Nezaradený subjekt

FCC Česká republika, s.r.o.

Praha 8 - Ďáblice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Ďáblická 89, Praha 8 - Ďáblice

Záznam platný od: 27. Február 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Ďáblická 89, Praha 8 - Ďáblice

Záznam platný od: 12. Marec 2019

Záznam platný do: 26. Február 2020


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FCC Česká republika, s.r.o.

IČO: 45809712

Adresa: Ďáblická 791/89, Praha 8

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1100

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2019

Záznam platný do: 2. September 2022

Posledná zmena: 26. Apríl 2022


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Carlos Slim Helú
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
María Soumaya Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johanna Monique Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carlos Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marco Antonio Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vanessa Paola Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vanessa Paola Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Záznam do:
10. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Valko & Volný, s. r. o.
Adresa:
Porubského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Valko Marián & partners, s. r. o.
Adresa:
Porubského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.02.2020 do: 10.05.2021

StiahniZáznam platný od: 11.03.2019 do: 26.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VAÄLKO MARIÁN €

adx TTVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Zákon o registri“)

vypracoval: advokátska kancelária Valko Marián 8 partners, s.r.o., so sídlom
Porubského 2, 81106 Bratislava, IČO: 35 916 192, obchodná spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 34478/B (ďalej aj „Oprávnená osoba“)

pre: FCC Česká republika, s.r.o., so sídlom Ďáblická 791/89, 182 00 Praha
8 - Ďáblice, IČO: 45809712, obchodná spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka 12401
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 04.03.2019 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu
9 plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj Dohoda“).

Oprávnená osoba je vzmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s 8 11 ods. 6 Zákona o registri (ďalej aj „Verifikačný dokumenť").

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

(1) Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora:

fil) — Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

ii) — Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH:
(iv) Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG:

(v) Výpis zobchodného registra spoločnosti FCC Wiener Neustadt Abfall Service
Gesellschaft m.b.H.:

(vi) Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Environment CEE GmbH,
(vil) Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,

(vii) Notárska zápisnica spísaná notárom z Madridu (Jaime Recarte Casanova, notar)
zo dňa 20.04.2017,

(ix) Zoznam akcionárov spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,
(4) Výročná správa spoločnosti Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
(xi) Notárska zápisnica zo dňa 06.11.2019.4, €

5314 192, DIČ: 20219

SK, WWW IUSFU..
ISTRI O$ BRAT SLA)I. ODD: SRO, VLOŽKA Č: 34478/6


Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín
a dokumentov, poskytnutých informácií a zverejne dostupných zdrojov zistila
nasledovné:

2.1

2.2

2.3

2.4

Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je 123.375.000,00 Kč, rozsah
splatenia základného imania je 123.375.000,00 Kč.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Partner verejného sektora má jediného spoločníka:

FCC Environment CEE GmbH, so sidlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg,
Rakúsko, DIČ ATU 36792805, FN 32957t, so základným imaním 1.000.000,- EUR
(slovom jeden milión eur) (ďalej aj „FCC Environment CEE GmbH"), ktorého
obchodný podiel vo výške 123.375.000,00 Kč zodpovedá 100 % základného imania
Partnera verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH
Spoločníkmi spoločnosti FCC Environment CEE GmbH sú obchodné spoločnosti:

(l) FCC Austria Abfall Service AG, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325
Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel v spoločnosti FCC Environment
CEE GmbH zodpovedá sume vo výške 990.000,- EUR (99 %) (ďalej aj „FCC
Austria Abfall Service AG“),

(l) — FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H., so sídlom Hans-
Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel
v spoločnosti FCC Environment CEE GmbH zodpovedá sume vo výške
10.000,- EUR (1%) (ďalej aj „FCC Wiener Neustadt Abfall Service
Gesellschaft m.b.H.“). FCC Austria Abfall Service AG je zároveň jediným
spoločníkom FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H.

Akcionármi spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG sú obchodné
spoločnosti:

Akcionármi spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG sú obchodné spoločnosti:

(i) španielska spoločnosť FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDINGS,
S.A.U., so sídlom ul. Federico Salmón 13, 280 16 Madrid, DIČ: A-85484905
(ďalej aj „FCC SERVICIOS“), ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti
FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 94,5 %:

(i) španielska spoločnosť INTERNATIONAL SERVICES INC., S.A.U., so sídlom
Avenida del Camino de Santiago 40, 280 50 Madrid, DIČ: A-28839124 (ďalej
aj „IS“ alebo „INTERNATIONAL SERVICES“), ktorej podiel na základnom
imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 5,5 %.

Spoločnosť INTERNATIONAL SERVICES je kontrolovaná spoločnosťou FCC
SERVICIOS, ktorá je priamym vlastníkom 100 % akcií spoločnosti
INTERNATIONAL SERVICES.

Spoločnosť FCC SERVICIOS je kontrolovaná španielskou spoločnosťou
FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., so sídlom ul. Balmes 36,
Barcelona, DIČ: A-28037224 (ďalej aj „FCCSA" alebo „FOMENTO DE

2
CONTRUCCIONES Y CONTRATAS“), ktorej podiel na základnom imaní FCC
SERVICIOS predstavuje 100 %.

2.5 Spoločnosť FCCSA je kontrolovaná akcionármi:

(i) spoločnosťou CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, S.A. de C.V (ďalej
aj „CEC alebo „CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES“), ktorá
predstavuje akciovú spoločnosť s variabilným kapitálom, založenú v Mexiku
D.F., dňa 15.12.2005 verejnou listinou 60.180 a ktorá je zapísaná vobchodnom
registri v meste Mexiko D.F., na strane 34.4671, pričom jej podiel na základnom
imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 51,36 %. Akcie spoločnosti CEC nie sú
obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov a spoločnosť CEC nevydala
žiadne upisovacie práva, akcie bez hlasovacieho práva, konvertibilné dlhopisy
alebo obligácie alebo záruky alebo podobné nástroje, ktoré sú v obehu a mohli
by zakladať právo priamo alebo nepriamo, na upísanie alebo nadobudnutie akcií
spoločnosti CEC,

(il) spoločnosťou INVERSORA CARSO, S.A. de C.V (ďalej aj „IC“ alebo
3IINVERSORA CARSO)), ktorá predstavuje akciovú spoločnosť s variabilným
kapitálom, založenú v Mexiku, D.F., dňa 26.01.1996, verejnou listinou číslo
24.409 a ktorá je zapísaná v obchodnom registri Federálneho dištriktu v knihe
3, zväzok 622, strana 281, pod číslom 179, pričom jej podiel na základnom imaní
FCCSA je 9,765 %. INVERSORA CARSO je zároveň 99,99 % akcionárom
spoločnosti CEC a 100% akcionárom spoločnosti DOMINUM DIRECCION Y
GESTION, medzi spoločnosťou IC (materská spoločnosť CEC) ako zanikajúcou
spoločnosťou a spoločnosťou CEC (dcérska spoločnosť IC) ako nástupníckou
spoločnosťou prebieha zlúčenie, na základe ktorého spoločnosť IC zanikne a na
spoločnosť CEC prejde imanie spoločnosti IC a akcionári spoločnosti IC sa
stanú akcionármi spoločnosti CEC. Zlúčenie je v procese registrácie v
obchodnom registri v Mexiku. Vyššie uvedené podiely spoločnosti CEC
(51,36%) a spoločnosti IC (9,765%) v spoločnosti FCCSA sú platné, kým
nebude zlúčenie medzi spoločnosťou CEC a spoločnosťou IC zaregistrované v
obchodnom registri Mexika. Účinnosťou zlúčenia spoločnosti IC a spoločnosti
CEC nedôjde k zmene konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

(ii) spoločnosťou DOMINUM DIRECCION Y GESTION, S.A., ktorá predstavuje
španielsku spoločnosť so sídlom Avenida Camino de Santiogo 40, 28050
Madrid, Španielsko, CIF: A-82933722 (ďalej aj spoločnosť „DDYG“), ktorá je
vlastníkom 8,46 % akcií spoločnosti FCCSA a teda jej podiel na základnom
imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 8,46 %,

