Nezaradený subjekt

Night sky, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Dvořákovo nábrežie , Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 27. November 2021

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Bruno Gábel CSc.
Adresa:
Harmónia Modra 900 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martina Drobná
Adresa:
Harmónia Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Bruno Gábel CSc.
Adresa:
Harmónia Modra 900 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. November 2021
Záznam do:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 26.11.2021 do: 18.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
11.02.2022

Partner verejného sektora: — Night sky, s. r.o.
so sídlom Dvočákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 234 563

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 MO: 47232471

RELEVÁNS s.r.o, E: offiosdrlnvenssk 1Č DPAH: SK 2023 180 313

Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevansak Spoločnosť zapísaná vobchodnom registri Okresného
811 02 Bratslna súdu Bratieleva |, oddiet Sro, vložka č. 69947/B.
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky, s. r. o., so sídlom Dvoťákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 234 563, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73812/B (ďalej len
ako „Night sky“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
Night sky ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „Partner“) v Registri partnerov
verejného sektora vedenom podľa Zákona.

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH
UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti
Night sky preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Night sky zo dňa 14.06.2021:
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Night sky obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti CEETA, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie, zo dňa 15.03.2021:

4. © aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti CEETA, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a.s.

5. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti CEETA, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej
osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.
III. $110DS. 6PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA,

A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného

dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť Night sky je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti Night sky vo výške 5.000,00 EUR je reprezentované
obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania
vo výške 5.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Night sky je nasledovná:

100 % CEETA a. s., so sídlom Dvoťákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika, IČO: 45 971 528, akciová spoločnosť založená

a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5175/B (ďalej len ako
„CEETA“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania

spoločnosti Night sky vo výške 5.000,00 EUR, splatený vcelom rozsahu,

čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Night sky.

Základné imanie spoločnosti CEETA vo výške 25.088,00 EUR je rozvrhnuté na 64 ks
kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške

392,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti CEETA nie sú prijaté na obchodovanie

na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEETA je nasledovná:

34,38 %

32,81%

Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa
Zákona (ďalej len ako „Ing. Roman Korbačka“), vlastní 22 ks
kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo
výške 392,00 EUR, splatených vcelom rozsahu, čím disponuje
34,38 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti CEETA,

Ing. Martina Drobná, dátum narodenia: 13.08.1992, bydlisko: Harmónia
3048, 900 01 Modra, Slovenská republika, občianka Slovenskej
republiky, ktorá nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „Ing. Martina
Drobná“), vlastní 21 ks kmeňových listinných akcií na meno, každá
s menovitou hodnotou vo výške 392,00 EUR, splatených v celom
rozsahu, čím disponuje 32,81 %-ným vkladom do základného imania
spoločnosti CEETA,

32,81% — RNDr. Bruno Gábel, CSc., dátum narodenia: 22.11.1955, bydlisko:
Harmónia 3014, 900 01 Modra, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 21 ks kmeňových
listinných — akcií mna meno, každá smenovitou hodnotou
vo výške 392,00 EUR, splatených v celom rozsahu, čím disponuje
32,81 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti CEETA.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Night sky:

Orgánmi spoločnosti Night sky sú valné zhromaždenie a konatelia.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti Night sky.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti Night sky. Spoločnosť Night sky má dvoch
konateľov. V mene spoločnosti Night sky koná konateľ samostatne. Konateľov menuje
a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Night sky. Včase vyhotovenia tohto
verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti Night sky pán Ing. Roman Korbačka
a paní Ing. Martina Drobná.

Identifikácia konečných užívateľov výhod spoločnosti Night sky:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov, ana základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti Night sky inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti Night sky, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z.z. aochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
ao ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky nasledovné fyzické osoby:

1. Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta
6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona:

2. Ing. Martina Drobná, dátum narodenia: 13.08.1992, bydlisko: Harmónia 3048,
900 01 Modra, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je
verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona:
a

3. RNDr. Bruno Gábel, CSc., dátum narodenia: 22.11.1955, bydlisko: Harmónia 3014,
900 01 Modra, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona:

ato podľa ustanovenia S 6 ods. 1 písm. a) AMI, zákona.

IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného

funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej

štruktúre spoločnosti Night sky.

