Nezaradený subjekt

AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o.

Cestice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice , Cestice

Záznam platný od: 6. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

Stiahni



Záznam platný od: 25.02.2019 do: 29.09.2020

Stiahni



Záznam platný od: 5.12.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)





I. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 45 281 891

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel:

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného sektora")

Sro, Vložka č.: 24698/V









a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba")





1.1

1.2

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného
sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam
dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade
Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako
konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o AML“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto
Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a

vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej bali
následne predložené:




Verifikačný dokument



2.1

2.2

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,

c) Stanovy spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

e) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť AGRO-VALALIKY
a.s.,

f) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

1) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

1) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným,

n) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

o) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

p) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

r) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

s) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

t) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

u) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

v) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

w) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej
len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce
sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ato spoločnosť AGRO-
VALALIKY a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
5.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Partnera verejného
sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 36 191 922, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej aj predtým len
„AGRO-VALALIKY a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

strana 2






Verifikačný dokument strana 3



a) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné
imanie vo výške 34.000,- EUR (rozsah splatenia 34.000,- EUR), rozvrhnuté do
1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
34.000,- EUR,

b) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. má troch akcionárov, a to
- > spoločnosť ALIS energy, a.s., ktorá vlastní 490 ks listinných akcií na meno v

menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 16.660,- EUR
(49% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),

- spoločnosť ALS group, a.s., ktorá vlastní 422 ks listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 14.348,- EUR
(42,2% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),

- spoločnosť MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá
vlastní 88 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti
AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 2.992,- EUR (8,8% podiel na základnom imaní
AGRO-VALALIKY a.s.),

a) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

- Členov predstavenstva ačlenov dozornej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

b) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej a
riadiacej štruktúry spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS energy, a.s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj
predtým len „ALIS eneryy, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so






Verifikačný dokument strana 4



sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj
predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100 % padiel na
základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730
337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
8113/V (ďalej len „MOLD - TRADE“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD - TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504.550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),

b) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako spoločník
disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2% podiel na
základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespíňa kritéria pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod upravené v S 6a Zákona o0AML, ato tak
samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním v zhode,

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,

- “o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD - TRADE,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

2.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 a2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN






Verifikačný dokument strana 5



group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P
(ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4, s.
r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B
(ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Webfork,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR
(100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 26268/B
(ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50,- EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie va výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, ato Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej






Verifikačný dokument strana 6



akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.9 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od
Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich
vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela
k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spíňa so
svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach ana
hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť:
SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.10 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného
sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná
každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto
Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ
Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera
verejného sektora pozostáva z konateľa Partnera verejného sektora:

- Ing. Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna príslušnosť:
SR, narodený 23.04.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike.






Verifikačný dokument strana 7



4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je
Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 5
Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa
ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu
postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej
v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade
s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky
skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020



ifan Gocník, LL.
dvokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba





Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Čo 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o.

so sídlom: sídlom Cestice 23, Cestice 044 71

1čo: 45 281 891

DIČ: 2022959807

IČ DPH: 5K2022959807

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24698/V
zastúpený: Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGRO - VALALIKY GROUP. s.r.o.)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod



Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. S 11 ods. 4 ZoRPVS ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:





Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike




(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1)





Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v či. 11:

x predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,08%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,08% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom
imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,92%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,92%:

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. $ 6a Zákona o ochrane:

- niesú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.



K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostli vosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením
S údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.





Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne

predložené



a) Spoločenská zmluva spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., so sídlom Cestice 23,
Cestice 044 71, IČO: 36 191 922, DIČ: 2020041826, IČ DPH 5K2020041826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej len „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. AGRO -


b)
©)

VALALIKY GROUP s.r.o., Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47
780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy,
a.s.), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149,
Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so
sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.Ss., zoznam
akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-
VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s.,
Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a.s.,

Úplný výpis z obchodného registra spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol.
ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. S., spol. MOLD-TRADE,

Čestné vyhlásenie spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,
spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-TRADE, ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom
vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia:
09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia:
24.05.1983 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:







- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. AGRO - VALALIKY
GROUP s.r.o. alebo na jej základnom imaní,

- oby mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadia orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto
písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o. alebo z inej jej
činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie vtomto m. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto krité 7



d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.


Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



100%
AGRO - VALALIKY

AGRO-
GROUP s.r.o. ———

VALALIKY a.s.






49%



MOLD-TRADE



ALIS energy,

a.s. 2%









Menšinový akcionár
fyzická osoba









ALS group,
100% a.s.


ESIN group, a.
s.

„7 NÚ

Ing. Tomáš Kukučka Ing. Vlasti













Majerčák












Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konatel spol. AGRO - VALALIKY GROUP.
s.r.o., ktorí koná samostatne:

a) pán ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: Maď.,
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS,



Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019



—5N

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ




Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


YS 13SOUSNISLId BUJBIS



18677047 Auspojejň
01SBU! 9JEJS - PALJSIJEJJ ZO TIB ZZ/T6L + PAONEZOH !LUOJÁJ OJEAJL
ODUEA 1939d NÔH) "OXSIAZSLId “ou



1890SO PUBAONU/HUSPI (,3UBJYJO O UOZ“ AJ [AJEP) AOLOYEZ UDÁJOVYSIU IUBUJMOP E ZUZLUZ O E NUZIIO JOJ UJUEACDUEUIJ PYId SUEJUJO
o e nsouun fsujsel) z aowufuud nomezijeBo| pasd SUEJYJO 0 ZZ HOOZ/LEZ 3 eUoxEZ (e "usid T "spo eg $ Jsn ejpod pou4a JaJexizn ÁuJ3uox
09E SAJHOZ v "SPO TT S 3sN s sPpelns A ulodngsod essu neg spedud A ejog “(NAYUEI2 0JUYCJ £ ĽPOg A AUSPĽAN I[ AOJUSUINYOP UEUZOZ) 9Puazojpald
POUÁA EJBIEAIZN OUPUJSUOM E EISUNEJ ÁUE.JS OZ |I0g [S[ AIO E EISUJEJ PO EJEPEIZÁA EJOSO PUBUABIdO IS A10JA "ACJUDLUNACOP SPEJIEZ EN T

POUÁA EJBJEAIZN C0YSUJBUCY SIUBJBAOC E EFEHLNUSPI



1 x0uP13

(0s dNO4D AMIIYTVA - O4DV "|ods“ ogaje „Joureg“ uaj [ojep)

493eu03 “sIg9.1 UejB35 "BUI :Auadngsez

NÍBBYKT "2 EXZOJA "OJS :|2IPPO “1 22IS0M UJOPNS UIÁUSAIMO WOUSPAA UJSIBEJ IOUPOYJJO :a 4uesidez
10868622075
L0B6S6LLOT
168 T8Z Sk
14 bv S0NS9I “£Z 8217593 LUCJPIS

[o.s dn 049 AXTIVIVA - O4DY #0u8Lu SUPOYJJO

EJOpIJES OYSU[aI3A I3U LEJ

(„eg0s0 pusuxgido" u9j [ojep)




Ul10|3JEU0Y "UIOX!USYNOS UIOPIAEJ IGNC :eu>dngsez

4/0£SLS 13 EXZOJA “01S :|2IPPO “1 EAEJSIJEIF LUOPNS UÁUSALAO LNOUAPSA UISIB3J UIOUPOUJJO euesideZ
9PRBOOBTTOTYAS "HdG DI

9F8008%10% "21G

114 098 9€ 1021

80 118 ENEJSNEJF "FT/SZEL [Bx0saOS +LUOPIS 05

o us (VydulS - HINAANOS :0us8l SUPOUJJO

eg0s0 EU3UAEJdO

(SAGHOZ“ USI
[3jep) A0U0X4EZ UJÁJOVISIU IUSUJdOP E BUBLUZ O E EJIOVABS OYBUĽDIBA AOJAUNE UIJSIBAJ O "ZZ ITOZ/STE "2 EUOMEZ S "Spo TI S Jsns SPEJNS A ÁUPAODEIÁA

