Vyhlásené obstarávanie

Trebišov, kas. kpt. Nálepku – modernizácia garáží budovy č. 16, 17 a 20 - R


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 782 020,34
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45216200-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
12. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia garáží budov č. 16, 17 a 20 v objekte kasární kpt. Nálepku v Trebišove. Objekt sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v katastrálnom území Trebišov, parc. č. 3540/58, 3540/52 a 3540/53, zapísané na liste vlastníctva č. 1228.

Doplňujúce informácie

1.Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . 2 .Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky. 3.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1) , III.1.2) a III.1.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú uvedené v súťažných podkladoch. 4.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 40 000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch. 5.Podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 114 vo väzbe na § 40 ods. 4 až 14 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 6.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 7.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 od. 4 až 14 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je odporúčaná. Uskutoční sa dňa 28.06.2021 o 09:00. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Predmetné verejné obstarávanie je zeleným obstarávaním - uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém environmentálneho manažérstva a pri plnení predmetu zákazky bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu životného prostredia, čo preukáže certifikátom systému environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO14001. 10.Toto verejné obstarávanie zohľadňuje sociálne hľadisko umožnením prístupu MaSP vo vzťahu k stanoveným podmienkam účasti (subdodávatelia, kapacity a zdroje iných osôb, kumulatívne predchádzajúce plnenie).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×