Vyhlásené obstarávanie

Rožňava - ČOV - intenzifikácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 200 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45252127-4
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
19. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
3. Február 2015
Dátum otvárania ponúk:
3. Február 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Východoslovenská vodárenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, veľká zasadačka - časť OSTATNÉ
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Obstarávacia cena bez DPH
  • 11 % Prevádzkové náklady ponúknutej technológie okrem dúchadiel- pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov
  • 10 % Prevádzkové náklady ponúknutých dúchadiel pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov
  • 9 % Pozáručný servis za 5 rokov

Opis obstarávania

Intenzifikácia ČOV v Rožňave - podľa realizačnej PD. Stavba rieši intenzifikáciu ČOV v Rožňave. Navrhovaná technológia čistiarne odpadových vôd je navrhnutá tak, aby zabezpečila vyčistenie odpadových vôd v jednotlivých ukazovateľoch. Navrhovaná stavba je členená na nasledovné prevádzkové súbory: PS 101- Strojnotechnologické zariadenie ČOV, PS 102-Elektrotechnické zariadenie ČOV, PS 103-Meranie a riadenie ČOV a nasledovné stavebné objekty: SO 01-Príprava staveniska búranie nefunkčných objektov jestvujúcej ČOV, SO 02-Nádrž žumpových vôd , SO 03-Stavebné úpravy vo vstupnej ČS, SO 04-Objekty mechanického predčistenia, SO 05-Objekty biologického čistenia, SO 06-Objekty kalového hospodárstva a prevádzková budova, SO 07-Vnútroareálové potrubné rozvody, SO 08-Vnútroareálové káblové rozvody, SO 09-Vonkajšie osvetlenie, SO 10-Vnútroareálové spevnené plochy, SO 11-Terénne a sadové úpravy, SO 12-Oplotenie, SO 13-Búranie odstavených objektov ČOV

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×