Nezaradený subjekt

PB Creman, s.r.o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Jabloňová 5048/29, Banská Bystrica

Záznam platný od: 10. August 2020

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Boľoš
Adresa:
Alexandra Matušku 12A Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2020
Záznam do:
5. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Matúš Boľoš
Adresa:
Petra Karvaša 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2020
Záznam do:
5. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2020
Záznam do:
5. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Adresa:
Horná 23 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 5.10.2020 do: 5.01.2021

StiahniZáznam platný od: 10.08.2020 do: 5.10.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKACNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť")
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/5

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Dehnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)
Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PB Creman, s.r.o.

Sídlo: Jabloňová 5048/29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 36 641 685

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 10848/S

V mene ktorej koná: PharmDr. Eubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(C)
Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: JUDr.

Meno: Igor

Priezvisko: Koval

Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné
dokumenty a informácie:

a) © Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 28.10.2020,

c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.10.2020,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlažka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská repubľíka |IČO: 51144450[DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster ©gmail.com


d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/S (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

9) Aktuálne znenie zakladateľskej lístiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulici Komenského
475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/5 (ďalej aj len ako „Assas
Invesť),

hy Doklad totožnosti jediného spoločníka spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora,

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Schmitlpharm.

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, aktuálnym Zoznamom akcionárov spoločnosti
Schmitlpharm a aktuálnym výpisom z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli
skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
0 RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou bolo zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenie
osoby identifikovanej Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, v ktorom konečný užívateľ výhod
prehlásil, že neuzatvoril žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásil, že nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet
a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa
Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba overila na základe jeho
dokladu totožnosti.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 ] IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterG©gmailcomJá N “|
4i I CURAE

V

CE)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (5 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má jediného spoločníka. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 81.329,00 EUR. Jediným
spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Schmitlpharm.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 100,00% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 81.329,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní 100,00
% akcií v spoločnosti Schmitlpharm. Jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm je
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Ľubomír Schmidtmayer).

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, príčom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromáždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmítipharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmavera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spolačnosti. Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitipharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku, Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo Zakladateľskej
listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Igor
Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zístila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý je oprávnený konať za Partnera verejného sektora samostatne.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5.
Horná 23, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ OPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterBgmail.com


Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by naplňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočností uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:
Advokátska kanceláriaV Banskej Bystrici, dňa 23.12.2020UDr. Peter Debnár, konateľ

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735,
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster ©gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokument“)
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)
Oprávnená osoba:

Obchodné meno:
Sídlo:

1Čo:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

51 144 450

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddie!:
Sro, vložka číslo: 32749/S

JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba")

(B)
Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

1Čo:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

PB Creman, s.r.o.

Jabloňová 5048/29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

36 641 685

Spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 10848/S

PharmDr. Ľubomir Schrnidtmaver, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(c)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Verejný funkcionár:
(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ“)

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Verejný funkcionár:

JUDr.

Igor

Koval

12.01.1984

Slovenská republika

Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Nie

JUDr.

Matúš

Boľoš

04.02.1980

Slovenská republika

Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o, | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka čislo: 32749/S
Horná 23, 874 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 [| IČ DPH: K2120600735
Mobil: +421 (9) 905 435 550 | E-mail: debnarster Bdemail,com


Titul: JUDr.

Meno: Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (5 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné

dokumenty a informácie:

a) © aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 08.06.2020,

©) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 08.06.2020,

ď) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republíka, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/S (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitipharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitl pharm zo dňa 19.06.2019,

g) — Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulici Komenského
475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/S (ďalej aj len ako „Assas
Invesť),

b) — Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/5 (ďalej aj len ako
„SĽ),

i) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,

j) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,

k) Doklady totožnosti akcionárov obchodnej spoločnosti SI a doklad totožnosti jediného spoločníka
spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa prí identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti Schmitlpharm a SI.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlažka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735.
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterEgmail.com


Spoločnosť Schmitlpharm je súkramnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej
podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm a SI, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm a SI, aktuálnymi Zoznamami akcionárov spoločností
Schmitlpharm a SI a aktuálnymi výpismi z Obchodného registra spoločností Schmitlpharm a SI, z ktorých
vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákanov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia
osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš spíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si
Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sidlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 81.329,00 EUR. Spoločníkmi PVS sú
obchodné spoločnosti Schmit|pharm a SI.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nastedovná:

. 96,31% obchodný podiel predstavujúci vklad da základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 78.329,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

. 3,69% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
3.000,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní 100,00
% akcií v spoločnosti Schmitlpoharm. Jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm je
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Ľubomír Schmidtmaye"").