IUS LUNYOP AUZENLIISA
Ly 309I ZS 6S0 E2IUW0 EXJBA "6YT/TTI FASLEJIEJ LUOIPIS OS "se !ABisu9 STIV "ods eanjWuz Pysis1epepiez "0.1"s dNOYD AATIVIVA
- 0uDY "ods ulox1u30[ods WAuIpaľ al plody (ste AATIY TVA- O4DV +jods“ BI (aj8p) N/OBOT +? EAZOIA “ES :IP!PPO 1 9280X WOPNS
UIÁUS3JO UIOUAPSA UISIBBI UIOUPOYJJO A PUESIdEZ IZBTKODZOZAS !HAJ JI /9ZBTFOOZOZ !IIG ZZ6 TET 9£ 102I TZ KĽO 921593
/E% 901159) UIOJPIS 05 "SE AMTIVIVA-OYOV "10ds BAnjulZ PASJEJEPEPIEZ SOTS dNOYI AATIÝTVA > 049 "ods eánjulz eysuszojods (e



:3u9z0|peld
aupejseu 10g [9[ 1094 "Ápepiop 9uSpaan aisZlu elaunseg Po eJEPEIZÁN POUÁA AOJAJEXIZN YUJÁUIBUCH ADPAYHUBPI UOJSIN EZ IS EJOSO EUSLABIdO
-1SOUZO301 SPEPIOG A NOJopod ousí S POUÁA EJIIEXIZN OUSUJSUOY Agopod [au203nys Uuaisno (g
4/150U20301 SPEJNOG OuSÍ A UJÁUSPRAN POUÁA BIBIEAIZN CUBUIBUOH
IUJfepn S UlJUBJBAO UPI © NYUEJA CJYCJ £ OPOJ A UJÁUSPZAN UDOJUSUUMICP A UPÁUSPSAN POUÁN EJBIENZN OYPUJOLOH NOfePN UIJUEUXOJOŤ (e



0) © (,11S0UZ0903 PEPAOG“ UeJ [31 >p) zexnaud AYJSUBI12JO ?POUÁA EJBIEAJZN OYPUZSLOM [1S0UZ0301 NPeJYAOP oUSUIZOIPYUd SPejAeZ
eu “Agoso (3usungido n NSOULICNJ [5UJOSO OSÍ EZ PUBIBNO E PUBISIZ Agoso (35ueuxeldo Auel)s oz elog POUÁA EJBIEAIZN OUSUJBUOM ZSOUZOJOL



"EIJOUPOUÁA 03013 © SIIPULIOJU! o9udngsop AMasa elsiboJ Op nsidez sj9U1paud o ejeJegsgoez
18 W09LIG “NOJSOMIISOJEJS NOUJOJPO S OUBUEABUOMÁN EIUEUOX OUSUUEJISOU oyľons SpepiEZ eu ejsdsop egoso pusuagido nulsuspsan BISSÁAN M

"YS A NIDYUNY IPNFEAEUOXÁA JELODYUNY kuľalsa sí slu essumed Aunyn3s [o0e1peul e [94211352 jA ulOUGl2 — -

!POUÁA AOJSIEXIZN UDÁUIBUOH OXE EJSUNEJ BAJSUBNEJSPOJM AOUAII SIUEAOYLHUSP! EU Ayusiuupod susujds ns lu — -
13UeJU20 0 EuOHE7Z e9 S "7sn ejpod

eJauNed POUÁM EJOJEXIZN OYPUJSUO OJE EIOPIBS oysuľalsn x013uNEed eJ1siBaj op sidez [o[ eu Ayusitupod eujdssu egoso BYDIZÁJ EU! BUPEIZ — -
13UEJUJ0 O EUOXPZ EJ $ 7SN IISÁUUZ A EI3UNEJ pouán eJAIEAIZN OUYPJUJABUOY OJE SIIFYHJHUSP!

