Nezaradený subjekt

TO pharm spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova , Prešov

Záznam platný od: 3. Máj 2019

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 811 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA | PVS) — Právnická osoba

Obchodné meno

TO pharm spol. s r.o.Sídlo

Čapajevova 23, 080 01 PrešovIdentifikačné číslo (IČO)

48 134 325Označenie registra,
v ktorom je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Číslo zápisu v registri

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 31418/P.Základné imanie

5 000 EUR

Rozsah splatenia

5 000 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci

Ja1 Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol Schneider.Adresa trvalého pobytu

Oravská 6433/2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954

Štátna príslušnosť SR

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz
Výška vkladu 4 250 EUR

Výška splateného vkladu 4 250 EUR| Právo na hospodársky

prospech/podiel na hlasovacích
právach azisku

Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS2 Meno, priezvisko, titulPaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.Adresa trvalého pobytu

Oravská 6433/2, Prešov 080 01Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár NieTotožnosť overená

Občiansky preukazVýška vkladu

750 EURVýška splateného vkladu

750 EUR

Právo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach aziskuSpoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS


Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

s Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.04.2015 a ustanovenia 8 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:

s Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

e Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia

1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider

Adresa trvalého pobytu | Oravská 6433/2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954
| Štátna príslušnosť SR

Funkcia konateľ

Verejný funkcionár Nie ]

Totožnosť overená Občiansky preukaz

Spôsob konania v mene V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k
| A g É

PVS napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému

menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis2 ] Meno, priezvisko, titul PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.

Adresa trvalého pobytu Oravská 6433/2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 16.10.1951

Štátna príslušnosť SR

Funkcia konateľ

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

Spôsob konania v mene V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k
PVS napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnémumenu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa

| 04.04.2019, Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.04.2015 a písomného vyhlásenia PVS zo
29.04.2019. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 | Meno, priezvisko, | Ing. Karol Schneider
titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 6433/2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz |KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS, Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľa | Meno, priezvisko, titul | ......

Adresa trvalého pobytu — | ......| Dátum narodenia — |...Štátna príslušnosť — |...| Verejný funkcionár

Totožnosť overená

FunkciaIdentifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením $ 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
| pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou |
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, ato Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 04.04.2019, vktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného
znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.04.2015, ako aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu

ŠŤTAOŤ—o FZ. 5%)
s
predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade |

totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby

vyhlásenie KUV zo dňa 29.04.2019, podľa ktorého

s nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

e > neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

s nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo vktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo |
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

s > je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

s nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
| Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie |

| |
D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
TO pharm spol. s r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch
zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona
číslo 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti a ochrane pred |

financovaním terorizmu aže skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou |
skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom |
auditu, číslo licencie 398,Identifikačné číslo - IČO: 50 598171 o . o
| Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ
Miesto a dátum > V Košiciach dňa 30.4.2019
Podpis | HRAN |

a,

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×