Nezaradený subjekt

Lekáreň v nemocnici s.r.o.

Lučenec
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Námestie republiky 15, Lučenec

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lekáreň v nemocnici s.r.o.

IČO: 36637882

Adresa: Námestie republiky 15, Lučenec

Registračné číslo: 2016/2-PO-E367

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Február 2016

Záznam platný do: 2. Február 2019

Posledná zmena: 2. Marec 2016


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Gromová
Adresa:
Most pri Bratislave 90046
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Július Höffer
Adresa:
J.A.Komenského 1 Lučenec 984 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ján Miadok
Adresa:
Budovateľov 1 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Gromová
Adresa:
Špitálska 11 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ján Miadok
Adresa:
Budovateľov 1 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Július Höffer
Adresa:
J.A.Komenského 1 Lučenec 984 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Staroň
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 97401
Meno:
Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Adresa:
Horná 23 Banská Bystrica 97401
Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.03.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 8.02.2021 do: 8.03.2022

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 8.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vzmysle zákona č. 315/2016 Z, z. o registri partnerov verejného sektora a
a zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. Andrej Staroň, advokát
so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 53 351 550
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 8096
fďatej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO

SEKTORA: Lekáreň v nemocnici
IČO: 36 637 882
Sídlo: Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec
Konajúci: PharmDr. Ľubomír Schmidimaygr, konateľ spolačností
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vložka číslo: 10438/5
ďalej ako „partner“ /r.o.[.
PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Identifikácia končeného užívateľa výhod pri zápise zmeny údajov zapísaných v Registri partnerov verejného
sektora a zmene oprávnenej osoby v Registrí partnerov verejného sektora.

IE.
INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLA IDENTIFIKOVANÁ OSOBA KONČENÉHO UŽÍVATEĽA
VÝHOD PARTNERA

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera.
2. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.
3. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti Schmitlpharm, a.s.,

so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 867 115, spoločnosť zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Banská Bystrica, vodd.: Sa, vložka č.: 1184/S (ďalej len „spoločnasť
Schmnitlpharm, a.s.“)

A. Aktuálne znenie Stanov spoločnosti Schmitlpharm, a.s.
5. Výpis zo Zoznamu akcionárov spoločnosti Schmitipharm, a.s.
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti Assas Invest, s. r. o.,

so sídlom Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 101 464, spoločnosť zapísaná

v Obchodnom regístri Okresného súdu Banská Bystrica, vodd.: Sro, vložka č.: 38962/5 (ďalej len
„spoločnosť Assas Invest, s. r. o.“).

7. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Assas Invest, s. r. o.

B. S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej
predložené nasledovné doklady a písomnosti:

a) Čestné vyhlásenie partnera, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne:
- jeho spoločníkmi sú
> spoločnasť Schmitlpharm, a.s. so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 867 115, spoločnosť zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vodd.: Sa, vložka č.: 1189/S,

Strana 123
5.

- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcianár vykonávajúci funkciu
V SR,
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

- konečnými užívateľmi výhod sú
- JUDr. igor Koval, nar. 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava —

mestská časť Staré Mesto

- neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv tretích osôb, ktorých účelom by bolo výlučne

zriadenie kaniroly v partnerovi:

b) Čestné vyhlásenie spoločnosti Schmitlpharm, a.s., z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje týkajúce sa jej ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné,
správne a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedla na inú
osobu,

- nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 64 ods. 1 zákona č.
297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov:

c) Čestné vyhlásenie JUDr. Igora Kovala, z ktorého vyplýva, že
— neuzatvoril žiadne dohody o tichom spoločenstve a ani iné zmluvy o ovládaní partnera,

— — nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet av prospech akejkoľvek inej
osoby,

- — jekonečným užívateľom výhod partnera,

d) Kópia občianskeho preukazu JUDr. Igora Kovala:

It.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z dokumentov, informácií a podkladov uvedených v článku I. tohto vorifikačného dokumentu vyplýva, že
pertner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka.

Spalačníkmi partnera sú:
a) spoločnosť Schmitlphárm, a.s.

Základné imanie spaločnosti Schmítlpharm, a.s. je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,-£. Jediným
akcionárom spoločnosti Schrmitlpharm, a.s. je spoločnosť Assas Invest, s. ť. 0., ktorá vlastní 100 % akcií
v spoločnosti Schmitlpharm, a.s. Základné imanie spoločnosti Assas Invest, s. r. o. je vo výške 5.000,-£
a bolo splatené v plnam rozsahu. lediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest, s. r. 0. je JUDr, Igor Koval,
nar, 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, ktorý ako
spoločník spoločnosti Assas Invest, s. r. o. disponuje obchodným podielom 100 %.

Zo spoločenskej zmluvy partnera vyplýva, že základné imanie partnera je tvorené peňažným vkladom
spoločníkov, a to peňažným vkladom

a) spoločnosti Schrnitlpharm, a.s., vo výške 7.968,- €, splatené v celom rozsahu:

Hadnata základného imania partnera je vo výške 7.968, € a je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera vyplýva, že riadiacu štruktúru
partnera tvorí konateľ PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, ktorý
v mene partnera koná samostatne.

