Vyhlásené obstarávanie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom I. časť spevnená plocha - opakovanie súťaže


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 249,88
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. December 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Január 2021
Dátum otvárania ponúk:
13. Január 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, kancelária č. 8, I. poschodie
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších.

Doplňujúce informácie

1. Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - spevnená plocha - opakovanie súťaže bude financované z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa určených na tento účel, a z nenávratného finančného príspevku Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia, so zameraním :Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Prioritná os: 2, Špecifický cieľ 2.1.1. 2.Verejné obstarávanie je vyhlasované k podávaniu žiadosti o NFP a realizácia diela bude len v prípade schválenia príspevku poskytovateľom. 3.Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×