Nezaradený subjekt

AGRO-VALALIKY a.s.

Cestice

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice , Cestice

Záznam platný od: 6. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2019 do: 29.09.2020

StiahniZáznam platný od: 5.12.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 5 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. AGRO-VALALIKY a.s.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 36 191 922

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a

11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 862 711

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Varejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Verifikačný dokument1.2

2.1

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

e) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

g) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

1) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

]) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť MOLD -
TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

I) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

m) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

n) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

o) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

p) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

r) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

s) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

U Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

u) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné
imanie vo výške 34.000,- EUR (rozsah splatenia 34.000,- EUR), rozvrhnuté do
1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
34.000,- EUR,
b) Partner verejného sektora má troch akcionárov, a to
- spoločnosť ALIS energy, a.s., ktorá vlastní 490 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
16.660,- EUR (49% podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

- spoločnosť ALS group, a.s., ktorá vlastní 422 ks listinných akcií na meno v
manovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výškestrana 2
Verifikačný dokument strana 32.2

2.3

14.348,- EUR (42,2% podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

- spoločnosť MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá
vlastní 88 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera
verejného sektora vo výške 2.992,- EUR (8,8% podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

c) zostanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- členov predstavenstva ačlenov dozornej rady volí a odvoláva valné
zhromaždenie Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS
energy, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10484/P (ďalej aj predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila nasledovné

skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté
na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške
25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALIS energy,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva Že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS
group, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10480/P (ďalej aj predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR(rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté


Verifikačný dokument strana 4na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,-
EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD
- TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71
Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD - TRADE“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD - TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504. 550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),

b) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD - TRADE),

- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD - TRADE),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako
spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2%
podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespíňa kritéria pre
identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v 8 6a Zákona o AML,
a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním
v zhode,

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,

- “orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD -
TRADE,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 a2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,


Verifikačný dokument strana 5zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.7 Na základe skutočností uvedených vbode 2.6 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 6a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR, (rozsah splatenia 16.177.381,50,- EUR) ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.8 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach
a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.9 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene
spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k tlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených


Verifikačný dokument strana 7v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného

sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora:

- Ing.Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna
príslušnosť: SR, narodený 23.04.1986, člen predstavenstva, ktorý nie je
verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Varifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020

"Milan Gocník, LL.
dvokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
len „ZoRPVS“)

ktorých zákonov (ďalejOprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Čo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora

Obchodné meno: AGRO-VALALIKY a.s.

Cestice 23, Cestice 044 71

36 191 922

2020041826

5K2020041826

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V
zastúpený Ing. Štefan Tóbis, člen predstavenstva(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhodNa základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako

koneční užívatelia výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplne ktorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike


(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
09.04.1984
SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. 11:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,08%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,08% (il) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom
imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,92%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,92%:

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 8 6a Zákona o ochrane:

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku aich overením
s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosOprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne
predložené:

a) Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká
Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P
(ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom
Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
b)

©)Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Spoločenská zmluva
spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-
TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADF“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-
VALALIKY a.s., zoznam akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.S., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.,
stanovy spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., Akcie č. 1 - 10 spoločnosti
ESIN group, a.s., Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s.:

Úplný výpis z obchodného registra spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.,
spol. MOLD-TRADE,

Čestné vyhlásenie spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-
TRADE, ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing.
Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku,
trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 nie je známa žiadna fyzická osoba,
ktorá:- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. AGRO-VALALIKY a.s.
alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spol. AGRO-VALALIKY a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. AGRO-VALALIKY a.s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. ©),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. AGRO-VALALIKY a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie vtomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

nsky preukaz Konečných užívateľov výhod.


