Nezaradený subjekt

ECOPAP s.r.o.

Harmanec
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Harmanec

Záznam platný od: 11. Júl 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Andrej Farkaš PhD.
Adresa:
Rusovská cesta 56 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vajs
Adresa:
Haškova 85 Banská Bystrica 974 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2018
Záznam do:
26. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
Adresa:
Moyzesova 36 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.04.2019 do: 12.11.2021

StiahniZáznam platný od: 11.07.2018 do: 26.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

120: 47157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: 5K2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ECOPAP s.r.o.

so sídlom: 1 Harmanec 976 03

129: 50 318 012

DIČ: 2120274607

IČ DPH: SK2120274607

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel:

Sro, Vložka: 29811/S

zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, konateľ

Ing. Vladimír Galajda, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ECOPAP s.r.o.“)

1. Na

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli

predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 5 ZoRPVS av súlade s ust. 8
6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
o ochrane“) overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera a dospela k záveru, že
došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa

Koni

ečného užívateľa výhod, ato kzmene osôb splňajúcich zákonné podmienky pre ich

identifikovanie ako konečného užívateľa výhod Partnera. S ohľadom na nižšie uvedené
skutočnosti boli ako koneční užívatelia výhod Partnera identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: docent Ing. Mllan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkcia: nie je verejným funkdonárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

a

Meno, priezvisko, titul: Ing. Mlroslav Vajs

Trvalo bytom: Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
Narodený: 24.02.1955

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkdonárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 11“)

a

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Andrej Farkaš, PhD.

Trvalo bytom: Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka
Narodený: 18.06.1982

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkdonárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod III" a spolu s Konečným užívateľom výhod la
Konečným užívateľom výhod II ďalej spolu len „Koneční užívatella výhod“)

Odôvodnenie:
ner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie
Partnera je vo výške 5.000 Eur. Základné imanie je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera a zo Spoločenskej zmluvy Partnera Oprávnená

osoba zistila, že spoločníkmi Partnera sú:

(i) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, 1ČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: 5K2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka: 7/S
(ďalej len „spol. SHP Harmanec, a.s.“), ktorá sa podieľa na základnom imaní
Partnera svojim vkladom vo výške 4.250 Eur. Spoločnosti SHP Harmanec, a.s.
patrí 85% obchodný podiel v Partnerovi:

(i) Právnická osoba: spol. SHP BOHEMIA s.r.o., so sídlom námôstí Republiky 1037/3,
Nové Môsto, 110 00 Praha 1, IČ: 25318641, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mšstského soudu v Praze, sp.zn. C 95600 (ďalej len „spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.“), ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera svojim vkladom
vo výške 750 Eur. Spoločnosti SHP BOHEMIA s.r.o. patrí 15% obchodný podiel
v Partnerovi.iel na hlasovacích právach v Partnerovi
Najvyšší orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Počet hlasov spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomných aspoň 99% hlasov
všetkých spoločníkov. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje 99% hlasov prítomných
spoločníkov.

M ivolávanie kon:

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera voľba a odvolávanie konateľov patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

I. SHP Harman: S. ločník P:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. SHP Harmanec, a.s. je zrejmé, že
základné imanie spol. SHP Harmanec, a.s. je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do
631.457 kusov kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akcie vo výške 33.20 Eur. Základné imanie spol. SHP Harmanec, a.s. je splatené v celom
rozsahu.
Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spol. SHP Harmanec,

a.s. SÚ:

(i) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky
1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná
v obchodnom registri B 10225 vedenom u Mšstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 98%:

(il) drobní akdonári, ktorí sú v súhrne vlastníkmi kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní
v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 2%.

Podiel na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s.

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. sa určuje
pomerom menovitej hodnoty jeho akcii k výške základného imania.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ nie je
v stanovách uvedené inak.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. voľba a odvolávanie denov predstavenstva
a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec,
a.s., s výnimkou členov dozornej rady volených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. SHP Harmanec, a.s.

V súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec, a.s.

4. Spol. SHP BOHEMIA s.r.o., spoločník Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je zrejmé, že
základné imanie spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je vo výške 100.000 Kč. Základné imanie spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. a zo Zakladateľskej listiny spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že spoločníkom spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je:
(i) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, 1ČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka: 7/S,
ktorej patrí 100% obchodný podiel v spol. SHP BOHEMIA s.r.o., čomu zodpovedá
priamy podiel na základnom imaní v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo výške 100%.

Podiel na hlasovacích právach v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o., ktoré patria do
pôsobnosti valného zhromaždenia, prijíma spol. SHP Harmanec, a.s. ako jediný spoločník
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo forme rozhodnutia jediného spoločníka.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o. patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.
Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.