(iv) spoločnosťou FINVER INVERSIONE S 2020, SL, ktorá predstavuje španielsku
spoločnosť so sídlom Calle Maria Tubau 9, 28050 Madrid, Španielsko, CIF:
BO2791200 (ďalej aj spoločnosť „FIS“), ktorá je vlastníkom 7 % akcií spoločnosti
FCCSA a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 7
%: spoločnosť FIS je zároveň vlastnená spoločnosťou INMOBILIARA AEG, S.A.
DE C.V., ktorá predstavuje španielsku spoločnosť so sídlom Avenida Camino
de Santiogo 40, 28050 Madrid, Španielsko, CIF: N4121897E (ďalej aj
spoločnosť „IASD“), ktorá je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti FIS, pričom
spoločnosť IASD je zároveň vlastnená pánom Carlosom Slim Helú, ktorý je
vlastníkom 100% akcií spoločnosti IASD a teda jeho nepriamy podiel na
základnom imaní spoločnosti FCCSA cez spoločnosť IASD predstavuje 7 %:
(v) spoločnosťou NUEVA SAMEDE 2016, S.L. Unipersonal, ktorá predstavuje
španielsku spoločnosť so sídlom Fortuny street 5, Madrid, CIF: B87451456
(ďalej aj ,NUEVA SAMEDE“), ktorá je vlastníkom 4,536 % akcií spoločnosti
FCCSA a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje
4,536 %:

(vi) fyzickou osobou - pani Esther Koplowitz Romero De Juseu (ďalej aj „Esther
Koplowitz“), ktorá je priamym vlastníkom 0,033 % akcií, v dôsledku čoho jej
podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 0,033 %. Esther
Koplowitz je zároveň 100 % akcionárom NUEVA SAMEDE, v dôsledku čoho má
pani Esther Koplowitz okrem jej priameho podielu na základnom imaní
spoločnosti FCSSA vo výške 0,033 % aj nepriamy podiel vo výške 4,536 %, čo
spolu predstavuje 4,569 % podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA,

(vii) 18,9 % akcií spoločnosti FCCSA je vo wlastníctve viacerých minoritných
akcionárov.

Spoločnosť IC zároveň kontroluje spoločnosť CEC prostredníctvom akcií, ktoré
zodpovedajú 99,99 % jej základného imania. Spoločnosť IC zároveň kontroluje
spoločnosť DDYG prostredníctvom akcií, ktoré zodpovedajú 100 % jej základného
imania. Spoločnosť IC je tak priamym akcionárom spoločnosti FCCSA (9,765 %)
ako aj jej nepriamym akcionárom cez spoločnosť CEC (51,36%) a cez spoločnosť
DDYG (8,46%). Základné imanie spoločnosti IC je 150.156.758.312,55 mexických
pesos, ktoré je rozvrhnuté na 55.960.492 akcií Série "A", ktoré predstavujú kmeňové
akcie na meno a sú plne upísané a splatené a zodpovedajú fixnému kapitálu
spoločnosti IC a na 1.365.607.090 akcií Série "B", ktoré predstavujú kmeňové akcie
na meno, ktoré sú plne upísané a splatené a zodpovedajú variabilnému kapitálu
spoločnosti IC. Akcie spoločnosti IC nie sú obchodovateľné na žiadnej burze
cenných papierov. Spoločnosť IC nevydala žiadne Upisovacie práva, akcie bez
hlasovacieho práva, konvertibilné dlhopisy alebo obligácie alebo záruky alebo
podobné nástroje, ktoré sú v obehu a môžu dať právo priamo alebo nepriamo
upísať alebo nadobudnúť akcie spoločnosti IC.

Rozdiel medzi akciami Série "A" a akciami Série "B" je ten, že akcie Série "A"
predstavujú minimálny fixný kapitál, ktorý vyžadujú mexické právne predpisy. Obe
série dávajú svojim držiteľom rovnaké práva a povinnosti.

V zmysle uvedeného je akcionárska štruktúra spoločnosti IC nasledovná:
Fixný kapitál - akcie Variabilný kapitál -
Akcionári série "A" akcie série "B"

Carlos Slim Domit 1 -

Marco Antonio Slim 1 -
Domit

Patrick Slim Domit 1 -

Maria Soumaya Slim 1 -
Domit

Vanessa Paola Slim 1 -
Domit


2.6

Johana Monigue Slim 1 -
Domit

Fideikomis F/125 — 55.960.486 1.365.607.090
zriadený a spravovaný
spoločnosťou Banco
Inbursa, S.A.,
Institución de Banca
Máltiple, Grupo
Financiero Inbursa

Spolu 55.960.492 1.365.607.090Z vyššie uvedeného vyplýva, že okrem Carlosa Slim Domita, Marca Antonia Slim
Domita, Patricka Slim Domita, Marie Soumaya Slim Domit, Vanessy Paola Slim
Domit a Johany Monigue Slim Domit, ktorí vlastnia po jednej akcii Série "A"
spoločnosti IC, je majoritným akcionárom spoločnosti IC, Fideikomis F/125: BANCO
INBURSA, S.A. F/0125 INVERSORA CARSO 8.A.B.DE C.V. (ďalej aj „Fideikomis
F/125"), ktorý bol založený dňa 06.03.1997 spoločnosťou Banco Inbursa, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fiduciara (ďalej aj
„Banco Inbursa, S.A.“), ktorá je zároveň jeho správcom na základe zmluvy
9 založení fideikomisu.Členmi Fideikomisu F/125 sú:

(i) Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.01.1940 (ďalej aj „Carlos Slim Helú“),

(i) Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
14.05.1969 (ďalej aj „Patrick Slim Domiť“):

(iii) Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.02.1967 (ďalej aj „Carlos Slim Domiť):

(iv) Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodený dňa 30.04.1968 (ďalej aj Marco Antonio Slim Domiť"),

(v) Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 01.06.1970 (ďalej aj „Maria Soumaya Slim Domiť“):

(vi) Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 17.04.1977 (ďalej aj „Johanna Monigue Slim Domiť):
(vii) Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 22.08.1971 (ďalej aj „Vanessa Paola Slim Domiť).

Podľa mexického práva sa fideikomisy zriaďujú na základe zmluvy uzatvorenej
medzi fideikomitentami a správcom majetku (zvereneckou inštitúciou). S odkazom
na uvedené právne postavenie fideikomisu, podľa mexického právneho poriadku
(články 381 a nasledujúce Všeobecného zákona o obchodovateľných nástrojoch
úverových operácií uverejneného v Úradnom vestníku federácie dňa 27.08.1932)
zmluva ozriadení fideikomisu predstavuje zmluvu, prostredníctvom ktorej
fideikomitenti (v prípade Fideikomisu F/125 členovia rodiny Slim) zriadia autonómny
majetok, ktorého vlastníctvo prevedú na správcu (v prípade Fideikomisu F/125 na
spoločnosť Banco Inbursa, S.A.). Fideikomisy nemajú právnu subjektivitu.

Účelom acieľom Fideikomisu F/125 je dosiahnutie účelu (vprospech
fideikomitentov), ktorým je podľa zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125 zo dňa
06.03. 1997 (ďalej aj „Zmluva o zriadení Fideikomisu F/125“) stanovenie pravidiel
a mechanizmov radenia spoločnosti IC, udržanie akcií spoločnosti IC vo
zvereneckom majetku (Fideikomise F/125), spravovanie majetku Fideikomisu
F/125, realizácia korporátnych a majetkových práv priznaných akciami spoločnosti
IC. Fideikomis F/125 okrem akcií spoločnosti IC nemá žiadne ďalšie aktíva.

Správca Fideikomisu F/125, spoločnosť Banco Inbursa, S.A. na základe Zmluvy
9 zriadení Fideikomisu F/125 prevzala zodpovednosť za majetok a práva vnesené
do Fideikomisu F/125 jeho zriadením, pričom v pozícii jeho správcu vystupuje na
čisto administratívne účely, na základe čoho je zodpovedná za ochranu
a administratívu spojenú s majetkom vloženým do Fideikomisu F/125 bez toho, aby
mu prináležala kontrola nad samotným rozhodovaním o majetku vloženého do
Fideikomisu F/125. Jeho činnosť je obmedzená rozhodnutiami a uzneseniami
prijatými technickou komisiou Fideikomisu F/125 (ďalej aj „Technická komisia“).

Technická komisia je rozhodovacím a riadiacim orgánom Fideikomisu F/125 (všetky
mexické fideikomisy konajú prostredníctvom technickej komisie, ktorú určia samotní
fideikomitenti v zmluve o zriadení fideikomisu). Technická komisia má právomoc
rozhodnúť o nahradení správcu Fideikomisu F/125.

Rozhodovanie vo Fideikomise F/125 v zmysle Zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125
vyžaduje väčšinu zodpovedajúcu 80 % členov Technickej komisie. Každý člen
Technickej komisie má rovnakú rozhodovaciu právomoc a žiadny z nich nemá
právo veta. Členmi Technickej komisie je 6 z jeho 7 fideikomitentov, pričom
ekonomická účasť fideikomitentov vo Fideikomise F/125 nemá žiadny vplyv na
rozhodovanie Technickej komisie.

