Vyhlásené obstarávanie

Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 108 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
17. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní len komisia bez prítomnosti uchádzačov. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk budú ponuky elektronicky otvorené v systéme JOSEPHINE.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 62

Opis obstarávania

Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto, v predpokladanom množstve cca 5 820 MWh za 1 kalendárny rok, t. j. cca 23 280 MWh za 48 mesiacov (roky 2023 a 2026) pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000,- eur (slovom: stotisíc eur). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. 3. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 7. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 8. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 9. V zmysle § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v prípade, ak sa aukcie zúčastní len jeden uchádzač. 10. Odôvodneie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti nakoľko verejný obstarávateľ môže uskutočňovať stanovené minimálne nákupy množstva elektriny v jednej tranži iba u jedného dodávateľa s podmienkou naplniť ročné objemy s toleranciou čerpania podľa zmluvy. Z realizovanej verejnej súťaži, ktorá pokrývala dodávku elektrickej energie na obdobie rokov 2019 - 2022 vyplýva, že na trhu boli a po overení sú hospodárske subjekty, ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž. 11. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×