Nezaradený subjekt

EGEM s. r. o.

České Budějovice 6
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Novohradská 36, České Budějovice 6

Záznam platný od: 13. Júl 2017

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Novohradská 736/36, České Budějovice 6, České Budějovice

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 13. Júl 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EGEM s.r.o.

IČO: 63886464

Adresa: Novohradská 736/36, České Budějovice

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5997

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. August 2020

Záznam platný do: 11. August 2023

Posledná zmena: 3. Máj 2022


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Záznam do:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Záznam do:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Klára Cetlová
Adresa:
U Mrázovky 17 Praha 5 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 29.03.2019 do: 3.10.2019

StiahniZáznam platný od: 16.10.2018 do: 29.03.2019

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 16.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)I. EGEM s.r.o.

sídlo: Novohradská 736/36, České Budejovice 6, 370 01 České
Budčjovice, Česká republika

IČO: 638 86 464

zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budšjoviciach,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "Partner verejného

Oddiel: C, Vložka číslo: 5612sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

1.1

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli
v prípade Partnera verejného sektora postupom vsúlade sust. 8 11 ods. 4
Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Daniel Krčetínský, JUDr.

Trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,
Česká republika

Narodený: 09.07.1975

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
Verifikačný dokument strana 21.2

Meno, priezvisko, titul: Roman Korbačka, Ing.

Trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Narodený: 18.07.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

h)
i)

j)
k)

)

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

Stanovy spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetické
montáže Holding, a.s.,

Stanovy spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,

Výpis z obchodného registra spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED
vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia
vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a potvrdenie o
akcionároch spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,

Stanovy spoločnosti EP Industries, a.s.,

Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Industries, a.s.
obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
Stanovy spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

Stanovy spoločnosti EPI Holding, a.s.,

m) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPI Holding, a.s.,

n)
9)
p)

9)
r)

s)

Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,

Stanovy spoločnosti NERUNA LTD ,

Výpis z obchodného registra spoločnosti NERUNA LTD vedeného Oddelením
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného
Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom
akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,

Stanovy spoločnosti ATIHA LIMITED,

Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a
priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi ATIHA LIMITED,

Stanovy spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,

Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a
priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti BLYCONO SERVICES
LIMITED,

Stanovy spoločnosti POOLJA LIMITED,


Verifikačný dokument strana 114.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.09.2019ilan Gocník, LL.M
advokát a prokurista
dvokátska kancelária
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument strana 32.1

2.2

v) Potvrdenie o vlastníckej štruktúre spoločnosti POOLJA LIMITED,

w) Stanovy spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,

x) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a
priemyslu spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED a potvrdenie o
akcionároch spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,

y) doklad totožnosti JUDr. Daniela Kľetínského,

z) doklad totožnosti Ing. Romana Korbačku.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 50.000.000,- Kč (rozsah splatenia 50.000.000,-
Kč),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Energetické montáže Holding, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 50.000.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Energetické montáže Holding, a.s., so sídlom Pafížská 130/26, losefov, 110 00
Praha 1, IČO: 269 75 491, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10243, spoločnosť založená a existujúca
podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „Energetické montáže
Holding, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má
základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč)
rozvrhnuté na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote jednej akcie 42.860,- Kč (séria A) a 10 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 157.140,- Kč (séria B),

b) spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má
dvoch akcionárov a to:

- spoločnosť HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, ktorá vlastní 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 157.140,- Kč, séria B, čím disponuje s vkladom do základného
imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 1.571.400,- Kč (78,57
% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetické montáže Holding,
[ Verifikačný dokument strana 42.3

a.s.), splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania
Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč,

- spoločnosť TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, ktorá vlastní 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 42.860,- Kč, séria A, čím disponuje s vkladom do základného imania
Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 428.600,- Kč (21,43 % podielu
na základnom imaní spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.),
splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania
Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč,

c) zo stanov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

- o rozdelení podielu na zisku stanoveného na základe riadnej a mimoriadnej
účtovnej závierky rozhoduje valné zhromaždenie,

- členov predstavenstva ačlenov dozornej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetické montáže Holding,
a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES
CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Strovolos, 2012, Nikózia, Cyperská republika,
zapísaná v Oddelení registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia
vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným
číslom: HE 210238, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej
republiky (ďalej aj predtým len „HERINGTON INVESTMENTS LIMITED“),
pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť HERINGTON INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá
má základné imanie vo výške 2.000,- EUR,
b) spoločnosť HERINGTON INVESTMENTS LIMITED má dvoch akcionárov, a to:

- spoločnosť EP Industries, a.s., ktorá vlastní 1.760 ks akcií v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo
výške 1.760,- EUR (88 % podielu na základnom imaní spoločnosti
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného
imania vo výške 2.000,- EUR,

- spoločnosť POOLJA LIMITED, ktorá vlastní 240 ks akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom
do základného imania spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo
výške 240,- EUR (12 % podielu na základnom imaní spoločnosti
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného
imania vo výške 2.000,- EUR,

c) zo stanov spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že podiel
na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
Verifikačný dokument strana 52.4

2.5

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS
LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP
Industries, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94
746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel:
B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej
republiky (ďalej aj predtým len „EP Industries, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EP Industries, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné
imanie vo výške 1.035.816.000,- Kč (rozsah splatenia 1.035.816.000,- Kč),

b) spoločnosť EP Industries, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED, ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových
listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč, čím
disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške
1.035.816.000,- Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP
Industries, a.s. (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Industries,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti EP Industries, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to spoločnosť EP INDUSTRIES
HOLDING LIMITED,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, a.s. žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.4 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE,
Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom
energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť
založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „EP
1NDUSTRIES HOLDING LIMITED“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá
má základné imanie vo výške 2.500,- EUR,
b) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED má troch akcionárov, a to:

- spoločnosť EPI Holding, a.s., ktorá vlastní 1.200 ks kmeňových akcií
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej
jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,- EUR (48 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING
LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,


Verifikačný dokument2.6

- spoločnosť NERUNA LTD, ktorá vlastní 904 ks kmeňových akcií spoločnosti
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej
akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 904,- EUR (36,16 % podielu na
základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z
celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING
LIMITED vo výške 2.500,- EUR,

- spoločnosť BLYCONO SERVICES LIMITED, ktorá vlastní 396 ks
kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v
menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING
LIMITED vo výške 396,- EUR (15,84 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty
základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške
2.500,- EUR,

c) zo stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti EP INDUSTRIES
HOLDING LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v
Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPI
Holding, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, 1ČO: 035 03
640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel:
B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej
republiky (ďalej aj predtým len „EPI Holding, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EPI Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč),
b) spoločnosť EPI Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- JUDr. Daniel Kretínský, ktorý vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím
disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške
1.550.000,- Kč (77,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI
Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,-
Kč.

- JUDr. Klára Cetlová, ktorá vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím
disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške
450.000,- Kč (22,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding,
a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč,

c) zo stanov spoločnosti EPI Holding, a.s. vyplýva, že:

strana 6


Verifikačný dokument2.7

2.8

- podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EPI
Holding, a.s. je totožný s podielom na základnom imaní spoločnosti EPI
Holding, a.s.,

- orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti EPI Holding,
a.s.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPI Holding, a.s. žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
NERUNA LTD, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23,
1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a
priemyslu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca
podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „NERUNA LTD“), pričom
zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť NERUNA LTD je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 10.000,- EUR,

b) spoločnosť NERUNA LTD má jediného akcionára, ato spoločnosť ATIHA
LIMITED, ktorá vlastní 10.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v
menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s
celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD (100% podielu na
základnom imaní spoločnosti NERUNA LTD),

c) zo stanov spoločnosti NERUNA LTD vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti NERUNA LTD,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti NERUNA LTD žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.7 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor,
Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom
energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť
založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len
„ATIHA LIMITED“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ATIHA LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 1.000,- EUR,

b) spoločnosť ATIHA LIMITED má jediného akcionára, ato Ing. Romana
Korbačku, ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED
v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje
s celým obchodným podielom spoločnosti ATIHA LIMITED,

c) zo stanov spoločnosti ATIHA LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ATIHA LIMITED,

strana 7
L Verifikačný dokument strana 82.9

2.11

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ATIHA LIMITED žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER,
Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom
energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej aj
predtým len „BLYCONO SERVICES LIMITED“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť BLYCONO SERVICES LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má
základné imanie vo výške 2.000,- EUR, rozvrhnuté na 200.000 ks akcií
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,

b) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED
Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry
spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých
žiadna nenapíňa znaky konečného užívateľa výhod vsúlade sust. 5 6a
Zákona o AML, ato tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom
a/alebo konaním v zhode.

