Vyhlásené obstarávanie

Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zborov nad Bystricou
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
544 481,35
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. August 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
17. September 2014
Dátum otvárania ponúk:
17. September 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Euro Dotácie,a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami v obci Zborov nad Bystricou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

(1) Súťažné podklady sú záujemcom v kompletnej podobe k dispozícii na profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude tiež zverejňovať všetky vysvetlenia k súťažným podkladov, prípadné zmeny, doplnenia a odpovede na prijaté žiadosti o nápravu na svojom profile v rámci danej zákazky, pokiaľ to informačný systém UVO umožní. (2) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. (3) Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo uchádzačom nasledovne: Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa doručujú do rúk fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len adresát). Ak pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. (4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ak nastane niektorá z okolností vedených v § 46 zákona NR SR č. 25/2 006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. (5) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. ( ďalej len elektronické prostriedky), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme , najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri DODRŽANÍ stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. (6) Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia ponuky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. (7) Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke s označením PONUKA - Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Zborov nad Bystricou - NEOTVÁRAŤ poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača. (8) Žiadosti o nápravu doručí záujemca poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa a zároveň kópiu na kontaktné miesto verejného obstarávateľa na adresu: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1 280/8,010 01 Žilina. (9) Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých záujemcov, že dielo bude realizované iba v prípade pridelenia nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie. V prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo verejné obstarávanie pre nedostatok zdrojov na realizáciu diela zrušiť. (10) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 24b a násl. zákona č. 528/2 008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (príslušným riadiacim orgánom). Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom iba za splnenia podmienky, že administratívna kontrola verejného obstarávania dopadne pozitívne, resp. že Poskytovateľ predmetné verejné obstarávanie pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom odsúhlasí.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×