Vyhlásené obstarávanie

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Piešťany
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 026 162,76
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
24. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
18. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
18. December 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti. Uchádzač môže byť zastúpený osobou poverenou uchádzačom zúčastniť sa na otváraní ponúk - preukáže sa preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.

Doplňujúce informácie

1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 2./ Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20.000,00 EUR (slovom: Dvadsaťtisíc EUR). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách. 3./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému EVO (IS EVO). 4./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/ detail/dokumenty/429047) . Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. 5./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v IS EVO a to v súlade s funkcionalitou tohto systému. 6./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom IS EVO. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO. Zároveň takéto vysvetlenie zverejní v profile verejného obstarávateľa v konkrétnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom IS EVO a zároveň toto doplnenie zverejní v profile verejného obstarávateľa v konkrétnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429047. Momentom odoslania prostredníctvom IS EVO sa považuje vysvetlenie alebo doplnenie za doručené. 7./ Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch. 8./ Verejný obstarávateľ podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 9./ Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 10./ Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Komplexný charakter poskytovaných služieb, vyplývajúci z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu efektivity dosiahnutia určeného účelu zadávanej zákazky neumožňuje rozdelenie zákazky na časti. Špecifický charakter poskytovaných služieb ako je zabezpečenie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb na území mesta Piešťany vrátane mestskej časti Kocurice nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ má záujem poskytovať kvalitnú a stabilnú službu obyvateľom a návštevníkom mesta, ktorú môže garantovať iba jedným zmluvným partnerom zodpovedným za celý predmet zákazky. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×