Najvyšším orgánom partnera je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci partnera,

Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný valným zhromaždením partnera, ktoré tvoria spoločníci
partnera.

Strana 223
9. — Hlasovacie práva v partnerovi patria

a) spoločnosti Schmitlpharm, a.s., v rozsahu 100 %,

10. Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) má každý spoločník, t. j. spoločnosť
Schmitlpharm, a.s. vo veľkosti 100 %.

11. Partner nemá zriadenú dozornú radu.

IV.
IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD.

1. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod
partnera podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
nasledovnú osobu

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Koval

Adresa trvalého pobytu: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia 12.01.1984

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike: nie

Identifikácia konečného užívateľa parinera podľa: 8 6a ads. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.
2. © ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v.
ÚDAJE PODĽA 8 4 ODS. 4 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A
O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

1. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname
verejných funkcianárov vykonávajúcich funkciu v SR.

VI.
PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

1. Informácia o partnerovi podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem aleho spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

vl.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.
+++

V Banskej Bystrici, dňa 03.03.2022

Ťaroj, advok

tcadvokát

Strana 323
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.m CURAE
NU

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť")
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ičo: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Lekáreň v nemocnici s.r.o.

Sídlo: Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Ičo: 36 637 882

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka číslo: 10438/S

V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(C)
Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: JUDr.

Meno: Igor

Priezvisko: Koval

Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V. súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä
nasledovné dokumenty a informácie:

a) © Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 14.12.2020,

9 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PYS zo dňa 14.12.2020,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: 5K2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com—N! CURAE

IL

ď © Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitipharm, a.s., so sídlom na ulid Jabloňová
29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom regstri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka slo: 1189/S (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

9) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulid
Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka Číslo: 38962/5
(ďalej aj len ako „Assas Invesť“),

h) Doklady totožnosti jediného spoločníka spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného
sektora a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité
posúdenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že
u Partnera verejného sektora spíňajú kritériá stanovené na základe Zákona oRPYS pre konečných
užívateľov výhod fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Schmitlpharm.

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj skorporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitipharm, aktuálnym Zoznamom akdonárov spoločnosti
Schmitlpharm a aktuálnym výpisom z Obchodného registra spoločnosti Schmitipharm, z ktorých vyplynuli
skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predožené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S deľom konať s odbornou starostlivosťou bolo zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenie
osoby identifikovanej Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, v ktorom konečný užívateľ výhod
prehlásil, že neuzatvoril žiadne dohody otichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásil, že nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predožené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa
Zákona o RPVS. Údaje a totažnosť konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba overila na základe
jeho dokladu totožnosti.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: 5K2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.commW CURAE
VILU

(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona
o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má jediného spoločníka. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 7.968,00 EUR. Jediným
spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Schmitlpharm.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 100,00% obchodný podie! predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 7.968,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitipharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozíci a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
Že jediným akcionárom spodočnosti Schmitipharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní
100,00 % akcií v spoločnosti Schmitipharm. Jediným čenom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm
je PrarmDr. Ľubomír Schmidtmayver, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Ľubomír Schmidtmaye!“).

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpnarm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcí, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá
jeden (1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- Štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
V plnom rozsahu.

Jedným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podelom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo
Zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva
jediný spoločník Igor Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom
spoločnosti, Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý je oprávnený konať za Partnera verejného sektora
samostatne.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: 5K2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.comm CURAE
NU

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár, konateľAdvokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: 5K2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


12

HB

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8: Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konareľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 11334/5

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:
Lekáreň v nemocnici s.r.o.
IČO: 36 637 882
sídlo: Námestie republiky 15, Lučenec 984 01, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubotnír Schmidtmaver, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sto, Vložka č.: 10438/5
(ďalej v texte ako „partner “ alebo „partner verejného sektora“)1.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumennu je identifikácia končeného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného
sektora.

11.
Odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnerais partnera z Obchodného registra SR.

Čestné v vhlásenie/ Písomné potvrdenie partnera o aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.

Aktuálny zoznam spoločníkov vedený partnerom.

Občiansky preukaz konateľa a spoločafka.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob
prerozdelenia zisku resp. úhrady straty.


1m.
Vlasínícka štruktúra a riadiaca štruktúra pattnera verejného sektora

Z. preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je
obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len
„Obchodný zákonník“), zapísanou do Obchodného registra dňa 18.05.2005.Výška základného imania partnera predstavuje 7 968 cur a je v celom rozsahu splatená.