5. I. ECO-INVESTMENT, a.s. lonár I. SHP Harman 18.
Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára SHP Harmanec, a.s., je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s.
je vo výške 340.000.000,- Kč a je rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357, Kč a (ii)
339.841 kusov kmeňových ak: ia meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akcie vo výške 1.000 Kč a 1 kus kmeňovej akcie na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Valné zhromaždenie spol. spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je uznášaniaschopné, pokiaľ sú
prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 51% základného
imania. Na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy
alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie denov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. (i) voľba a odvolávanie denov dozornej
rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (ii) voľba
a odvolávanie členov predstavenstva patrí do pôsobnosti dozornej rady spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (iii) Dozorná rada spol. ECO-INVESTMENT, a.s. má troch členov a jej
rozhodnutie musí byť jednomyseľné.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do
pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V zmysle skutočností uvedených v bode 6 nižšie tohto článku má spol. ECO-INVESTMENT,
a.s. nasledovných akcionárov:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovia PPT 121 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 6
tohto dánku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,999999
%: a

ii. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica - Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovia PPT II 21 (ako je tento pojem definovaný ni
tohto dánku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,000001 %.6. Svšľenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST 1 21 a Svšľen. nd PRAGUE PRIVATE
TRUST 11 21

Z predložených dokumentov vyplýva, že akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. boli vyčlenené
z majetku Konečného užívateľa 1, tak ako je uvedené nižšie a vložené do: .
1. Svéťenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST 1 21, svčťenský fond, IČ: 11685379,
zapísaného v evidencii svéťenských fondov vedených Méstským soudem v Praze,
pod spisovou značkou SF 3080 (ďalej len „PPT 1 21"), a to:
i. — Hromadná akcia č. 1 ocelkovej hodnote 157.412 Kč, nahradzujúcej
116 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno,
v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.357 Kč:
i. Hromadná akcia č. 2 ocelkovej hodnote 339.841.000 Kč,
nahradzujúcej 339.841 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo
forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.000
Kč:
iii. Akcia č. 000001 o menovitej hodnote 1.357 Kč, vo forme na meno,
v listinnej podobe v
2. Svšťenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST II 21, svčťenský fond, IČ: 11685646,
zapísaného v evidencii svéťenských fondov vedených Méstským soudem v Praze,
pod spisovou značkou SF 3082 (ďalej len „PPT II 21“ a spolu s PPT 121 ďalej spolu
len „Fondy“ a každý samostatne ako „Fond“), a to:
i. Akcia č. 339959 o menovitej hodnote 231 Kč, vo forme na meno,
v listinnej podobe.

Fondy boli založené podľa práva Českej republiky a ich zakladateľom je Konečný užívateľ
výhod I. Fondy nie sú právnickými osobami a nemajú právnu subjektivitu. Fondy boli
vytvorené vyčlenením z majetku ich zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo Fondoch
vykonávajú ich správcovia vo vlastnom mene a na účet príslušného Fondu. Majetok vo
Fondoch nie je vlastníctvom správcov, ani zakladateľa a ani osoby, ktorej má byť z Fondov
plnené.

Fondy boli založené za súkromným účelom, a to za účelom správy majetku Fondov po celú
dobu ich trvania v prospech obmyšlených vymedzených štatútom príslušného Fondu
a následného vydania majetku z príslušného Fondu týmto obmyšleným, ato vsúlade
s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „OZ“) a podmienkami vymedzenými štatútom príslušného Fondu.

6.1. Fond PPT I 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený (pozn. beneficient), t.j.
osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte
Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce
z majetku Fondu (pozn. vrátane hospodárskeho prospechu z podnikania
Partnera), určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a)
menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať
správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správcami Fondu
menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú
postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT 1 21 sú:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR, a

i. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56,
851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcov menuje a odvoláva zakladateľ aak nie je, tak Rada protektorov.
Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT I 21, uzavretej po vzniku Fondu,
správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy vrámci Fondu
a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad
smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mftveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti
zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mítveho Rada protektorov.

6.2. Fond PPT 11 21
V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený (pozn. beneficient), t.j.
osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte
Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce
z majetku Fondu (pozn. vrátane hospodárskeho prospechu z podnikania
Partnera), určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a)
menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať
správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správcami Fondu
menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú
postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT 11 21 sú:

i. — Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská
Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR, a

ii. — JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56,
851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcov menuje a odvoláva zakladateľ aak nie je, tak Rada protektorov.
Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT II 21, uzavretej po vzniku
Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci
Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad
smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mftveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti
zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mítveho Rada protektorov.

ver:

7. Sohľadom na vyššie uvedené ako aj sohľadom na predloženú dokumentáciu možno
konštatovať:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Konečný užívateľ výhod 1, ako zakladateľ Fondov, má ako jediný
obmyšlený (beneficient) z Fondov právo na všetky plody, úžitky a výnosy
plynúce z majetku Fondov, a to vrátane prospechu z podnikania Partnera:
akcionármi spol. ECO-INVESTMENT, a.s. sú:
7.2.1. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11
Banská Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovla PPT I 21, ktorí spoločne dlsponujú kmeňovými akciami
na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške
99,999999 %, a
7.2.2. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11
Banská Bystrica — Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr.
ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01
Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako
správcovla PPT II 21, ktorí spoločne dlsponujú kmeňovými akciami
na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške
0,000001 %.
na základe vyššie uvedených skutočností, predloženej dokumentácie
a záverov uvedených vbode 7.1 a 7.2 tohto článku boli postupom podľa
ust. $ 11 ods. 5 ZoRPVS za konečných užívateľov výhod Partnera v súlade
s ust. 8 6a ods. 1 Zákona o ochrane identifikované osoby: Konečný užívateľ
výhod I, Konečný užívateľ výhod II a Konečný užívateľ výhod III:
žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. S 6a Zákona
o ochrane,