Technickú komisiu tvoria nasledovní členovia:
() — Patrick Slim Domit:

(i) — Carlos Slim Domit,

(iii) — Marco Antonio Slim Domit:

(iv) Maria Soumaya Slim Domit,

(v) Johanna Monigue Slim Domit,

(vl) Vanessa Paola Slim Domit.
2.7 Podiel spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeho jediný spoločník:
FCC Environment CEE GmbH s podielom na hlasovacích právach vo výške 100 %.
2.8 Podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má podiel na jeho zisku vo výške
100 %.

Nepriame podiely na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sú
nasledovné:

(i) Nepriamy podiel fideikomitentov Fideikomisu F/125 — Canosa Slim Helú,
Patricka Slim Domita, Canosa Slim Domita, Marca Antonia Slim Domita, Marie
Soumaya Slim Domit, Johanny Monigue Slim Domit, Vanessy Paoly Slim Domit
na základnom imaní Partnera verejného sektora, a teda aj na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti FCC
Environment CEE GmbH (s podielom na základnom imaní spoločnosti Partnera
verejného sektora vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FCC
Austria Abfall Service AG (s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom
imaní spoločnosti FCC Environment CEE GmbH spolu vo výške 100%), ďalej
prostredníctvom spoločnosti FCC SERVICIOS (s priamym ako aj nepriamym
podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG spolu
vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (s priamym podielom na základnom
imaní spoločnosti FCC SERVICIOS vo výške 100 %), ďalej prostredníctvom
spoločnosti INVERSORA CARSO (s priamym podielom na základnom imaní
spoločnosti FCCSA vo výške 9,765 %, nepriamym podielom na základnom
imaní spoločnosti FCCSA vo výške 8,46 % cez spoločnosť DDYG a nepriamym
podielom na základnom imaní spoločnosti FCCSA cez spoločnosť CEC vo
výške 51,36 %), ďalej prostredníctvom Fideikomisu F/125 (s podielom na
základnom imaní spoločnosti INVERSORA CARSO SA. vo výške
99,999995779 %, zodpovedá spolu podielu vo výške 69,585%,:

(ii) Okrem nepriameho podielu p. Carlosa Slim Helú podľa predchádzajúceho
bodu, nepriamy podiel pána Carlosa Slim Helú na základom imaní Partnera
verejného sektora prostredníctvom spoločnosti IASD (s nepriamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS vo výške 7 %, a to prostredníctvom spoločnosti FIS, v ktorej má
spoločnosť IASD 100% podiel, a ktorá má priamy podiel na základnom imaní
spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 7
%), v ktorej má pán Canos Slim Helú podiel na jej základnom imaní vo výške
100 %, zodpovedá podielu vo výške 7%:

il) Nepriamy podiel pani Esther Koplowitz na základnom imaní Partnera verejného
sektora, a teda aj na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora
prostredníctvom spoločnosti FCC Environment CEE GmbH (s podieom na
základnom imaní spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 85%), ďalej
prostredníctvom spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG (s priamym ako aj
nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Environment CEE
GmbH vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FCC SERVICIOS (s
priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC
Austria Abfall Service AG spolu vo výške 100%), ďalej prostredníctvom

7
2.9

spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (s priamym
podielom na základnom imaní spoločnosti FCC SERVICIOS vo výške 100 %),
ďalej prostredníctvom spoločnosti NUEVA SAMEDE (s priamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS vo výške 4,536 %), v ktorej má pani Esther Koplowitz podiel na
jej základnom imaní vo výške 100 %, ďalej prostredníctvom jej priameho podielu
na FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 0,033 %,
zodpovedá spolu podielu vo výške 4,569%:

(iv) Ostatní akcionári FCCSA dosahujú spolu nepriamy podiel na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora vo výške 18,9 %.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho
orgánu

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

(i) — Ing. Kamila Lukášová, trvale bytom Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby, Česká
republika:

(i) — Ing. Petr Morávek, trvale bytom 538 61 Kočí 181, Česká republika:
(ii) lng. Pavel Tomášek, trvale bytom Kľížová 87/9, 390 01 Tábor, Česká

republika:
(iv) Ing. Václav Nikl, trvale bytom Stľelničná 1969/36, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika.

Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora vzmysle 5 6a Zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon
č. 297/2008 Z. z.“) sú nasledovné fyzické osoby:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.01.1940,

Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 14.05.1969,

Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.02.1967:

Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas

de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty

mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 30.04.1968:

Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas

de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štátymexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 01.06.1970,

Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia

Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené

8
štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa
17.04.1977,

(vii) Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 22.08.1971,

(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“).

Koneční užívatelia výhod majú spolu nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora, na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora a v prípade
členov Technickej komisie aj na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora
prostredníctvom spoločnosti:

(l) FCC Environment CEE GmbH s podielom na základnom imaní spoločnosti
Partnera verejného sektora vo výške 100%, ďalej prostredníctvom spoločnosti:

(i) FCC Austria Abfall Service AG s priamym ako aj nepriamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FCC Environment CEE GmbH spolu vo výške 100%,
ďalej prostredníctvom spoločnosti:

(ii) —FCC SERVICIOS s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní
spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG spolu vo výške 100%, ďalej
prostredníctvom spoločnosti:

(iv) FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS s priamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FCC SERVICIOS vo výške 100 %, ďalej
prostredníctvom spoločnosti:

(il) — INVERSORA CARSO s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 9,765 %,
nepriamym podielom cez spoločnosť DDYG vo výške 8,46 % s podielom na
základnom imaní spoločnosti FCCSA vo výške 8,46 %, v ktorej má spoločnosť
INVERSORA CARSO zároveň podiel na základnom imaní vo výške 100 % a
nepriamym podielom cez spoločnosť CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES
vo výške 51,36 % s podielom na základnom imaní spoločnosti FCCSA vo výške
51,36 %, v ktorej má spoločnosť INVERSORA CARSO zároveň podiel na
základnom imaní vo výške 99,99 %, ďalej prostredníctvom,

(il) — Fideikomisu F/125 (s podielom na základnom imaní spoločnosti INVERSORA
CARSO S.A. vo výške 99,999995779 %), ďalej prostredníctvom spoločnosti:

(ii) lASD (s nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 7 %, a to prostredníctvom
spoločnosti FIS, v ktorej má spoločnosť IASD 100% podiel, a ktorá má priamy podiel
na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS vo výške 7 %):

vo výške 76,585 %.

Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod osoby uvedené v bode
3 Verifikačného dokumentu, nakoľko títo predstavujú rodinných príbuzných, ktorých je
možné podľa právnych predpisov Slovenskej republiky považovať za osoby blízke, na
základe čoho nemožno vylúčiť koordinované a dohodnuté konanie v zhode, v dôsledku
ktorého je pri spoločnom postupe splnená podmienka nepriameho podielu na základnom
imaní Partnera verejného sektora, na hospodárskom prospechu Partnera verejného
sektora a v prípade členov Technickej komisie aj na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora najmenej vo výške 25 %.

Oprávnená osoba vzhľadom na uvedené dospela k záveru, že aj keď osoby uvedené v
bode 3 Verifikačného dokumentu samostatne nemusia splňať kritériá podľa S 6a ods. 1
písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., Oprávnená osoba vtomto prípade zohľadnila v súlade
s 86a ods. 3 Zákona 297/2008 Z.z. skutočnosť, že osoby uvedené v bode 3 Verifikačného
dokumentu uvedené kritériá spoločne splňajú. Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba
dospela k záveru, že tieto osoby je možné považovať za konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň na základe Partnerom verejného
sektora predložených dokumentov a poskytnutých informácií neidentifikovala iných
konečných užívateľov Partnera verejného sektora.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi, ktorí by vykonávali funkciu v
Slovenskej republike

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora týmto čestne vyhlasuje, že nemá vedomosť otom, že
v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádza osoba,
ktorá by vykonávala verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne asodbomou starostlivosťou. Všetky
skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

V Bratislave dňa 07.05.2021

NA“Valko Marián 8. kartners, s.r.o.
Mgr. Michal Volný, LL.M., konateľ

10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VÄLKO MARIÁN

adx TTETTrHVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Zákon o registri“)

vypracoval: advokátska kancelária Valko Marián 8 partners, s.r.o., so sídlom
Porubského 2, 81106 Bratislava, IČO: 35 916 192, obchodná spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 34478/B (ďalej aj „Oprávnená osoba“)

pre: FCC Česká republika, s.r.o., so sídlom Ďáblická 791/89, 182 00 Praha
8 - Ďáblice, IČO: 45809712, obchodná spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka 12401
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 04.03.2019 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu
9 plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj Dohoda“).