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED
žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
POOLJA LIMITED, so sídlom: Stavros, 56, Flat 104, Strovolos, 2035, Nikózia,
Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod
registračným číslom: HE 284619, spoločnosť založená a existujúca podľa práva
Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „POOLJA LIMITED“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti POOLJA LIMITED Oprávnená
osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry spoločnosti
POOLJA LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých žiadna nenapíňa znaky
konečného užívateľa výhod vsúlade sust. S 6a Zákona 0 AML, ato tak
samostatne ako ani konaním spoločným postupom a/alebo konaním v zhode.

b) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti POOLJA LIMITED žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES


Verifikačný dokument strana 9CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná:
Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného
Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE
260736, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej
aj predtým len „TAHOBA INVESTMENTS LIMITED“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť TAHOBA INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má
základné imanie vo výške 1.000,- EUR (rozsah splatenia 1.000,- EUR),

b) spoločnosť TAHOBA INVESTMENTS LIMITED má dvoch akcionárov, a to:

- spoločnosť EP Industries, a.s., ktorá vlastní 880 ks akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom
do základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo
výške 880,- EUR (88 % podielu na základnom imaní spoločnosti TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti
TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.000,- EUR,

- spoločnosť POOLJA LIMITED, ktorá vlastní 120 ks akcií na meno v
menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS
LIMITED vo výške 120,- EUR (12 % podielu na základnom imaní
spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty
základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške
1.000,- EUR,

c) zo stanov spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že podiel na
základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,

a) nie je členom vlastníckej ariadiacej štruktúry spoločnosti TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Industries, a.s. je identifikovaná v bodoch 2.4
až 2.9 tohto Verifikačného dokumentu a vlastnícka štruktúra spoločnosti POOLJA
LIMITED je identifikovaná v bode 2.10 tohto Verifikačného dokumentu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne)
nasledovné osoby:

JUDr. Daniel Kčetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170
00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť:
ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov,


Verífikačný dokument strana 103.1

3.2

4.1

4.2

Ing. Roman Korbačka, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, narodený: 18.07.1965, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou sňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Konatelia
môžu zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach, a to tak, že spoločnosť
navonok zastupujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Rovnakým spôsobom je
možné poveriť tretiu osobu ako ďalšieho zástupcu v zmysle 8 438 zákona č.
89/2012 Sb. Občianskeho zákonníku Českej republiky.

V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov spoločnosti:

- Ing. Jan Bendík, trvale bytom K Fantovu mlýnu 292/8, Kľeslice, 104 00

Praha 10, Česká republika, narodený: 03.07.1964, štátna príslušnosť: ČR, ktorý
nie je verejným funkcionárom,

- Petr Kozojed, trvale bytom Potoční 182, 370 08 Staré Hodéjovice, Česká
republika, narodený: 21.09.1964, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným
funkcionárom,

- Mgr. Ing. Jičí Nováček, trvale bytom Na Kampé 514/9, Malá Strana, 118 00
Praha 1, Česká republika, narodený: 09.06.1979, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie
je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
RELE
VANS

Dátum
31.12.2018

Partner
verejného
sektora

Oprávnená
osobaVerifikačný dokument

relevan.

EGEM s.r.o.

Novohradská 736/36, České Budčjovice 6, 370 01 České Budčjovice,
Česká republika

IČO: 638 86 464

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

so sídlom Dvočákovo nábrežie č. 8A, 811 02 Bratislava — mestská časť
Staré Mesto

IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TE +421232354602 MGO: 47232471
RELEVANS s.r.o. E: officeGralevano.sk 1Č DPME SK 2023 180 313.
Dvočákovo nábrežie BA. W relevanzsk Spoločnosť zapísaná v obchodnom registr Okresného

811 02 Bratislava súdu Bratislsva |, odkňet: Sro, vlažka č: 69047/B
L. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-
ov výhod spoločnosti EGEM s.r.o., so sídlom Novohradská 736/36, České Budčjovice 6,
370 01 České Budčjovice, IČO: 638 86 464, zápis: Obchodný register vedený u Krajského
súdu v Českých Budčjoviciach, Oddiel: C, Vložka č.: 5612 (ďalej len ako „EGEM s.r.o.“)
oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária RELEVANS
s.r.o., so sídlom Dvorákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka čísla: 69947/B (ďalej
len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely registrácie zmien týkajúcich sa
spoločnosti EGEM s.r.o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora (ďalej len ako „register“).

II. S 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/ých užívateľa-ov výhod
spoločnosti EGEM s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti EGEM s.r.o.,

2. Výpis zobchodného registra spoločnosti EGEM s.r.o. obsahujúci záznam

o spoločníkovi spoločnosti EGEM s.r.o.,

Aktuálne znenie stanov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

Úplné znenie stanov spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED

Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti

HERINGTON INVESTMENIS LIMITED,

Úplné znenie stanov spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,

8. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti
TAHOBA INVESTMENIS LIMITED,

9. Úplné znenie stanov spoločnosti POOLJA LIMITED,

10. Výpis zpríslušného obchodného registra apotvrdenie oregistrovanom
akcionárovi spoločnosti POOLJA LIMITED,

11. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,

12. Výpis z obchodného registra spoločnosti obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi
spoločnosti EP Industries, a.s.,

13. Úp né znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

14. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

15. Úp né znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,

Ha

N


12% POOLJA LIMITED vlastní 120 ks kmeňových akcií na meno v
menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím
disponuje — svkladom do základného imania TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED vo výške 120,00 EUR z celkovej hodnoty
základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške
1.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra POOLJA LIMITED je opísaná vyššie vtomto
verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

(i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Kčetínského vo výške 32,74 % na
spoločnosti EGEM s.r.o., ako aj výšku nepriameho podielu Ing, Romana Korbačku vo
výške 31,80 % na spoločnosti EGEM s.r.o. a

(ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová (nepriamy podiel vo výške 9,49 % na spoločnosti
EGEM s.r.o.) v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom
žiadnej dohody okonaní vzhode aalebo okonaní spoločným postupom a ani
akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho
podielu,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Kžetínský a (ii) Ing. Roman

Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú

osobu, spoločnosť EGEM s.r.o. asú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech

ktorých spoločnosť EGEM s.r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru EGEM s.r.o.:

Orgánmi spoločnosti EGEM, s. r. o. sú v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti EGEM s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú:

1. Ing. Jan Bendík, nar.: 03.07.1964, bydlisko: K Fantovu mlýnu 292/8, Kťeslice, 104 00
Praha 10, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona:
2. Petr Kozojed, nar.: 21.09.1964, bydlisko: Potoční 182, 370 08 Staré Hodčjovice, Česká
republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona:

3. Mgr. Ing, Jičí Nováček, nar.: 09.06.1979, bydlisko: Na Kampč 514/9, Malá Strana, 118 00
Praha 1, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú v mene spoločnosti EGEM s.r.o.
oprávnení konať ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločne.

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov, ana základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných úživateľa/-ov
výhod EGEM s.r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti
EGEM s.r.o., Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a ozmene adoplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, za konečného užívateľa spoločnosti EGEM s.r.o. pánov:

1 JUDr. Daniel Kžetínský, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona, ato podľa $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov: a
dopln ktorých zák: k h predpi

2. Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811
02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona, ato podľa S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
IV. 811 0Ds. 5 PÍSM. © ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO
RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej
štruktúre spoločnosti EGEM s.r.o.

v. $ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť EGEM
s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

vI. 11 oD: Íí E) ZÁ Ž ÁSE! Ž DENÉ
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát
16. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,

17. Úplné znenie stanov spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,

18. Výpis z cyperského registra BLYCONO SERVICES LIMITED vrátane zoznamu
akcionárov,

19. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,

20. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam ojedinom
akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,

21. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,

22. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam ojedinom
akcionárovi ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/ých užívateľa/-ov výhod
EGEM s.r.o. na základe preverenia informácii registrovaných vo verejne dostupných
evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej
republiky a Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri
spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa
EGEM s.r.o. taktiež zohľadníla obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe,
ako ajinformácie dostupné na internete.

III. 8110Ds. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného
dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

EGEM s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike.
Základné imanie EGEM s.r.o. je 50.000.000,00 Kč, ktoré je tvorené obchodným podielom
predstavujúcim vklad do základného imania vo výške 50.000.000,00 Kč, splateným
v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EGEM s.r.o. je nasledovná:

100 % Energetické montáže Holding, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Josefov, 110 00
Praha 1, IČO: 269 75 491, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v
Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10243, spoločnosť založená a existujúca podľa práva
Českej republiky (ďalej len ako „Energetické montáže Holding, a.s.“), vlastní
obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške
50.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EGEM
s.r.o.