7.5. nie sú splnené podmienky na identifikovanie konateľov Partnera ako konečných
užívateľov výhod,

. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za
ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby na základe predloženého dokladu totožnosti
Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera, Zakladateľská listina spol. SHP BOHEMIA s.r.o.,
Stanovy spol. SHP Harmanec, a.s., Zoznam akcionárov spol. SHP Harmanec,
a.s., Stanovy spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Zoznam akcionárov spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., Štatút PPT 1 21, Štatút PPT 11 21, Smlouva o vložení akcií
do svéťenského fondu (PPT 121), Smlouva o vložení akcií do svéťenského
fondu (PPT 11 21), Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT,
a.s. vo forme Notárskej zápisnice č. N 607/2018, NZ 824/2018, vyhotovenej
pred notárom Mgr. Vádavem Vodou vPrahe, Listina o udčlení státního
občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnitra ČR,

b) Výpis z obchodného registra Partnera, spol. SHP BOHEMIA s.r.o., spol. SHP
Harmanec, a.s. a spol. ECO-INVESTMENT, a.s., výpis z registra svéľenských
fondov pre PPT 121 a PPT 11 21:

©) Čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod, konateľov Partnera a spol. SHP
BOHEMIA s.r.o., členov predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s.:

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

„ Vlastnícka štruktúra Partnera je uvedená v Č. I tohto dokumentu.

Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v
SR.

Článok 111
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe predložených dokumentov riadiaca štruktúra Partnera je tvorená konateľmi
Partnera:

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973:

b) pán Ing. Vladimír Galajda, trvale bytom Orgovánová 6, Košice 040 01,
narodený 30.05.1958,

Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne a sú menovaní a odvolávaní
valným zhromaždením spoločnosti.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v
SR.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 9 tohto dokumentu nie je Partner emitentom
cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 ZoRPVS,
s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne,
pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. 8 11 ods. 5
ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 05.11.2021

Advokátska ka cel uraj Seltz s.r.o.

Mgií. Juráj Seitz
konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47 157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: SK2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddlel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seltzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ECOPAP s.r.o.

so sídlom: 1 Harmanec 976 03

IČO: 50 318 012

DIČ: 2120274607

IČ DPH: SK2120274607

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel:

Sro, Vložka: 29811/5

zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, konateľ

Ing. Vladlmír Galajda, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ECOPAP s.r.o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod Partnera je v Registri partnerov verejného sektora ku dňu

vyhotovenia tohto veriflkačného dokumentu zapísaná osoba Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo,
PhD., trvalo bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodený 21.08.1967, štátna príslušnosť SR, ktorý nle je verejným funkclonárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Na základe dokumentov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala od Partnera a ktoré jej boll
predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. 6 11 ods. 4 ZoRPVS a vsúlade s
ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane“) overila Identlfikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera a dospela
k záveru, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora
týkajúcich sa Konečného užívateľa výhod, a to kzmene (I) trvalého pobytu Konečného
užívateľa výhod, (1) štátneho občianstva Konečného užívateľa výhod a (1l) tltulu pred
menom Konečného užívateľa výhod. S ohľadom na uvedené aktuálne údaje Konečného
užívateľa výhod sú:

Meno, priezvisko, titul: docent Ing. Milan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkcia: nle je verejným funkclonárom vykonávajúcim funkelu v

Slovenskej republike
Odôvodnenie:
Partner
Z predloženého výplsu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné Imanle
Partnera Je vo výške 5.000 Eur. Základné Imanle je splatené v celom rozsahu.

Z výplsu z obchodného registra Partnera a zo Spoločenskej zmluvy Partnera Oprávnená

osoba zlstlla, že spoločníkmi Partnera sú:

(1) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel: Sa, Vložka: 7/5
(ďalej len „spol. SHP Harmanec, a.s.“), ktorá sa podleľa na základnom Imaní
Partnera svojim vkladom vo výške 4.250 Eur. Spoločnosti SHP Harmanec, a.s.
patrí 85% obchodný podlel v Partnerovi,

(ii) Právnická osoba: spol. SHP BOHEMIA s.r.o., so sídlom námestí Republlky 1037/3,
Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, IČ: 25318641, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mšstského soudu v Praze, sp.zn. C 95600 (ďalej len „spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.“), ktorá sa podleľa na základnom Imaní Partnera svojim vkladom
vo výške 750 Eur. Spoločnosti SHP BOHEMIA s.r.o. patrí 15% obchodný podlel
v Partnerovi.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerov!

Najvyšší orgánom spol. ECOPAP s.r.o. je valné zhromaždenie. Počet hlasov spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného Imanla spoločnosti.

Voľba a odvolávanie konateľov

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera voľba a odvolávanle konateľov patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia Partnera.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerovi

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia Partnera.

Spol. SHP Harmanec, a.s., spoločník Partnera

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. SHP Harmanec, a.s. Je zrejmé, že
základné Imanle spol. SHP Harmanec, a.s. je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do
631.457 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akde vo výške 33.20 Eur. Základné Imanle spol. SHP Harmarec, a.s. je splatené v celom
rozsahu.