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystríca, oddiel: Sro, vložka čislo: 32749/5
Horná 23, 974.01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster Bgmail.com
Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm, z ktorých vyplynulí najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisictristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhramaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlegharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmavera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podief na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo Zakladateľskej
listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Igor
Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Základné imanie spoločností SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcionármi
spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tamáš Boľaš, pričom každý z akcianárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI va veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuti najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
pripadá jeden hlas,

- podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
všetkých akcionárov,

- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie
9 rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady
a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom
akcií, ai.,

- štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boľoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná člen
predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

Ň najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnost! spoločnosti SI.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterB gmail.com
CURAEOprávnená osoba identifikovala akcionárov a členov predstavenstva spoločnosti SI, ktorá je spoločníkom
Partnera verejného sektora, p. Matúša Boľoša a p. Tomáša Boľoša ako konečných užívateľov výhod z dôvodu,
že hoci títo nemajú podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%, a teda
sami nespíňajú definičné kritérium podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z TČ), sú osobami, ktoré toto definičné kritérium spíňajú, ak konajú spoločným postupom s druhým
spoločníkom Partnera verejného sektora. Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že p. Matúš
Boľoš a p. Tomáš Boľoš napíňajú definičné kritériá konečných užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý je oprávnený konať za Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona a RPVS,

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora ($ 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov príjatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

(H)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.Za Oprávnenú osobu: CUI kancelária
V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2020, nore

lorná 23.
IČO: 51140450 DIČ: 2120800735
IČ DPH: SK2120600735

Advokátska kancel
JUDr. Peter Debnár, konateľAdvokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresnáho súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka čísla: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystríca, Slovenská republika |IČO: 51143450|DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod

(ďalej aj len ako „Verifikačný dokument“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:
Sídlo:

1ČO:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

51 144 450

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/5

JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)
Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

1Čo:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

PB Cremán, s.r.o.

Jabloňová 5048/29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republíka

36 641 685

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
čísto: 10848/S

PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora“ alebo aj len ako „PVS“)

(C)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Státna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Verejný funkcionár:

PharmDr.

Ľubomír

Schmidtmayer

04.08.1957

Slovenská republika

Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika
Nie

(ďalej aj len ako „Ľubomír Schmidtmaye!“)

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Verejný funkcionár:

JUDr.

Matúš

Boľoš

04.02.1980

Slovenská republika

Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republíka | IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ OPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com


Titul: JUDr.

Meno: "Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/124, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (5 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné

dokumenty a informácie:

a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS,

b) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 08.06.2020,

c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 08.06.2020,

d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/5 (ďalej aj len ako
„Schmitipharn“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov společnosti Schmitlpharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako
ST),

h) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,

J Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,

j Doklady totožnosti akcionárov obchodných spoločností Schmitlpharm a SI.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej Štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPYS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti Schmitlpharm a SI.

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej
podobe.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450|DIČ: 2120600735 | IČ DPH: 5K2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster© gmail.com


Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm a SI, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm a SI, aktuálnymi Zoznamami akcionárov spoločností
Schmitipharm a SI a aktuálnymi výpismi z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm a SI, z ktorých
vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a © ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia
osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené včasti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Ľubomír Schmidtmayer, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš splňajú
definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov
výhod si Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

KE)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 81.329,00 EUR. Spoločníkmi PVS sú
obchodné spoločnosti Schmitlpharm a SI.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

s 96,31% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 78.329,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

. 3,69% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
3.000,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sta (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.
Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je Ľubomír Schmidtmayer, ktorý vlastní 100,00 % akcií
v spoločnosti Schmitlpharm a je zároveň jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločností Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Ň hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí a.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika | IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster © gmail.com


- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

A členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcionármi
spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcionárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Ť hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
pripadá jeden hlas,

- podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
všetkých akcionárov,

- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie
g rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady
a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom
akcií, ai.,

- štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boľoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná člen
predstavenstva samostatne ato tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Oprávnená osoba identifikovala akcionárov a členov predstavenstva spoločnosti SI, ktorá je spoločníkom
Partnera verejného sektora, ktorými (členmi predstavenstva a akcionármi spoločnosti SI) sú Matúš Boľoš
a Tomáš Baľoš ako konečných užívateľov výhod z nasledovného dôvodu:

- hoci spoločnosť SI ako spoločník Partnera verejného sektora nemá podiel na hlasovacích právach
Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25% v dôstedku čoho nepriamy podiel na hlasovacích
právach Matúša Boľoša a Tomáša Boľoša rovnako nedosahuje výšku 25%, a teda Matúš Boľoš
a Tomáš Boľoš nespíňajú definičné kritérium podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“), sú osobami, ktoré majú právo vymenovať alebo
odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora,

- vzhľadom na výšku podielu spoločnosti SI na hlasovacích právach Partnera verejného sektora nie je
reálne, aby Matúš Boľoš a/alebo Tomáš Boľoš ako akcionári a členovia predstavenstva spoločníka
Partnera verejného sektora sami rozhodli o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu
Partnera verejného sektora, avšak toto právo vedia realizovať spoločným postupom s druhým
spoločníkom Partnera verejného sektora, Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že
Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš napíňajú definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 5 6a
ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banské Bystrica, Slovenská republika [1ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 305 435 550 | E-mail: debnarster gmail.com


Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľom spoločnosti,
a to Ľubomírom Schmidtmayerom, ktorý koná v mene PYS vo všetkých veciach samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem akcionárov
a členov predstavenstva spoločníkov PVS, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPYS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestare alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

(CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verífikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 03.08.2020
Advokátska kancelária

CUR.

Advokátska kanci
Morná 23. 7 á Bystrica
Ka: ona D0Č: 2120600735

1Č DPYA: $K2120000735

Advokátska kancelária CURAE,
JUDr. Peter Debnár
KonateľAdvokátska kancelária CURAE, s.r.a. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 511444501DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster ©gmail.rom

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×