Nezaradený subjekt

JOMB1 s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 22. Január 2021

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT"POS ŤŤ s. A Kona € 313720167. 2. 0 3

Obchodné meno:
Sidlo:Štarulátny orgán:
Konanie menoni spoločnosti:[A
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária AND!
Lermontovova 14, 811 01 Brali:
36 860 018

Chch. register OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 34286/B

JUDr. #duarď Andrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezytsku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný

podpisOVIČ 8 PARTNERS, s.r.o,
avi, SR

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:
Sidlo :

1ČO:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:
Registrácia:

(ďalej v texte tiež ako „Partner.vi

11.
Pattner verejného sektoraBratislava - mestská časť Slaré Mesto 811 08, SR

50 872 257

Mgr. Marúš Budiak, konateľ: Ján Oravkin, konateľ, Ing. Marcel oral,
konateľ

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 119942/B

rejného sektora“ alebo ako „JOMB+ S

M

Hi.

ideniifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identitikácia konečného užívateľa. výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dárum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Mgr. Matúš Budiak
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.071994

Slovenská (SR)Verejný funkcionár: #se / nie!

a

Meno a priez
Ad:
Dárum narodenia:tuvalého pobytu:

ŠStáran príslušnosť:

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 [ratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: se / nie?a
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:Dátum narodenia:Štátna príslašnosí
Vet
a
Meno a priezvisko:
Adzesa trvalého pobytu:
Dátam narodenia:
Štátna príslušno
Verejný ťunkcion:Nehodiace sa škrtnite
2 Nehodiace sa škrtnite
Ť Nehodiace se škrtnite
% Nehodiace sa šhrínite

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

ý funkcionár: žne / ni

Ing. Marcel Forai

Dvožákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR
1.1970

Slovenská (SR)záno / nie!
IV.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená. osoha identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlívosťouž, zaobstarala sí o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných

podkladov a dokumentov:- Posledný platný výpis z OR obchodnej spoločnosti JOMBI s.< Zoznam spoločníkov vedený JOMBI s.r.o.
- > Spoločenská zmluva JOMBI s.r.o.
- Poznámky účrovnej závierky obchodnej spoločnosti ŽOMB1 s.t.o.„preukazuje nasledovne:Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 26.05.2017.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti JOMBI s.r.a. uvádza, že spoločníkom Partnem verejného
sektora je/sú:

a) Mgr. Matúš Budiak, trvale bytom Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, narodený 27.07.1994 — výška
vkladu: 1.250,- Eur, splatené: 1.250,- Eur,

b) Ján Oravkin, trvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 05.02.1985 — výška vkladu:
1.250,- Eur, splatené: 1.250,- Eurz

9) Ing. Miroslav Budiak, trvale bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, narodený 18.02.1965
— výška vkladu: 1.250,- Eut, splatené: 1.250,- Eutz

d) Ing. Marcel Forai, trvale bytom Dvožákavo náhrežie 4/F., Bratislava 811 02, SR, narodený 15,01,1970
— výška vkladu: 1.250,- Eur, splatené: 1.250,- EurzAktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti JOMBI s.r.o. včl. IV, uvádza, že aktuálna výška

ha sektora je nasledovná, ciujeme:
SR) a pozostáva z poňažných vkladov spoločníkov

splatených vkladov spoločníkov v
1. Základné bmunie spoločnosti je 3.000,- RUR. fďlovova páťti
sprfočnosťi,
2. Základné imanie spotstuastí tvorie vklady jednotlivých spoločníkov, ktoré sú pi
dj Mgr. Matúš Budíak, tnalt bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Brati
vísťadu: 1250, Eur, plote „250,- ut
b) Ján Oravkin, trmále bytom Špítálika 7778/35, 811 08 Bratislava, namdení OSOŽIBAS — výška vkladu:
1.250, But, splatené: 1.250,- Burj
s) Ing. Miroslav Buďiak, trvale byšomm Uadovíta Valy 2088/530, 841 03 Bratislava, narodený 18.02.1961 —
zýšku vklúdu: 1.250,- Eur, splatené: 1.250,- Burz
A) Jng. Marcel Farai, mal bytom Drošákova nábrežie 4/11, Bratislava 811 02, SR, narodený 15.01.1970 —
výška vkladu: 1.250, Eur, splatené: 1.250,- Hur.boločnosti Partnera veľ