Akcie spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s. nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné
subjekty:

78,57%HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Strovolos, 2012, Nikózia,
Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 210238, spoločnosť
založená aexistujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako
„HERINGTON INVESTMENTS LIMITED“), vlastní 10 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške
157.140,00 Kč, séria B, čím disponuje s vkladom do základného imania
Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 1.571.400,00 Kč, splateným
v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Energetické
montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti HERINGTON INVESTMENIS LIMITED nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu aakcionármi spoločnosti sú
nasledovné subjekty:

88% EP Industries, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1,
IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v
Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca.
podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „EP Industries, a.s.“),
vlastní 1.760 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej
takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje svkladom do
základného imania HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške
1.760,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške
2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:
100% EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou
Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082,
Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora
spoločností a © oficiálneho likvidátora Nikózia vedené
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená
a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED“), vlastní 1.035.816 ks
kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto
akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje svkladom do
základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00
Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries,

a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi
spoločnosti sú nasledovné subjekty:

48% — EPI Holding, a.s., so sídlom Pačížská 130/26, Josefov,
110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register
vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.:
20115, spoločnosť založená aexistujúca podľa práva
Českej republiky (ďalej len ako „EPI Holding, a.s."),
vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote
každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00
EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00
EUR.

Akcie spoločnosti EPI Holding, a.s. nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu aakcionármi
spoločnosti sú nasledovné subjekty:

77,5 % JUDr. Daniel Kfetínský, nar.: 09.07.1975,
bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00
Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je
verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len
ako „JUDr. Daniel Ktetínský“), vlastní 775 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč,
čím disponuje s vkladom do základného imania
EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč
z celkovej hodnoty základného imania vo výške
2.000.000,00 Kč.

22,5% JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U
Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
Česká republika, občan ČR, nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako
„JUDr. Klára Cetlová“), vlastní 225 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč,
čím disponuje s vkladom do základného imania
EPI Holding, as. vo výške 450.000,00 Kč
z celkovej hodnoty základného imania vo výške
2.000.000,00 Kč.

36,16 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS
TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská
republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod
registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená
a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len
ako „NERUNA LTD“), vlastní 800 ks kmeňových akcií
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED
v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške
1,00 EUR, čím disponuje svkladom do základného
imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške
800,00 EUR zcelkovej hodnoty základného imania
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo
výške 2.500,00 EUR.
Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu ajediným
akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flať/Office 102,
2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis:
Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu pod registračným číslom: HE 297017,
spoločnosť založená aexistujúca podľa práva
Cyperskej republiky (ďalej len ako „ATIHA
LIMITED“), vlastní 1.000 ks kmeňových akcií
spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote
každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím
disponuje s celým základným imaním spoločnosti
NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným
akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965,
bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, občan SR,
nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona (ďalej len ako „Ing. Roman
Korbačka“) vlastní 1.000 ks kmeňových
akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v
menovitej hodnote každej jednotlivej akcie
vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým
základným imaním spoločnosti ATIHA
LIMITED.

15,84% BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Clement,
41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061,
Nikózia, Cyperská republika, — zápis. Oddelenie
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia
vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a
cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 366053
(ďalej len ako „BLYCONO SERVICES LIMITED“)
vlastní 39 ks kmeňových akcií spoločnosti EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote
každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,00 EUR
z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00
EUR.

Akcie spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED nie
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

100% Konečnými akcionármi spoločnosti BLYCONO
SERVICES LIMITED sú fyzické osoby, ktoré nie
sú verejnými funkcionármi podľa Zákona. Po
preskúmaní vlastníckej štruktúry vtejto vetve,
Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba
nachádzajúca sa vtejto vlastníckej vetve nemá
aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na
hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku)
EGEM s.r.o., ktorý je vyžadovaný zákonom č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca
sa vtejto vlastníckej vetve samostatne nemá
oprávnenie — zvoliť, resp. odvolať člena
štatutárneho orgánu EGEM s.r.o. Oprávnená
osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase
vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu bolí
fyzické osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej
vetve účastníkmi dohody okonaní vzhode
a/alebo okonaní spoločným postupom aani
akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa
zmenila výška ich nepriamych podielov na
spoločnosti EGEM s.r.o.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická
osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako
konečného užívateľa výhod spoločnosti EGEM
s.r.o. podľa Zákona, postupom podľa 8 6a zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.

12 % POOLJA LIMITED, so sídlom: Stavros, 56, Flat 104, Strovolos, 2035,
Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora
spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným
číslom: HE 284619, spoločnosť založená aexistujúca podľa práva
Cyperskej republiky (ďalej len ako „POOLJA LIMITED“), vlastní 240
ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie
vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 240,00 EUR
z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,00 EUR.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba
zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej
vetve nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích
právach alebo na výnosoch (na zisku) EGEM s.r.o, ktorý je
vyžadovaný zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej
vetve samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena
štatutárneho orgánu EGEM s.r.o. Oprávnená osoba taktiež nemala za
preukázané, že by v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
boli fyzické osoby — nachádzajúce sa vtejto vlastníckej
vetve účastníkmi dohody okonaní vzhode aalebo okonaní
spoločným postupom aani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku
ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je
potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti
EGEM s.r.o. podľa Zákona, postupom podľa $ 6a zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

21,3%TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská
republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 260736, spoločnosť
založená aexistujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako
„TAHOBA INVESTMENTS LIMITED“), vlastní 10 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške
42.860,00 Kč, séria A, čím disponuje s vkladom do základného imania
Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 428.600,00 Kč, splateným
v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Energetické
montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu aakcionármi spoločnosti sú
nasledovné subjekty:

88% EP Industries, a.s. vlastní 880 ks kmeňových akcií na meno v
menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím
disponuje — svkladom do základného imania TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED vo výške 880,00 EUR z celkovej hodnoty
základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške
1.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra EP Industries, a.s. je opísaná vyššie v tomto
verifikačnom dokumente.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
vyhotovený v zmysle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti EGEM s.r.o., so sídlom Novohradská 736/36, České Budčjovice 6, 370 01
České Budejovice, IČO: 638 86 464, zápis: Obchodný register vedený u Krajského súdu v
Českých Budčjoviciach, Oddiel: C, Vložka č.: 3612 (ďalej len ako „EGEM s.r.o.“) oprávnenou
osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom
Dvoľákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená
osoba“) podľa Zákona na účely registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti EGEM s.r.o. ako
partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).II. $ 11 ODs. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti
ECEM s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

a

Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KGEM s.r.o.,

Výpis zobchodného registra spoločnosti EGEM s.r.o. obsahujúci záznam

o spoločníkovi spoločnosti EGEM s.r.o.,

Aktuálne znenie stanov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energelické montáže Holding, a.s.,

Úplné znenie slanov spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED

Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti

HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,

ZA Úplné znenie stanov spoločnosti TAHOBA INVESTMENIS LIMĽTED,

8. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosli TAHOBA
INVESTMEN 15 LIMITED,

9. Úplné znenie stanov spoločnosti POOLJA LIMITED,

10. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie v registrovanom akcionárovi
spoločnosti POOLJA LIMITED,

11. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,

12. Výpis z obchodného registra spoločnosti obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi
spoločnosti EP Industries, a.s.,

8. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES TIOLDINC LIMITED,

14. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

15. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,

16. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,

[tá

Sv op BI
17. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNÁ LTD,

18. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi
spoločnosli NERUNÁ T. TD,

19. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,

20. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam a jedinom akcionárovi
ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívaleľa/-ov výhod
EGEM s.r.o. na základe preverenia informácii registrovaných vo verejne dostupných
evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a
Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností
Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa EGEM s.r.o.
taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj

informácie dostupné na internete.

11. 81101 PÍSM, 8) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. II vyššie tohto verifikačného

dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

EGĽM s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike. Základné
imanie EGEM s.r.o. je 30.000.000,00 Kč, ktoré je tvorené obchodným podielom
predstavujúcim vklad do základného imania vo výške 50.000.000,00 Kč, splateným v celom

rozsahu.
Vlastnícka štruktúra spoločnosti EGEM s.r.o. je nasledovná:

100 % Ľnergetické montáže Holding, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Jasefov, 110 00 Praha
1, IČO: 269 75 491, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe,
Oddiel: B, Vložka č.: 10243, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej
republiky (ďalej len ako „Energetické montáže Holding, a.s.“), vlastní obchodný
podiel, klorý predslavuje vklad do základného imania vo výške 50.000.000,00 Kč, čím

disponuje s celým základným imaním spoločnosti HGFM s.r.o.