Článok IL

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

A

ALIS energy,

AGRO-
VALALIKY a.s.
42,2%

8,8%

49%

a.s.
ALS group,
100% a.s.
1.
ESIN group, a. s.
0 —Ť
Ing. Tomáš Kukučka Ing. Vlastimil MajerčákMOLD-TRADE

2%Menšinový akcionár
fyzická osoba
Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

1,Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí člen predstavenstva spol. AGRO-VALALIKY
a.s., ktorí koná samostatne:

a) člen predstavenstva pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna
príslušnosť: Maď.,

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 ZoRPYS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. ď) ZoRPYS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

>
"" SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. 0.
JUDr. David Soukeník

konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
POUÁN EJPIENIZN OYPUJSUOH SIUBIBNO © EPOPYLIHUSPI
1 M0UBI

EAJSUBNEJSPAJJ UJI? “SIJO1 UEJDIS "BUT

NOBOT 7 EXZOJA ES :12IPPO “1 921809 WopnS ulÁUSAJAO VNOUBPBA UJSIBAI uoupOU2Jo

9IZBTVOOTOTAS

9ZBTVOOZOT

226 167 9€

| 1L brO 800159) £Z 801se9
se AATIVIVA-04DV

10 |81EU0Y "UIOAJUBANOS UIOPNEG UGNE
1g WJOPNS UIÁUSEJMO UlOUSPSA LIJSIÔ3J LUOUPOYDJO
| 9FBOOBZZOTAS
| 9PBOOBČTOŤ

114 298 9€
80 TT8 PNEISNJEIE “VT/SZEL (34059105
"o "1"S "VYďULS - MINAMNOS

g/0£SLS !"? PAZOIA “0JS + eIPPO “1 EAEISI

(SAGYOZ“ UBI

axIlgnda. [eXSUSACIS A NIOYUNJ UIPNfenEUONÁA LIOJPLODAUNJ uláufolsa af slu :eloyuny PUfaJ3Aus :sousnisud EUJPIS
TRETTOLI AuopojeN
0]SSUI PJEJS - PALISKEJY ZO 118 "L776L y ENOHEZOW 1U10JÁG OJEAJL

OJUEA 19]9d 1111) "OXSIAZOHJ "0USW

14080 PUBAOMJJIAUSPI (,BUEJYJO © UCHPZ“ UBI [BIEP) AOLOMEZ uJAJOPIAIU !UUIdOP © ĽUBUIZ O © NUIZHOJAI LULUENODUELY paud ouelyso
o e nsouul3 [>U3582.3 Z Aotu[lId noropz [eBoj poid auelu2o 0 ZZ 8007/267 "2 euoxez (e "ulsid 7 "spo eg 8 sn ejpod pouÁa j832117n Au38U04
OE SAďUOZ b "SPO TT S SN s opelnS A uodngsod elsujeg spedd A elog + (NAUBII 03Y0J £ SPOJ A Auspaan sf xozualunyop ueuzoz) suazojpoud
POUÁA EJSIEXIZN OYPUZSUOM © Elouneg ÁuelAS OZ |J0J (o[ 9lopj e ElauNIEJ PO EjePelzZÁx eg0so EUBUAPIdO IS 8JOP] "AOJUSLUNAOP SPEPIEZ EN T

(57e AMTIVIVA-OxOV "Jods“ odeje „I3uneg“ usi (olep)

:Ausdngsez
:A kuesidez1 U10]PI:
:0U8U1 FUPOYJJO

eioplos oysuľal8Ä J9uNed

(egoso eusungudo“ uel folep)

:euadngseZ1 LUOJPI
10U3U! PUPOUJJOegoso EUSUAPIdO

[3|2p) AOUONPZ UJÁJOVASIU 1u3ujdop E 3U9UIZ O E BJOPISS oysuľelsÄ x0l0uned LISIBAJ 0 "ZZ IIOZ/STE ? PLOXPZ G "SPO TI S SN s apejns A ÁUBAODEJJÁM