Z predloženej dokumentáde Oprávnená osoba zistila, že akdonárm! spol. SHP Harmanec,
a.s. SÚ:
(1) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námšstí Republiky
1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná
v obchodnom registri B 10225 vedenom u Mšstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom
Imaní v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 98%:
(ii) drobní akclonári, ktorí sú v súhrne vlastníkmi kmeňových akcií na meno v listlnnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní
v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 2%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s.Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. sa určuje
pomerom menovltej hodnoty jeho akcil k výške základného Imanla.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej radyV súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. voľba a odvolávanie členov predstavenstva
a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec,
a.s., s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.
Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. SHP Harmanec, a.s.

V súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec, a.s.

Spol. SHP BOHEMIA s.r.o., spoločník Partnera

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je zrejmé, že
základné Imanle spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je vo výške 100.000 Kč. Základné Imanle spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. je splatené v celom rozsahu.

Z výplsu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. a zo Zakladateľskej listlny spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že spoločníkom spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je:
(1) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel: Sa, Vložka: 7/S,
ktorej patrí 100% obchodný podlel v spol. SHP BOHEMIA s.r.o., čomu zodpovedá
priamy podlel na základnom Imaní v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo výške 100%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Všetky rozhodnutla valného zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o., ktoré patria do
pôsobnostl valného zhromaždenia, prijíma spol. SHP Harmanec, a.s. ako jedlný spoločník
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo forme rozhodnutia jedlného spoločníka.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o. patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.

Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., akclonár spol. SHP Harmanec, a.s.

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akdonára spol. SHP Harmanec, a.s. Je zrejmé, že základné Imanle spol. ECO-INVESTMENT,
a.s. Je vo výške 340.000.000,- Kč aje rozdelené do (1) 117 kusov kmeňových akdí na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ll)
339.841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akde vo výške 1.000 Kč a (lll) 1 kus kmeňovej akde na meno vllstlnnej podobe
s menovltou hodnotu jednej akde vo výške 231 Kč. Základné Imanle spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zlstlla, že akcionárom spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je:

(i) Fyzlcká osoba: pán docent Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvale bytom Námšstí republiky
č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1, narodený 21.08.1967, štátna
príslušnosť ČR, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní
v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 100%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Podľa stanov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akclaml spojených celkom
340.000.000 hlasov a na každú 1 Kč menovltej hodnoty pripadá jeden hlas.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady
V súlade so stanovaml spol. ECO-INVESTMENT, a.s. voľba aodvolávanie členov
predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-
INVESTMENT, a.s.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Nepriamy podlel akdonárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní Partnera

S ohľadom na (1) podlel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní vspol. SHP
Harmanec, a.s. a (ll) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v SHP BOHEMIA
s.r.o. (1l) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (lv) podiel
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. na základnom Imaní v Partnerovi (lv) podlel Konečného užívateľa
výhod na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí Konečnému užívateľovi
výhod nepriamy podlel na základnom Imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške
98%.Nepriamy podlel drobných akcionárov spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní
Partnera

S ohľadom na (1l) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (1l)
podiel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. (lll) podlel
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. na základnom Imaní v Partnerovi, patrí v súhrne drobným
akdonárom spol. SHP Harmanec, a.s. nepriamy podlel na základnom Imaní ana
hlasovacích právach v Partnerovl vo výške 2%.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala
od Partnera a ktoré jej boll predložené:

- predstavuje (1) nepriamy podlel Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní a na
hlasovacích právach Partnera 98%, (1l) nepriamy podlel drobných akcionárov spol. SHP
Harmanec, a.s. na základnom Imaní a na hlasovacích právach Partnera v súhrne 2%:

- Konečný užívateľ výhod (1) ako akdonár spol. ECO-INVESTMENT, a.s. s podlelom na
základnom Imaní spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 100% ovláda a kontroluje spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv apráv menovanla,
ustanovenia a odvolania Členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (ll) prostredníctvom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára spol. SHP Harmanec, a.s. s podlelom na základnom Imaní spol. SHP
Harmanec, a.s. vo výške 98% ovláda a kontroluje spol. spol. SHP Harmanec, a.s.,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov
štatutárnych orgánov spol. SHP Harmanec, a.s., (lll) prostredníctvom spol. SHP
Harmanec, a.s. ako jedlného spoločníka spol. SHP BOHEMIA s.r.o. ovláda a kontroluje
spol. SHP BOHEMIA s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov spol. SHP BOHEMIA s.r.o., (lv)
prostredníctvom spol. SHP Harmanec, a.s. s podlelom na základnom Imaní Partnera vo
výške 85% a spol. SHP BOHEMIA s.r.o. s podlelom na základnom Imaní Partnera vo
výške 15% ako spoločníkov Partnera, ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovanla, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych
orgánov Partnera:

- vzmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane Identlflkovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námästí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodeného 21.08.1967, štátna
príslušnosť ČR:

- Žladna Iná fyzlcká osoba nespíňa podmlenky na jej zápls do reglstra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane:

- nle sú splnené podmlenky na Identlfikovanie konateľov Partnera ako konečných
užívateľov výhod:

- > členom vlastníckej a riadlacej štruktúry Partnera nle je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.
3. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)

4.

ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch

uvedených v bode 3 tohto článku a Ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou

v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba sl za účelom Identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžladala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boll následne predložené:

a)

b)
9

d)

e)

Spoločenská zmluva Partnera, Zakladateľská listlna spol. SHP BOHEMIA s.r.o.,
so sídlom námšstí Republiky 1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, IČ:
25318641, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mšstského soudu v
Praze, sp.zn. C 95600 (ďalej len „spol. SHP BOHEMIA s.r.o.“), ktorá je
spoločníkom Partnera, Stanovy spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1
Harmanec 976 03, IČO: 00 153052, DIČ: 2020455052, IČ DPH:
SK2020455052, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, Oddlel: Sa, Vložka: 7/S (ďalej len „spol. SHP Harmanec,
a.s), ktorá Je spoločníkom Partnera, Stanovy spol. ECO-INVESTMENT, a.s.,
ktorá je väčšinovým akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s.: Zoznam akcionárov
spol. SHP Harmanec, a.s., Rozhodnutle valného zhromaždenla spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. vo forme Notárskej záplsnice č. N 607/2018, NZ 824/2018,
vyhotovenej pred notárom Mgr. Václavem Vodou v Prahe, Zoznam akcionárov
spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Listlna o udšlení státního občanství, č.j. VS-
2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnitra ČR:

Výpls z obchodného registra spol. ECOPAP s.r.o., spol. SHP Harmanec, a.s.,
SHP BOHEMIA s.r.o. a spol. ECO-INVESTMENT, a.s.:

Čestné vyhlásenie spol. ECOPAP s.r.o. a konateľov ECOPAP s.r.o., v ktorom
vyhlasujú, že:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu:

- > konatella Partnera nle sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenie spol. SHP Harmanec, a.s., členov predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu.

- Členovla predstavenstva a dozornej rady spol. SHP Harmanec, a.s. nle
sú verejnými funkclonárml vykonávajúcimi funkdu v Slovenskej
republike.

Čestné vyhlásenie spol. SHP BOHEMIA s.r.o., konateľov spol. SHP BOHEMIA
s.r.o., v ktorom vyhlasujú, že:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uwerejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu.

- © konatella spol. SHP BOHEMIA s.r.o. nle sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenie spol. ECO-INVESTMENT, a.s., členov predstavenstva spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- Im okrem Konečného užívateľa výhod nle je známa žladna Iná fyzlcká

osoba, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach Partnerovl alebo na jeho
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, rladlacl orgán, dozomý orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií.

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona.

- spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel:
Sa, Vložka: 7/5 nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o., so sídlom námšstí Republiky 1037/3, Nové
Mšsto, 110 00 Praha 1, IČ: 25318641, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mšstského soudu v Praze, sp.zn. C 95600 nle je emitentom
cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlleha požladavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného
predplsu anl spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa
ust. 6 4 ods. 4 zákona:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobltného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona:

- súčasťou vlastníckej štruktúry a rladlacej štruktúry spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. a Partnera nle je verejný funkclonár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republlke.

g) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod, v ktorom vyhlasuje, že:

- jejedlným konečným užívateľom výhod Partnera:

- munle je známa žladna Iná fyzlcká osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach vPartnerovl alebo na jeho
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadlacl orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- byovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej Jeho činnosti,

- sama nespíňa kritérlá uvedené vyššle avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií:

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona:
- spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel:
Sa, Vložka: 7/5 nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepramo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové
Mšsto, 110 00 Praha 1, IČ: 25318641, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mšstského soudu v Praze, sp.zn. C 95600 nle je emitentom
cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požladavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného
predplsu anl spoločnosťou ktorú tento emltent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa
ust. 6 4 ods. 4 zákona:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobltného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona.

- nle je verejným funkdonárom vykonávajúdm funkelu v Slovenskej
republike.

h) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) spoločníkom spol. ECOPAP s.r.o. sú:

- Právnická osoba spol. SHP Harmanec, a.s., ktorá sa podleľa na
základnom Imaní Partnera svojim vkladom vo výške 4.250 Eur.
Spoločnosti SHP Harmanec, a.s. patrí 85% obchodný podlel
v Partnerovi:

- Právnická osoba spol. SHP BOHEMIA s.r.o., ktorá sa podleľa na
základnom Imaní Partnera svojim vkladom vo výške 750 Eur.
Spoločnosti SHP BOHEMIA s.r.o. patrí 15% obchodný podlel
v Partnerovi:

b) akclonárom v spol. SHP Harmanec, a.s. sú:

- Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistlnnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní vspol. SHP Harmanec,
a.s. vo výške 98%:

- drobní akelonári, ktorí sú v súhrne vlastníkml kmeňových akcií na
meno v llstlnnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel
na základnom Imaní v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 2%.

c) spoločníkom v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je:

- Právnická osoba spol. SHP Harmanec, a.s., ktorej patrí 100% obchodný
podlel v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. :

ď) akcionárom v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. sú:

- Fyzlcká osoba: pán docent Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvale bytom Námästí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1, narodený
21.08.1967, štátna príslušnosť ČR, ktorý je vlastníkom kmeňových
akdí na meno vlistlnnej podobe v menovltej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.
vo výške 100%.

e) nle je členom vlastníckej štruktúry Partnera žladny verejný funkdonár
vykonávajúcich funkelu v Slovenskej republike.