Akcie spoločnosti Ľnergetické montáže 1lolding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie

na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:
78,57% HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropolcos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, Ist floor, Ilat/Office 102, Strovolos, 2012, Nikózia,
Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a
ceslovného ruchu pod regislračným číslom: HE 210238, spoločnosť založená
a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „HERINGTON
INVESTMENTS LIMITED“), vlastní 10 ks kmeňových Tistinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 157.140,00 Kč, séria B,
čím disponuje s vkladom do základného imania Ľnergetické montáže
Holding, a.s. vo výške 1.571.400,00 Kč, splateným v celom rozsahu, z celkovej
hodnoty základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške
2.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti TIERINGTON INVESTMENTS LIMITED nie sú prijalé na
obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné

subjekty:

88% EP Industries, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1,
IČO: 292 94 746, zápis: Obchadný register vedený Mestským súdom v
Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a exislujúca
podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „EP Industries, a.s.“),
vlastní 1.760 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej
takejto akcie vo výške 1,00 ĽUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške
1.760,00 FUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške
2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti ĽP Industries, a.s. nic sú prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100% EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou
Malsi, 16, FAGILH HOUSE, Floor 8, Agivi Omologities, 1082,
Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora
spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu pod registračným číslom: [IE 310311, spoločnosť založená
a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „EP
INDUSTRIFES HOLDING LIMITED“), vlastní 1.035.816 ks

kmeňových listinných akcií v menovilej hodnote jednej takejto


akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje svkladom do
základného — imania EP Industries, as. vo výške

1.035,816.000,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti
EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi

spoločnosti sú nasledovné subjekty:

60% EPI Holding, a.s., so sídlom Paťížská 130/26, Joscfov,
110 00 Praha 1, IČO: 033 03 640, zápis: Obchodný register
vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.:
20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej
republiky (ďalej len ako „EPI Holding, a.s."), vlastní 1.200
ks kmeňových akcií spoločnosli FP INDUSTRIES
IIOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej
jednotlivej akcie vo výške 1,00 ĽUR, čím disponuje
svkladom do základného imania EP INDUSTRIES
HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej
hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES
HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti EFI Iolding, a.s. nic sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu aakcionármi

spoločnosti sú nasledovné subjekty:

77,5 % JUDr. Daniel Kžetínský, nar.: 09.07.1975, bydlisko:
Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká
republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom
podľa Zákona (ďalej len ako „JUDr. Daniel
Ktetínský“), vlastní 775 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto
akcie va výške 2.000,00 Kč, čím disponuje
s vkladom do základného imania FPI Halding, a.s.
vo výške 1.550.000,00 Kč zcelkovej hodnoly

základného imania vo výške 2.000.000,00. Kč.

22,5% JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U
Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká
republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom
podľa Zákona (ďalej len ako „JUDr. Klára
Cetlová“), vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo
výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do
základného imania FPI Holding, a.s. vo výške
450.000,00 Kč zeelkovej hodnoly základného
imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

40 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS
TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská

republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností aoficiálneho likvidátora Nikázia vedené Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod
registračným číslom: IIE 298229, spoločnosť založená
a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako
„NERUNA LTD“), vlastní 800 ks kmeňových akcií
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED
v menovilej hodnole každej jednotlivej akcie vo výške
1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania
ĽP — INDUSTRIES 1IOLDING — LIMITED vo výške
800,00 ĽUR zcelkovej hodnoty základného imania
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo
výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA [TD nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom

spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100% ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012,
Nikázia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie
registrátora spoločnoslí a oficiálneho likvidátora
Nikózia — vedené — Ministerstvom energeliky,
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod
registračným číslom: 1IĽ 297017, spoločnosť
založená aexistujúca podľa práva Cyperskej
republiky (ďalej len ako „ATIHA LIMITED“),
vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti


NERUNÁ LID v menovilej hodnote každej
jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s
celým základným imaním spoločnosti NERUNA
LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu ajediným

akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965,
bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie
je verejným funkcionárom podľa Zákona
(ďalej len ako „Ing. Roman Korbačka“)
vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti
ATITA LIMITED v menovilej hodnote každej
jednotlivej akcie vo výške — 100 EUR, čím
disponuje s celým základným imaním
spoločnosti ATIHA LIMITED.

12 % POOLJA LIMITED, so sídlom: Slavras, 56, Flat 104, Strovolos, 2035,

Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie regislrálora spoločností
a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energeliky,
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE
284619, spoločnosť založená aexistujúca podľa práva Cyperskej
republiky (ďalej len ako „POOLJA LIMITED“), vlastní 240 ks
kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo
výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania
HĽERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 240,00 EUR
z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,00 EUR.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba
zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve
nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach
alebo na výnosoch (na zisku) EGEM s.r.o., klorý je vyžadovaný
zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z Ireslnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a žiadna fyzická

osoba nachádzajúca sa vtejto vlastníckej vetve samostatne nemá


oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena šlalulárneho orgánu FGEM s.r.o.
Oprávnená osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase
vyhotovenia — tohto — verifikačného — dokumentu — boli fyzické
osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej vetve účastníkmi dohody
o konaní vzhode a/alebo okonaní spoločným postupom aani
akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich

nepriamych podielov.

V lejlo vlastníckej veľve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné
identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti EGEM s.r.o.
podľa Zákona, postupom podľa $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v

znení neskorších predpisov,

21,43%TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61,

SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská
republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora
Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu pod registračným číslom: HE 260736, spoločnosť založená a existujúca
podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „TAHOBA INVESTMENTS
LIMITED“), vlastní 10 ks kmeňových Tistinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej takejto akcie vo výške 42.860,00 Kč, séria A, čím disponuje
s vkladom do základného imania Energetické montáže Tlolding, a.s. vo výške
428.600,00 Kč, splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného
imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti TAHOBA INVESTMENIS LIMITED nie sú prijalé na
obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné

subjekty:

88 % EP Industries, a.s. vlastní 880 ks kmeňových akcií na meno v menovitej
hodnote jednej takejto akcie vo výške 100 EUR, čím disponuje
s vkladom do základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED
vo výške 880,00 EUR z ceľkovej hodnaly základného imania TAHOBA
INVESTMENIT5 LIMITED vo výške 1.000,00 EUR.


Vlastnícka štruktúra EP Industries, a.s. je opísaná vyššie vlomlo

verifikačnom dokumente.

12% POOLJA LIMITED vlastní 120 ks kmeňových akcií na meno v
menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje
svkladom do základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED
vo výške 120,00 HUR z celkovej hodnoty základného imania TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra POOLJA LIMITED je opísaná vyššie vtomto

verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

(i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Kfetínského vo výške 40,92 % na spoločnosti
EGEM s.r.o., ako aj výšku nepriameho podielu Ing. Romana Korbačku vo výške
35,00 % na spoločnosti ĽGĽM s.r.o. a

(ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová (nepriamy podiel vo výške 12,08 % na spoločnosti
EGEM s.r.o.) včase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom
žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo okonaní spoločným postupom aani
akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho

podielu,
Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Kžetínský a (ii) Ing. Roman

Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú
osobu, spoločnosť EGEM s.r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých
spoločnosť EGEM s.r.o. vykanáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. — RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi
vyplývajúcimi. z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru EGEM s.r.o.:

Orgánmi spoločnosti EGEM, s. r. o. sú v čase vyholovenia lohlo verifikačného dokumentu

valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti EGEM s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu

sú:

1. Ing. Jan Bendík, nar.: 03.07.1964, bydlisko: K Fantovu mlýnu 292/8, Kžeslice, 104 00 Praha

10, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona:
2. Petr Kozojed, nar.: 21.09.1964, bydlisko: Potoční 182, 370 08 Staré Ilodéjovice, Česká
republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
3. Mgr. Ing. Jií Nováček, nar.: 09.06.1979, bydlisko: Na Kampé 514/9, Malá Strana, 118 00

Praha 1, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú v mene spoločnosti HGEM. s.r.o.

oprávnení konať ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácii a podkladov, ana základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných úžívaleľa/-ov
výhod ECEM s.r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti
ĽGEM s.r.o., Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších

predpisov, za konečného užívateľa spoločnosti EGĽM s.r.o. pánov:

1. JUDr. Daniel Kžetínský, nar.: 9.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona, a to podľa 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a

2. Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, Lrvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona, a to podľa 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

IV. 8 11 obs. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO
RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej

štruklúre spoločnosti EGEM s.r.o.
V. S 11 ODS. 3M. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť EGEM
s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom (rhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktarú taký emitent priamo alebo nepriama výlučne majelkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI, 4 11 oDs. 5 PÍSM. T) ZÁKONA: VYHIÁSINII, ŽU SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vlomlo verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vyhotovený v zmysle ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

L ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmelom verifikačného dokumentu je
overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného seklora (ďalej aj ako
„KÚV“) v súlade so Zákonom na účeľy zosúladenia zapísaných údajov parlnera verejného seklora

do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:
obchodná spoločnosť EGEM s.r.o, so sidlom Novohradská 736/36, České Budčjovice 6, 370 01

České Budšjovice, Česká republika, IČO: 638 86 464, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Krajským súdom v Českých Budéjoviciach, odd.: C, vložka č.: 5612 (ďalej len ako „Partner
verejného sektora“ alebo „PV5").

