Nezaradený subjekt

ewia a. s.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Tomášikova 64, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Záznam platný od: 22. Február 2019

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ewia a.s.

IČO: 52071359

Adresa: Tomášikova 64, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2019/7-PO-F770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Júl 2019

Záznam platný do: 8. Júl 2022

Posledná zmena: 17. September 2021


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.02.2019 do: 11.08.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno ewia a.s.

Sídlo Tomášikova 64, 831 04 Bratislava — mestská časť Nové Mesto

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 6916/B

IČO 52 071359

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z obchodného registra ewia a.s. zo dňa 07.08.2020

2. Notárska zápisnica — zakladateľská zmluva ewia a.s. zo dňa 26.10.2018

3. Stanovy ewia a.s.

4. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

5. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

6. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. (ČR) zo dňa 07.08.2020
7. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

8. Výpis z registra spoločností All-Star Holding Limited zo dňa 07.08.2020

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r. 0. zo dňa 07.08.2020

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r. 0. zo dňa 07.08.2020

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

12. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017

14. Notárska zápisnica — zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia ewia a.s. z 31.1.2019

15. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

Strana 125
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - ewia a.s. má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 99 %
akcí,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1% akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- AlFStar Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg, č. C 43151 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Strana 225
Spoločnosť AlEStar Holding Limited (Malta) má 14 spoločníkov:

Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti,

MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti,

Ondrej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Martin Stuchlik, trvale bytom: Rohanské nábľeží 657/11, Praha 8, Česká republika, občan
Českej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosť RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:

Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.

Strana 325
Spoločnosť MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s. r. 0., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.VI. BI A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú 2 akcionári:

- WOODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 99 % akcií,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980 bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — mestská časť Nové
Mesto 831 01— predseda predstavenstva:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, Bratislava — mestská časť
Rusovce 851 10, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda
predstavenstva,

- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: 84 Čabiny 067 02 - člen predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti — partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že všetci členovia
predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti, vždy však dvaja spoločne, a to predseda
predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva
spoločne s iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s iným
členom predstavenstva. V mene spoločnosti podpisuje predseda, podpredseda a členovia
predstavenstva tak, že k napísanému, tlačenému, alebo inak vyobrazenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

Strana 425
VIII. PRE! ANIE. IMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGI:ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYH ENIA. IVNENE, NY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 07.08.2020

A

Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľStrana 525
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. (VNEN, A

Obchodné meno Mičinský 8. Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 6969

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno ewia a.s.

Sídlo Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Právna forma Akciová spoločnosť

IČO 52 071359

11. Vý ISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument vsúlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z obchodného registra ewia a.s. zo dňa 8.2.2019

2. Notárska zápisnica — zakladateľská zmluva ewia a.s. zo dňa 26.10.2018

3. Stanovy ewia a.s.

4. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

5. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

6. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. (ČR) zo dňa 8.2.2019
7. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

8. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o. zo dňa 8.2.2019

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o. zo dňa 8.2.2019

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s. zo dňa 8.2.2019

12. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

14. Notárska zápisnica — zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia ewia a.s. z 31.1.2019
15. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH!

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - ewia a.s. má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 99 % akcií,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1% akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Finandng, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg, č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imania hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > RoarkCapital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron adisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti Al: Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33

Z).

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
VI. RIADIA: IKTÚ TNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú 2 akcionári:

- WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 99 % akcií,

- Mest Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1% akcií,

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Ing Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, Bratislava — Rusovce 851
10, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980 bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto 831 01 —
člen predstavenstva:

- Ing Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: 84 Čabiny 067 02 - člen predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti — partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že všetci členovia
predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti, ato predseda predstavenstva samostatne
a ostatní členovia predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. V mene spoločnosti
podpisuje predseda a členovia predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému
menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝ! INKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA. i. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA. (VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 8.2.2019Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×