Vyhlásené obstarávanie

Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 609 416,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79956000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
31. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a v čase otvárania budú prihlásení v systéme ERANET.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

V intervale:
1. Júl 2021 až 31. Máj 2022

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 v období od 01.10. 2021 do 31.05. 2022. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 (opis predmetu zákazky) a v prílohe 1A (špecifikácia jednotlivých položiek opisu predmetu zákazky ) súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka, a to vo výške 100.000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11 súťažných podkladov. 2. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 3. Verejný obstarávateľ vyhodnotenie ponúk uskutoční v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta zákona tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. V zmysle § 20 zákona, komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronického systému ERANET, dostupného na https://mhsr.eranet.sk. 5. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá verejný obstarávateľ evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. 6. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál. 7. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET, priamy link na obstarávanie: https://mhsr.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2 8. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Trvanie zmluvy: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.05.2022 (verejný obstarávateľ týmto upresňuje informácie o trvaní zmluvy uvedené v časti II.2.7 "Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému", nakoľko v uvedenej časti nie je možné uviesť začiatok trvania zmluvy slovne). 10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade, ak ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančné prostriedky (predpokladanú hodnotu zákazky).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×