Vyhlásené obstarávanie

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
270 241,24
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
4. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
31. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 120

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš v rámci piatich základných škôl v pôsobnosti verejného obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš. Predmetom sú jazykové učebne, chemické učebne, fyzikálna učebňa a polytechnická učebňa. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov aj na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11051/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 12. súťažných podkladov. 4.Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať. 5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. 6.Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií. 7. Zmluva, ktorá bude výsledkom verejníého obstarávania bude platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, schválenia verejného obstarávania doručenie správy z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×