Nezaradený subjekt

ASTOM-4PS s.r.o.

Dobšiná
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Vlčia Dolina , Dobšiná

Záznam platný od: 14. Marec 2019

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Majerčák
Adresa:
Nová 784 Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.03.2019 do: 29.09.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)I. ASTOM-4PS s.r.o.

sídlo: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

IČO: 45 900 078

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel:

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného sektora")

Sro, Vložka č.: 26502/Va
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba")

1.1

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného
sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam
dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto vaerifikačného dokumentu), boli v prípade
Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako
kaneční užívatelia výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o AML“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto
Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I.“).

Meno, priezvisko, titul: Pavol Majerčák, Ing.
Trvale bytom: Nová 784, 049 25 Dobšiná
Narodená: 22.08.1986

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike
Verifikačný dokument1.2

2.1

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod IT." . a spolu s Konečným užívateľom výhod I.
ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a
vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej bali
následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
c) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) Zoznam akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spol. ESIN group, a. s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,
h) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

1) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,
j) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

k) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

m) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej,

n) doklad totožnosti Ing. Pavla Majerčáka.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej
len „Verifikačný dokument") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce
sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 2.500,- EUR (50% podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora),

- Ing. Pavla Majerčáka, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, narodený: 22.08.1986, ktorý ako spoločník
disponuje obchodným podielom vo výške 2.500,- EUR (50% podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Partnera verejného
sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry Partnera verejného sektora.

strana 2


Verifikačný dokument strana 32.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN group, a. s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P (ďalej aj
predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4, s.
r. 0., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B
(ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. 0.7), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Webfork,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR
(100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 26286/B
(ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR.


Verifikačný dokument strana 4b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, ato Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od
Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich
vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela
k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spíňa so
svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške
viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na hospodársky prospech
v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť:
SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

a so svojim priamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo
výške viac ako 25%, so svojim priamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na hospodársky prospech
v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Pavol Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, Slovenská
republika, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej

republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 0 ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného
sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná
každý z konateľov samostatne.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto


Verifikačný dokument strana 5Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria
konatelia spoločnosti:
- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, ktorý nie je verejným
funkcionárom,
- Ing. Pavol Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, Slovenská
republika, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, narodený
22.08.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je
Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 5
Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa
ust. $ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu
postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej
v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade
s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky
skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020án Gocník, LL.M.

zod kát a prokurista
advokátska kancelária

SOÚKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

1Co:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

SK2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

ASTOM-4PS, s. r. o.

Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25

45 900 078

2023126622

SK2023126622

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., Oddiel: Sro,
Vložka č.: 26502/V

Ing. Pavlom Majerčákom, konateľom,

Ing. Vlastimilom Majerčákom, konateľom

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ASTOM-4PS“)

Článok 1

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Pavol Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Nová 784, 049 25 Dobšiná

Narodený: 22.08.1986

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1I.“)

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod II.“ .“ a spolu s Konečným užívateľ výhod I. ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. S 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- > Konečný užívateľ výhod I. ako spoločník Partnera s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 50% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške
50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%,

- Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je spoločníkom Partnera,
s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 30% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 30%.

- Fyzická osoba: Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s.
s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel
na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, (ii)
prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je spoločníkom Partnera, s podielom na
základnom imaní Partnera vo výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 20% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania Partnera vo výške 20%. Na základe uvedeného
lng. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25, narodený:
09.04.1984, štátna príslušnosť: SR nespíňa podmienky jeho identifikácie ako
konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. $ Ga Zákona o ochrane.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. ASTOM-4PS a spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. ASTOM-
4PS, zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a.

s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ASTOM-4PS a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. ASTOM-4PS, jej konateľov ajej spoločníkov
a akcionárov a členov predstavenstva spol. ESIN group, a. s., vktorom
vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem Ing. Pavla
Majerčáka, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa
22.08.1987a Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ASTOM-4PS alebo na jej základnom
imaní,
1.

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
ASTOM-4PS alebo akéhokoľvek ich člena,

- “by ovládala spol. ASTOM-4PS iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ASTOM-4PS alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

dď) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
e) AI č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. ASTOM-4PS Ing. Pavol
Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia:
22.08.1986,

b) je vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. ASTOM-4PS spol. ESIN group,
a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel
na základnom imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%:

- pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná,
dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. ASTOM-4PS, uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať
v mene spol. ASTOM-4PS každý samostatne:
a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený:
22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
b) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovení

m
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 01.03.2019

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×