Vyhlásené obstarávanie

Oprava poškodených podláh a rekonštrukcia priestorov garáži


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 557 055,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213130-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50 000,- eur (slovom: päťdesiaťtisíc eur). 2. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 6. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. 8. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách "Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania - Profily VO/O - Vyhľadávanie v profiloch VO/O - Vyhľadávanie profilov" na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 10. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 11. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×