u?! Axusinupod nfeujdssu 40V41-GIOW "jods 41u70/0ds AAOUISUSLU EJOSO PYDIZÁJ e "S CE "dno NISJ ods |IEUOIDYE INOUISUSLU Ágoso BYADIZÁJ — -
19,57 0XE [95U3LU BYSÁA 0A EIOUNMEJ eiuexlupod z uJadsod Ayslepodsoy eu ongld EPĽAOdPOZ NUIOJ YWST
oxe IsuoU sí esaujieg !Uetu! LUOUPEPAEZ EU © IACJSMEď A UJEAEJJd UJIDENOSEJU EU (JaVYL-GTON“ USI fajep) A/£118 "2 PAZOIA “0JS :8IPPO
4] 92ISOM LUOPNS UÁUSEJMO UIOUSPIA LIJSIBEJ UIOUPOUYJJIO A (suesidez "/££ 0€Z T£ "021 [7L #bO 921159] "£Z 921599 LOIPIS 0s "UIÁUSZpeLugo
1uju33N] S gsougojods 143gvyL-GIOW ods exlu2oJods OYPAOUISUSUI — Agoso [oyŽIZÁJ Jerpod Auelidau 067 OME [BSU3U] DYSÁA
OA Eloujeg eluexlupod z usadsosd Ayslepodsoy BU UJIU Z OYJSPZEN OAPId eponodpoz nulop JY,ST. OXE ISUZU S[ EIBUJIEJ IUEUJI LUCUPEPAEZ
EU E IAOJSUJJEJ A UJENEJd UJIDENOSEJU EU („s "e “dno1b NISZ "ods" uej (3I2p) Y/PE9OT ©"2 PAZOIA “ES UIOUSPDA UISIBBI UIOUPOYJJO A fouesidez "Z0£ /8/ 9£ 021 “70 £10 E2H3SÁJF PASZEAOd 8/00€ EXSUEJJE | UOIPIS 0s "S Ce /dnolB6 NISZ |ods
EJBUOIDYE OUPNOUISUSUU — Agoso [5401Z4J [3pzex |91pod Auuéudau (1l) %Z6“6b SASÁA 0A EJSUJEd e1uexlupod z usadsod Aysiepodsoy eu one.d

eypnisud nulo> YZ6/6+ ©19UJEJ UYJEnEJd YZDENOSEJU EU E JUELU! LIOUPepEZ EU POUÁM EJBIEXJZN OUPUJSUOY [eipod Auletidau (1) afnaegspoud — -





11 RA ľSuapsan ejounied Áumpinugg (ox21U35pi1 SISÁUJZ A [e 042 PUAZOJPOJJ BJ0SO [UBUAFIJO EJOJ
EJOJA "O DEIUSUINYOP SISÁLIZ A OXJOMJEU "PULIUJO O EUONEZ (e "Lusid 7 "spo e9 8 7sn eu UIOZEXNOd S NIBAEZ OJNLUDYCI A ejedsop eg0s0 PUSUAEJIdO

(„pouÁA j91enizn Auzauoy“ us! [ojep)



ax11gnda [24SUBAOIS A NIDYUNY LUDNTEAEUONMÁA U1OJPUCIDYUNY vuáuľal52 sf alu 1el24UNny PULEJBA


"POUÁA EJBIEXIZN OYJSUDSUOM ZEYNEJd AXSUEI2GO

U90 OJUDÁJ Z A107431U Uodse Eujds odngsod ulÁuDojJods

ogele spoyz A nou s noonfeuoj nogoso nou! s suzoJods yesne (2 "LUSId OJUIOJ A SISSÁM SUSPRAŇ PUPIUA eUjdsau eules —-
"AsoUUI9

(S[ (5u1 Z ogajJe "o" dNOYD AMIIVTVA - OYDY "|ods eluexlupod z % Sz (5usuwfeu UJadsosd Axslepodsoy eu ongid ejeu ÁJg — -
"(2 "1usid

03103 UJONXDSPO YDOAP UJIIN(EZPEUIPYJJ A SUSPSAN S3[ Ox "LUOJOSOdS UIÁUI "01"S dNOHD AMIYTVA - OYDY ods ejepejno Ág — -
“eu3I? UP! ABAJOHOUDAE OJGIIE "01"S dNOYD AMTIVIVA - OYDV "lods A

ueBlo ÁUJO.JUOM ogaIe UBÔJO ÁUJOZOP "UBBO PeIPEL "UPĎJO ÁUJPINIEJS JEJOAPO OSIE JNADUEJSN YEU! JEADUBLUÁA OABId ejeu AJ -
“1UEUJ! UJOUPEJNEZ [S[ eU OgĽIE "0"1"S dNOHD

