Vyhlásené obstarávanie

Zberný dvor Tornaľa - technologická časť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 280,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
1. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
1. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Externé obstarávanie s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. .
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že, dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu s úspešným uchádzačom zrušiť. 2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 3. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme. 4. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku. 5. V prípade, ak v opise zákazky bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je požadované. 6. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie /písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému. 6.Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile. 7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, stačí preukázať v príslušnej časti IV. Podmienky účasti, označením áno alebo nie pre globálny údaj . Formulár JED a manuál k vyplneniu je k dispozícii na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×