Oprávnená osoba je vzmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s 8 11 ods. 6 Zákona o registri (ďalej aj „Verifikačný dokumenť").

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

(1) Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora:

fil) — Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

ii) — Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH:
(iv) Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG:

(v) Výpis zobchodného registra spoločnosti FCC Wiener Neustadt Abfall Service
Gesellschaft m.b.H.:

(vi) Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Environment CEE GmbH,
(vil) Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,

(vii) Notárska zápisnica spísaná notárom z Madridu (Jaime Recarte Casanova, notar)
zo dňa 20.04.2017,

(ix) Zoznam akcionárov spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,
(4) Výročná správa spoločnosti Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
(xi) Notárska zápisnica zo dňa 06.11.2019.

004312 544" 1141. EMAIL: OI
21931735, ZAPÍSANÝ V OBCHODN
SK, Ws IUSFU..
ISTRI O$ BRAT3: SRO, VLOŽKA Č: 34478/8


Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín
a dokumentov, poskytnutých informácií a zverejne dostupných zdrojov zistila
nasledovné:

2.1

2.2

2.3

2.4

Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je 123.375.000,00 Kč, rozsah
splatenia základného imania je 123.375.000,00 Kč.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Partner verejného sektora má jediného spoločníka:

FCC Environment CEE GmbH, so sidlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg,
Rakúsko, DIČ ATU 36792805, FN 32957t, so základným imaním 1.000.000,- EUR
(slovom jeden milión eur) (ďalej aj „FCC Environment CEE GmbH"), ktorého
obchodný podiel vo výške 123.375.000,00 Kč zodpovedá 100 % základného imania
Partnera verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH
Spoločníkmi spoločnosti FCC Environment CEE GmbH sú obchodné spoločnosti:

(l) FCC Austria Abfall Service AG, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325
Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel v spoločnosti FCC Environment
CEE GmbH zodpovedá sume vo výške 990.000,- EUR (99 %) (ďalej aj „FCC
Austria Abfall Service AG“),

(l) — FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H., so sídlom Hans-
Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel
v spoločnosti FCC Environment CEE GmbH zodpovedá sume vo výške
10.000,- EUR (1%) (ďalej aj „FCC Wiener Neustadt Abfall Service
Gesellschaft m.b.H.“). FCC Austria Abfall Service AG je zároveň jediným
spoločníkom FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H.

Akcionármi spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG sú obchodné
spoločnosti:

Akcionármi spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG sú obchodné spoločnosti:

(i) španielska spoločnosť FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDINGS,
S.A.U., so sídlom ul. Federico Salmón 13, 280 16 Madrid, DIČ: A-85484905
(ďalej aj „FCC SERVICIOS“), ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti
FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 94,5 %:

(i) španielska spoločnosť INTERNATIONAL SERVICES INC.., S.A.U., so sídlom
Avenida del Camino de Santiago 40, 280 50 Madrid, DIČ: A-28839124 (ďalej
aj „IS“ alebo „INTERNATIONAL SERVICES“), ktorej podiel na základnom
imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 5,5 %.

Spoločnosť INTERNATIONAL SERVICES je kontrolovaná spoločnosťou FCC
SERVICIOS, ktorá je priamym vlastníkom 100 % akcií spoločnosti
INTERNATIONAL SERVICES.

Spoločnosť FCC SERVICIOS je kontrolovaná španielskou spoločnosťou
FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., so sídlom ul. Balmes 36,

2
2.5

Barcelona, DIČ: A-28037224 (ďalej aj „FCCSA" alebo „FOMENTO DE
CONTRUCCIONES Y CONTRATAS)), ktorej podiel na základnom imaní FCC
SERVICIOS predstavuje 100 %.

Spoločnosť FCCSA je kontrolovaná akcionármi:

(i)

(i)

(ii)

(iv)

(v)

(vi)

spoločnosťou CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, S.A. de C.V (ďalej
aj „CEC alebo „CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES“), ktorá
predstavuje akciovú spoločnosť s variabilným kapitálom, založenú v Mexiku
D.F., dňa 15.12.2005 verejnou listinou 60.180 aktorá je zapísaná
v obchodnom registri v meste Mexiko D.F., na strane 34.4671, pričom jej
podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 51,34 %. Akcie
spoločnosti CEC nie sú obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov
a spoločnosť CEC nevydala žiadne upisovacie práva, akcie bez hlasovacieho
práva, konvertibilné dlhopisy alebo obligácie alebo záruky alebo podobné
nástroje, ktoré sú v obehu a mohli by zakladať právo priamo alebo nepriamo,
na upísanie alebo nadobudnutie akcií spoločnosti CEC,

spoločnosťou INVERSORA CARSO, S.A. de C.V (ďalej aj „IC alebo
„INVERSORA CARSO)), ktorá predstavuje akciovú spoločnosť s variabilným
kapitálom, založenú v Mexiku, D.F., dňa 26.01.1996, verejnou listinou číslo
24.409 a ktorá je zapísaná v obchodnom registri Federálneho dištriktu v knihe
3, zväzok 622, strana 281, pod číslom 179, pričom jej podiel na základnom
imaní FCCSA je 9,765 %. INVERSORA CARSO je zároveň 99,99 %
akcionárom spoločnosti CEC,

spoločnosťou SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L. Unipersonal, ktorá
predstavuje španielsku spoločnosť so sídlom Fortuny street 5, Madrid, CIF:
B-85993624 (ďalej aj spoločnosť „SAMEDE INVERSIONES“), ktorá je
vlastníkom 15,434 % akcií spoločnosti FCCSA a teda jej podiel na základnom
imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 15,434 %:

spoločnosťou NUEVA SAMEDE 2016, S.L. Unipersonal, ktorá predstavuje
španielsku spoločnosť so sídlom Fortuny street 5, Madrid, CIF: B87451456
(ďalej aj „NUEVA SAMEDE“), ktorá je vlastníkom 4,534 % akcií spoločnosti
FCCSA a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti FCC SA predstavuje
4,534 %,

fyzickou osobou - pani Esther Koplowitz Romero De Juseu (ďalej aj „Esther
Koplowitz“), ktorá je priamym vlastníkom 0,033 % akcií, v dôsledku čoho jej
podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 0,033 %. Esther
Koplowitz je zároveň 100 % akcionárom spoločnosti SAMEDE
INVERSIONES a 100 % akcionárom spoločnosti NUEVA SAMEDE,
v dôsledku čoho má pani Esther Koplowitz okrem jej priameho podielu na
základnom imaní spoločnosti FCSSA vo výške 0,033 % aj nepriamy podiel vo
výške 19,968 %, čo spolu predstavuje 20,001 % podiel na základnom imaní
spoločnosti FCCSA,

18,9 % akcií spoločnosti FCCSA je vo vlastníctve viacerých minoritných
akcionárov

Spoločnosť IC zároveň kontroluje spoločnosť CEC prostredníctvom akcií, ktoré
zodpovedajú 99,99 % jej základného imania. Spoločnosť IC je tak priamym
akcionárom spoločnosti FCCSA (9,76 %) ako aj jej nepriamym akcionárom (cez
spoločnosť CEC) (51,34%). Základné imanie spoločnosti IC je 150.156.758.312,55

3
mexických pesos, ktoré je rozvrhnuté na 55.960.492 akcií Série "A", ktoré
predstavujú kmeňové akcie na meno a sú plne upísané a splatené a zodpovedajú
fixnému kapitálu spoločnosti IC a na 1.365.607.090 akcií Série “B“", ktoré
predstavujú kmeňové akcie na meno, ktoré sú plne upísané a splatené
a zodpovedajú variabilnému kapitálu spoločnosti IC. Akcie spoločnosti IC nie sú
obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov. Spoločnosť IC nevydala
žiadne upisovacie práva, akcie bez hlasovacieho práva, konvertibilné dlhopisy
alebo obligácie alebo záruky alebo podobné nástroje, ktoré sú vobehu a môžu dať
právo priamo alebo nepriamo upísať alebo nadobudnúť akcie spoločnosti IC.

Rozdiel medzi akciami Série "A a akciami Série "B" je ten, že akcie Série "A"
predstavujú minimálny fixný kapitál, ktorý vyžadujú mexické právne predpisy. Obe
série dávajú svojim držiteľom rovnaké práva a povinnosti.