AMTIVIVA - OdOV "0ds A UDEAPIJ UDIDEAOSEJU EU W% SZ (SUBUľeu 399NS YJ! OgsIe [31pod Áuleridasu ogaje Auelid ejeLu Ag —-



:PJOp] “EGOSO PYDIZÁJ EUPEIZ EUIEUZ Sf SIU TRSTITO ZI

EUP UÁUDPOJEU “0JSDUJ PIEJS - EAPISIJEJY ZO TIS LZ/T6/ k EAOMEZOHJ 2UIOJÁJ SJEAJJ “EIUEBA EIJAJ PUEd UIBJYO Ul! SZ “NINSEJUÁA
UI0107 A "NAZNYNY ese01 "Bur "de (ejsploysieys) eseuol94e/exruzo [ods oYSUlPoĽ [af e (,PIIILUTSSSIId133U3|95U11“ "ods U9j (3jep)
EIZOMIN NIABIdS © eJ9JenoSIdez OUSUJEIDYO © NSOUJOJoOds nosidez alUSISPPO “NYJNI OYSYDIJSINY e "nsALuslid “Npoysgo "AxneBiaus
UJO AJSI3]SIUJ (SUESIdez “J96ESTAH :LUCJS? UÁUJEJJSIBOJ S SNIdÁD "1017 2d ISO: Jerz3ue [By "T0£ S2LHO 3214 "09 "SoxeUJEJ UIOJPIS
0s "panuurnsesldiaJug [9su11 "ods (NOX uGO [ods /ACIPUOIDAE "AOUEBIO UJÁUJEJNIEJS YI! “JTYY4L-GIOWM ods “s "e “dnoJ6 NISZ "ods
“se #dnoJB s1Y ods “ste “ABISU3 STIV "ods "SE AMTIVIVA-O49V "ods "05"S dNn04I AMTIVIVA - OdDY "|0ds siuasejUÁA PUISPI
140V4.1-G1OW "ods "s "e "dnoJ6 NISI "lods "se “dno B S1Ý

"ods “ste "ABlau3 sSTIY ods "Se AMTIVIVA-04DV "ods "07:5 4N04D AMTIVIVA - OHDY "|0ds ejgsiBa1 OYSUPOUDJJO Z sIdÁA Aujdn
"s e /dnoJB NISJ |ods "ste "dnoJB 51v ods "se ABlaua STIV "Ods "S" AMTIVIVÁ

-Odov "ods Anouejs "s "e "dno!B NISJ "ods “sre “dnojB S1Y "ods "ste "ABiaua sTIY ods "s:e AMTIVIVA-OHOV "|0ds AOJRUGIDNE
uBuzoZ [Se AMTIVIVA-Odoy leds wojbuolie SÍ elopi .11VAL- MON“ usi [ej8p) A/ETI8 "2 MZOlA “015 z181PPO “I 3DIs0M
UIOPDS UIÁUSAJAO UOUSPSA LISIBAJ UOUPOYJJO A EUeSIdeEZ "/£E 0£L TE 101 74 vbO 921159) “£Z 3 200 UJ0PIS 0s "uÁuszpSugo
lujuB2nJ S 3souz0|0ds "4gV4L-GIOM "ods Eanjulz eysuazojods (s "e “dno b NIS3" uaj [812P) 4/PEIO0T "2 EXZOJA “ES :12!PPO "Ul2U31,
UJOPNS UJÁUSAJIO UIOUSPBA UJSIĎEJ UIOUPOYJJO A EUESIdEZ ZDE LL 9£ 202I “10 ZO EoL1s4g E9SZENOJ R/00€ PYSLEJJE | UIOJPIS
os "s "e /dnol6 NIS3 "|ods eanjuz eysua20|ods "S" AMTIVIVA-O4Dy "ods uI0IEuoDYE S[ #10Pi (se “dnoJB 51v“ us (SEP) d/0SFOT
19 CYZOJA “ES :|RIPPO “405314 UJOPNS UÁUSAJAO LUOUSPIA UIISIÉZJ NOUPOUJJO A EUESIdEZ RZI ZB Lk 021 ZS 680 EDIULUOT PASA
/6Y+T/TT9 PYSLENEJ luojpIS os "se “dnolB 51v "ods BANJLUZ BYSIPIEPEJAEZ "SE AMIIVIVA-O49v "ods UJOJEUOIINE af esopj (se
"ABl3u3 STIV“ USI [3I8P) d/F8FOT |"? EXZOIA “ES :10IPPO “AO0SAI4 UIOPNS UIÁUSEIJAO LUGUSPSA UJSIBZI UIOUPOYJJO A EUESIdEZ "pb 08L














