Vyhlásené obstarávanie

DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 318,50
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215200-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
8. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
29. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina a pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, je verejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní /sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti. Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality IS.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy

Opis obstarávania

Predmetom zákazky "DSS Méta Martin Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy" je rekonštrukcia, modernizácia objektu CSS Méta v Martine - zateplenie fasád pavilónu A a B vrátane osadenia žalúzií a rekuperácie. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk 2. Zákazku realizuje Centrálna obstarávacia organizácia, v tomto prípade ŽSK, ako centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 2 a) ZoVO a podľa čl. I bod 1 Smernice o verejnom obstarávaní č. 134/2020. ŽSK je verejný obstarávateľ a poskytuje pri zadávaní tejto zákazky inému verejnému obstarávateľovi (OvZP ŽSK -DSS Méta Martin) podporné služby. 3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk 5. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. 6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 7.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 3 000 Eur. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. 8. Realizácia naviac prác. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť potreby vykonania naviac prác. Zmena zmluvy na realizáciu naviac prác bude uzavretá podľa §18 ZoVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade nezískania dostatku finančných prostriedkov. 9. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×