Oprávnenou osobou je:
Advokátska kancelária RELEVANS s,r.o., so sídlom Dvrožákovo nábrežie SA, 811 02 Bratislava,

IČO: 47 232 47 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sra, vložka
číslo: 60047/B (ďalej Jen ako „Oprávnená vsoba“).11. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCII. A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod FVS na základe nasledovných
zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora - graf,

2. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Českých Budčioviciach
Partnera verejného sektora zo dňa (14.05.2017,
Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2014,
Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017,
Zoznam členov riadiacich orgánov v spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa
24.05.2017,

6. Potvrilenie Krajského súdu v Českých Budejoviciach zo dňa 16.02.2017 otom, že dňa
24.09.2016 bola do Obchodného registra zapísané sídlo spaločnosti Partnera verejného
seklora vsúlade so zákanom č. 111/2009 Zb. o základních registrech, a to postupom podľa
ustanovenia $ 95 zákona č. 304/2013 Sb. o veľejných rejstšícich,

7. Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky spoločnosti Partnera verejného sektora

v Slovenskej republike vo forme notárskeho zápisu zo dňa 24.11.2003,


17.

15.

19.

20.
21.

23.
24.
25.

Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mesiským súdom v Prahe ohľadom
spoločnosti Ľnergetické montáže 1lolding, a.s. zo dňa 21.04.2017,
Úplné znenie stanov Energetické montáže 11olding, a.s. zo dňa 3i),06.2014,

. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov Energetické montáže [lolding, a.s. zo dňa

19.05.2017,

- Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS5 LIMITED do

registra vedeného Minislerslvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu,
oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia a potvrdenie

o zmene obchodného mena zo dňa 31.03.2017,

. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a Luristického ruchu, oddelenie

zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikázia o spoločníkoch obchodnej
spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED zo dňa 31.03.2017,

- Stanovy obchodnej spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED (označené ako

„Memoranduun of Assúciation and Articles of Association“) zo dňa 02,08,2012,

. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED do registra

vedeného Ministerstvom energeliky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie
zápisov spoločností a oficiálncho zapisovaleľa a správcu, Nikózia a potvrdenie o zmene
obchodného mena zo dňa 31.03.2017,

. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie

zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej
spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED zo dňa 31.03.2017,

. Stanovy obchodnej spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED (označené ako

„Memorandum of Associalion and Arlicles oľ Association") zo dňa 02.08.2012,

Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnasti POOHA TIMITED do registra vedeného
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov
spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia a potvrdenie o zmene obchodného
mena zo dňa 27.06.2017,

Stanový obchodnej spoločnosti POOLJA LIMITED (označené ako „Memorandum of
Associalion and Arficles of Association“) zo dňa 28.03.2011,

Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava Tohľadom
spoločnosti EX Projekt, a.s. zo dňa 19.05.2017, číslo: el-105598/2017/B,

Úplné znenie stanov spoločnosti EX Projekt, a.s. ra dňa 18.12.2015,

Čestné vyhlásenie EX Projekt, a.s. o tom, že koneční užívatelia výhad spoločnosti EX Projekt,
as. podľa Zákona nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi svoju funkcia na území
Slovenskej republiky zo dňa 27.06.2017,

. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom

spoločnosti KP Industries, a.s. za dňa 21.04.2017,

Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017,

Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov EP Industries, a.s. zo dňa 19.05.2017,

Totvrdenie o zápíse obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOTDING TIMITED do

registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turislického ruchu,

2
9. #P] Holding, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EPI Halding, a.s.

je vo výške je vo výške 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korúm), ktoré je rozdelené na

1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie

vo výške 2 000,- Kč (slovom: dve tisíc Českých korún), nahradených hromadnými akciami s číslami

HL BI a HL B2 vydanými v listinnej podobe, Akcie nie sú prijalé na obchodovanie na regulovanom

trhu.

Akcionármi spoločnosti EP Holding, a.s. sú fyzické osoby:

A. — JUDr. Daniel Kľetínský, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Ilolešovice,170 00
Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „JUDr. Daniel Kňetínský“), ktorý
disponuje s vkladom do základného imania EDI Holding, a.s. vo výške 1 550 000,- Kč (slovom:
jeden milión päťstopäťdesiat tisíc českých korún), rozdeleným do 775- ks (slovom:
sedemstosedemdesiatnäť kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 2000,- Kč (slovom: dvetisíe českých korún) nahradených hromadnou akciou

lom HI. BI vydanej v lislinnej podobe, splalené v celom rozsahu, t. j. do výšky 77504
podielu na základnom imaní EPl Holding, a.s. splatenému vceelom rozsahu, pričom
vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI 1lolding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na
skutočný — faktický stav výška obchodného podielu JUDr, Daniela Kžetínského ako
akcionára v EP1 Holding, a.s. je 77,50 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v
EPI Holding, a.s. ve výške 77,50 %,

B. JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 (© Praha 5,
Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „JUDr. Klára Cetlnvá“), ktorá disponuje s vkladom
clo základného imania KPI Holding, a.s. vo výške 450 000,- Ké (slovom: štyristopäťdesiat tisíc
českých korún), rozdeleným do 225,- ks (slovom: dvestodvadsaťpäť kusov) kmeňových akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dvetisíc českých
korún) nahradených hromadnou akciou s číslom HL B2 vydanej v listinnej podobe, t. j. do
výšky 22,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu,
pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov RPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako
aj na skutočný — faklický slav výška obchodného podielu JUDr. Kláry Cetlovej ako
akelonára v EPI Holding, a.s. je 22,50 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v
EP1 Hatding, a.s. vo výške 22,50 %.

Vzhľadom na vyššie tvedené má JUDr. Daniel Kňetínský na T:P1 [loiding, a.s. priamy podiel

na základnom imaní a na hlasovacích právach PI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

tj. kontroluje a vvláda EPI Holding, a.s. a JUDr. Klára Cetlová má na FPI Holding, a.s. priamy

podiel

- nazákladnom imaní a na hlasovacích právach EP1 Holding, a.s. vo výške 22,50 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPI Holding, a.s.

11i
|
i
i
i
|
i
i
:
i
i
i


10. NERUNA LTD

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na územi Cyperskej
republiky. Základné imanie NERUNA [/1D) je vo výške je vo výške 1 000, EUR (slovom: jeden tisíc
eur), ktoré je rozdelené do 1000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno curo). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu.

Jediným akcionárom NERUNA LTD je obchodná spoločnosť ATIHA LIMITED, so sídlom 2012
Nikózia, Akropolcos, 59-61 SAVVIDES CENTER, Ist floor, Flat/Officu 107, Cyperská republika,
zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turislického ruchu, oddelenie zápisov.
spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č. HE297017 (ďalej len ako
ATIHA LIMITED“), ktorá je vlastníkom 1 000,- ks akcií, vimenovitej hodnote jednej akcie vo
e 1,- EUR (slovom: jedno euro), Ej. disponuje vkladom do základného imania NERUNA LTD

vo výške 1 000,- RUR (slovom: jeden tisíc cur), t. j. 100.00 % podielu na základom imaní, splatenom

v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov NERUNA LTD zo dňa
30.11.2011 ako aj na skutočný -- faktický stav výška obchodného podielu ATIHA TIMITRD ako
akcionára v NERUNÁ LTD je 100,00 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v
NERUNA LTD vo výške 100,00 %, a preto ATIHA LIMITED má na NERUNA LTD priamy podiel
- ma základnom imaní a na hlasovacích právach NERUNA [/1HD vo výške 100,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

tj. kontraluje a ovláda NERUNA LTD.

