Vyhlásené obstarávanie

Materiálno–technické vybavenie učební ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Detva
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
136 673,59
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
20. Apríl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
25. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
28. Február 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Účasť na elektronickom otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 120

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program pre projekt v rámci základnej školy v pôsobnosti mesta Detva. A.)Škola blízka životu ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva Jazyková učebňa Školská knižnica Biologicko-chemická učebňa Fyzikálna učebňa IKT učebne (IKT 1.stupeň, IKT 2. stupeň) Polytechnická učebňa Časť č.1 Školský a laboratórny nábytok (Príloha č. 2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.2 Didaktické pomôcky (Príloha č. 2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.3 IKT vybavenie (Príloha č. 2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.4 Vybavenie odbornej učebne (Príloha č. 2.4 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.5 Školská knižnica (knihy) (Príloha č. 2.5 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Uchádzač predloží elektronickú ponuku na ním zvolenú časť ( časť č.1, 2, 3, 4 alebo 5) samostatne alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

Doplňujúce informácie

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému eZakazky. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby komunikácie a predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme eZakazky prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli www.ezakazky.sk Podrobnosti o systéme eZakazky sú uvedené na adrese: http://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help . V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ. Zároveň prípadné zmeny alebo doplnenia budú prostredníctvom odkazu na profil zverejnené aj na profile zákazky na webovej stránke ÚVO (§ 43 zákona o VO). Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7, druhá veta ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×