Vlastnícka štruktúra partnera je tvorená 4 spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

a) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmarerom, nar. 4.8.1957, rod. č. 570804/6487, uvale
bytom. 162, Kordíky 976 34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomýr Schmidtmave““) ktorého
výška vkladu, ako spoločníka parmera, predstavuje čiastku 3 984 eur (splatenú v celom
rozsahu) čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní partnera,

b) MUDr. Júliusom Hôffetom, nar. 13.10.1954., rod. č. 541013/2673, trvale bytom
Komenského 1/A, Lučenec 984 01 (ďalej len „MUDr. Július Hôffer“) ktorého výška
vkladu, ako spoločníka partnera, predstavuje čiastku 1 494 Eur (splatenú v celom
rozsahu) čo predstavuje 18,75 % podiel na základnom imaní pattneta,

9) Be. Jánom Miadokom nar. 16.3.1960, rod. č. 600316/6752, tvale bytom Budovateľov 1
Lučenec 984 03 (ďalej len „Bc. Ján Miadok“) krorého výška vkladu, ako spoločníka
partnera, predstavuje čiastku 1 494 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 18,75
% podiel na základnom imaní partnera,

d) Ing. Katarínou Gromovou rod. Alexovou nar. 17.10.1983, rod. č. 836017/7837, trvale
bytom Most pri Bratislave 715 Špitálska 11, Lučenec 984 01 (ďalej len „Ing. Katarína
Gromová“) ktorého výška vkladu, ako spoločníka partnera, predstavuje čiastku 996 Eur
(splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 12,5 % podiel na základnom imaní partnera.Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, a to z 50 % PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver,
z 18,75 % MUDr. Július Hôffer, z 18,75 % Ján Miadok a z 12,5 Ing. Katarína Gromová. Počet
hlasov na valnom zhromaždení partnera sa u každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho
vkladu k výške základného imania parmera.

Štatutátnym orgánom partnera verejného sektora sú 2 konatelia, ktorý sú vrcholným orgánom
tiadiacej štrukrúry partnera verejného sektora. Dozorná rada nebola zriadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver a MUDr. fúlias Hôffer. Za
partnera verejného sektora konatelia konajú samostatne.Vo vzťahu k adrese u PharmDr. Ľuborníta Schmidtmayera bolo zistené, že vzhľadom k tomu,
že obec Kordíky nemá vlastnú poštu, je u jeho osoby medzi údajmi zapísanými v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica uvedená obec Ťajov v ktorej sa nachádza pošta, na
ktorú sú doručované zásielky 1 pre obec Kordíky. Z uvedeného vyplýva, PSČ je rovnaké, tak
pre obec Kordíky ako ipre obec Tajov, pričom z preverovania miesta trvalého pobytu
jednoznačne vyplýva, že PharmDr. Ľubomír Schmidtmayet je úvale bytom vobci Kordíky.
Miestnym zisťovaním bolo verifikované, že obec Kordíky nemá „zavedené“ označovanie ulíc
a/alebo ve ch priestranstiev, z preverovania miesta trvalého pobytu jednoznačne vyplýva, že
Pharmľr. Ľubomíc Schmidtimaver je trvale bytom v obci Kordíky.

Vo vzťahu ku Kamríne Gromovej bolo zís éó, že sa vydala a zmenila si svoje rodné
priezvisko Alexová na Gromová, ďalej bolo zistené, že má akademícký titul Ing., a tiež boloStrana 274
zistené, že tná adresu trvalého pobytu v Moste pri Bratislave 715, pričom tieto skutočnosti nie sú
premietnuté v údajoch zapísaných v príslušnom obchodnom registti.

Rovnako tak pri Bc. Jánovi Miadokovi bolo zistené, že je držiteľom akademického tirulu Bc.,
krorá skutočnosť nie je premietnutá v príslušnom obchodnom registri.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora má každý zo spoločníkov, a to
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer v rozsahu 50 %, MUDr. Júltus Hôffer v rozsahu z 18,75 %,
Ján Miadok v rozsahu 18,75 %, a Katarína Gromová v rozsahu 12,5 %.

TV.
1dentifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky, PSČ: 976 34, SR
Dátum natodenia: 4.8.1957

Rodné číslo: 570804/6487

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republíke: NieMeno a priezvisko: MUDr. Július Hôffer

Adresa trvalého pobytu: Komenského 1/A, Lučenec 984 01, SR
Dátum narodenia: 13.10.1954

Rodné číslo: 541013/2673

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Meno a priezvisko: Bc. Ján Miadok

Adresa trvalého pobytu: Budovateľov 1, Lučenec 984 03, SR
Dárum narodenia: 16.3.1960

Rodné číslo: 600316/6752

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Meno a priezvisko: lng. Batarína Gromová
Adresa trvalého pobytu: Most pri Bratislave 715, SR
Dátum natodenia: 17.10.1983

Rodné číslo: 836017/7837

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

v.
Údaje podľa písm. ©) a d) ods. 5 $ 11 Zákona
ci p ž

Strana 3 z 4
Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár (v zmysle čl.
pil v2 ods. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
ýkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov) vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Partnerrejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle$4 ods. 4 Zákona.

VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 22017já /
URBÁNY/ 8 Partné

S s.r.o.

IUDF. Rgštislav Udláni LL.M, konateľ, advokát
7 í

l/Strana 47 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×