11. A TIA LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej
republiky. Základné imanie ATIHA LIMITFD je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur),
ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden Lisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie va
výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nic sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
Jediným akcionárom ATIHÁ LIMITED je fyzická osoba Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1365,
trvale bylom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len
ako „Ing. Roman Korbačka“), ktorý je vlastníkom do 1 000,- ks (slovom: jeden lisíc kusov) akcií
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovonz: jedno euro), splatené v celom rozsahu,
t.j. disponuje vkladom do základného imania ATIHA 1IMITED vo výške 1 000,- EUR (slovom:
jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní ATIHA LIMITED, splateného v celom
rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov ATITIA LIMITED z roku 2011 ako aj
na skutočný — faklický stav výška obchodného podielu Ing. Romana Korbačku ako akcionára v
ATIHA ILIMITED je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v ATIHA
1IMITED va výške 100,00 %, a preto Ing. Roman Korbačka má na ATIHA TIMITED priamy
podiel

- nazákladnom imaní a na hlasovacích právach ATIHA LIMITED vo výške 100,00 %,

12


- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, tj. kontroluje a ovláda
ATIHA LIMITED.

Vzhľadom na vyššie uvedené, platí že

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy
podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa
spoločností, inak aka to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločností, tj. okrem
priameho alebo nepriameho podielu spoločností,

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci argán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho
podielu spoločností,

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä
disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, inak ako na základe priameho
alebo nepriameho podielu spoločností,

- neexistuje Žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činností, inak ako na základe
priameho alebo nepriameho podielu spoločností,

- neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej
štruktúre spoločností, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch
na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo
spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priama
alebo sprostredkovane cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,

- neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo
nepriamy podiel spoločností a uvedeným vu vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností
žiadne dohody o konaní v zhode alebo a spoločnom postupe, ani akékoľvek iné písomné alebo
ústne dohody, existujúce priamo alebo sproslreďkovane cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,
v dôsledku ktorých by sa #menil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.

Identifikácia kanečných užívateľov výhod:
Na základe vce opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií
a podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade su Zákonom, postupom podľa zákona
č. 297/2008 Z. z, oochrane pred legalizáciou príjmov z [reslnej činnosti ao ochrane pred
financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za

konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. JUDr. Daniel Kľetínský, nar.: 09.0/.19/5, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holežovice, 170 00
Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 1“), ktorý má:
- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 41,92 %,

13
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaciorgán, dozorný orgán alebo kontralný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, .j. iastočne kontroluje
a ovláda Partnera verejného seltora.
a
2. Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „KÚV 2“), klarý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach FVS vo výške 35,20 %,- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak uslanoviť alebo odvolať štatutárny argán, riadiaciorgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. Čiastočne kontroluje

a ovláda ľartnera verejného sektora.

3. JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 130 00 Praha 3, Česká
republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 3“), ktorá m:
- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 11,88 %,- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak uslanoviť alcbo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

+ ako akcionár EPI 1loiding, a.s. spíňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle S 6a ods. 3
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. čiastočne kontroluje

a ovláda ľartnera verejného sektora.
1, — VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNTRA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora v predchádzajúcom

bade LI. tohto verifikačného dokumentu.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom,

Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru PVS:
Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie PVS a konatelia PVS.

Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný
spoločník PVS.

Konatelia PVS ako štatutárne orgány PVS riadia činnosť PVS a konajú vjeho mene spôsobom
upraveným v Úplnom znení zakladateľskej listiny PVS. Konatelia môžu zastupovať PVS vo
všetkých záležilostiach, a to tak, že spoločnosť navonok zastupujú vždy aspoň dvaja konatelia FVSspoločne. Štatutárnym orgánom PVS sú 3 (slovom: traja) konatelia, ktorých volí a odvoláva valné

zhromaždenie PVS, a to na dobu 29 (slovom: dvadsať) rokov. Konateľmi PVS sú:

14
1. Ing. Jan Bendík, nar.: 03.07.1964, trvale bytom X Fantovu imlénu 292/8, Kňeslice, 104. 00
Praha 10, Česká republika, občan ČR,

2. Petr Kozojed, nar.: 21.09.1964, trvale bytom Potoční 182, 370 08 Staré Tlodéjovice, Česká
republika, občan ČR,

3. Mer. Ing. Jiží Nováček, nar.: 09.06.1979, trvale bytom Na Kampé 514/9, Malá Strana, 115 00
Praha 1, Česká republika, občan ČR.

V organizačnej štruktúre PVS je v riadiacej štruktúre zahrnutý výkonný riaditeľ, klorý je zároveň

konateľom spoločnosti.

TV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií neidentifikovala verejného
[unkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej šlrukláre
Fartnera verejného sektora.

V, ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA.

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona, preto nie sú splnené

podmienky na zápis vrcholného manažmentu da registra.

VL VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomlo verifikačnom — dokumente

zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

"Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identiľikácie KÚV
Partnera verejného sektora a Ivorí prílohu k návrhu na zápis PVS do regislra partnerov verejného
sektora.

V Bratislave, dňa 28.06.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o,
Mgr, Marián Masarik, konateľ, advokát

13
32,

35,

36,

Ďalej,

oddelenie zápisov spoločností a aficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia a potvrdenie

o zimene obchodného mena zo dňa 31.03.2017,

5. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a tnistického ruchu, oddelenie

zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch, obchodnej
spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 31.03.2017,

„ 5Šlanový obchodnej spolučnosti EP. INDUSTRIES HOLDINC LIMITED (označené ako

„Niemorandum of Association arxl Articles of Associatien“) zo dňa 02.08.2012,

. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom

spoločnosti EPI Tlolding, a.s. zo dňa 21.4.2017,

. Úplné znenie spoločenskej zmluvy EF1 Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014,
. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov EPI lolding, a.s. zo dňa 22.05.2017,
. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti NERUNA LIU do regislra vedeného

Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov
spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,

Potvrdenie Minislerslva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovaleľa a správcu, Nikázia © spoločníkoch obchodnej
spoločnosti NERUNA LID zo dňa 31.08.2017,

. Stanovy obchodnej spoločnosti NERUNA LIU (označené ako „Memorandum of Association

and Articles of Associatian“) zo dňa 30.11.2011

„ Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti ATIIIA LIMITED do registra vedeného

Minislersívom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov
spolačností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,

Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovaleľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej
spoločnosti ATIHA LIMITED zo dňa 31.03.2017,

Stanovy obchodnej spoločnosti ATIIIA LIMITED (označené ako „Memorandum of
Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011.

Oprávnená asoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe

proverenia informácií vyplývajúcich 7 verejne dostupných evidencií, ako

verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej tepubliky — Veťejný rejstčík
a Sbírka listin, a

verejne dostupný elektronický Zoznam emitentov vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov Českej republiky — Centrální depozitáť cenných papíťú, a.s.,

čestné vyhlásenia predložné Oprávnenej osobe,

webové stránky spoločností.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladav a informácií dospela

k nasledovnému zisteniu:
1. Partner verejného sektora (alebo „PVS5“)

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie
v PVS je vo výške 50 000 000,- Kč (slovom: päťdesiat miliónov českých korún).

Jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Rnergetické montáže Holding, a.s., so sídlom
Fačižská 131/26, Josefov, 110 0 Praha 1, Česká republika, IČO: 269 75 491, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahc, odd.: B, vložka č.: 10243 (ďalej [cn ako „Energetické
montáže Ilolding, a.s.“), ktorý disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške
50 000 000,- Kč (slovom: päťdesiat miliónov českých korún), t. j. do výšky 100,00 % podielu na
základnom imarí EGEM s.r.o., splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v
Úplnom znení zakladateľskej listiny EGEM s.r.o. zo dňa 19.06.2014 ako aj na skutočný — faktický
slav výška obchodného podielu Energetické montáže Holding, a.s. ako spuločníka v EGEM s.r.o.
je 100,00 % a Energetické montáže Holding, a.s. disponuje s podielom na hlasovacích právach v
EGEM s.r.o. va výške 100,00 %, a prelo Energetické montáže Holding, a.s. má na PVS priamy
podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach PVŠ vo výške 100,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

tj. kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

2. Energelické montáže Hafding, a.s.
je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie Energetické

montáže 1lolding,

a.s. je vo výške je vo výške 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún),

ktoré je rozdelené na: (i) 10 ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej

hodnote jednej akcie vo výške 42 860,- Kč (slovom: štyridsaťdva tisic osemstošesťdesiat českých
korún) vydaných v listinnej podobe, sériové číslo: A 1-10, (i) 10 ks (slovom desať kusov)
kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 157 140,- Kč (slovom:

slopäťdesia(sedemtisie sloštyridsaľ českých korún) vydaných v listinnej podobe, sériové číslo: B 1-

10. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi Ľnergetické montáže Ilolding, a.s. sú obchodné spoločnosti:

A, —HERINGTON INVESTMEĽNTS LIMITED, so sídlom Strolovos, 2012, Nikózia, Akropoleos,
59-61, SAVVIDES CENTER, Ist floor, Tlať/Office 102, Cyperská republíka, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov
spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE 210238 (ďalej len
ako „HERINGTON INVESTMENTS TIVITED“), ktorá v Fnergelické montáže Holding, a.s.
výlučne vlastní 10,- ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno, v menovilej hodnole
každej jednej akcie vo výške 157 140,- Ké (slovom: stopäťdesiatsedemtisíc stoštyridsať českých
korún) vydaných v listinnej podobe, sériové číslo akcií: B 1-10, čím disponuje s vkladom do
základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 1.571.400,- Kč (slovom: jeden
milión päťstosedemdesiatjeden tisíc štyristo Českých korún), t.j. vo výške 78,57% podielu na
základnom imaní Energetické montáže Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom v

zinysle Úplného znenia slanov Fnergetické montáže Holding, a.s. zo dňa 31.08.2016 i

4


vzhľadom ma skutočný faktický stav výška obchodného podielu IIERINGTON
INVESTMENTS LIMITED ako akcionára v Ľnergetické montáže Holding, a.s, je 78,57%,
preto HERINGTON INVESTIMENTS LIMITED disponuje s podielom na hlasovacích
právach v Energetické montáže Holding, a.s.,

B. TAHOBA INVESTMENTS IT IMITFD, so sldlom 2012, Nikózia, Akropoleas, 59-61
SAVVIDES CENTFKR, 151 floor, FHla/Office 102, Cyperská republika, zapísaná Ministerslvom
energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a
oficiátneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: 1IE 260736 (ďalej len ako „TAHOBA
INVESTMENTS LIMITED“), tj. ktorá v Energetické montáže Tlolding, a.s. výlučne vlastní
10,- ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote každej jednej
akcie vo výške 42 860,- Ké (slovom: štyridsaťdva tisíc osemstošesťdesiat českých korún),

čísla akcií: A 1.10,

montáže Holding, a.s. vo výške 478 600,- Kč (slovom: štyristodvadsaťose m tisa dispornuje s vkladom do základného imania Energetickéto
českých korún), (.j. vo výške 2143 %, podielu na základnom hmaní Hnergetické montáže
Holding, a.s, splatenému veelom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov
Energetické montáže 1lolding, a.s. zo dňa 31.08.2016 i vzhľadom na skutočný faktický stav
výška obchodného podielu TAJMOBA INVESTMENTS LIMITED ako akcionára v
Energetické montáže Holding, a.s. je 21,43%, preto TAHOBA INVESTMENTS LIMITED
disponuje s podielom na hlasovacích právach v Energetické montáže Holding, a.s..

Vzhľadom na vyššie uvedené má HĽRINGTON INVESTMENTS LIMITED na Energetické
montáže Holding, a.s. priamy podiel

- ma základnom imaní ana hlasovacích. právach Energetické montáže Holding, a.s. vo výške
8,5Y A,

- lamu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda Energetické montáže Iľolding, a.s. a TAJOBA INVESTMENTS
LIMITED má na Energetické montáže Holding, a.s, priamy podiel

- ma základnom imaní ana hlasovacích právach Energetické montáže Holding, a.s. vo výške
21,43%,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a oviáda Energetické montáže Holding, a.s..

3. HFRINGTON INVESTMENTS LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s cmitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej
republiky. Základné imanie HERINGTON INVESTMENTS LIMITED je vo výške je vo výške 2 Ú00,
EUR (slovom: dve tisíc eur), ktoré je rozdelené na: 2 000,- ks (slovom: dve tisíc kusov) akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu,

Spoločníkmi HERINGTON INVESTMENTS LIMITED sú obchodné spoločnosti:


A. EP Industries, a.s., so sídlom Patížská 130/26, Josefov, 111 00 Praha 1, Česká republika, 1ČO:
292 94 746, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B,
vložka č.: 21734 (ďalej len ako „EP Industries, a.s"), ktorá vlastní 1 760,- ks (slovom: jeden
tisíc sedemstošesť desiat kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), t j. disponuje vkladom do základného imania
HERINGTON INVESTMENTS ILIMITED vo výške 1760,- EUR. (slovom: tisíc sedemsto
šesľdesial eur), 1j. vo výške 88410 % základného imania HERINGTON INVFESTMENTS
LIMITED), splateným veelom rozsahu, pričom vzmysle Úplného znenia slanov
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED zo dňa 21.09.2007 i vzhľadom na skutočný — faktický
stav výška obchodného podielu EP Industries, a.s. ako spoločníka vIJERINGTON
INVESTMENTS LIMITED je 88,00 %, preto disponuje s podielom na hlasovacích právach
v HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,

B. POOLJA LIMITED, so sídlom 2035, Strovolos, Stavrou, 36, Flat/Office 104 Cyperská
republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu,
oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovaleľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: ME
284619, (ďalej len ako „POOLJA LIMITEV"), ktorá vlastní 240,- ks (slovom: dvestošlyridsať
kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR
(slovom: jedno euro), t j. disponuje vkladom do základného imania 11ERINGTON
INVESTMENTS LIMITED vo výške 240,- EUR (slovom: dvestoštyridsať eur), t.j. vo výške
12,00 % základného imania HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, splateným v celom
rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov HERINGTON INVESTMENIS LIMITED 20
dňa 21.09.2007 +vzhľadom na skuločný — faktický slav výška obchodného podielu POOTJA
LIMITED ako spoločníka v HERINGTON INVESTMENTS LIMIFED je 12,0 %, preto
disponuje s podielom na hlasovacích právach v HERINGTON INVESTMENTS LIMITED.

Vzhľadom na vyššie uvedené má EP Induslries, a.s. na HERINGTÓN INVESTMENTS LIMITED
priamy podiel

- ma základnom imaní ana hlasovacích právach TIGRINGTON INVESTMENTS LIMITED vo
výške 88,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda HERTNGTON INVESTMENTS 1IMITED a POOTJA. LIMITED má na
HERINGTON INVESTMENTS LIMITED priamy podiel

- ma základnom imaní ana hlasovacích právach HERINGTON INVESTMENYS LIMITED vo
výške 12,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda HERINGTON INVESTMENTS LIMITED.


4. TALIOBA INVESTMENTS LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej

republiky, Základné imanie TAHOBA INVESTMIENTS LIMITED je vo výške je vo výške 1 000,-

EUR (slovom: jeden tisíc et), ktoré je rozdelené na: 1 000 ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových

akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- RUR (slovom: jedno euro), Akcie nie

sú príjalé na obchodovanie na regulovanom Irhu.

Spoločníkmi 1 AHOBA INVESTMENTS LIMITED sú obchodné spoločnosti:

A. EP Industries, a.s., ktorá vlastní 880, ks (slovom: osomstoosemdesiat kusov) kmeňových akcií
ma meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), t. j.
disponuje vkladom do základného imania TÁHOBÁ INVESTMENTS LIMITED vo výške
380,- EUR (slovom: osemstoosemdesiať eur), tj. vo výške 88,00 % základného imania
TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného
znenia stanov TAHOBA INVESTMENTS TIMITRD za dňa 30.11.2011 i vzhľadom na skutočný
— faktický stav výška obchodného podielu EP Industries, a.s. ako spoločníka v ŤAHOBA
INVÉSTIMENTS LIMITED je 88,00 %, preto disponuje s podielom na hlasovacích právach
v TAJHOBA INVESTMENTS LIMITED

B. POOLJA LIMITED, ktorá vlastní 120,- ks (slovom: stodvadsať kusov) akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), t. j. disponuje
vkladom do základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 120,- EUR
(slovom: stodvadsať eu), t.j. vo výške 12,00 % základného imania TAHOBA INVESTMENTS
LIMITED, splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia slanov TAHOBA
INVESTMENIS LIMITED zo dňa 30.11.2011 i vzhľadom na skutočný — faktický slav výška
obchodného podielu POOLJA LIMITED ako spoločníka v TAHOBA INVESTMENTS
LIMITED je 12,00 %, preto disponuje s podielom na hlasovacích právach v TAHMOBA
INVESTMENTS LIMITED.

