Nezaradený subjekt

Mladý farmár, s.r.o.

Cestice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice , Cestice

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Letná , Košice - mestská časť Sever

Záznam platný od: 23. Máj 2018

Záznam platný do: 5. Marec 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2020
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2020
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Čuchran
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2018
Záznam do:
5. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.03.2020 do: 30.09.2020

StiahniZáznam platný od: 23.05.2018 do: 5.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)I. Mladý farmár, s.r.o.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 50 279 891

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel:

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného sektora")

Sro, Vložka č.: 39058/Va
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba")

1.1

1.2

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného
sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam
dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade
Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako
konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o AML“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto
Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a
vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej bali
následne predložené:
Verifikačný dokument2.1

2.2

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,

c) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,

ď) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. MOLD - TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným,

e) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

f) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

h) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

1) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

j) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

k) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

I) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

m) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

n) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

o) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

p) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

r) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

s) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej
len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce
sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ato spoločnosť MOLD -
TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ako spoločník disponuje
obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD-TRADE,
spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO:
31730 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej aj predtým len „MOLD-TRADE“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:
- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

strana 2


Verifikačný dokument strana 3- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti
MOLD - TRADE),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako spoločník
disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2% podiel na
základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespíňa kritéria pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod upravené v S 6a Zákona 0AML, ato tak
samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním v zhode,

b) za spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,

- “o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD - TRADE,

c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS energy, a.s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj
predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj
predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
2.500,- EUR.

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group,
a. S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote


Verifikačný dokument strana 4jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

a) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 a2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P
(ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4, s.
r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B
(ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. 0.7), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Webfork,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR
(100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so


Verifikačný dokument strana 5sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 26286/B
(ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, ato Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

e) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.8 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od
Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich
vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela
k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spíňa so
svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške
viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na hospodársky prospech
v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť:
SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.9 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S Sa ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného
sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná a
písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a
to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.


Verifikačný dokument strana 63.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto
Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ
spoločnosti:

- Ing. Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, Slovenská republika,
narodený: 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je
Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 5
Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa
ust. $ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu
postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej
v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade
s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky
skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020advokát a prokurista
“adýokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. Mladý farmár, s.r.o.

sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 50 279 891

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 39058/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
Oprávnená osoba zistila, že u Partnera verejného sektora došlo k zmene (i)
spoločníka z pôvodného pána Petra Čuchrana, trvale bytom Vlčia Dolina 956, 049
25 Dobšiná, narodený dňa: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR, (ďalej len „Peter
Čuchran“) na nového spoločníka spoločnosť MOLD-TRADE spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
8113/V, (ii) konateľa z pôvodného pána Petra Čuchrana na nového pána Ing.
Štefana Tóbisa, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, narodený dňa:
23.04.1986, štátna príslušnosť: SR, (iii) sídla Partnera verejného sektora
z pôvodného Letná 45, 040 01 Košice na nové Cestice 1023, Cestice 044 71,
v dôsledku čoho boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade
s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPYS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a
ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizádou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“)
identifikované nasledovné osoby:


Verifikačný dokument Mladý farmár, s.r.o. strana 2

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvale bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, Slovenská republika

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúdm
funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvale bytom: Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná, Slovenská
republika

Narodený: 09.04.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúdm

1.2

2.1

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky Partnera verejného sektora,
c) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2019,

d) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.12.2019,
€) Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE,

f) Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s.,

g) Stanovy spol. ALIS energy, a.s.,

h) Zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s.,

i) Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s.,

j) Stanovy spol. ALS group, a.s.,

k) Zoznam akcionárov spol. ALS group, a.s.,

I) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s.,

m) Stanovy spol. ESIN group, a. s.,

n) Zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s.,

o) doklad totožnosti Ing. Tomáša Kukučku,

p) doklad totožnosti Ing. Vlastimila Majerčáka.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),


Verifikačný dokument Mladý farmár, s.r.o. strana 3b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť MOLD-
TRADE, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,-
EUR (100 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),

- zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom
výsledku Partnera verejného sektora,

c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný
funkdonár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle či. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71
Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným

súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej aj predtým len „MOLD-
TRADE“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MOLD-TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504.550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),

b) spoločnosť MOLD-TRADE má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALS group, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49 % podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD-TRADEJ,