Článok III
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora
1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu rladlaca štruktúra
Partnera je tvorená konateľmi spol. ECOPAP s.r.o.:

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973,

b) pán Ing. Vladimír Galajda, trvale bytom Orgovánová 6, Košice 040 01,
narodený 30.05.1958,

Konatella konajú v mene spol. ECOPAP s.r.o. vždy spoločne a sú menovaní
a odvolávaní valným zhromaždením spol. ECOPAP s.r.o.

2. Členom rladlacej štruktúry Partnera nle je žladny verejný funkclonár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republlke.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nle je Partner
emltentom cenných paplerov anl spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepňamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 6 4 ods. 4
ZORPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povlnná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košlelach, dňa 25.04.2019

Advolka kai ária Juraj Seltz
Mg. Juráj Seltz
konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47 157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: SK2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddlel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seltzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ECOPAP s.r.o.

so sídlom: 1 Harmanec 976 03

IČO: 50 318 012

DIČ: 2120274607

IČ DPH: SK2120274607

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel:

Sro, Vložka: 29811/5

zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, konateľ

Ing. Vladlmír Galajda, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ECOPAP s.r.o.“)

1.

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boll zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 6 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z
trestnej člnnosti a o ochrane pred flnancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) Identifikovaná osoba:

Meno, prlezvlsko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská
republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nle je verejným funkclonárom vykonávajúcim funkelu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Odôvodnenie:
Partner

Z predloženého výplsu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné Imanle
Partnera je vo výške 5.000 Eur. Základné Imanle je splatené v celom rozsahu.

Z výplsu z obchodného registra Partnera a zo Spoločenskej zmluvy Partnera Oprávnená

osoba zlstlla, že spoločníkmi Partnera sú:

(1) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: SK2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddlel: Sa, Vložka: 7/5
(ďalej len „spol. SHP Harmanec, a.s.“), ktorá sa podleľa na základnom Imaní
Partnera svojim vkladom vo výške 4.250 Eur. Spoločnosti SHP Harmanec, a.s.
patrí 85% obchodný podlel v Partnerovi:

(ii) Právnická osoba: spol. SHP BOHEMIA s.r.o., so sídlom námestí Republlky 1037/3,
Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, IČ: 25318641, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mšstského soudu v Praze, sp.zn. C 95600 (ďalej len „spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.“), ktorá sa podleľa na základnom Imaní Partnera svojim vkladom
vo výške 750 Eur. Spoločnosti SHP BOHEMIA s.r.o. patrí 15% obchodný podlel
v Partnerovi.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerov!

Najvyšší orgánom spol. ECOPAP s.r.o. je valné zhromaždenie. Počet hlasov spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného Imanla spoločnosti.

Voľba a odvolávanie konateľov

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera voľba a odvolávanle konateľov patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia Partnera.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerovi

V súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia Partnera.

Spol. SHP Harmanec, a.s., spoločník Partnera

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. SHP Harmanec, a.s. Je zrejmé, že
základné Imanle spol. SHP Harmanec, a.s. Je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do
631.457 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akde vo výške 33.20 Eur. Základné Imanle spol. SHP Harmarec, a.s. je splatené v celom
rozsahu.

Z predloženej dokumentáde Oprávnená osoba zistila, že akdonárm! spol. SHP Harmanec,

a.s. SÚ:

(ii) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námšstí Republlky
1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v
obchodnom registri B 10225 vedenom u Mšstského soudu v Prahe (ďalej len
„spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom
Imaní v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 98%:

(iv) drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkml kmeňových akcií na meno v listlnnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní v spol.
SHP Harmanec, a.s. vo výške 2%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s.

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. sa určuje
pomerom menovltej hodnoty jeho akcil k výške základného Imanla.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady
V súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. voľba a odvolávanie členov predstavenstva

a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec,
a.s., s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. SHP Harmanec, a.s.

V súlade so stanovami spol. SHP Harmanec, a.s. rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec, a.s.

Spol. SHP BOHEMIA s.r.o., spoločník Partnera
Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je zrejmé, že
základné Imanle spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je vo výške 100.000 Kč. Základné Imanle spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. je splatené v celom rozsahu.

Z výplsu z obchodného registra spol. SHP BOHEMIA s.r.o. a zo Zakladateľskej listlny spol.
SHP BOHEMIA s.r.o. Oprávnená osoba zlstlla, že spoloč m spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je:
(1) Právnická osoba: spol. SHP Harmanec, a.s., so sídlom 1 Harmanec 976 03, IČO: 00
153 052, DIČ: 2020455052, IČ DPH: 5K2020455052, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka: 7/S,
ktorej patrí 100% obchodný podlel v spol. SHP BOHEMIA s.r.o., čomu zodpovedá
priamy podlel na základnom Imaní v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo výške 100%.Podlel na hlasovacích právach v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Všetky rozhodnutla valného zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o., ktoré patria do
pôsobnosti valného zhromaždenia, prijíma spol. SHP Harmanec, a.s. ako jedlný spoločník
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. vo forme rozhodnutia jedlného spoločníka.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Voľba a odvolávanie konateľov spol. SHP BOHEMIA s.r.o. patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. SHP BOHEMIA s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do pôsobnostl valného zhromaždenia spol. SHP
BOHEMIA s.r.o.

Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., akclonár spol. SHP Harmanec, a.s.

