Nezaradený subjekt

SANION HOLDING s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 3. Júl 2020

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT



"podľa $77 ads. 5



Obchodné meno:

Sídlo :

IČO

Registrácia:

Štatutárny orgá9:

Konanie menom spoločnosti:

oni Č. 315/2016 Z. z. o cegjstri



loplnení niektorých zákonov




stav verejného #ckre

udaj

2175

Oprávnená osoba

Advaokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8% PARTNERS, s,
Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR

36 840) 018

Obch. register O5 Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č. 54286/B
JUDr. Eduard Ándrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.








(ďalej v texte riež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:
Sídlo :


Štatuláruy orgán:

Konanie menom spoločnosti:



(ďalej v texte liež ako „Partner verejného sektora“ alebo ako „HANION HOLDING s, r. o.

11.
Partner verejného sektora

SANION HOLDING s. r. o.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, SR
52753433

Mer. Marúž Budiak, konateľ

V mene spoločností koná a podpisuje konaleľ samostatne. Konateľ
podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

ta
RA



TIT.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A Identifikácia konečného užívateľa výhod:



Meno a priezvisko:
Ačresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Š lušnosť:



Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátom narodenia:
tna príslušnosť





Verejný ľunkciom:
a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátam narodenia:

a
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobyt
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:



Mgr. Matúš Budiak
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.074994

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

1 ámo / niež

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
18.02.1963

Slovenská (SR)

Ing. Marcel Forai

Dvožákovo náhrežie 4/E. Bratislava 811 02, SR
15.01.1970

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áne / niet



! Nehodiace su škrtnite
2 Nehodince sa škrtnite
3 Nehodiace sa škrtnite
4 Nehodiace sa škrtnite


IV.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis z OR obchodnej spoločnosťi SANION HOLDING s. r. o.
- Zoznam spoločníkov vedený SANTON HOLDING s. t. o,

- Spoločenská zmluva SANTON HOLDING
- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti SÁNION HOLDING 5. r. o.

9.



Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:



Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 95.12.2019.
Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti SANION TIOLDING s. r. o. uvádza, že spoločníkom
Partnera verejného sektora je/sú:

3) Mgr. Matúš Budiak, revale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 27.07.1994 - výška
vkladu: 2.250,- Eur, splatené: 2.250,- Ear,

b) Ján Oravkin, trvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 05.02.1985 - výška vkladu:
2.250,- Eur, splatené: 2.250,- Eurz

A Miroslav Budiak, trvale bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, narodený 18,02,1965 - výška
vkladu: 2.250, Eut, splatené: 2.250,- Eur,

di Ing. Marecl Forai, trvale bylom Dvožákovo nábrežie 4/4, Bratislava 811 02, SR, naradený 15.01.1970
- výška vkladu: 2.250,- Eur, splatené: 2.250,- Eur.





Nietuálne plarná Spoločenská zmluva spoločnosti SANION HOLDING s. r. v. v čl. 6 uvádza, že aktuálna

výška splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Pastnera verejného sektora je nasledovná, cituje

1. Základné imanie sprločnosti je 9.000,- RUR (slovovy deväťtisíť HUB) a pozostáva z peňažných vklúdov spo
Ipoločnoste.

2. Základné imanie sjnločnosti tvoria vyelády jedno,



spoločníkov, kluré sú peňažné









de bytom Špi 7778155, 811 08 Brati — pýťka
vkladu: 2.250, Eur, splatené: 2.250,- But
b) Ján Oravkin, trvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 05.02.1985 — vkladu:

2.250,- Eur, splajené: 2.250,- Eur

9 Mirostav Budiak, trvak bytom Ludovíta Vylia 3088/50, 841 05 Brafisliva, narodený T8.OZ. 1963 — výšku
skladu: Z.250,. Eur, splatené: 2.250, Eur:

8d) Ing. Marcel Forai, imafe bytom: Dvoňákova nábrežie 4/15, Bratislava 811 02, SR, narodený 15.01.1970 —
výška vklade 2.250,- ur, splatené: 2.250,- Bur,



Orgánmi Pattneta vetejného sektora sú :
aj Valné zhromaždenie
b) Konateľ





Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy SANION HOLDING s. r. 9., Valné zhromaždenie je
najvyšším orgánom spoločnosti.
Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy SANION HOLDING s. t. 5., Valné zhtomaždenie je



uznášaniaschopné, ak-sú prítomni spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.
Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy SANION HOLDING s. r. v., počet hlasov každého spoločníka
sa určuje pomerom.hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

? Konaním s odbornou starosilivosťou sa rázumie konanie
osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení
ktoré sa týkajú alebo môžu muľ vplvy na jej konanie.






sturostlivosťou primeranou funkcii alebo pos

% rávnenej
šetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla

kať a


Podľa článku: 10 ods. 13 spoloč:



kej zmluvy SÁNION TIOLDING s. r. o., na prijatie akéhokoľvek

rozhodnutia je vždy potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy SANION HOLDING s, r. 0., štatutárnym orgánom Partnera verejného
sektora a za spoločnosť jeden alcbo viac konateľov. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ
samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpi



sbchodnej spoločnosti SANION JIOI DTNG s. r. ©. z Obchodného registra, je konateľom

Patiera veremného sektora fyzická osoba:





Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špilálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 214771904

átna pi osi Slovenská (SR)

Deň vzniku £



atkcie konateľa je 05.12.2019.

szvisko: án Oravkin

o pobytu: Špirálska 7778/55, 811 08 Bralislava, SR
odcuja: 05.02.1985

osť: Slovenská (SR)

Deň vzajku funkcie konateľa je 05.12.2019.

a

Mena s prieneisko: Ing. Marocl Forai

Adrcsa ltvalého pobytu: Dvožákovo nábrežie 4/71. Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970.