JUSUINYOP ÁUZEHIHĽA


LNJSIĎAJ LUOUPOYJJO A EUESIdeZ Z0£ L8L 9£ !021 "70 TO EOL]SÁJ EASZENOJ “8/00£ PYSLEJJEJ WOIPIS OS "s "e "dnolB NISZ ods
EANJLUZ EYSUBIOJOdS "SE AMTIVIVA- 04DY "ods tuojguoye sf elopi (se dnou B STV“ ual (IBP) d/0860T !? EXOIA /e5 :0IPPo
!nOSBId UIOPNS UÁUSBJAO LIOUSPIA 3SIBSI UJOUPOYJJO A euesidez “B8T 284 LP 21 2S 6S0 e2IULU07 PXAISA "6PT/TTY9 PYSLEJIE L
ulO|PIS 0s “"s"e “dno! Ď STV "10ds EanjLuZ EysI930PEPIeZ "se AMTIVIVA- 04v ods uloJeuol2e sl es014 (ste "ABloUB STIV“ USI (31ep)
d/vRKOT 2 EAZOIA "ES :|SIPPO “N0SA4d LUOPNS UIÁUSAJIO LUOUSPIA UJSIBAJ UJOUPOYJJO A BUPSIdEZ “vyb 08L Zb 1021 ZS 680 07
EXE 6YT/TT9 PASLEJJE | WOJPIS 0s «se "ABiauo STIV "Ods BANJUIZ PASIAJEPEPAEZ "52 AMTIVIVA- 04v "ods EANILUZ Pysjozepepiez (2:0u8zo|pold
aupelseu 110g (S[ 21014 "Apejop Papasan slszlu Elounied PO EJEDEIZÁA POUÁM AOJBJENIZN UJÁUJ3U0M SIDEYLJHUSPI LUOJSIN EZ IS EJOSO PuounEldo
"SOUZOJ0) SPEJAOG A nogopod ousf s POUÁA EJBIEXIZN OUJUIBUOM Agopod f5u201n4s uurualano (g
295020303 SPEJAOG OUSÍ A UJÁUAPBAN POUÁA EJBIEAIZN OUPUZVUOY
1uľepn s UU1U912A0 UDJ! E NYLEJI 03U0J £ SPOJ A UDÁUSPIAN UDOJUSLUNYOP A UPÁUSPSAN POUÁA EJBJEAIZN OYPUJSUOM Aofepn unueunojod (e.03 © (,150UZ0303 pejrog" u2j (3jep) zexno.d Axdsuel9g0 :POUÁA EJBIENZN OUABUIBUCH HSOUZOIOI NPEJIOP OYPUSZOIPYId APepAEZ
eu “Ágoso ľausungido n nsouulojud (9ugoso osí EZ PUBISAO E PUSISIZ Agoso [3u98u1e1do ÁueJ3s oz ejog POUÁA EJOJEXIZN OYBUJSBUOY JSOUZOJOL

"EJNOUPOYÁA CEN) © HIIEULIOJU! HUdNISOP AMJASA EJISIBAU OP NSIdEZ 919UIPaud 0 EJEJeJsgoez
18 Ul03LId “NOJSOAIIJS0JEJS NOUJOJPO S OUŽUBAPUOXÁA EIUEUOA OYPUUENSSU OUŤOMS SPEPIEZ EU EIBdSOp EJ0SO PUSUAPIJO NLUZUJPIAN SISSÁA A

"YAS A NIPYUNJ INÓEAEUOXÁA JELODYUNY Aufal3A s 31U esaunied Aungang3$ [201peli © (9421UJSE JA UIOUSJR — -

£POUÁM AOJAJEXIZN UJÁUISUOCY ONE EJSUJEJ BAJSUSALJISPOJJ AOUGII SIUĽAOMLJHIUSP! EU Ayusiuupod 9usujds ns alu — -
18UEJYJO O EUOMEZ 29 S 3sn ejpod

eJouJIed POUÁA EJBJEAIZN OUSUZSLOA ORE EJOPISS oysuľesaÄ x0IaUNEed ElJsiBaJ op sidez ľa eu Axuaitupod eujdsau egoso PYPIZÁJ PU! BUPelZ — -
/3UEJYJO O EUOMEZ EJ $ 35N AISÁLUZ A EJoUNEJ POUÁM eJSI2AIZN OYPUJDLOH CHE ODPAYAUSP!

