Nezaradený subjekt

BPS Haniska, s.r.o.

Cestice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice , Cestice

Záznam platný od: 14. Máj 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Máj 2018
Záznam do:
1. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.03.2019 do: 30.09.2020

StiahniZáznam platný od: 14.05.2018 do: 1.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. BPS Haniska, s.r.o.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 46 298 461

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel:

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného sektora")

Sro, Vložka č.: 28156/V

a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba")

1.1

1.2

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného
sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam
dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade
Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako
konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o AML“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto
Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a

vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej bali
následne predložené:
Verifikačný dokument2.1

2.2

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,

c) Stanovy spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

e) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť AGRO-VALALIKY
a.s.,

f) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

1) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

1) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným,

n) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

o) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

p) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

r) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

s) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

t) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

u) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

v) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

w) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej
len „Verifikačný dokument") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce
sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ato spoločnosť AGRO-
VALALIKY a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
5.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Partnera verejného
sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 36 191 922, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej aj predtým len
„AGRO-VALALIKY a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

strana 2


Verifikačný dokument strana 3a) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné
imanie vo výške 34.000,- EUR (rozsah splatenia 34.000,- EUR), rozvrhnuté do
1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
34.000,- EUR,

b) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. má troch akcionárov, a to
- > spoločnosť ALIS energy, a.s., ktorá vlastní 490 ks listinných akcií na meno v

menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 16.660,- EUR
(49% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),

- > spoločnosť ALS group, a.s., ktorá vlastní 422 ks listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 14.348,- EUR
(42,2% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),

- spoločnosť MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá
vlastní 88 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti
AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 2.992,- EUR (8,8% podiel na základnom imaní
AGRO-VALALIKY a.s.),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

- členov predstavenstva ačlenov dozornej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej a
riadiacej štruktúry spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS energy, a.s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj
predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.


Verifikačný dokument strana 42.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj
predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730
337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
8113/V (ďalej len „MOLD - TRADE“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD - TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504.550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),

b) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako spoločník
disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2% podiel na
základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespíňa kritéria pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod upravené v S 6a Zákona o0AML, ato tak
samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním v zhode,

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,

- “o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD - TRADE,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.


Verifikačný dokument strana 52.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 a2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P
(ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4, s.
r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B
(ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Webfork,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR
(100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 26286/B
(ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR.


Verifikačný dokument strana 6b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, ato Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.9 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od
Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich
vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela
k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spíňa so
svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach ana
hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť:
SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. 0 0chrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.10 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného
sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná
konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak
zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto
Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ
Partnera verejného sektora:

- Ing. Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna príslušnosť:
SR, narodený 23.04.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike.


Verifikačný dokument strana 74.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je
Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 5
Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa
ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu
postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej
v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade
s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky
skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020JUDr.„Mílan Gocník, LL.M.
nú a prokurista
vékátska kancelária

SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „ZoRPVS“)
Oprávnená osoba
Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
1Čo0: 36 862711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: 5K2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: BPS Haniska, s.r.o.

so sídlom: sídlom Cestice 23, Cestice 044 71

IČO: 46 298 461

DIČ 2023320332

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28156/V
zastúpen Ing. Stefan Tóbis, konateľ(ďalej len „Partner“ alebo „spol. BPS Haniska, s.r.o.)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.
Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v či. II:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,08%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,08% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom
imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,92%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,92%:

- Žiadna iná fyzická osoba nesplňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľ výhod Partnera
podľa ust. $ 6a Zákona o ochrane:

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku aich overením
S údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne
predložené:

a) Spoločenská zmluva spol. BPS Haniska, s.r.o., Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71,
1Čo: 36 191 922, DIČ: 2020041826, IČ DPH: SK2020041826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej len „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. BPS Haniska, s.r.o.,

Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v


obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s“), ktorá je
akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059
52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ď lej len
„ALS group, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s."), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., zoznam
akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-
VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.
Úplný výpis z obchodného registra spol. BPS Haniska, s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,
spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-TRADE:

Čestné vyhlásenie spol. BPS Haniska, s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN
group, a. s., spol. MOLD-TRADE, ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú,
že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba, s výnimkou pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry,
dátum narodenia: 24.05.1983, ktorá:ka, s.r.o.- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. BPS Ha
alebo na jej základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spol. BPS Haniska, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. BPS Haniska, s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. BPS Haniska, s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.
BPS Haniska, s.r.o.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

100%—5—— O. AGRO-
VALALIKY a.s.0

ALIS energy,

8,8%ALS group,100% a.s.
s.

a.s.
ESIN group, a.
s.
40% 7
Ing. Vlastimil Majerčák

RU 60%

Ing. Tomáš Kukučka49%

MOLD-TRADE

2%Menšinový akcionári
fyzická osoba


Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. BPS Haniska, s.r.o., ktorí
koná samostatne:

a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: maďarská,
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostli vosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

FA >
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr, David Souken

konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „ZoRPV3“)

Oprávnená osoba
Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
1Čo: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora
Obchodné meno: BPS Haniska, s.r.o,
so sídlom: sídlom Cestice 23, Cestice 044 71

46 298 461

2023320332
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28156/V
zastúpený: Ing. Štefan Tóbis, konateľ
(ďalej len „Partner“ alebo „spol. BPS Haniska, s.r.o.“)

Článok 1

1denkácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečného užívateľa výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako
konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o

ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:Peter VančoMeno, priezvisko, titul

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981
Štátna príslušnosť: SRVerejná funkci nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49,92%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49,92% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby — menšinového akcionára
spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „spol. ESIN group, a. s.") na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo
výške menšej ako 25%, (ll) nepriamy podiel fyzickej osoby - menšinového spoločníka spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, 1ČO: 31 730 337, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako
25%, čomu zodpovedá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%,

- > fyzické osoby menšinoví akcionári spol. ESIN group, a. s. a fyzická osoba menšinový spoločník spol. MOLD-TRADE nesplňajú podmienky ich
identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. 8 6a Zákona o ochrane,

- “ žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 8 6a Zákona o ochrane,

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie konateľa Partnera ako konečného užívateľa výhod,

- > členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.


K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starosti ivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej asoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi
Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

entifiká
3. Oprávnená osoba si za účelom
predložené:

Konečných užívateľov výhod vyžiadala ad Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následneBPS Haniska, s.r.o., Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71,
IČO: 36 191 922, DIČ: 2020041826, IČ DPH: SK2020041826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej len „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. BPS Haniska, s.r.o.,
Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sidlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, ICO: 47 780 444, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je

a) Spoločenská zmluva spo
d)

e)

52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len
„ALS group, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so lom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so lom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., zoznam
akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-
VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.:

Úplný výpis z obchodného registra spol. BPS Haniska, s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,
spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-TRADE,

Čestné vyhlásenie spol. BPS Haniska, s.r.o., spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN
group, a. s., spol. MOLD-TRADE, ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, spol. TinselEnterpriseslimited, so sídlom
Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia
(ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimiteď“) a jej jediného spoločníka/aki nára (shareholdera), ap. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom
vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa
17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. BPS Haniska, s.r.o.
alebo na jej základnom imaní,
- "by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spol. BPS Haniska, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. BPS Haniska, s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. ©),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. BPS Hani ska, s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
, spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301,
, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a
turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:
- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a tu stického ruchuna
Cypre, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu Nikózia,
- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus?
- má registračné čislo: HE153960
- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava -
Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981,Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.
Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora


a ka 100%
BPS Haniska, s.r.o. a AGRÓ-
VALALIKY a.s.
49% 42,2%
MOLD-TRADE
ALIS energy, 5
a.s.
Menšinový akcionári
fyzická osoba
ALS group, Ň
100% a.s.
100%
ESIN group, a.
s.
50% 50%
i menšinový
M a akcionári - fyzické
40, TinselEnterprisesLimited osoby, vlastniaci

každý 10% na
základnom imaníPeter Vančo A o
Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. BPS Haniska, s.r.o., ktorí
koná samostatne:

a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: maďarská,
2. Členom riadiacej Štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZORPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 09.05.2018


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×