Vyhlásené obstarávanie

„ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 109 125,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
22. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
5. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
5. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
5. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 25

Výsledky

„ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa". Predmet zákazky je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa Sekcia A: Čadca - Svrčinovec Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR Ide o modernizáciu železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo). Železničná trať Žilina - Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN - európskeho koridoru č. VI. Žilina - Zwardoň - Gdynia a úsek Čadca - št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD. Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí spĺňať po realizácii požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 350/2010 Z.z., predpisu ŽSR R2, platných technických špecifikácií interoperability a európskej legislatívy. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC - európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC - európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy.

Doplňujúce informácie

1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol,že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO. 2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku. 3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"). 4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. 5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. 6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky(ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade,ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal. 7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IVJED-u. Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov. 8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie,verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO. 9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov. 10) V bode II.2.7) je uvedená doba 25 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania prvého staveniska. 11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×