u?I Axusluipod nfeujdsou JGV4L-TIIOW "ods M1UJ0|0ds AnOUISUSLU Egoso EXDIZÁJ e "s "e "dno 6 NIS3 "ods LBUOIDME IAOUISUBUI ÁJOSO PYDIZÁJ — -
“ 1067 04E [35USLU BASÁM 0A EIAUNEG EILIE lupod z upadsoud Axslepodsoy eu OAEId EPOAOdPOZ NUIOJ "YSZ
OJE ISUSLU af EIBULIEJ JUELU| UJOUPEPIEZ EU E IAOCISUNEJ A uzeng.d uspenoseju eu (4GV4L-GIOW“ USI falep) NETTS :? ExZOIA 1015 :|2IPPO
“1 92ISOM UIOPNS UIÁUSAJAO WOUSPSA 119SIB9J LUOUPOUJ9O A faesidez “/££ 0£L TE 202I (7 Z bb 221159) "EZ P053 UOJPIS 05 "UJÁUBZPSUIJO
ulueINI S 350U70|0ds "3gvyl-G1ow |ods exlugojods OUPNOLISUSU! — Agoso [axžizáJ |3Ipod Aueludsu (11) "%GSZ oxe [8susll SxASÁ,
0X eJaujJeg E!LEJIUpod Z UJadsoud Áxsigpodsoy eu USIU Z OYSPZEÄ OMBId EPAAOdPOZ NUIOI “WS7 CE ISUSUI aľ eJouJedg IUELU| LUOUPEJYPZ
EU E IAOJBU JEJ A UDENEJJ UDIDEAOSEJU EU ("S CE #dno.B NISJ "|ods“ us [SIEP) Y/PE901 "2 EAZOIA “es :|3IpPPo “UlusyL Wopns UÁUSBAO
UIOUSPSA LIJSIBAJ UIOUPOUIJO A [Suesidez "ZJE L8L 9E O0II 10 £T0 ©D9s4g eySzenod "8/00€ Pisuene | WoIPIS 05 ":8 "E “dnolB NISZ ods
e ME OUPNOUISUBUI — ÁJOSO [ay AJ (opzey |31pod Auuéldau (11) Y%76“6b BASÁA OA EJauNEJg eiuexlupod z UJadsold Aysigpodsoy eu ongid

ey>nISLUd NUJOJ "%WZ6“6+ PISuMEJ U?EMEJd UJIDEAOSEJY EU E IUEUI! UIOUPEPAFZ EU POUÁM EJ8JEAIZN OUPUJSUOM [ipod Auueidou (1) olnnegspoud o — -11 RA [5u3ponn essunied Aangynas [>prugseja 3|sÁuuz A ľe oge euszojposd 3g0s0 f3usungldo elog
EJOpI "212F9USUINYOP BISÁLUZ A OXJOXEU "BLEJYIO © EUOYPZ (e "usd 7 "spo eg 8 3sn eu UIOZENNOJ S NISAPZ OJNLUVAEJ 4 eJSdsop egoso euounpgido

(„pouáa J93enizn Auzsuox“ usi fslep)
LIOPIIS OYJU[9IDA EIDULIEG EINPINIIS EXDIUISEJA
11 401813

"POUÁA EJEJENIZN OYPUJSUOY ZExNAJd Áysu!