Vzhľadom na vyššie uvedené má EĽ Industries, a.s. na TATIOBA INVESTMENITS LIMITED
priamy podiel

- ma základnom imaní a na hlasovacích právach TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške
88,00 %,

- lomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak uslanoviľ alebo odvolať štalulárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alba kontrolný orgán alcbo akéhokoľvek ich člena,

tj. kontroluje aovláda TAHOBA INVESTMENTS LIMITED a POOLJA LIMITED má na
TAHOBA INVESTMENTS LIMITED priamy podiel

- ma základnom imaní a na hlasovacích právach TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške
12,00 %,

- Tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť aleba odvalať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

1.j. čiastočne kontroluje a ovláda TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,


ä. POOLIA LIMITEDje spoloč
republiky. Základné imanie POOLJA. LIMITED je va výške 1 000, EUR (slovom: jeden lisíc eur),

ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: tisíc kusov) kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej

osťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej

akcie vo výške 1,- FUK (slovom: jedno eura).
Akcionárom POOLJA LIMITED je EX Projekt, a.s.

mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČ

so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava -


1 25 768 584, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č: 2155/8 (ďalej len ako „EX Projekt, a.s.“), ktorá je
vlastníkom 900 ks (slovom: deväťsto kusov) kmeňových akcií, v menovilej hodnote jednej akcie vo
výške 1,- EUR (stovom: jedno euro), a teda disponuje vkladom do základného imania POOLJA
IIMFTED vo výške 900, EUR (slovom: deväťsto eur), t. j. 90,00 % podielu na základom imaní
POOLJA LIMÉTED, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov POOLIA LIMITED za dňa
28.03.2011 ako aj na skuločný — faktický stav výška obchodného podielu EX Projekt, a.s. aka
akcionára v POOLJA LIMITED je 90,00 %, preto podiel EX Projelkt, a.s. na hlasovacích právach
POOLJA LIMITED je: 90,00 %, a preto EX Projekt, a.s. má na POOLJA LIMITED priamy podiel

- ma základnom imaní a na hlasovacích právach POOIJA 1.IMITED va výške 90,00 %,- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozarný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

L.j. kontroluje a ovláda POOLJA LIMITED s tým, že zvyšol: minoritného podielu predstavuje na
POOLJA LIMLTED 10 % priamy podiel,

6. EX Projekt, a.s.
je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie EX Projekt,

a.s. je vo výške je vo výške 34 000,- EUR (slovom: tridsaťštyritisíc eur), ktoré je rozdelené na 1 000 ks
(slovamu jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
34 PUR (slovom: tridsaťštyri eur), vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom tráva.

Jediným akcionárom EX Projekl, a.s. je ľyzická osoba JUDr, Roman Gorej, so sidlom 1llavná 81, 040
01 Košice, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „JUDr. Roman Gerej“), ktorý je vlastníkom
1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 31- EUR (slovom. tridsaťštyri cur), vydaných v lislinnej podobe, a teda disponuje
vkladom do základného imania ĽX Projekt, a.s. vo výške 34 000,- HUR (slovom: tridsaťštyri tisíc
eur), 1. j. 100,00 % podielu na základom imaní EX Projekt, a.s., splateného v celom tozsahu, pričom
vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EX Projekt, a.s. zo dňa 18.12.2013 ako aj na skutočný —
faktický stav výška obchodného podielu JUDr. Romana Goreja ako akcionára v EX Projekt, a.s. je
100,00 %, preto podiel JUDr. Romana Gioreja na hlasovacích právach EX Projekt, a.s. je: 100,00 %,
a preto JUDr. Román Goreja má na EX Projekí, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EX Projekl, a.s. vo výške 100,00 %,

- fomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať šlatulárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
t.j. kontroluje a ovláda EX Projekt, a.s. a zároveň má na Partnera verejného sektora nepriamy
podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10,80 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena.

Vzhľadom na vlastnícku štrakláru POOLJA LIMITED nie je možné utčiť konečného užívateľa

výhod pre túlo velvu vlastníckej štruktáry.

7. EP Industries, a.s.je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky, Základné imanie EP Industri S.

je vo výške je vo výške 1035816 000, Kč (slovom: jedna miliarda Iridsaľpäť miliónovosemstušesťnásť tisíc českých korún), ktoré je rozdelené na 1 085 816,- ks (slovom: jeden milión
tridsať päťtisíc osemstošesťnásť kusov) kmeňových akcií na meno, vmenovitej hodnote jednej akcie
vo výške 1000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami
s číslami HL C001, HL C 003, FIL E 003, 1IL Ľ 001, 11L Ľ 002, TIL. D 002, FIL E 004, HL D 004,
vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom EP Industries, a.s. je obchodná spoločnosť EP 1INDUSTRIES HOLDING
LIMITED, so sídlom 1082 Nikózia, Agioi Omologites, Kyriakau Matsi, 16, EAGLE HOUSF, 8th
floor, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energeliky, obchodu, priemyslu a turislického
ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.
HE310311 (ďalej len ako „FP INDUSTRIES HOLDING LIMITED), ktorá je vlastníkom 1 035 816,-
ks (slovom: jeden milión tridsaťpäťtisíc osemstošesťnásť kusov) kmeňových akcií na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korún),
nahradených hromadnými akciami s číslami HL C001, HL C 003, HL E 003, HL E 001, HL E 002, HL
D 002, HL T 004, HL D 004, vydanými v listinnej podobe, a teda disponuje vkladom do základného
imania EP Industries, a.s. vo výške 1 035 816 000,- Kč (slovom: jedna miliarda (ridsaťpäť miliónov
osemstošesťnásť tisíc Českých korún), I. j. 100,00 % podielu na základom imaní EP Industries, a.s.,
splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP Industries,
a.s. zo dňa 03.03.2017 ako aj na skutočný — faktický stav výška obchodného podielu IP
INDUSTRIES HOLDING LIMITED ako akcionára v ĽP Industries, a.s. je 100,00 %, preto podiel
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na hlasovacích právach EP Industries, a.s. je: 100,00 %,
a preto má EĽ INDUSTRIES HOLDING LIMITED na EP Industries, a.s. priamy podiel

- ma základnom imaní a na hlasovacích právach EP Industries, a.s. vo výške 100,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvoľať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán aleba kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich čicna,

t.j. kontrotuje a ovláda FP Industries, a.s.

8. EF INDUSTRIES HOLDING LIMITED
je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej
republiky. Základné imanie EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je vo výške 2 000,- EUR (slovom:

9


dvetisíc eur), ktoré je rozdelené do 2 000, ks (slovom: dvetisíc kusov] akcií na meno v menovitej

hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu.

Akcionármi spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

A. — EPI Haiding, a.s., so sídlom ľaťížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO:
035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B,
vložka č.: 20115 (ďalej len ako „EPI Holding, a.s.“), ktorá disponuje s vkladom da základného
imania ĽĽ INDUSTRIES HOLDING LIMITED) vo výške 1 200- EUR (slovom: listedvesto cur),
rozdeleným de 1 200,- ks (slovom: tisíc dveslo kusov) akcií na meno, v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 1,- FUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky
60,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES TIOLDINC LIMITED, splatenému
v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES
HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný — faktický stav výška obchodného
podielu EPI Holding, a.s. ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) je 60,09
% a disponuje s podielom ma hlasovacích právach v EP INDUSTRIFS HOLDING
LIMITED vo výšlce 60,00%,

B. NERUNA LTD, so sídlom 1061 Nikózia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor,
Flat/Office 23, Cy perská republika, zapísaná Ministerstvom cnergetíky, obchodu, priemyslu a
turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu,
iNikózia, pod reg. č..: HE298229 (ďalej len ako „NERUNA LTD“), ktorá disponuje s vkladom
do základného imania I INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,- EUR (slovom:
osemsto eur), rozdeleným do 800,- ks (slovom: osemsto kusov) akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splalené v celom rozsahu, t.j. do
výšky 40,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOĽDINE, LIMITED,
splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP
INDUSTRIHS HOLIDING LIMITED zo dňa 02.08.2017 ako aj na skutočný — faktický stav výška
obchodného podielu NERUNA LTD ako akcionára vEľ INDUSTRIES HOLDING
LIMITED je 40,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EP INDUSTRIFS
HOLDING LIMITED vo výške 40,00 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené má EPI Holding, a.s. na FP INDUSTRIFS HOLDING LIMEĽED

priamy podiel

- ma základnom imaní a na hlasovacích právach KP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške

60,00 %,

- fomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci.

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED a NERUNA 1.TD má na EP

INDUSTRIES TIOLDING LIMITED priamy podiel

- ma základnom imaní ana hlasovacích právach EP INDUSTRIES HOLDING LIMIFED vo výške

40,00%,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EF INDUSTRILS HOLDING LIMITED.

10Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×