Vyhlásené obstarávanie

Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 900 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
11. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
15. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
15. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
15. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety

Doplňujúce informácie

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 zákona, teda VO uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona. 2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. 3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona. 4. Verejný obstarávateľ toto verejné obstarávanie realizuje prostredníctvom systému EKS (Elektronický kontraktačný systém. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie jeregistrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu 5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.V zmysle vyššie uvedeného by bolo rozdelenie predmetu zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne. 6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 7. Požadovaná zábezpeka je 100 000,- eur. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×