"TBGT TO ZT ©UP AUSPOJEU “07S3U] AJEJS
- BAPISIJEJG ZO 113 LZ/T6L+ ENOLEZOW ?UIOJÁJ SIEAJJ “02LEN J330g :3[ (ISploYsJeys) Wox1uZ0jods/oseuologe ulÁuipeľ [af -
"KYSYPEU “(SAOZIAOJEJIO | ÁUEAJ I UIOAJIIUPYIASOId PUOA— -
096ESTAH!0SI? PUJEJISIBAI PU — -
1snadA) “7017 3d ©15021N “PIZ3Ue [By "10€ 92JO 1014 09 "SOxeuJET :3sa4Ppe EU OJpIS PLU — -
feIZOHIN NIABIdsS E EJBJENOsdeZ OUSUJPIIIJO © I3S0UJO Ods AOsIdeEz LUJUSJSPPo "oudA
eunu2NI OYDYZASLINI e NISÁLuSd "ipOUSJO #kynoblsus UIOAJS133SIUI] AOSIdEZ IUSJAPPO :A nouesidez supell nojsouaolods af — -
PaSA SL d193UJ|9SUI. 1 "|0dS 37 “EJISEJUAA LUOJOJY A "s "e “dno B NISJ "Iods U10JEUOIDAE ať eJopy (.D9: [159511dJ93U3|95U11“
ods uSj [sjep) EBIZOMN omnguds e [RJenosidez — oUSUJ 0 e 1nsouzojods nosidez SlusjSPPO "NYonI OUSYLBSLINI
e “nisáuusud “npoygo "ÁX9BIBU3 LICAJSIJISIUIWJ [SUESIdEZ "J96£STAH :UOJSII LUÁUJEJISIBAJ s snidAD "1017 24 "EISO2IN "eIZ7UE[5Y
"10£ 92140 3214 “09 "soyeule] WojPIS os POM ISSS U EU SSL jods ÁMI93IPEL OXE [BAOZIAOJEJJOJ ÁUBAJ SIUBSEJUÁA AUISSI
11940 034243 Z BlOVJSIU UOdse eujds uodngsod uÁUJ0 ods Ť
ogaje apouz A nou S noanfeuox nogoso noul s su20|0ds #esne (o "UlSId O3U103 A 8ISSÁA PUSPBAŇ PRI Pyjdsou eWes -
"gsouu19 [o[ fu! Z OgojJe "SE AMTIVIVA-O4DV 0ds eluexlupod z % G7 f5uswfeu usedso.d Aysiepodsoy PU OAB]d ejeuu ÁJg — -
“(3 "UISId 03U03 UI0XSSPO UJOAP UINfezpeYsPold A SUaPonn a[ oge “u10g0s0dS UJÁU! "S"E AMITVIVA-O4Dv "ods ejepejno Ag — -
1eu3I? UŽI ABAJOMOUPAE OJEIE "S"E AMTIVTYA-OUDY "ods A
“UEBJO ÁUJ21172]5 JEJOAPO OJBIE JAOLEJSN WEUI JEXOUDLUÁM OAPId ejewu ÁJ — -
"eu! UOUPeez (3[ eu ogsje
"SE AMIIVIVA-049v "ods A yDenEJd UDIDEAOSEJY BU % SZ [3UDLU[EU J02NS YDI OgsJE [sipod Aueudsu ogeje Aureud ejeu Ag —-
ueB1o Aujo13U04 odsaje ueBJo AuJozop "U60 121

121094 regoso EXPIZÁJ EUPEIZ PUIEUZ

S SIU TRETSTO"ZI UP UIÁUSPOJEU “0JSBLI AJEJS - EAEJSJEJJ ZO TIS LZ/T6/F PAOHEZOW UIOJÁJ SIEAJJ “EPUEN El3od EUPG LUBO
Ul SZ "NÍNSEJUÁA LICJLOVPI A NFANANY esew01 "Bur "de (elsplousieys) eseuo De /exjuz0jods oUSUIPoť [SL e („POU TSOSIdISJUZ |SSU11"
+jods“ ugj fejep) eIZOHIN nonesds e e nsoupojods nosidez usjapPO — "nyonJ— OUPALIAYSIINY
e "njsáuusud "NpoyJgo "AMIJSBISUJ UIOMJSIDISIU!W [5uesidez | 096£STIH 1UJ0|SI9 UIÁUJEJISIBYJ S SNIdAJ T0TZ 2d "PISODIN "eIzIue By
"70€ 921/0 3214 “09 “soyeujE] WoJPIS os “pa: 1LUr7SOSlidi93U3I9SUI 1 "ods "A04IUJ0JOods/AOJPUCIIYE "AOUEBIO YUJÁUJIEJNIEJS UA JGVYL
-T10W "ods "s "e “dnoJ6 NISJ ods “se “dnol6 s1y ods "se ABisu3 STIY ods "se AMTIVIVA-04OV "l0ds 31USSPIUÁA PUJSEI
-A0VYL-GIOM "|ods

":s :e "dnoJB NISJ |ods "s! e #dnoJB STY "ods "ste "AB.lau3 STIV ods "Se AMTIVIVA-049v "|0ds EJJSIB3I OUYAUPOYDJO Z SIdÁA Auidn
1s e /dnol6 NISJ ods "sre “dno15 s1Y" [eds "se !ABi3us STIV "ods "SE AMTIVIVA-O4DV. "ods. ÁNOUBJS

