Vyhlásené obstarávanie

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 567 150,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234121-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
30. November 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváranie majú prístup uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 27

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie k spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Za zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa považuje vybudovanie/modernizácia/rekonštrukcia koľajovej dráhy a jej infraštruktúry. Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v mene euro. Ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bod tento kurz ECB stanovený. V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako desiatimi rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na každého z kľúčových odborníkov: 1)Požiadavky na každého z kľúčových odborníkov uvedené pod bodmi a): Originálom alebo overenou fotokópiou platného osvedčenia v požadovanom rozsahu pre každého z kľúčových odborníkov vydávaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo iným subjektom v inom štáte ako SR, ktorý ekvivalentný doklad vydal. 2)Požiadavky na každého z kľúčových odborníkov uvedené pod bodmi b) a c): profesijnými životopismi každého kľúčového odborníka, z ktorých musí vyplývať splnenie požiadaviek uvedených v bode b) a c) stanovených pre jednotlivých kľúčových odborníkov. Profesijné životopisy budú minimálne obsahovať: meno a priezvisko dosiahnuté vzdelanie odborná prax s uvedením minimálne: mesiac a rok (od do) trvania zamestnaní súčasná pracovná pozícia zamestnávateľ opis pracovnej náplne/odborných skúseností kontakt na osobu, u ktorej je možné overiť odbornú prax zoznam realizovaných zákaziek preukazujúcich splnenie stanovených požiadaviek na jednotlivých kľúčových odborníkov s uvedením minimálne: názov stavby predmet zákazky (z opisu musí vyplývať splnenie stanovených min. požiadaviek na zákazku realizovanú kľúčovým odborníkom) termín realizácie zákazky termín plnenia zákazky kľúčovým odborníkom objednávateľ/zamestnávateľ pozícia kľúčového odborníka stručný opis úloh odborníka identifikáciu a kontaktné údaje osoby pre overenie uvedených informácií zmluvná cena zákazky iné relevantné informácie Uchádzač zároveň predloží za každú osobu uvedenú na pozícii kľúčových odborníkov čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, budú sa priamo podieľať na plnení predmetu Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×