Vyhlásené obstarávanie

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
eurobus, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 597 372,67
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
9. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
8. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
8. Júl 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku na predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa musí preukázať preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, osoba zastupujúca uchádzača sa musí preukázať aj splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 18

Opis obstarávania

Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: Logický celok 1: Palubný počítač PAD a MHD Logický celok 2: Personalizačné pracovisko pre grafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet Logický celok 3: Aplikácia alebo HW zariadenie pre kontrolnú činnosť dopravcu - kontrola cestovných lístkov Logický celok 4: Vozidlový kamerový systém PAD a MHD Logický celok 5: Vozidlový panelový informačný systém PAD a MHD Logický celok 6: Verejná WIFI sieť PAD a MHD vo vozidle

Doplňujúce informácie

1. Predmetné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty 2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk. 3. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému. 4) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 70 000,00 EUR. 5) Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 5.1 Technické riešenie predmetu zákazky/zmluvy formou predloženia vlastného návrhu technického riešenia predmetu zákazky, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na jednotlivé položky predmetu zákazky vrátane návrhu zabezpečenia a realizácie celého predmetu zákazky v rozsahu danom charakteristikou v kapitole C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Návrh technického riešenia musí obsahovať obchodné názvy podložiek tovaru, typové označenie, identifikáciu výrobcu; prípadne technickú dokumentáciu výrobcu, certifikáty alebo osvedčenia, ak sú relevantné pre účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch. 6) V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g). 7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby: a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 8) Úspešný uchádzač najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške minimálne 1 milión EUR (slovom: jeden milión EUR) alebo ekvivalent v inej mene. Doklad musí byť predložený ako originál alebo jeho úradne overená kópia. 9) v súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 60 pracovných dní. 10) Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na časti. 12) Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×