":s :e "dnoJ6 NIS3 "ods “sre "dnol6 S1v ods "ste "ABlau3 STIY "ods "SE AMIIVIVA-04DV "Ods AOJEUOIDYE UEUZOZ SSE AMTIVIVA
-049V "ods U0JEUOIDYE SÍ BIOJA "39V4L-GTOWNŤ ua| (ejep) NETI8 : "3 BYZOJA “01S :|2IPPO “I 90IS0M UOPNS LUÁUSADIO UOUSPIA
HASIÉSI UIOUPOYJJO A FUESIdEZ "FE 0EZ TE 10JI 14 FPO 901597 “EZ S217507 WOIPIS 0s "u1Auozpouigo uljUBINI S JSouIOJOdS 4GVAL
-GTOM "ods ExnjUuz pYSUBIOJOdS (S "E (dnoJĎ NIS3“ USI (31EP) Y/PEIOT 2 PAZOIA "ES +18IPPO "U9UBI | UIOpNS WÁuSAJNO LUOUSPBA

(2

(g
"0x1|4NdoJ [PYSUDAOJS A NIDYUNJ YZINfExEUONÁA 1EUOIDYUNY AuľaloÄ Auperz af alu essunied Auma3ngs (5421U75e ja WouBII

JUELUI UJOUPE[AEZ
eu XOT Ápzex u 9

[PelUJSE JA “Ágoso

PDIZÁJ — M PoHLUMISOSLIŽ 1331 Z[9SU1L #007

ÁAOUISUBUI NEIJ%0S %0Ss
"e (dnoJB NISY

%0D0T
[prve #OOT
/dnol6 S1Y
EJOSO EXDIZÁJ
UEUOIDYE ÁAOUISUB Wô6b
%6b ste
Vyč JABioua3 SIIV
gaväaL-GIOW
Ačeb %6b

%88"SE AATIVIVA
-o04DvY
JEUO0Y
uSxANOS PEG JANE
0704 S VýdälS - MINAMNOS

T—$————LTOZTTTIT EUP 12111107 [(3XJ3A 0A

"NABIS NUUSUSISIZ SUDOINYS NÍEPAAOdPOZ DJUZUINACP CJW103 A SUZPBAN NSOUDOINYS ÁAJOSA SZ "SÍNSEJUÁA OYOI SPEJNEZ
Pu "JEZIPOP PUUIAOd LU/UBAOUEJSN UJÁUAPZMN S APEJNS A EJOJ NOVI © JEXOPEZOd PUZOLU SAJHOZ b "SPO TT $ JSN S APeJNS A [SU Po olog Nory
NSOAISOJEJS [2UIOJPO [3X393 IUEAOUWJEZ 1d “SUUEIJSAU EJENOdNJSOd NJUBUINYOP 03401 IUBAODEJJÁM [Id 97 "S(NSEJUÁA OJUIÁJ Egoso EUSUNFIdo Z

"SAGHOZ (P "Lusid g "SPO 77 $ 3sn ejpod Jsouumod EuISU J0UJeg
09 EU UIOPEJUC S /SAJHOZ K "SPO k S 35N EJpod Ipeu suanjáx owelidau ogaje ouseud e EPEJAO OAOHJSLELI ĽUINJÁA OWELIdĽU OJAJE OLEJ JUAIILUS
03U93 novy NozsouJojods ILE xOJaIded YJÁUUII UIOJUĽYLU3 JSULIEJ A[ SIU NIUSLUNYOP 03101 £ POG 1 NAUEJI A UJÁUSPSAN AOJUBUINAOP DPEJMEZ EN CT

Ágoso [5UBUALIdO EIUSSEIUÁA
AI 401813

"ox411gNda! [SYSUDACIS A NPDYUNY YZINÉEAEUOJÁA JELOIDYUNY Auľossa Aupelz SÍ slu essunied Aunganugs [5201P2L! LUOUBIJ "Z

"EXSIEPEUI :3sousn|slid
PUJPIS Č9BETKO EZ PIUSPoJeU UINIEP “10 SPO UND “ZYT ELUZNI UlOJÁJ OJE "SIJOL uejo95 Bu] ued enmsuanejspsid uj, (e

18UJEJSOUJES EUOX IO "se
AATIY TVA- O4DV "10dS EAJSUBNEJSPAIJ AI? LIOAJ EISULEJ NINJINAS NIEJPELI MNUSLINYCP C3YCJ £ POJ I NAUEJ? A UJKUSPBAN AOJUSUINYOP SPEJAEZ EN I

EJOVIIS OYSU(SI3A EISLIEd EINVANIS EIPIPpElY
TII HoUeI9

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×