V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

Oprávnená osoba po oboznámení sa spodkladmi dospela kzáveru, že spoločnosť
Night sky nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

vI. 11 oD: fi E) ZÁ Ž ÁSENIE, Ži DENÉ
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11.02.2022

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
24.11.2021

Partner verejného sektora: — Night sky, s. r.o.
so sídlom Dvočákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 234 563

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471

RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313

Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného
811 02 Bratslva súdu Bratsleva |, oddle£ Sro, vložka č. 69947/B
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky, s. r. o., so sídlom Dvoťákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 234 563, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73812/B (ďalej len
ako „Night sky“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“), na účely prvej registrácie spoločnosti Night sky ako partnera
verejného sektora (ďalej len ako „Fartner“) v registri partnerov verejného sektora vedeného
podľa Zákona.

II. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV
VÝHOD PARTNERA,

Oprávnená osoba prí identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti
Night sky preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Night sky:
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Night sky obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti CEETA, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie:

4. © aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti CEETA, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a.s.

5. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti CEETA, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod spoločnosti
Night sky na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných
evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti Night sky taktiež
zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej
komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.
III. $110DS. 6PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť Night sky je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti Night sky vo výške 5.000,00 EUR je reprezentované
obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške
5.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Night sky je nasledovná:

100 % CEETA a. s., so sídlom Dvoťákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika, IČO: 45 971 528, akciovej spoločnosti založenej
a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5175/B
(ďalej len ako „CEETA“), vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do
základného imania spoločnosti Night sky vo výške 5.000,00 EUR, splatený v celom
rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti Night sky vo výške
5.000,00 EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Night sky.

Základné imanie spoločnosti CEETA vo výške 25.088,00 EUR je rozvrhnuté na 64 ks
kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške
392,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti CEETA nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEETA je nasledovná:

34,38% — Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa
Zákona (ďalej len ako „Ing. Roman Korbačka“), vlastní 22 ks
kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo
výške 392,00 EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 64 ks
kmeňových listinných akcií na meno doposiaľ emitovaných
spoločnosťou CEETA, čím disponuje 34,38 %-ným vkladom do
základného imania spoločnosti CEETA,

32,81% Ing. Martina Drobná, dátum narodenia: 13.08.1992, bydlisko: Harmónia
3048, 900 01 Modra, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky,
ktorá nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej
republike podľa Zákona (ďalej len ako „Ing. Martina Drobná“), vlastní
21 ks kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou
vo výške 392,00 EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu
64 ks kmeňových listinných akcií na meno doposiaľ emitovaných
spoločnosťou CEETA, čím disponuje 32,81 %-ným vkladom do
základného imania spoločnosti CEETA,

32,81% RNDr. Bruno Gábel, CSc., dátum narodenia: 22.11.1955, bydlisko:
Harmónia 3014, 900 01 Modra, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 21 ks kmeňových
listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške
392,00 EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 64 ks
kmeňových listinných akcií na meno doposiaľ emitovaných
spoločnosťou CEETA, čím disponuje 32,81 %-ným vkladom do
základného imania spoločnosti CEETA.

B. © RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Night sky:

Orgánmi spoločnosti Night sky sú valné zhromaždenie a konatelia.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti Night sky.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti Night sky. Spoločnosť Night sky má dvoch
konateľov. V mene spoločnosti Night sky koná konateľ samostatne. Konateľov menuje
a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Night sky. Včase vyhotovenia tohto
verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti Night sky pán Ing. Roman Korbačka
a paní Ing. Martina Drobná.

Identifikácia konečných užívateľov výhod spoločnosti Night sky:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov, ana základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti Night sky inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti Night sky, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z.z. aochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
ao ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečných užívateľov výhod
spoločnosti Night sky nasledovné fyzické osoby:
1. Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta
6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike podľa Zákona:

2. Ing. Martina Drobná, dátum narodenia: 13.08.1992, bydlisko: Harmónia 3048,
900 01 Modra, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je
verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona:
a

3. RNDr. Bruno Gábel, CSc., dátum narodenia: 22.11.1955, bydlisko: Harmónia 3014,
900 01 Modra, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona:

ato podľa ustanovenia S 6a ods. 1 písm. a) AMI, zákona.

IV. £ 11 ops, 6 PÍSM, © ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti Night sky.

V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA,

Oprávnená osoba po oboznámení sa spodkladmi dospela kzáveru, že spoločnosť
Night sky nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
VI. 8 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO

Di EZOD D, E
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Bratislave dňa 24.11.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×