eluslappo "NysnI— OUSADASIINY
e "niskul91ud "NpoyJgo "ÁAxnebisuB UIDAISIPISIUJA [auesidez /096€ST-H LU0|SI2 ulAupe.ngsibou s snudAD "1017 3d "EISOZIN "EIZJUE [By
110€ 92410 Jel4 “09 "soxeuje] UlOIPIS 05 "poyur1soslidI33UJ[9SU!L "ods Axj31p! oxe [Bx02110JEIl01 ÁUBAT BIUBSPJUÁAM BUSE
1119304 O3UDÁJ Z PlopISlu Vodse eujds uodngsod uuÁupo ods o
Ogale epoyz A nou s noanfeuox nogoso nou! s supojods >esnE (0 "UISId 03110) A SISSÁA PUBPIAŇ BUS EUJdsau EUBS — -
#gsouul9 (of f3Ul Z ogsle 4NOHD AGVYL > 1OW "ods eruex1upod Z % SZ (f3usvwfeu ysodsod Axslepodsoy eu OABId ejeuu Ag — -
“(9 "uuSIď 0303 YICYSSPO UDOAP U: 10NfEZPEUJPYIJ A AUZPIAN sf oye "uuogosods UÁU! dNOYD FGVYL - GIOW "ods ejepejno Ag — -
!eu3I? UJ! ASAJOACUPAE CJSIE dNOYD JGYYL > 10M "ods A
ueB.o Aul0J3U0X Ogale ugbjo Áulozop “uebJo [pelpel !ueB10 AUJP)NJEJS JEJOAPO OJAIE JNOUEJSN NU! JENOUSUJÁM OAPIJ EJELU Ág -
“1 UEUJ! UNOUPENIEZ [of eu ogaje
dnouD JGVYL - GIOW "ods A UDENEJJ UJIDEAOSEJU EU VW ST foustufeu 399ns U! Ogale [erpod Auuelidou ogsle Auend ejeu Ag — -
1eJop “egoso EMDIZÁJ EUPe!Z PUIEUZ

s[ IU TRETTO"LI EUP UÁUSPOJEU “0JSBLU SLEJS > PAEJSIJEJJ ZO TIS LZ/T6/b PNOLEZOW 1LUOJÁG SJL) "EIUEN e133d euedď Lual4o0
uu SZ NÍNSEJUÁA LUOJOVA A SIAANANA EZELIOL "Buj de (ejspioysueus) eJeuo1>x4e/exluZ0|0ds ousuipsí (of e („PoILUr1saslidI93U4|9SU! 1“
"ods uaj fSlep) eIZONIN noapuds e 9denosidez o0ySUJEDIJO Ee Nsou20 [ods nosidez alUSJSPPO #NYZNI OYSADASUINY
e "nisÁujslud "npousgo "AAGOBISUA UIOAJSIPISIUA (9uesidez "096£STIH :UUOISI2 UJÁUDEJJSIBOJ S SnudA3 T017 "2d "215021N "elzue [By
10€ 990 3014 “09 “sogeule] UJOJPIS OS "paxLUrISOSHdI3IUZ|[9SULI. "jods “AOXIUJOIOdS/AOJELIOIDAE !"AoueB10 UDÁUJEJNIEIS UP! "se
!dnoub NISA "ods "sre /dnoj6 s1V "ods "sie "ABisua STIY "|0ds 430V41- 10 "ods “4NO04 JGVYL - TIOW "10ds AIUSSEJUÁM HLASE
/:s "e “dnol6 NISZ ods

1:5: /dnolB 51v "|ods "ste “ABl3u3 STIY "ods "3gVyL-GIOW "10ds “4N04HD JGVYL - GIOW "ods EJJSIBEJ OYSUPOYJJO Z sidAa Áuldn
1:5 "e dnoJ6 NISJ ods ""s"e "dnoJB sTY "ods se