V zmysle uvedeného je akcionárska štruktúra spoločnosti IC nasledovná:Fixný kapitál - akcie Variabilný kapitál -
Akcionári série "A" akcie série "B"
Carlos Slim Domit 1 -
Marco Antonio Slim 1 -
Domit
Patrick Slim Domit 1 -
Maria Soumaya Slim 1 -
Domit
Vanessa Paola Slim 1 -
Domit
Johana Monigue Slim 1 -
Domit
Fideikomis F/125 — 55.960.486 1.365.607.090
zriadený a spravovaný
spoločnosťou Banco
Inbursa, S.A.,
Institución de Banca
Máltiple, Grupo
Financiero Inbursa
Spolu 55.960.492 1.365.607.090Z vyššie uvedeného vyplýva, že okrem Carlosa Slim Domita, Marca Antonia Slim
Domita, Patricka Slim Domita, Marie Soumaya Slim Domit, Vanessy Paola Slim
Domit a Johany Monigue Slim Domit, ktorí vlastnia po jednej akcii Série "A"
spoločnosti IC, je majoritným akcionárom spoločnosti IC, Fideikomis F/125: BANCO
INBURSA, S.A. F/0125 INVERSORA CARSO S8.A.B.DE C.V. (ďalej aj „Fideikomis
F125"), ktorý bol založený dňa 06.03.1997 spoločnosťou Banco Inbursa, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fiduciara (ďalej aj
„Banco Inbursa, S.A.“), ktorá je zároveň jeho správcom na základe zmluvy
9 založení fideikomisu.
2.6 Členmi Fideikomisu F/125 sú:

(i) Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.01.1940 (ďalej aj „Carlos Slim Helú“),

(i) Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
14.05.1969 (ďalej aj „Patrick Slim Domiť“):

(iii) Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.02.1967 (ďalej aj „Carlos Slim Domiť):

(iv) Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodený dňa 30.04.1968 (ďalej aj Marco Antonio Slim Domiť"),

(v) Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 01.06.1970 (ďalej aj „Maria Soumaya Slim Domiť“):

(vi) Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 17.04.1977 (ďalej aj „Johanna Monigue Slim Domiť):

(vii) Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko,
Spojené štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických,
narodená dňa 22.08.1971 (ďalej aj „Vanessa Paola Slim Domiť).

Podľa mexického práva sa fideikomisy zriaďujú na základe zmluvy uzatvorenej
medzi fideikomitentami a správcom majetku (zvereneckou inštitúciou). S odkazom
na uvedené právne postavenie fideikomisu, podľa mexického právneho poriadku
(články 381 a nasledujúce Všeobecného zákona o obchodovateľných nástrojoch
úverových operácií uverejneného v Úradnom vestníku federácie dňa 27.08.1932)
zmluva ozriadení fideikomisu predstavuje zmluvu, prostredníctvom ktorej
fideikomitenti (v prípade Fideikomisu F/125 členovia rodiny Slim) zriadia autonómny
majetok, ktorého vlastníctvo prevedú na správcu (v prípade Fideikomisu F/125 na
spoločnosť Banco Inbursa, S.A.). Fideikomisy nemajú právnu subjektivitu.

Účelom acieľom Fideikomisu F/125 je dosiahnutie účelu (vprospech
fideikomitentov), ktorým je podľa zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125 zo dňa
06.03.1997 (ďalej aj „Zmluva o zriadení Fideikomisu F/125“) stanovenie pravidiel
a mechanizmov radenia spoločnosti IC, udržanie akcií spoločnosti IC vo
zvereneckom majetku (Fideikomise F/125), spravovanie majetku Fideikomisu
F/125, realizácia korporátnych a majetkových práv priznaných akciami spoločnosti
IC. Fideikomis F/125 okrem akcií spoločnosti IC nemá žiadne ďalšie aktíva.
2.7

2.8

Správca Fideikomisu F/125, spoločnosť Banco Inbursa, S.A. na základe Zmluvy
9 zriadení Fideikomisu F/125 prevzala zodpovednosť za majetok a práva vnesené
do Fideikomisu F/125 jeho zriadením, pričom v pozícii jeho správcu vystupuje na
čisto administratívne účely, na základe čoho je zodpovedná za ochranu
a administratívu spojenú s majetkom vloženým do Fideikomisu F/125 bez toho, aby
mu prináležala kontrola nad samotným rozhodovaním o majetku vloženého do
Fideikomisu F/125. Jeho činnosť je obmedzená rozhodnutiami a uzneseniami
prijatými technickou komisiou Fideikomisu F/125 (ďalej aj „Technická komisia“).

Technická komisia je rzhodovacím a riadiacim orgánom Fideikomisu F/125 (všetky
mexické fideikomisy konajú prostredníctvom technickej komisie, ktorú určia samotní
fideikomitenti v zmluve o zriadení fideikomisu). Technická komisia má právomoc
rozhodnúť o nahradení správcu Fideikomisu F/125.

Rozhodovanie vo Fideikomise F/125 v zmysle Zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125
vyžaduje väčšinu zodpovedajúcu 80 % členov Technickej komisie. Každý člen
Technickej komisie má rovnakú rozhodovaciu právomoc a žiadny z nich nemá
právo veta. Členmi Technickej komisie je 6 z jeho 7 fideikomitentov, pričom

ekonomická účasť fideikomitentov vo Fideikomise F/125 nemá žiadny vplyv na
rozhodovanie Technickej komisie.

Technickú komisiu tvoria nasledovní členovia:

() Patrick Slim Domit:

(i) — Carlos Slim Domit,

(iii) — Marco Antonio Slim Domit,

(iv) Maria Soumaya Slim Domit,

(v) Johanna Monigue Slim Domit,

(vl) Vanessa Paola Slim Domit.

Podiel spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeho jediný spoločník:

FCC Environment CEE GmbH s podielom na hlasovacích právach vo výške 100 %.
Podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má podiel na jeho zisku vo výške
100 %.

Nepriame podiely na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sú
nasledovné:

(i) — Nepriamy podiel fideikomitentov Fideikomisu F/125 — Carlosa Slim Helú,
Patricka Slim Domita, Carlosa Slim Domita, Marca Antonia Slim Domita,
Marie Soumaya Slim Domit, Johanny Monigue Slim Domit, Vanessy Paoly
Slim Domit na základnom imaní Partnera verejného sektora, a teda aj na
hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom
spoločnosti FCC Environment CEE GmbH (s podielom na základnom imaní
spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 100%), ďalej
prostredníctvom spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG (s priamym ako
aj nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Environment
CEE GmbH spolu vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FCC
SERVICIOS (s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní

6
2.9

(i)

(ii)

spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG spolu vo výške 100%), ďalej
prostredníctvom spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS (s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC
SERVICIOS vo výške 100 %), ďalej prostredníctvom spoločnosti
INVERSORA CARSO (s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 9,765 % a
nepriamym podielom cez spoločnosť CONTROL EMPRESARIAL DE
CAPITALES vo výške 51,34 %), ďalej prostredníctvom Fideikomisu F/125 (s
podielom na základnom imaní spoločnosti INVERSORA CARSO S.A. vo
výške 99,999995779 %, zodpovedá spolu podielu vo výške 61,11 %:

Nepriamy podiel pani Esther Koplowitz na základnom imaní Partnera
verejného sektora, a teda aj na hospodárskom prospechu Partnera verejného
sektora prostredníctvom spoločnosti FCC Environment CEE GmbH (s
podielom na základnom imaní spoločnosti Partnera verejného sektora vo
výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FCC Austria Abfall Service
AG (s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti
FCC Environment CEE GmbH spolu vo výške 100%), ďalej prostredníctvom
spoločnosti FCC SERVICIOS (s priamym ako aj nepriamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG spolu vo výške
100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (s priamym podielom na základnom
imaní spoločnosti FCC SERVICIOS vo výške 100 %), ďalej prostredníctvom
spoločnosti SAMEDE INVERSIONES (s priamym podielom na základnom
imaní spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo
výške 15,434 %), v ktorej má pani Esther Koplowitz podiel na jej základnom
imaní vo výške 100 %, ďalej prostredníctvom spoločnosti NUEVA SAMEDE
(s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 4,534 %), v ktorej má pani
Esther Koplowitz podiel na jej základnom imaní vo výške 100 %, ďalej
prostredníctvom — jej priameho — podielu na FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 0,033 %, zodpovedá spolu
podielu vo výške 20.001%:

Ostatní akcionári FCCSA dosahujú spolu nepriamy podiel na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora vo výške 18,9 %.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho
orgánu

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

(i)

(ii)
(ii)

(iv)

Ing. Kamila Lukášová, trvale bytom Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby, Česká
republika:

Ing. Petr Morávek, trvale bytom 538 61 Kočí 181, Česká republika:

Ing. Pavel Tomášek, trvale bytom Kľížová 87/9, 390 01 Tábor, Česká
republika:

Ing. Václav Nikl, trvale bytom Stľelničná 1969/36, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika.

Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.
Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora vzmysle 5 6a Zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon
č. 297/2008 Z. z.“) sú nasledovné fyzické osoby:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.01.1940,

Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 14.05.1969,

Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.02.1967:

Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 30.04.1968:

Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 01.06.1970,

Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené
štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa
17.04.1977,

Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 22.08.1971,(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“).

Koneční užívatelia výhod majú spolu nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora, na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora a v prípade
členov Technickej komisie aj na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora
prostredníctvom spoločnosti:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

FCC Environment CEE GmbH s podielom na základnom imaní spoločnosti
Partnera verejného sektora vo výške 100%, ďalej prostredníctvom spoločnosti:

FCC Austria Abfall Service AG s priamym ako aj nepriamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FCC Environment CEE GmbH spolu vo výške 100%,
ďalej prostredníctvom spoločnosti:

FCC SERVICIOS s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní
spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG spolu vo výške 100%, ďalej
prostredníctvom spoločnosti:

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS s priamym podielom na
základnom imaní spoločnosti FCC SERVICIOS vo výške 100 %, ďalej
prostredníctvom spoločnosti:
(v) INVERSORA CARSO s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 9,765 % a
nepriamym podielom cez spoločnosť CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES
vo výške 51,34 %, ďalej prostredníctvom:

(vi) Fideikomisu F/125 (s podielom na základnom imaní spoločnosti INVERSORA
CARSO S.A. vo výške 99,999995779 %, spolu vo výške 61,11 %:

Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod osoby uvedené v bode
3 Verifikačného dokumentu, nakoľko títo predstavujú rodinných príbuzných, ktorých je
možné podľa právnych predpisov Slovenskej republiky považovať za osoby blízke, na
základe čoho nemožno vylúčiť koordinované a dohodnuté konanie v zhode, v dôsledku
ktorého je pri spoločnom postupe splnená podmienka nepriameho podielu na základnom
imaní Partnera verejného sektora, na hospodárskom prospechu Partnera verejného
sektora a v prípade členov Technickej komisie aj na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora najmenej vo výške 25 %.

Oprávnená osoba vzhľadom na uvedené dospela k záveru, že aj keď osoby uvedené v
bode 3 Verifikačného dokumentu samostatne nemusia splňať kritériá podľa S Ga ods. 1
písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., Oprávnená osoba vtomto prípade zohľadnila v súlade
s 86a ods. 3 Zákona 297/2008 Z.z. skutočnosť, že osoby uvedené v bode 3 Verifikačného
dokumentu uvedené kritériá spoločne splňajú. Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba
dospela k záveru, že tieto osoby je možné považovať za konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň na základe Partnerom verejného
sektora predložených dokumentov a poskytnutých informácií neidentifikovala iných
konečných užívateľov Partnera verejného sektora.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi, ktorí by vykonávali funkciu v
Slovenskej republike

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora týmto čestne vyhlasuje, že nemá vedomosť otom, že
v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádza osoba,
ktorá by vykonávala verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne asodbomou starostlivosťou. Všetky
skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

V Bratislave dňa 18.02.2020

NAŠValko Marián 8. fartners, s.r.o.
Mgr. Michal Volný, LL.M., konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VAÄLKO MARIÁN

FT] TTETTrHVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Zákon o registri“)

vypracoval: advokátska kancelária Valko Marián 8 partners, s.r.o., so sídlom
Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 916 192, obchodná spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 34478/B (ďalej aj „Oprávnená osoba“)

pre: FCC Česká republika, s.r.o., so sídlom Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 -
Ďáblice, IČO: 45809712, obchodná spoločnosť zapísaná vobchodnom
registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka 12401 (ďalej aj „Partner
verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 04.03.2019 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení
povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument
v súlade s 5 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj „Verifikačný dokumenť).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

(i) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora k 03.05.2017:
(ii) Výpis obchodného registra Partnera verejného sektora:

(iii) Výpis z obchodného regitra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH:

(iv) Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,

(v) Výpis z obchodného registra spoločnosti FCC Wiener Neustadt Abfall Service
Gesellschaft m.b.H.:

(vi) Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Environment CEE GmbH:
(vi) — Spoločenská zmluva spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG,

(vii) — Notárska zápisnica spísaná notárom z Madridu (VALERIO PÉREZ DE MADRID
CARRERAS, notar) zo dňa 01.08.2018:

(ie) Zoznam akcionárov spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG.
2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a dokumentov,
poskytnutých informácií a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné:

1USFUBD: SRO, VLOŽKA č.: 3447876


2.1

2.2

2.3

24

2.5

Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je 123.375.000,00 Kč, rozsah splatenia
základného imania je 123.375.000,00 Kč.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Partner verejného sektora má jediného spoločníka:
FCC Environment CEE GmbH, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg,
Rakúsko, DIČ ATU 36792805, FN 32957t, so základným imaním 1.000.000,- EUR
(slovom jeden milión eur) (ďalej aj ,FCC Environment CEE GmbH“), ktorého obchodný

podiel vo výške 123.375.000,00 Kč zodpovedá 100 % základného imania Partnera
verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti FCC Environment CEE GmbH
Spoločníkmi spoločnosti FCC Environment CEE GmbH sú obchodné spoločnosti:

() — FCC Austria Abfall Service AG, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, 2325
Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel v spoločnosti FCC Environment CEE
GmbH zodpovedá sume vo výške 990.000,- EUR (99 %) (ďalej aj ,FCC Austria
Abfall Service AG"):

(i) FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H., so sídlom Hans-
Hruschka-Gasse 9, 2325 Himberg, Rakúsko, ktorej obchodný podiel v spoločnosti
FCC Environment CEE GmbH zodpovedá sume vo výške 10.000,- EUR (1%)
(ďalej aj ,FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H.“). FCC
Austria Abfall Service AG je zároveň jediným spoločníkom FCC Wiener Neustadt
Abfall Service Gesellschaft m.b.H.

Štatutárnym orgánom FCC Environment CEE GmbH sú konatelia:

(i) Ing. Arnost Kastner, dátum narodenia: 20.06.1971:

(ii) — Johannes Peter Spalek, dátum narodenia: 15.06.1968,

(iii) Antonio Hervella Garces, dátum narodenia: 16.12.1970:

(iv) Mag. Bjôm Mittendorfer, dátum narodenia: 30.03.1970,

(v) Istvan Nemeth, dátum narodenia: 18.07.1962.

Akcionármi spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG sú obchodné spoločnosti:

(i) španielska spoločnosť FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., so sídlom ul. Federico
Salmón 13, Madrid, DIČ: A-28541639 (ďalej aj „FCCMA“), ktorej podiel na
základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 0,02 %:

(i) španielska spoločnosť FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS SA.,
so sídlom ul. Balmes 36, Barcelona, DIČ: A-28037224 (ďalej aj ,„FCCSA" alebo
„FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS“, ktorej podiel na
základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG predstavuje 99,98
%.

Spoločnosť FCCMA je kontrolovaná spoločnosťou FCCSA, ktorá je priamym vlastníkom
7.126.457 akcií, ktoré predstavujú 98,97 % základného imania spoločnosti FCCMA
a nepriamym wlastníkom 75.453 akcií, ktoré predstavujú 1,03 % akcií spoločnosti
FGCCMA.

