Nezaradený subjekt

Naše Farmy, a. s.

Poprad
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Dlhé hony , Poprad

Záznam platný od: 3. November 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Dlhé hony , Poprad

Záznam platný od: 6. Október 2020

Záznam platný do: 2. November 2020


Typ: Právnická osoba

Adresa: Tatranská 8, Považská Bystrica

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do: 6. Október 2020


Typ: Právnická osoba

Adresa: Tatranská 300/8, Považská Bystrica

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 1. August 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ESIN group, a. s.

IČO: 36787302

Adresa: Tatranská 300/8, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2016/11-PO-E2839

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. November 2016

Záznam platný do: 9. November 2019

Posledná zmena: 10. November 2016


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2017
Záznam do:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Jágrik
Adresa:
Súmračná 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Bederka
Adresa:
Hečkova 24 Bratislava - mestská časť Rača 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2017
Záznam do:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Jágrik
Adresa:
Šebešťanová Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
17. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Boris Kubovič
Adresa:
Tatranská Lomnica 14653 Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
17. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
17. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Jágrik
Adresa:
Šebešťanová Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Kukučka
Adresa:
Šebešťanová 253 Považská Bystrica 01704
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Boris Kubovič
Adresa:
Tatranská Lomnica 14653 Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.10.2020 do: 2.11.2020

StiahniZáznam platný od: 28.02.2019 do: 6.10.2020

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 28.02.2019

StiahniZáznam platný od: 17.10.2017 do: 14.12.2017

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 17.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. Naše Farmy, a. s.

sídlo: Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad

IČO: 36 787 302

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P.

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

1.1

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - Nové
Masto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Verifikačný dokument strana 21.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora zo dňa 08.10.2020,

d) Akcie č. 1 - 10 Partnera verejného sektora,

e) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 Partnera verejného sektora,

f Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

h) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

1) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

j) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť Webfork,
a.S.,

k) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených vbode 1.2 tohto varifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné
imanie vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR),
rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR,

b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4,
s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania Partnera verejného sektora vo výške 8.000.000,- EUR
(100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 3a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (lil) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100 %
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
splňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach
a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:


Verifikačný dokument strana 4Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Vo všetkých
veciach zaväzujúcich spoločnosť koná predstavenstvo tak, že za spoločnosť
podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora.

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: SR, narodený 27.03.1979, člen predstavenstva,
ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Ing. Pavol Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, štátna
príslušnosť: SR, narodený: 22.08.1986, člen predstavenstva, ktorý nie je
verejmým funkcionárom,

- Ing. Branislav Hirner, trvale bytom Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava
- Nové Mesto, štátna príslušnosť: SR, narodený: 24.07.1973, člen
predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,


Verifikačný dokument strana 5ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú

skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.10.2020JUDr„Milan Gocník, LL.M.
< advokát a prokurista
dvokátska kancelária

x vi
sOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 5 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. ESIN group, a. s.

sídlo: Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad

IČO: 36 787 302

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a

11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 862 711

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Varejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Verifikačný dokument strana 21.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Akcie č. 1 - 10 Partnera verejného sektora,

e) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 Partnera verejného sektora,

9 Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

h) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

1) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

j]) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť Webfork,
a.S.,

k) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto varifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné
imanie vo výške 8.000.000,- EUR, rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR,

b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4,
s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania Partnera verejného sektora vo výške 8.000.000,- EUR
(100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 3a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 165.177.381,50 EUR, ktoré je rozvrhnuté na (i) 2423 ks listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93
EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 33.193,91 EUR.

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100 %
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.4 — Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach
a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:


Verifikačný dokument strana 4Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Vo všetkých
veciach zaväzujúcich spoločnosť koná predstavenstvo tak, že za spoločnosť
podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora.

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, predseda predstavenstva,
ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: SR, narodený 27.03.1979, člen predstavenstva,
ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Varifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho


Verifikačný dokument strana 5vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2020JUDr.„Mílan Gocník, LL.M.

zad Okát a prokurista
[e)

s advokátska kancelária
soukENÍK — ŠTRPKA, s.r.o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1čo: 36 862711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ESIN group, a. s.

so sídlom: Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01

1Co: 36 787 302

DIČ: 2022389842

IČ DPH: SK2022389842

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R

zastúpený: lng. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva
(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ESIN group, a. s)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera a Konečných užívateľov výhod predložené (zoznam dokumentov je
uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11
ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod II.“)

(spolu ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)


1.