(p


JUELU! UIOUPEĽAEZ
EU %07 Apzeň
[2EIUJSEJA “Ágoso
BRDIZÁJ EUOI2YE
ÁAOLISUOLU NEM













EJOSO EXDIZÁJ
EUOIDNE ÁAOLISUSI







AT



gaväL-GTIOW













POH LUTSASIA13JUJISSUIL







2—— OBA 1030d

%001





%0S 1
s
"e /dnojB NISA













001
ISTE DOT
!dnol16 s1Y



"Se
“ABioUu3 STIY







AT TH %6b





"SE ANTIVIVA
-o49y









rors dn o049

V
AMITIVTVA - O49V

YDOT





EJOPISS OYSUÍSIIA EISUJIED EINIANIJE EYPIUISEJA

II 40UBI2


232104
AUSANOS PIAEG IGNC
"o 1 "S (VYďULS - HINIMNOS
IO






U07 [5X/SA CA



1107 TT IZ EYP“

"MAEJS NUAUEJSIZ ĽUJOJNYS nIepSxodpoz 8JUSLUNAOP OJLU0J A BUSPSAN HNSOUJOJNAS ÁHYJESA SZ "a[nsejUÁA OY0J SPEĽAPZ
eu "Jezipop euulnod ul/USA0OUBJSN WÁUSPĽAN S ZPEJNS A eJOg NIOVA E Jenopezod SUZOU! SAJYOZ k "SPO TT S "sn s epejns A [ou po ojog nloyy
NSOAINSOJEJS [SUI0gPo (3X335, JUPAOYJEZ Id "SuUEJJSOU ejexodngsod njuslunzaop 0340) 1UenOoEIdÁn 1d 97 “a[nsejy4n O3ulÁ] egoso eBUSUAFIdo "TZ

"SN4HOZ (P "Wsid S "Spo 17 8 3sn ejpod J5OUUINOd PIAL IBUNEJ
03 EU UJOPEJUO S SAdHOZ b "SPO b $ "sn ejpod ipeu augnj4a ouuendau ogale OuJELId E EPpEJAO OAOXJSŤELU DUJNIÁA oueudsu ogsle ouleld 3U341119
03U33 NIOPI NOJSOUJOJods IU AOJSIded YJÁUUSD UIOJUSYLIS JSUMEJ SÍ AU NIUBUIMIOP 03101 £ POG I NAUPIA A UJÁUSPYAN ACJUALUNAOP SPEJAEZ EN T

Ágoso [3USUAEIdO E!USSEJUÁA
AI H0UEII



-3x114NdoJ [BYSUBACIS A NIDYUNJ YIINTEnEUOJÁA JELOIDYUNY Aufouo4 Aupeiz sf alu essunred Aungynugs [522/PEI UoUa[) "Z

/eyjSLEPEUI :)SOUSN SLIM BUJRIS 9867 "HO EZ PIUSPOJEU VYMIEP “TO SVO ELAN) (LIT ELIANA UIOJÁJ OJEXIA “SIG9 | UBJBIS "Bu UP. (2

: SUJEJSOUIES EUOY [10JJ "OS
dN049 AMTIVIVA - O4DV "ods JB3EUO0X HOAJ EJBUNEJ NINPINJAS NDEIPEL NJUSLINACP 0303 £ POJ I MAUPP A UDÁUSPYAN AOJUDLUNYOP SPEJAEZ EN T

L10)99S OYPU(Ľ13A EJIUNEJ EINDINIS E2EIPERI
111 H0Ue[3

ax1gndau (94SUĽA0IS A NIDYUNY UDIPNÍEAPLONÁM JELOIDYUNY AufalsxÄ Áupeiz s[ alu eraujsed Aunpinýg (5XPIUJSEJA LUOLAII

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×