- spoločnosť ALIS energy, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49 % podiel na základnom imaní
spoločnosti MOLD-TRADEJ),

- Ing. Tomáša Kukučku, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom
vo výške 10.091,- EUR (2 % podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD-
TRADE),

- zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD-TRADE vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti MOLD-TRADE,

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom
výsledku spoločnosti MOLD-TRADE,

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD-TRADE žiaden verejný
funkdonár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle či. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS
group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 47 782
188, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel:
Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument Mladý farmár, s.r.o. strana 4a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie
2.500,- EUR,

- spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného
akcionára ato spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní 10 ks
kmeňových listinných akdí na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ALS
group, a.s.),

b) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti ALS group, a.s.,

- členov predstavenstva a denov dozomej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti ALS group, a.s.,

c) nie je denom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s., žiaden verejný
funkdonár vykonávajúd verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS
energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 47 780
444, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel:
Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie
2.500,- EUR,

- spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného
akcionára ato spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní 10 ks
kmeňových listinných akdí na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ALIS
energy, a.s.),

b) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti ALIS energy, a.s.,

- členov predstavenstva a denov dozomej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti ALIS energy, a.s.,

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s., žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 a 2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,


Verifikačný dokument Mladý farmár, s.r.o. strana 5Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR),

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má dvoch akcionárov, a to:

- Ing. Tomáša Kukučku, ktorý vlastní 6 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania ESIN group, a. s. vo výške 4.800.000,- EUR,
(60% podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),

- mg. Vlastimila Majerčáka, ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania ESIN group, a. s. vo výške
3.200.000,- EUR, (40% podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti ESIN group, a. s.,

- členov predstavenstva a denov dozomej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, a.s. žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML.
spíňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na
hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
(každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

Ing. Tomáš kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,

Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
Slovenská republika, Slovenská republika, narodený: 09.04.1985, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,


Verifikačný dokument Mladý farmár, s.r.o. strana 62.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene
spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti
podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí konateľ spoločnosti:
- Ing. Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, Slovenská
republika, narodený: 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným
funkdonárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 5 Zákona o RPYS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 — Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú

skutočne zistenému stavu.
9)

JA MAV Bratislave, dňa 28.02.2020

JÚDF) Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. 0.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Co: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Mladý farmár, s.r.a.

so sídlom: Letná 45, Košice - mestská časť Sever 040 01

IČO: 50 279 891

DIC: 2120274398

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 39058/V

zastúpený: Petrom Čuchranom, konateľom

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Mladý farmár, s.r.o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bol
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný uživateľ
výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a 0 ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaný jediný spoločník spol.
Mladý farmár, s.r.o., ktorý vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní spol. Mladý
farmár, s.r.o. a ktorý ovláda a kontroluje spol. Mladý farmár, s.r.o., vrátane výkonu
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych
a kontrolných orgánov spol. Mladý farmár, s.r.o., a.s. a to:

Meno, priezvisko, titul: Peter Čuchran

Trvalo bytom: Vlčia dolina 956, Dabšiná 049 25

Narodený: 20.01.1993

Štátna prislušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: jediný spoločník spol. Mladý farmár, s.r.o.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená

za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.
3.

1.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. Mladý farmár, s.r.o.,

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Mladý farmár, s.r.o.,

c) Čestné vyhlásenie spol. Mladý farmár, s.r.o., jej konateľa a jej jediného
spoločníka, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Čuchrana, trvale
bytom Vlčia Dolina 956, 049 25 Dobšiná, narodeného: 20.01.1993,
štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach vspol. Mladý farmár, s.r.o. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Mladý farmár, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. Mladý farmár, s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Mladý farmár, s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií.

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok IT
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. Mladý farmár, s.r.o
pán Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia Dolina 956, 049 25 Dobšiná,
narodený: 20.01.1993, štátna prislušnosť: SR,

b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí konateľ spol. Mladý farmár, s.r.o., uvedený nižšie, ktorý je oprávnený kanať
v mene spol. Mladý farmár, s.r.o. samostatne:

a) pán Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia Dolina 956, 049 25 Dobšiná,
. narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR.
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 10.05.2018SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r.
JUDr. David Soukeník
konateľPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×