Spoločnosť FCCSA je kontrolovaná akcionármi:

(i) — spoločnosťou CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, S.A. de C.V (ďalej aj
„CEC" alebo „CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES“), ktorá predstavuje

2
(ii)

(iii)

(v)

(v)

(vi)

(vii)

akciovú spoločnosť s variabilným kapitálom, založenú v Mexiku D.F., dňa
15.12.2005 verejnou listinou 60.180 a ktorá je zapísaná vobchodnom registri
v meste Mexiko D.F., na strane 34.4671, pričom jej podiel na základnom imaní
spoločnosti FCCSA predstavuje 51,34 %. Akcie spoločnosti CEC nie sú
obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov a spoločnosť CEC nevydala
žiadne upisovacie práva, akcie bez hlasovacieho práva, konvertibilné dlhopisy
alebo obligácie alebo záruky alebo podobné nástroje, ktoré sú vobehu a mohli
by zakladať právo priamo alebo nepriamo, na upísanie alebo nadobudnutie akcií
spoločnosti CEC:

spoločnosťou INVERSORA CARSO, S.A. de CV (ďalej aj „IC alebo
„INYERSORA CARSO“), ktorá predstavuje akciovú spoločnosť s variabilným
kapitálom, založenú v Mexiku, D.F., dňa 26.01.1996, verejnou listinou číslo
24.409 a ktorá je zapísaná v obchodnom registri Federálneho dištriktu v knihe 3,
zväzok 622, strana 281, pod číslom 179, pričom jej podiel na základnom imaní
FCCSA je 9,76 %. INVERSORA CARSO je zároveň 99,99 % akcionárom
spoločnosti CEC,

spoločnosťou SAMEDE INVERSIONES 2010, SL. Unipersonal, ktorá
predstavuje španielsku spoločnosť so sídlom Fortuny street 5, Madrid, CIF: B-
85993624 (ďalej aj spoločnosť „SAMEDE INVERSIONES)), ktorá je vlastníkom
15,446 % akcií spoločnosti FCCSA a teda jej podiel na základnom imaní
spoločnosti FCCSA predstavuje 15,446 %:

spoločnosťou NUEVA SAMEDE 2016, S.L. Unipersonal, ktorá predstavuje
španielsku spoločnosť so sídlom Fortuny street 5, Madrid, CIF: B87451456 (ďalej
aj „NUEVA SAMEDE)), ktorá je vlastníkom 4,533 % akcií spoločnosti FCCSA
a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 4,533 %:

fyzickou osobou - pani Esther Koplowitz Romero De Juseu (ďalej aj „Esther
Koplowitz“), ktorá je priamym vlastníkom 0,033 % akcií, v dôsledku čoho jej
podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA predstavuje 0,033 %. Esther
Koplowitz je zároveň 100 % akcionárom spoločnosti SAMEDE INVERSIONES
a 100 % akcionárom spoločnosti NUEVA SAMEDE, v dôsledku čoho má pani
Esther Koplowitz okrem jej priameho podielu na základnom imaní spoločnosti
FCSSA vo výške 0,033 % aj nepriamy podiel vo výške 19,979 %, čo spolu
predstavuje 20,012 % podiel na základnom imaní spoločnosti FCCSA,

nadáciou BILL % MELINDA GATES FOUNDATION TRUST a
spoločnosťou CASCADE INVESTMENT, LLC., ktoré sú spolu vlastníkmi 5,73 %
akcií spoločnosti FCCSA a teda ich podiel na základnom imaní spoločnosti
FCCSA predstavuje 5,73 %,

13,15 % akcií spoločnosti FCCSA je vo vlastníctve viacerých minoritných
akcionárov.

Spoločnosť IC zároveň kontroluje spoločnosť CEC prostredníctvom akcií, ktoré
zodpovedajú 99,99 % jej základného imania. Spoločnosť IC je tak priamym akcionárom
spoločnosti FCCSA (9,76 %) ako aj jej nepriamym akcionárom (cez spoločnosť CEC)
(51,34%). Základné imanie spoločnosti IC je 150.156.758.312,55 mexických pesos,
ktoré je rozvrhnuté na 55.960.492 akdí Série "A", ktoré predstavujú kmeňové akcie na
meno a sú plne upísané a splatené a zodpovedajú fixnému kapitálu spoločnosti IC a
na 1.365.607.090 akcií Série "B", ktoré predstavujú kmeňové akcie na meno, ktoré sú
plne upísané a splatené a zodpovedajú variabilnému kapitálu spoločnosti IC. Akcie
spoločnosti IC nie sú obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov. Spoločnosť
IC nevydala žiadne upisovacie práva, akcie bez hlasovacieho práva, konvertibilné

3
2.6

dlhopisy alebo obligácie alebo záruky alebo podobné nástroje, ktoré sú v obehu a môžu
dať právo priamo alebo nepriamo upísať alebo nadobudnúť akcie spoločnosti IC.
Rozdiel medzi akciami Série "A aakciami Série "B" je ten, že akcie Série "A"
predstavujú minimálny fixný kapitál, ktorý vyžadujú mexické právne predpisy. Obe série
dávajú svojim držiteľom rovnaké práva a povinnosti.

V zmysle uvedeného je akcionárska štruktúra spoločnosti IC nasledovná:

Fixný kapitál - akcie Variabilný kapitál -
Akcionári série "A" akcie série "B"
Carlos Slim Domit 1 -
Marco Antonio Slim 1 -
Domit
Patrick Slim Domit 1 -
Maria Soumaya Slim 1 -
Domit
Vanessa Paola Slim 1 -
Domit
Johana Monigue Slim 1 -
Domit
Fideikomis F/125 — 55.960.486 1.365.607.090
zriadený a spravovaný
spoločnosťou Banco
Inbursa, S.A., Institución
de Banca Múltiple,
Grupo Financiero
Inbursa
Spolu 55.960.492 1.365.607.090

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okrem Carlosa Slim Domita, Marca Antonia Slim
Domita, Patricka Slim Domita, Maríg Soumaya Slim Domit, Vanessy Paola Slim Domit
a Johany Monigue Slim Domit, ktorí vlastnia po jednej akcii Série "A" spoločnosti IC, je
majoritným akcionárom spoločnosti IC, Fideikomis F/125: BANCO INBURSA, S.A.
F/0125 INVERSORA CARSO S.A.B.DE C.V. (ďalej aj „Fideikomis F/125"), ktorý bol
založený dňa 06.03.1997 spoločnosťou Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fidu ciara (ďalej aj „Banco Inbursa, S.A.“),
ktorá je zároveň jeho správcom na základe zmluvy o založení fideikomisu.

Členmi Fideikomisu F/125 sú:

(i) Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.01.1940 (ďalej aj „Carlos Slim Helú“):

(il) — Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
14.05.1969 (ďalej aj „Patrick Slim Domiť"),
(iii) Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
28.02.1967 (ďalej aj „Carlos Slim Domiť"),

(iv) Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty
mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa
30.04.1968 (ďalej aj „Marco Antonio Slim Domiť"),

(v) Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené
štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa
01.06.1970 (ďalej aj „Maria Soumaya Slim Domiť),

(vi) Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené
štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa
17.04.1977 (ďalej aj „Johanna Monigue Slim Domiť):

(vii) Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené
štáty mexické, štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa
22.08.1971 (ďalej aj Vanessa Paola Slim Domiť").Podľa mexického práva sa fideikomisy zriaďujú na základe zmluvy uzatvorenej medzi
fideikomitentami a správcom majetku (zvereneckou inštitúciou). S odkazom na
uvedené právne postavenie fideikomisu, podľa mexického právneho poriadku (články
381 anasledujúce Všeobecného zákona o obchodovateľných nástrojoch úverových
operácií uverejneného vÚradnom vestníku federácie dňa 27.08.1932) zmluva
o zriadení fidelkomisu predstavuje zmluvu, prostredníctvom ktorej fideikomitenti (v
prípade Fideikomisu F/125 členovia rodiny Slim) zriadia autonómny majetok, ktorého
vlastníctvo prevedú na správcu (v prípade Fideikomisu F/125 na spoločnosť Banco
Inbursa, S.A.). Fideikomisy nemajú právnu subjektivitu.

Účelom a cieľom Fidelkomisu F/125 je dosiahnutie účelu (v prospech fideikomitentov),
ktorým je podľa zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125 zo dňa 06.03.1997 (ďalej aj
„Zmluva o zriadení Fideikomisu F/125“) stanovenie pravidiel a mechanizmov riadenia
spoločnosti IC, udržanie akcií spoločnosti IC vo zvereneckom majetku (Fideikomise
F/125), spravovanie majetku Fideikomisu F/125, realizácia korporátnych a majetkových
práv priznaných akciami spoločnosti IC. Fideikomis F/125 okrem akcií spoločnosti IC
nemá žiadne ďalšie aktíva.

Správca Fideikomisu F/125, spoločnosť Banco Inbursa, S.A. na základe Zmluvy
o zriadení Fideikomisu F/125 prevzala zodpovednosť za majetok a práva vnesené do
Fideikomisu F/125 jeho zriadením, pričom v pozícii jeho správcu vystupuje na čisto
administratívne účely, na základe čoho je zodpovedná za ochranu a administratívu
spojenú s majetkom vloženým do Fideikomisu F/125 bez toho, aby mu prináležala
kontrola nad samotným rozhodovaním o majetku vloženého do Fideikomisu F/125. Jeho
činnosť je obmedzená rozhodnutiami a uzneseniami prijatými technickou komisiou
Fideikomisu F/125 (ďalej aj „Technická komisia“).