Štátna príslušnos



č. Slovenská (SR)

Deň vzniku [unkcie konateľa je 25.06.2020.

A

B

v.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Parinera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu
z Obchodného regislea, tvorená spoločníkmi:

a) Mgr. Matúš Budiak, trvale bytom Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, narodený 27.07.1994 —
a vkladu: 2.250,- Eur, splatené: 2.250,- Eur (základné imanie: 2.000 Fur, mžiab splatenia: 2.000
Ľan tý. 25% podiel na základnom imaní),

b) Ján Oravkin, uvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 05.02.1985 — výška
vkladu: 2.250,- Eur, splatené: 2.280,- Eur (kákladné imanie: 9.000 Tšur, rozsah splatenia: 5.000 Ur,
sj. 25% podiel na základnom imanf),

c) Miroslav Budiak, trvale hyrom Ľudovíta Fullu 3088/30, 841 03 Bratislava, narodený 18.02.1965
„výška vkladu: 2.250,- Eut, splatené: 2.250,- Eur (zákludné šmanie: 2.000 Ear, rozgad splatenia: 2.000
Bxr, tj. 25% podiel na základnom imanf

ď) Ing. Marcel Forai, trvale bytom Dvočákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR, narodený
15.01.1970 — výška vkladu: 2.250, Ľur, splatené: 2.250,- Eur frákladné imanie: 9.000 Er, rozsah
splatenia: 9.000 bur, sj. 25% podiel na základnom imaní.





Riadiaca štruktúra Pattneta verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:



a) Vaäšné zhromaždenie,

b) Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy SÁNION HOLDING s. r. o., štatutárnym orgánom Partnera
verejného sektora je jeden alebo viac konateľov. V mene spoločnosti koná a podpisuje konareľ
samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnasti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpis obchodnej spoločnosti SANTON HOLDING s. r. o. z Obchodného registra, je
konateľom Partnera verejného sektora fyzická osoba:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Mgr. Matúš Budiak

Šp rálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
BPA 1994

Slovenská (SR)



Deň vzniku funkcie konateľa je 05.12.2019,

a
Meno a priezvisko:

Adresa lrvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Deň vzníku funkc



a
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodení:
Štátna príslušnosť





Deň vzniku funkcie konate!

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

konateľa je 05.12.2019.

Ing. Matcel Forai
Dvoťákovo nábra:
15.01.1970
Slovenská (SR)



c 4/E. Bratislava 811 02, SR



je 25.06.2020.

Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom stanovené prednoklady konečného užívateľa výhod



podľa $ Ga“ z.

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodení:
Štátna príslušnos
a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a prie
Adresa trvalého pobyuu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

“Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum natodenia:

Štátna príslušnosť:





ko:



č. 207/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava. SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Hr Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bez
18.02.1965

Slovenská (SR)



islava, 5R



lng. Marcel Forai
Dvoťákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
15.01.1970

Šloven:



(SR)

vi.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora



Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejn:
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.






S Konečným užívateľov výhod je každá fizncké usoňi, ktorú skutočne ovlátia uteba kostrojnie právnickú osobu, fyricial osobu — posinikaseľa aiebo združenie
mafeiku, vzická omuhu, v prasjuích kiorej tieto stebjetty vykonávajú svoju čh lebo obchod. medzi konečných užívateľov výhná patri najmú
4 akide o právnickú osobu. ktará are je združením marósku ani emúsnicmi cenných pospievov prijatých ná obchodavanie na regslovánom trh, ktozý podliehá
požiudavkám na uverejňovanie informácií podia osobitného predpisu. “1 rvvnoceoného právnu: iívu členského Stálu uleha rovnovenných
hredzinárovných narrem. fizivká uselu, brorá
1. and priamy, zlého nepriamy pode! alebo ich súčei najmenej 25 % na hlasovacích právach v právatckej osvbe ulebu mu jej zúklusdnom imivaí vrdiane: akeší
na doručiteľa,
ná právo vyuenováť, imik ustenuviť rivbo
wokaľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, v v prv a dr b
4. má právo ná hosgpaddársky prospech natisenej 25 % z podnikania právnickej čsv!
5) Akideo týziekú osabu » podnikateľa, fyzická osuba, ktorá niá právo na hospodársky,
znej ej čast,














úvolať štatutárny orgô, rmdiaci



im, dozorný orgán alebo kontrátný orgán v právnickej ssúbo súsho









ha



aieby z bnej jej čínim
vec majmotnej 23 5





gi osoby podbukuteľa vleho


VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných nosiem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne žadi.



VIII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu



Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom — dokumente
a identifikácii n/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. 1V tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpisania (autorizácie) tohto verilikačného dokumentu.





IX.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 29.06.2020

Advokátska kaseóliria
ANIFRAŠOVIČ A PARTNERS, s.ro.

Bavrezginvova LÁ IL] Bradulava.
ČOrSstárovť STO IR TSEU








Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o.
|UDt. Eduatd Andrašovič, advokál a konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×