"A Bi9U3 STIY lods AnoueJs "s "E #dnouB NISJ ods "ste "dnosB STY "ods “ste "ABI3U9 STIY +jodS AOJEUOIDAE UIEUZOZ ("S "E 4dnoJB
NIS3“ Ul [SIep) Y/kE9OT |? EAZOIA “ES :12/PPO "UUSI L LUOPNS UJÁUSEJNO WOUOPĽA UISIBAJ UIOUPOUPJO A EUPSIMEZ ZDE LBL JE Oi
“10 LT0 POLISÁJ EYSZENOJ 8/00£ PASUEEJ LUCIPIS os “s "e “dnoJĎ NIS3 "|ods PANJLUZ PYSUS0j0dS “JAVYL-GIOW ods uox!u20j0ds
oľ piogy (se “dnos6 SIV“ usI [3|ep) d/08F07 "9 PAZOIA Jes :|9IPPO "n0s914 Opns UIÁUSODIO UOUBPIA HSIBOU Uul1OUPOUIJO
A euesidez "881 Z8/ Zr 021 23 630 E>Iuwu0] EXISA [6PT/TI9 PYSLEJJEJ LIOJPIS 0s "se /dnoJB STY "|0ds EAnjulZ PYSISIEPEPIEZ
"30V41- OM "ods uloxruz0lods a eJOpi (se "ABIOUS STIV USI (3lep) d/k8KOT "2 PAZOJA “ES :I8IPPO "10£814 WOPNS UÁUSAZIO
(3

(P

(o
(g
IUBUU! UOUPE[49Z
eu XOT Ápzey
[e1uJseja "Ágoso
BYDIZÁJ — LIELODNE
ÁNOUISUAU! NEIJ

EJOSO PYDIZÁJ
UEUCIDNE ÁAOUISUAW%ač.

%ôvdavVAL-GTIOW%0S

"se
/dnos5 STV

%001

%6b

POULITISOSUd 18 UZIESUIL

s
+e “dnoJ6 NISYA

%0G

KOOT

A001se
4ABia3uo SITIYODUBA 190d
193eu04
MIUDANOS PIXEG JIN
To 1 "S !VAďULS - MINAMNOS
LTOZ TT TZ UP >1ULUCT (SADA 0A

"NAEJS NLUPUAISIZ ĽUZOJNYS NLEpaxodpoz SJUSLUNAOP OJU103 A SUSPĽAN HSOUZOJNYS ÁYIBSA 92 “a NSEJUÁA OCI SPEPIEZ
eu "Jezlpop EUUNOd WUBAOUEJSN UIÁUSPSAN S APEJNS A EJOG NJOJI © JENOPEZOd AUZOUI SAJHOZ + "SPO TT S JsN S aPelns A fĽu po ojog NIOVA
“NSOMHSOJEJS [SUIOJPO [3M39SA IUBAOUJEZ LId “2UUEJISBU EJEXOdNISOd MIUSUINYCOP C3UCJ IUBAODEJJÁA 1Id az "o[nsejy4A 03U1ÁJ egoso euasungido Z

"SA4HOZ (p "USsId S "Spo TT S 35n ejpod 3souulnod eulSu sud
03 EU UJOPEJUO S "SAJHOZ b "SPO b S JSN EJpOd Ipeli suaNIÁA OWeLdaU ogaIE OUIELIJ E EPeJxO OxoMIAľELU BUZNJÁA oweudau odaje oueld 3U33/ U19
0391 NIOPI NOJSOUJOJOdS IE AOJSIded YJÁUUSI WOJLGJILII JOUNEJ SÍ SIU NIUSLIVIOP 01YCJ £ POJ I NALEJ? A UJÁUSPSAN NOJUDLINACP SPEPAEZ EN 1Ágoso [SUSUAEIdO E!USSEJUÁA
AI 401213

-ax911gndol (5XSU3A0]S A NIDYUNJ YzINfExeuoxj A A Jeucioyuny Aufalax Aupeiz af slu essunieg AJnpinugs [6021peu tuoual) "Z

"EHSIEPEUI :7SOUSNISLIJ EUJPIS 9861 FO EZ PIUSPOJEU LUNJEP “T0 8+0 eLuz2n) “L9T euU2N3 Ul0JÁJ OJ2AJ3, “SIG9. UEJEJS "Buj ved (e

19UJ23S0WES eUO3 AJOVI
41049 FGV%L - G10 "|0dS JaAJEUOY HOAJ EJSUNEJ NINJANLIAS NIEIPELI MUSUINYOP 0340) £ PO I NAUPIR A UDÁUSPSAN ACJUDZUIVIOP PPEPIEZ EN T

EJOpI9S OYSU[SIIZA EISUIEd EINPINJJS PIPIPEIY
111 401213

"DygnNdau [BA SUSNCIS A NIDYLNY YZNfexeUox kA JEUoDYUNy AU[oI3A AUPEIz sl slu essu red Áunranujs (8921U3Se [4 Luou912

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×