výška je nasledovná:
na, narodený 27.07.1994 — výška

Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
bj Konateľ/liaPodľa článku VLLI. ods. 1. spoločenskej zmluvy JOMBI s.r.o. Valné zhromaždenie je najvy
spoločnosti.

m orgánom

Podľa článku VITÍ, ods. 15. spoločenskej zmluvy JOMBI s.r.
ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu vValné #hroraždenie je uznášaniaschopné,

ých hlasov.

Podľa článku VIH. ods. 16. spoločenskej zmluvy JOMBI s.r.o., každý zospoločníkov má jeden hlas na jedno
euro svojho vkladu.S Konanim s odbornou starostlivasťou sú rozumie konanie so siarost?i
osoby pa zahľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých di
kroré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie,vu primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej
stupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a
3 VI, ods. 17. spoločenskej zmluvy JOMBI1 s.t.o., na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas
ny hlasov prítomných níkov.

Podľa článku VU ods, 18. spoločenskej zmluvy JOMBI s.ro. náj ozhodnutia podľa $125 ods. 1
písm. 1), Bc) a D Obchodného zákonníka je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov
spoločníkov.Podľa článku VIŤ. ods. 19.
spoločenskej zmiuvy, ktor
ločenskej zmluvy JOMBI s.r.o, na prijatie rozhodnulia o zmene
ú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou spoločníkom alebo
ané spoločníkom spoločenskou zmluvou sa vyžaduje súhlas všetkých
spoločníkov, klorých sa táto zmena týka.

zužujú prípadné. práva pPodľa Al. IX. spoločenskej zmluvy JOMBI s.r.o., štatutárnym orginom Pattnera verejného sektora a za
spoločnosť koná jeden alebo viac konatuľov, Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

Mgr. Matúš Budiak
Spitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR

Dátum narodenia: 11074994
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 26.05.2017.

a

Meno a priezvisko: án Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, SRátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 26.05.2017.

a

Meno 2 priezvisko: lng. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvoťákovo nábrežie 4/F., Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 01.10.2020.

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Aj Nlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu
z Obchodného tegistra, tvorená spoločníkmi:
aj Mgr. Matúč Budiak, trvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 27.07.1994

a vkladu: 1.250, Eut, splatené: 1.250,- Eur (základné imante: 5000 Exr, rozvat splatenia: 7.000

4 podicť na základnom imanf,

b) Ján Gravkia, trvale bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, narodený 03.02.1985 — výška
vkladu: 1.250,- Eur, splatené: 1.250,- Eur (základné imanie: 3.000 Fur, smzsab splatenia: 3.000 Far,
ij. 25% podiel na základnom ímanfh

9 — Ing. Miroslav Budiák, trvale bytori Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, narodený
18.00.1965 —. výška vkladu: 1,250,- Eur, splatené: 1.250,- Eur (zúkladné imante: 5.000 Bxr, rozsah
splatenia: 3.000 Tier, tj. 25% podícl na základnom imaní),

ď ©— lng. Marcel Forai, trvale bytam Dvožákovo nábrežie 4/1, Bratislava 811 02, SR, narodený
15.01.1970 — výška vkladu: 1,250,- Eur, splatené: 1.250,- But fadklidné imanie: 5.000 Uur, rozsah
splatenia: 3000 Bar, 1j. 25% podiel na základnom imaní),B) Riadi
orgánmi SZPB, ktorými sú:

štruktúra Partnerarejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými

a) Valné zhromaždenie:
b) Konateľ spoločnosti.