Z predloženého výplsu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akdonára spol. SHP Harmanec, a.s. je zrejmé, že základné Imanle spol. ECO-INVESTMENT,
a.s. Je vo výške 340.000.000,- Kč aje rozdelené do (1) 117 kusov kmeňových akdí na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (1l)
339.841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej
akde vo výške 1.000 Kč a (1l) 1 kus kmeňovej akde na meno vllstlnnej podobe
s menovltou hodnotu jednej akde vo výške 231 Kč. Základné Imanle spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zlstlla, že akcionárom spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. je:

(1) Fyzlcká osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Flľo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4,
82105 Bratlslava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vllstlnnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.

(ii) Fyzleká osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akdí na meno v listlnnej
podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní v spol. ECO-
INVESTMENT, a.s. vo výške 0,1%.

Podlel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Podľa stanov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akclaml spojených celkom
340.000.000 hlasov a na každú 1 Kč menovltej hodnoty pripadá jeden hlas.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady
V súlade so stanovaml spol. ECO-INVESTMENT, a.s. voľba aodvolávanie členov

predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-
INVESTMENT, a.s.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.
V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do
pôsobnostl valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Nepriamy podlel akdonárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní Partnera

S ohľadom na (1) podlel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní vspol. SHP
Harmanec, a.s. a (ll) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v SHP BOHEMIA
s.r.o. (1l) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (lv) podiel
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. na základnom Imaní v Partnerovi (lv) podlel Konečného užívateľa
výhod na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí Konečnému užívateľovi
výhod nepriamy podlel na základnom Imaní a na hlasovacích právach v Partnerovl vo výške
97,9%.

S ohľadom na (1) podlel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní v spol. SHP
Harmanec, a.s. a (ll) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v SHP BOHEMIA
s.r.o. (1l) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (lv) podiel
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. na základnom Imaní v Partnerovi (lv) podlel fyzickej osoby
drobného akclonára v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní v spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., patrí fyzickej osobe drobnému akcionárovi spol. ECO-INVESTMENT, a.s.
nepriamy podlel na základnom Imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 0,1%.

Nepriamy podlel drobných akcionárov spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní
Partnera

S ohľadom na (1l) podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v Partnerovi, (ll)
podlel spol. SHP Harmanec, a.s. na základnom Imaní v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. (Il) podlel
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. na základnom Imaní v Partnerovi, patrí v súhrne drobným
akdonárom spol. SHP Harmanec, a.s. nepriamy podlel na základnom Imaní ana
hlasovacích právach v Partnerovl vo výške 2%.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala
od Partnera a ktoré jej boll predložené:

- predstavuje (1) nepriamy podlel Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní a na
hlasovacích právach Partnera 97,9%, (ll) nepriamy podlel fyzlckej osoby drobného
akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom Imaní a na hlasovacích právach
Partnera 0,1%, nepriamy podlel drobných akclonárov spol. SHP Harmanec, a.s. na
základnom Imaní a na hlasovacích právach Partnera v súhrne 2%:

- Konečný užívateľ výhod (1) ako akdonár spol. ECO-INVESTMENT, a.s. s podlelom na
základnom Imaní spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9% ovláda a kontroluje
spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia a odvolania Šenov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., (ll) prostredníctvom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového
akcionára spol. SHP Harmanec, a.s. s podlelom na základnom Imaní spol. SHP
Harmanec, a.s. vo výške 98% ovláda a kontroluje spol. spol. SHP Harmanec, a.s.,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov
štatutárnych orgánov spol. SHP Harmanec, a.s., (lll) prostredníctvom spol. SHP
Harmanec, a.s. ako jedlného spoločníka spol. SHP BOHÉMIA s.r.o. ovláda a kontroluje
spol. SHP BOHEMIA s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia a odvolania denov štatutárnych orgánov Partnera, (lv) prostredníctvom
spol. SHP Harmanec, a.s. s podlelom na základnom Imaní Partnera vo výške 85% a
spol. SHP BOHEMIA s.r.o. s podlelom na základnom Imaní Partnera vo výške 15% ako
spoločníkov Partnera, ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov Partnera:

- vzmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane Identlflkovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. doc. Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom
Bažantla 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného
21.08.1967:

- žladna Iná fyzlcká osoba nespíňa podmlenky na jej zápls do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane:
- nle sú splnené podmlenky na Identlfikovanie konateľov Partnera ako konečných
užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadlacej štruktúry Partnera nle je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)

3.

ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch

uvedených v bode 3 tohto článku a Ich overením s údajml Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou

v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba sl za účelom Identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžladala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boll následne predložené:

a)

b)
9

d)

e)

Spoločenská zmluva spol. ECOPAP s.r.o., Zakladateľská listlna spol. SHP
BOHEMIA s.r.o., Stanovy spol. SHP Harmanec, a.s., Stanovy spol. ECO-
INVESTMENT, a.s., Zoznam akclonárov spol. SHP Harmanec, a.s., ďalšia
dokumentácia preukazujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s.:
Výpls z obchodného registra spol. ECOPAP s.r.o., spol. SHP Harmanec, a.s.,
SHP BOHEMIA s.r.o. a spol. ECO-INVESTMENT, a.s.:

Čestné vyhlásenie spol. ECOPAP s.r.o. a konateľov ECOPAP s.r.o., v ktorom
vyhlasujú, že:

- spoločníkom spol. ECOPAP s.r.o. sú spol. SHP Harmanec, a.s. a spol.
SHP BOHEMIA s.r.o.:

- spol. ECOPAP s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobltného predpisu:

- o konatella spol. ECOPAP s.r.o. nle sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenie spol. SHP Harmanec, a.s., členov predstavenstva spol. SHP
Harmanec, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- spol. ECOPAP s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- > Spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinový akcionár Spoločnosti
je vlastníkom kmeňových akdí na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní vspol. SHP
Harmanec, a.s. vo výške 98%:

- Ďenovla predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s. nle sú verejnými
funkelonármi vykonávajúdmi funkelu v Slovenskej republlke.

