Vyhlásené obstarávanie

Poskytnutie softvérovej podpory licencií SAP (SAP Standard Support)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 270 337,98
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72261000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
15. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
12. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
30. September 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby zabezpečenie podpory (maintenance) SAP Standard Support vendora licencií spoločnosti SAP vrátane poskytovania podpory 1 a 2 línie v slovenskom jazyku.

Doplňujúce informácie

1.Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 31. marca 2021, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie. 2. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení je stanovená ako maximálna. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota predmetu zákazky. 3. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. 4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o VO. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. 5.Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a bude vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikáciu podľa bodov a),b),c), d) vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. 6. Nejedná sa o zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×