6 konečiým už
Konečným uži
seka, č každá fi

a

Podľa č. 1X. spoločenskej zmluvy JOMBI s.r.o, štatutátnym orgánom Pattnera vetej
kaná jeden alebo viac konateľov. Konateľ koná za spoločnosť samostatne.spoločnos

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti JOMBI s.r,

ho sektora a zao. 2 Obchodného registra, je konateľom Partneraverejného sektora fyzická osoba/ fyzické osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa Lrvalého pobytu:
Dánim narodeni:
Štátna príslušnosť:Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Deň vzníku funkcie konateľa je 26.05.2017.

a
Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dálum narodenia:
Štátna príslušnosť:Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02,1985

Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 26.05.2017,

a
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátutm narodenia:
Štátna príslušnosť:
Deň vzniku fun

Na základe vyššie uvedeného
podľa $ 6ab z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pohyru:
Dátum narodení:
Šráma príslušnos
a

Meno a priezvisko:

Adtesa trvalého pohytu:

Dátum narodení:
Štátna príslušnosť:
a

Meno a priezvisko:
Adresu irvalého pobytu:
Dátum narodení.
Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa uvalého pobytu:

Dátum narodenia:Štátna príslušno:ak ide o právnickú osubu, kiná mie j
davkám na 1
suztdzanúvosdažich zvone,
1. mä priemy ateha nepr

na doručíte
2. má práva vyu

akdhoxaľvokím majer ati ehulentom cenných pôjrerov ryu
sť zradľo usohitaého predpúsu, Ťi. rovnOLeKÉhO právne

vy poxdici aiebo sch súšer najmenej 2A % na hlásim

snu, uz ustavoviť cicho dostať Stahiáimy orgán, rasáci c

Ing. Marcel Forai

Dvožákovo nábrežie 4/E, Bratislava 511 02, SR
15.01,1970.

Slovenská (SR)

konateľa je 01.10.2020.zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod

Mgr. Matúš Bndiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27071994

Slovenská (SR)

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
05.02.1985

Slovenská (5R)Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislav:
18.02.1965

Slovenská (SR)Ing. Marcel Toraí
Dvotákovo nábrežie 4/
15.01.1970

Slovenská (5R)„ Bratislava 811 02, SR

ká úsitne print
6 užívateľav výhoci pal
Obchesto vinie na rogutnúcmom tri,
u prednia členského státu
forý padľieľna
sledu: ravnúcom

s právach v právnickej svôbe alebo mú zej základnom šasí vrátane skežťsiusovný vrgán alebo kontrolný crdi v právieke osobe alébo

3. ovláda právnickú osúbu vým ajtôsasbuvu, ka re uvedené v porov a rukkom bode,

4. m právo na hospodársky prruspech nájmene

dule a fyzická Osubu - podatkateľa,
č mej Jej činov,

podnikania právnickej vytby aleb z i
vá má práva na hospodársky prespuvh najticsej 25 z paalnikania fyzickej osoby podnikateľa alebodei činnost
VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú
súčasťou vlastníckej šteu ktúry alebo riadiacitruktáry Partnera verejného sektoraVyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štru ktúry a/alebo riadiacej Štruktúry Partnera verejného seklora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona
Vyhlásenie: Partner verejného sektora, nie je emitentom venných papietov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
rovnocenného právacho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzi:rodných notiem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.VIII.
Vyhlásenie, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavuVyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomta verifikačnom dokumente

v identifikácii a/alebo overení ideniifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú

skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. TV tohto vyhlásenia, a to ku dňu
anis (autorizácie) tohta verifikačného dokumentu.podpIX.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 18.01.2021
úvah a
ANDRAŠOVI“ A. PARTNERS. s.r.o

Lež nentovsta 14,411 SÍ Mrátásiny:

ČO: 1
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ % PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Eduard Andrašovič, advokár a konateľ


[S

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×