Čestné vyhlásenie spol. SHP BOHEMIA s.r.o., konateľov spol. SHP BOHEMIA
s.r.o., v ktorom vyhlasujú, že:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- spol. ECOPAP s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu.

- © konatella spol. SHP BOHEMIA s.r.o. nle sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenie spol. ECO-INVESTMENT, a.s., členov predstavenstva spol.
ECO-INVESTMENT, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- Imokrem pána Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvale bytom Bažantia
16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného
21.08.1967 nle je známa žladna Iná fyzická osoba, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v spol. ECOPAP s.r.o. alebo na jej
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, rladlacl orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v spol. ECOPAP s.r.o. alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala spol. ECOPAP s.r.o. Iným spôsobom, ako je uvedené
vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania spol. ECOPAP s.r.o. alebo z Inej Jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií.

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo neprlamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona.

- spol. SHP Harmanec, a.s. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. ECOPAP s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepramo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- > súčasťou vlastníckej štruktúry a riadlacej štruktúry ECO-INVESTMENT,
a.s. a spol. ECOPAP s.r.o. nle je verejný funkclonár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republlke.

g) Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodeného 21.08.1967, v ktorom vyhlasuje, že:

- jejedlným konečným užívateľom výhod spol. ECOPAP s.r.o.:

- munle je známa žladna Iná fyzlcká osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v spol. ECOPAP s.r.o. alebo na jej
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, rladlacl orgán, dozomý orgán alebo kontrolný
orgán v spol. ECOPAP s.r.o. alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala spol. ECOPAP s.r.o. Iným spôsobom, ako je uvedené
vyššle,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania spol. ECOPAP s.r.o. alebo z Inej Jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií:

- spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nle je emltentom cenných paplerov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha
požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona:

- spol. SHP Harmanec, a.s. nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou


ktorú tento emltent priamo alebo nepramo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. SHP BOHEMIA s.r.o., nle je emltentom cenných paplerov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepramo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona:

- spol. ECOPAP s.r.o. nle je emltentom cenných paplerov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na
uverejňovanie Informácií podľa osobitného predpisu anl spoločnosťou
ktorú tento emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4 zákona.

- nle je verejným funkdonárom vykonávajúdm funkelu v Slovenskej
republike.

h) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) spoločníkom spol. ECOPAP s.r.o. sú:
Právnická osoba spol. SHP Harmanec, a.s., ktorá sa podleľa na
základnom Imaní Partnera svojim vkladom vo výške 4.250 Eur.
Spoločnosti SHP Harmanec, a.s. patrí 85% obchodný podlel
v Partnerovi:

- Právnická osoba spol. SHP BOHEMIA s.r.o., ktorá sa podleľa na
základnom Imaní Partnera svojim vkladom vo výške 750 Eur.
Spoločnosti SHP BOHEMIA s.r.o. patrí 15% obchodný podlel
v Partnerovi:

b) akcionárom v spol. SHP Harmanec, a.s. sú:

- Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistlnnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní vspol. SHP Harmanec,
a.s. vo výške 98%:

- drobní akelonáril, ktorí sú v súhrne vlastníkml kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel
na základnom Imaní v spol. SHP Harmanec, a.s. vo výške 2%.

c) spoločníkom v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. je:

- Právnická osoba spol. SHP Harmanec, a.s., ktorej patrí 100% obchodný
podlel v spol. SHP BOHEMIA s.r.o. :

ď) akcionárom v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. sú:

- Fyzlcká osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Flľo, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratlslava - Ružinov, Slovenská republika,
narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listlnnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na
základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.

- Fyzlcká osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií
na meno vlistlnnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podlel na základnom Imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške
0,1%.

e) nle je Šenom vlastníckej štruktúry Partnera žladny verejný funkdonár
vykonávajúcich funkelu v Slovenskej republike.

Článok III
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu rladlaca štruktúra
Partnera je tvorená konateľmi spol. ECOPAP s.r.o.:

a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02,
narodený 21.03.1973,

b) pán Ing. Vladlmír Galajda, trvale bytom Orgovánová 6, Košice 040 01,
narodený 30.05.1958,
2.

1.

2.

Konatella konajú v mene spol. ECOPAP s.r.o. vždy spoločne asú menovaní
a odvolávaní valným zhromaždením spol. ECOPAP s.r.o.

Členom riadlacej štruktúry Partnera nle je žladny verejný funkclonár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republlke.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nle je Partner
emitentom cenných paplerov anl spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepňamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povlnná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košlclach, dňa 10.07.2018

Juraj Seltz
raj Seltz
konateľ a advokátPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×