Technická komisia je rozhodovacím a riadiacim orgánom Fideikomisu F/125 (všetky
mexické fideikomisy konajú prostredníctvom technickej komisie, ktorú určia samotní
fideikomitenti v zmluve o zriadení fideikomisu). Technická komisia má právomoc
rozhodnúť o nahradení správcu Fideikomisu F/125.
2.7

2.8

Rozhodovanie vo Fideikomise F/125 v zmysle Zmluvy o zriadení Fideikomisu F/125
vyžaduje väčšinu zodpovedajúcu 80 % členov Technickej komisie. Každý člen
Technickej komisie má rovnakú rozhodovaciu právomoc a žiadny z nich nemá právo
veta. Členmi Technickej komisie je 6 z jeho 7 fideikomitentov, pričom ekonomická účasť
fideikomitentov vo Fideikomise F/125 nemá žiadny vplyv na rozhodovanie Technickej
komisie.

Technickú komisiu tvoria nasledovní členovia:

()

(ii)
iii)
(iv)
(v)
(vi)

Patrick Slim Domit:

Carlos Slim Domit:

Marco Antonio Slim Domit:
Maria Soumaya Slim Domit:
Johanna Monigue Slim Domit,
Vanessa Paola Slim Domit.

Podiel spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeho jediný spoločník:

FCC Environment CEE GmbH s podielom na hlasovacích právach vo výške 100 %.

Podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má podiel na jeho zisku vo výške 100 %.

Nepriame podiely na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sú
nasledovné:

()

(i)

Nepriamy podiel fideikomitentov Fideikomisu F/125 — Carlosa Slim Helú, Patricka
Slim Domita, Carlosa Slim Domita, Marca Antonia Slim Domita, Marie Soumaya
Slim Domit, Johanny Monigue Slim Domit, Vanessy Paoly Slim Domit na
základnom imaní Partnera verejného sektora, a teda aj na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti FCC
Environment CEE GmbH (s podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FCC Austria Abfall
Service AG (s priamym ako aj nepriamym podielom na základnom imaní
spoločnosti FCC Environment CEE GmbH vo výške 100%), ďalej prostredníctvom
spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (s priamym
ako aj nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall
Service AG vo výške 100 %), ďalej prostredníctvom spoločnosti INVERSORA
CARSO (s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 9,76 % a nepriamym podielom
gez spoločnosť CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES vo výške 51,34 %),
ďalej prostredníctvom Fideikomisu F/125 (s podielom na základnom imaní
spoločnosti INVERSORA CARSO SA. vo výške 99,9999957798 %, zodpovedá
spolu podielu vo výške 61,11 %:

Nepriamy podiel pani Esther Koplowitz na základnom imaní Partnera verejného
sektora, a teda aj na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora
prostredníctvom spoločnosti FCC Environment CEE GmbH (s podielom na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%), ďalej
prostredníctvom spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG (s priamym ako aj
nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Environment CEE
GmbH vo výške 100%), ďalej prostredníctvom spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (s priamym ako aj nepriamym podielom na

6
2.9

2.10

základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG vo výške 100 %),
ďalej prostredníctvom spoločnosti SAMEDE INVERSIONES (s priamym podielom
na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS vo výške 15,446 %), v ktorej má pani Esther Koplowitz podiel na
jej základnom imaní vo výške 100 %, ďalej prostredníctvom spoločnosti NUEVA
SAMEDE (s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo výške 4,533 %), v ktorej má pani Esther
Koplowitz podiel na jej základnom imaní vo výške 100 %, ďalej prostredníctvom
jej priameho podielu na FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS vo
výške 0,033 %, zodpovedá spolu podielu vo výške 20,010 %:

(ii) Ostatní akcionári FCCSA dosahujú spolu nepriamy podiel na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora vo výške 18,88 %.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho

orgánu

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

(i) Ing. Kamila Lukášová, trvale bytom Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby, Česká
republika:

(i) — Ing. Petr Morávek, trvale bytom 538 61 Kočí 181, Česká republika:
(iii) Ing. Pavel Tomášek, trvale bytom Kľížová 87/9, 390 01 Tábor, Česká republika:

(iv) Ing. Václav Nikl, trvale bytom Stfelničná 1969/36, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika.

Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.
Dozorný orgán Partnera verejného sektora
Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu, ktorú tvoria nasledovní členovia:

(i) — Ing. Amošt Kastner, trvale bytom Jiráskova 1199, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika:

(il) — Bjôm Mittendorfer, trvale bytom Mittelgasse 17-19/20, 1060 Viedeň, Rakúska
republika:

(iii) Antonio Hervella Garces, trvale bytom Wiedner Hauptstraše 111/25, 1050
Viedeň, Rakúska republika:

(iv) Johannes Peter Spalek, trvale bytom Juchgasse 18/1/29, 1030 Viedeň Rakúska
republika.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle 8 6a Zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č. 297/2008 Z. z.“) sú
nasledovné fyzické osoby:

()

(ii)

Carlos Slim Helú, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.01.1940:

Patrick Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 14.05.1969:
(iii) Carlos Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 28.02.1967:

(iv) Marco Antonio Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodený dňa 30.04.1968:

(v) Maria Soumaya Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 01.06.1970:

(vi) Johanna Monigue Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 17.04.1977:

(vii) Vanessa Paola Slim Domit, trvale bytom Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, CP 11000, Mexiko, Spojené štáty mexické,
štátny príslušník Spojených štátov mexických, narodená dňa 22.08.1971.

Koneční užívatelia výhod uvedení v bode 3 Verifikačného dokumentu majú spolu nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a teda aj na hospodárskom
prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti:

(i) — FCC Environment CEE GmbH s podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške 100 %, ďalej prostredníctvom spoločnosti:

(ii) —FCC Austria Abfall Service AG s podielom na základnom imaní spoločnosti FCC
Environment CEE GmbH vo výške 100 % (z toho 99 % priamo a nepriamo 1 % cez
spoločnosť FCC Wiener Neustadt Abfall Service Gesellschaft m.b.H., v ktorej má FCC
Austria Abfall Service AG podiel na základnom imaní vo výške 100 %), ďalej
prostredníctvom spoločnosti:

(iii) — FCCSA s podielom na základnom imaní spoločnosti FCC Austria Abfall Service AG vo
výške 100 % (99,98 priamo a 0,02 % nepriamo cez spoločnosť FCCMA, v ktorej má
spoločnosť FCCSA podiel na základnom imaní vo výške 100 %), ďalej prostredníctvom
spoločnosti:

(iv) INVERSORA CARSO s podielom na základnom imaní spoločnosti FCCSA vo výške
61,11 % (z toho 9,76 % priamo a nepriamo 51,34 % cez spoločnosť CEC s podielom
na základnom imaní spoločnosti FCCSA vo výške 51,34 %, v ktorej má spoločnosť
INVERSORA CARSO zároveň podiel na základnom imaní vo výške 99,89 %, ďalej
prostredníctvom:

(v) Fidelkomisu F/125 s podielom na základnom imaní spoločnosti INVERSORA CARSO
Vo výške 99,9899995779 %,

ktorý zodpovedá podielu spolu vo výške 61,11 2
(ďalej aj ,Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod osoby uvedené vbode 3
Verifikačného dokumentu, nakoľko títo predstavujú rodinných príbuzných, ktorých je možné
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky považovať za osoby blízke, na základe čoho
nemožno vylúčiť koordinované a dohodnuté konanie v zhode, v dôsledku ktorého je pri
spoločnom postupe splnená podmienka nepriameho podielu aspoň 25 % na hlasovacích
právach a podiele na zisku Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba vzhľadom na
uvedené dospela k záveru, že aj keď osoby uvedené vbode 3 Verifikačného dokumentu
samostatne nemusia splňať kritériá podľa 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

8
a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon 297/2008 Z.z."), Oprávnená osoba
v tomto prípade zohľadnila v súlade s $ Ga ods. 3 Zákona 297/2008 Z.z. skutočnosť, že osoby
uvedené v bode 3 Verifikačného dokumentu uvedené kritériá spoločne splňajú. Z uvedeného
dôvodu Oprávnená osoba dospela k záveru, že tieto osoby je možné považovať za konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň na
základe Partnerom verejného sektora predložených dokumentov a poskytnutých informácií
neidentifikovala iných konečných užívateľov Partnera verejného sektora.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi, ktorí by vykonávali funkciu v
Slovenskej republike.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora týmto čestne vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že v riadiacej
alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádza osoba, ktorá by
vykonávala verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 07.03.2019

AA

Valko Marián 8 partners, s.r.o.
Mgr. Michal Volný, LL.M., konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×