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že Konečným užívateľom výhod I. je Ing. Tomáš Kukučka, ktorý je akcionárom
spol. ESIN group, a. s., s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom
imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 60% a Konečným užívateľom výhod II. je Ing.
Vlastimil Majerčák, ktorý je akcionárom spol. ESIN group, a. s., s podielom na základnom
imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, má priamy podiel na hlasovacích právach
v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 40% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 40%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením S údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne zo strany Partnera a Konečných
užívateľov výhod predložené:

a) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s.:

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.:

c) Čestné vyhlásenie spol. ESIN group, a. s., jej akcionárov Ing. Tomáša Kukučku,
trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa
24.05.1983 a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, narodeným dňa 09.04.1984, že im nie je známa žiadna fyzická osoba,
ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom
imant,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN
group, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ESIN group, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod,

e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 787 302

f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a.s., so sidlom
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 787 302, výpis zo
zoznamu akcionárov spol. ESIN group, a.s..

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora
Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:


- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059
60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo
výške 60%

- pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 40%:

b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. a generálny riaditeľ
a prokurista spol. ESIN group, a.s.:

a) Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská
Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983,

b) člen predstavenstva pán Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51
Bratislava - Rača, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR:

c) generálny riaditeľ a prokurista pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmračná
3257/3, 821 02 Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973

2. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spol. ESIN group, a.s. koná predstavenstvo tak, že za
spoločnosť podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

3. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPYS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade S uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019
- ŠTRPKA, s.r.o. —
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Co: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora
Obchodné meno: ESIN group, a. s.

so sídlom: Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01

IČ 36 787 302

DI 2022389842

IČ DPH: SK2022389842

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R

zastúpený: Ing. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ESIN group, a. s.“)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera a Konečného užívateľa výhod predložené (zoznam dokumentov je uvedený
v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom vsúlade s ust. 8 11 ods. 4
ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“)
identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol.
TinselEnterprisesLimíted, so sidlam Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C.
2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky,
obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s podielom na
základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda a kontroluje spol.
TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. TinselEnterprisesLimited, (ii)
prostredníctvom spol. TinselEnterpriseslimited, ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a.
S., s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 50% má nepriamy
podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN

group, a.s.

vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN

group, a.s. vo výške 50%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)

ato:
a)
b)
Oprávnená

porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od

Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne zo strany Partnera a Konečného
užívateľa výhod predložené:

a)

b)
c)

4d)

Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s.,

Úplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.:

Čestné vyhlásenie spol. ESIN group, a. s., jej akcionárov, spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera),
v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova
4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN
group, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ESIN group, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 50, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterpriseslirnited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia,

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:

- má registračné číslo:HE153960

- “koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
e)

- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981,

Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

<)

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

- pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04 Považská
Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel
na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%

- pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059
s0 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo
výške 10%, .

- pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04 Považská
Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%:

- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059
60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo
výške 10%:

- pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%:

- spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301,
Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960,
zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického
ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a
správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%

jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
V spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%:

nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. agenerálny riaditeľ
a prokurista spol. ESIN group, a.s.:

a)
b)
<)

Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tätranská
Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983,

člen predstavenstva pán Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51
Bratislava — Rača, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR,

generálny riaditeľ a prokurista pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmračná
3257/3, 821 02 Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973
2. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spol. ESIN group, a.s. koná predstavenstvo tak, že za
spoločnosť podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

3. Clenom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcianár vykanávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r.
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS")

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sidlom:

1ČO:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v!

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkam, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sidlom:zapísaný v:

zastúpený:

ESIN group, a. s.

Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01

36 787 302

2022389842

5K2022389842

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R

Ing. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner? alebo „spol. ESIN group, a. s.")

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli za
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bali
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaní členovia štatutárneho orgánu (členovia
predstavenstva), vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
(generálny riaditeľ) spol. ESIN group, a. s. a prokurista spol. ESIN group, a. s., a to:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: predseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

Meno, priezvisko, titul: Peter Bederka

Trvalo bytom: Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava — Rača

Narodený: 27.03.1979

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: člen predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2")
Meno, priezvisko, titul: Peter Jágrik

Trvalo bytom: Súmračná 3257/3, 821 02 Bratislava

Narodený: 13.05.1973

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: generálny riaditeľ a prokurista spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 3" a spolu s Konečným užívateľam výhod 1 a Konečným
užívateľom výhod 2 ďalej „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. S 64 ods. 2 zákona
0 ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1
písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanéc v priárnéj riadiačej päsabnosti
štatutárneho orgánu." Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna
z fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spol. ESIN group, a. s. (i) nemá
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imani vrátane akcii na doručiteľa, (iť) nemá právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvalať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (jil) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vbode (i) a (ii), nemá právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. ESIN group, a. s. sa
považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom členovia predstavenstva, generálny
riaditeľ a prokurista sú jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. ESIN group, a. s.
K tejto skutočnosti oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania
vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu da
registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhad uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ičh Dakládách totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod 1, Konečného užívateľa
výhod 2, Konečného užívateľa výhod 3, Konečného užívateľa výhod 4 sich
podobou v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s., Zápisnica zo zasadnutia valného
zhromaždenia spol. ESIN group, a. s. vo forme Notárskej zápisnice č. N
370/2017, NZ 276683/2017, NCRIS 28256/2017 zo dňa 10.08.2017,
vyhotovenej v notárskej kancelárií JUDr. Igora Čabru, notára sa sidlom v
Poprade,

by Úplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.:

c) Čestné vyhlásenie spol. ESIN group, a. s., jej členov predstavenstva, jej
generálneho riaditeľa a prokuristu, jej akcionárov, v ktorom vyhlasujú, že im
nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN
droup, a. $. alebo akéhokoľvek ich člena,
by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ESIN group, a. s. alebo z inej jej činnosti,

sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

je okrém generálneho riaditeľa Petra Jágrika vedúcim zárnestnancom v
priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. ESIN group, a.
s.

d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

b)

pán Rábert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04 Považská
Bystrica, narodený 3.10.1957,

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059
60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982,

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04 Považská
Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984:

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059
60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984:

Každý z akcionárov vlastní zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích
práväch spol. ESIN group, a.s.,

nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. a generálny riaditeľ
a prokurista spol. ESIN group, a.s.:

Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská
Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983:

člen predstavenstva pán Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51
Bratislava - Rača, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR:

generálny riaditeľ a prokurista pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmračná
3257/3, 821 02 Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spol. ESIN group, a.s. koná predstavenstvo tak, že za

spoločnosť podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.

a)
b)
©)
>
3.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich

funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na ča Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 6
11 ods. 4 ZoRPYVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením

povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lornnici, dňa 27.09.2017

>
SOUKENÍK - STRPKA,
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

Vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a a zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
5o sidlom:

1Čo:
DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. ©.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800346

5K2022800846

obchodnom rédistri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukenikom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

IČO:
DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

ESIN group, a. s.

Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01

36 787 302

2022389842

5K2022389842

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
Čč.: 10634/R

Ing. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva

(ďalej lén „Partner“ alebo „spol. ESIN group, a. s.")

1.

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe doki

umentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnerá a ktoré jej boli zo

strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bali
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 5 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej
predstavenstva
(generálny riadi

len „zákon o ochrane“) identifikovaní členovia štatutárneho orgánu (členovia
) a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
iteľ) spol. ESIN group, a. s., a to:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: predseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)Meno, priezvisko, titul:

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 5.1.1982

Štátna príslušnosť: SR

Merejná funkcia:

Postavenie:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike
podpredseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“)

Meno, priezvisk

o, titul: Jozef Jágrik, Ing.
Trvalo bytom: Šebešťanová 48, 017 04 Považská Bystrica

Narodený: 09.01.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionáram vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: podpredseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 3")

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: člen predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 4")

Méno, priezvisko, titul: Peter Jágrik

Trvalo bytom: Súmračná 3257/3, 821 02 Bratislava

Narodený: 13.05.1973

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: generálny riaditeľ spol. ESIN graup, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 5" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1, Konečným
užívateľom výhod 2, Konečným užívateľom výhod 3 a Konečným užívateľom výhod 4 ďalej
„Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona
o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1
pism. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
Štatutárneho orgánu.“ Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna
z fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spol. ESIN group, a. s. (1) nemá
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (il) nemá právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiac orgán, dozorný orgán
alebo kantrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vbode (i) a (il), nemá právo ná
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. ESIN group, a. s. sa
považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom členovia predstavenstva
a generálny riaditeľ sú jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. ESIN group, a. s.
K tejto skutočnosti oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania
vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do
registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila,

Totožnosť Koanečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukáz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod 1, Konečného užívateľa
výhod 2, Konečného užívateľa výhod 3, Konečného užívateľa výhod 4 sich
podobou v Dokladach totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s.:

b) Uplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.:

c) Čestné vyhlásenie spol, ESIN group, a. s., jej členov predstavenstva, jej
akcionárov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba,
ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom
IMaNnl,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN
group, a. s. alébo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ESIN group, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchta kritérií,

- je okrem generálneho riaditeľa Petra Jágríka vedúcim zamestnancom v
priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. ESIN group, a.
S.d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
a) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

- pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04 Považská
Bystrica, narodený 3.10.1957,

- pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059
60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982,

- pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04 Poväžská
Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984:

- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059
60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983:

- pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984:

Každý z akcionárov vlastní zhodne po 20% na obchodnom Imaní a hlasovacích
právach spol. ESIN group, a.s.,

b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. a generálny riaditeľ spol.
ESIN group, a.s.:

a) Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská
Lamnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983:

b) Podpredseda predstavenstva pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská
Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982:
c) Podpredseda predstavenstva pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová
48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984,

d) člen predstavenstva pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958,
049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984:

e) generálny riaditeľ pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmračná 3257/3, 821 02
Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bad 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bala vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 03.07.2017SOUKENIK - STRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×